Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

513 interneterako

854 views

Published on

 • Be the first to comment

513 interneterako

 1. 1. 2013ko irailaren 13a 11. urtea www.anboto.org DURANGALDEKO ASTEKARIA 513. alea Durango 2 Faustegoienakoetxebizitzen zozketaegindutebigarrenez Abadiño 6 GrebandaudeTratamientos TermicosIurretaenpresan Iurreta 4 Etxeaalokatzekodirulaguntza eskatudezaketegazteek Zaldibar 4 Haur-eskola berria inauguratuta ekin diote ikasturte berriari Herririk herri SATSEk-erizainensindikatua-etaCCOOkLan- dakoko larrialdietako beharginak babestu di- tuzte prentsa ohar bidez. Osakidetzako zuzen- dariak langileen kontra plazaratutako adieraz- penak gogor kritikatzeaz gainera, “mehatxuak egiteko aukera” egin duela diote. CCOOk, zen- troan giza baliabideak falta direla adierazi du. Bihar goizerako Durangon Gazta Azoka eta Transhumantzia antolatuko dituzte. Arratsal- dean Euskal Herriko Artzain Txakur Txapelke- ta jokatuko dute Atxondon. Larrialdietako langileak babestu dituzte SATSE eta CCOO sindikatuek 2 Ardi Jaia Durangon eta Atxondon 3 Ingelesa, frantsesa eta alemana praktikatzeko gunea eskainiko dute Iurretako herri bibliotekan 13 Gurutze Frades triatleta iurretarra distantzia ertaineko eta luzeko Espainiako txapelduna da. Extreme Man zirkuituan orain arte jokatu diren hiru probak irabazi ditu. 2013 “Gaur egun nire bizimodu osoa triatloi mundura bideratuta dago” 15
 2. 2. 2 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Herririk herri Anboto Komunikabideak DURANGO M.O. Uztailera arte Gurutze Gorria eta DYA ongintzako erakundeek ku- deatzen zituzten Bizkaiko 112 la- rrialdietako anbulantziak. Baina, iaz esleipen berria egin zuen Eus- ko Jaurlaritzak PSE-EE agintean zela, eta Valladolideko (Espainia) Ambuiberica enpresari adjudika- tu zion zeregin hori. Gurutze Go- rriaketaDYAkhelegiteaaurkeztu zutenerabakihorrenaurka,emai- tza positiborik lortu barik. Ondo- rioz, uztailaren 15ean Ambuiberi- ca hasi zen anbulantzia zerbitzu hori gestionatzen. Ordura arteko langileak hartu zituen enpresak, baina azken egunetan hiru behar- gin kaleratu ditu. Jose Luis Rio bilbotarrakDurangonegitenzuen lan.ZortziurtezeramatzanDYAn. Zapatuan kaleratu zuten Rio, eta horretarako erabilitako for- mak salatu ditu. Lanpostura joan, etatelefonozesanziotenkaleratua izan zela. Bulegora joan zen, agin- duapapereanjasotzekoeskatzera, eta udaltzainei abisu eman zietela kritikatu du Riok, istiluak zeude- lakoan. Gero enpresako ardura- dun batzuk agertu, eta eztabaida sortu zen. Arduradunek azaldu zioten lan faltagatik kaleratu zu- tela, baina Riok esan du bere or- dezkobatkontratatudutela:“1.500 euro kobratzen nituen, eta orain hasi direnek 900”. Ambuiberica- ren helburua negozioa egitea bai- no ez dela ohartarazi du Riok, eta zerbitzua baldintza txarragoetan ematenduela. EH Bilduk legebiltzarrera eroango du gaia. Ambuibericak ez ei ditu baldintzak bete: “Gure susmorik okerrenak bete dira, eta gure kezka areagotu egin da”. EAJk PSE-EEk hasitako bideari jarraituizanakritikatudute. Kudeatzaileberriak,Ambuibericaenpresak, hirubeharginkaleratuditu;bat,Durangon 112ko anbulantzietan, lan arloko polemika Kurutziaga kalean dauka bulegoa Ambuiberica enpresak. M. O. Faustegoienako babes ofiziale- ko etxebizitzen zozketa berriro egindute.Martxoaren22anegin zuten lehenengoz, baina akats informatiko baten ondorioz ba- lio barik geratu zen. Horregatik egin dute bigarrenez. Astelehe- nean izan zen 52 etxeen zozketa San Agustin kulturgunean. Martxoko zozketan 58 etxe egon ziren. Bi taldetan banatu zituzten, batean 6 eta bestean 52. Azken horretan egon zen akatsa. Udalak kontratatutako enpresa informatikoak ez zituen datuak ondo prozesatu, eta zortzi hau- tagai zozketatik kanpo geratu ziren. Zozketa hura balio barik ge- ratuta, hasieran etxea lortu zu- tenak haserretu egin ziren. Izan ere, handik hilabete bira infor- matuzituzten,etakritikatuzuten udalak hasieratik jakin zuela akatsaegonzela. Ezinizanzuten erreklamatu,etahoriezzelalega- laesanzuten. Astelehenean egindako zoz- ketan, kaltetu batzuek etxea jaso dute, baina beste batzuek ez. Kaltetuetako batek adierazi du etsita dagoela etxe barik geratu ondoren. Gainera, itxarote ze- rrendanazkenetakoada. Udalak zozketa berriaz in- formatu du. “Udala kontaktuan egon da hilabete horietan Ges- maeInformáticaS.L.enpresaren arduragabekeriaren ondorioz kaltetuakizandirenekin,etaber- me guztiak bete dituen zozketa berriaegindu”.Hala ere, Fauste- goienako proiektuan beste zoz- ketabategitekedagooraindino. Lehenengoabaliobarikgeratuzenakatsinformatikobatenondorioz Faustegoienako etxebizitzen zozketa egin dute bigarrenez Urriaren11nhasikodirajaiak,DendakBai elkarteakjaurtikoduentxupinazoagaz MARKEL ONAINDIA Eduardo eta Eloi Landia anaien San Faustuek olgetan! karte- lak iragarriko ditu San Fausto jaiak. Lehenengoz parte hartu dute lehiaketan. “Ume batek jaiekiko edukiko lukeen ikuspe- gia” azaldu gura izan dute. Play- mobileko piezekin irudikatu dituzte Disfraz Eguna, Patxiko- txu... Hilabete falta da San Faus- to jaiak hasteko, eta prest dago egitaraua. Natxo Martinez zine- gotziak udalaren izenean aur- keztu dio egitaraua prentsari, jaiak antolatzen lagundu duten elkarteetako kideekin batera. Nobedade lez, Disfraz Egunean desfilea egingo dute koadrilaka edo taldeka. Urriaren 20an izan- goda,18:30ean,MadalenatikAn- dra Marira. Animatzen direnek Pinondo Etxean eman beharko duteizena. Txupinazoa, merkatariek Urriaren 11n hasiko dira jaiak Dendak Bai elkarteak jaurtiko duen txupinazoagaz. Guiller- mo Oarbeaskoa presidenteak eskerrak eman ditu: “30 urte da- ramatzagu lanean Durangoren alde, eta egindako lana aitortu digute”. Gainera, urriaren 12ko Umeen Egunean txupinazo txi- kia botako du pilota eskolak. Aurten ere ez dira faltako arto- pilen banaketa, Zezenak dira, gastronomialehiaketa...Musika arloan, urriaren 20ko Deaffest jaialdi erraldoia nabarmendu dute; Berri Txarrak taldea izan- go da kartelburu. Sarrerak sal- gaidaude13euroan. Disfrazen desfilea, jaietako nobedade Eduardo eta Eloi Landia kartel irabazleekin, udaletxe aurrean. M. O. CCOO eta SATSE sindika- tuek Landakoko larrialdietako beharginak babestu dituzte prentsa oharren bidez. Joan zen astean, Osakidetzako zuzendari Jon Etxeberriak adierazi zuen langileak manipulazioa era- biltzen dabiltzala, eta ikerketa zabaldu eta zigorrak ipintzeko mehatxua egin zuen. Sindika- tuen ustez, Etxeberriak har- tutako jarrera onartezina da. “Beharginen eskaerak entzun beharrean, mehatxuak egite- ko aukera egin du”, esan dute SATSEkoek. SATSEk larrialdietako langi- leen eskaera nagusiagaz bat egin du:txandabakoitzekoerizainbat gehiago egotea nahi dute. “Hiru urtedaramatzagueskaerahorre- gaz. Asistentzien igoera ikusita, ezinbestekoairuditzenzaigu”. CCOOk adierazi du Landa- koko zentroan giza baliabideak faltadirela,etaEtxeberriakesan- dakoaren kontra egin du. Sindi- katu horretako kideen ustez, lan baldintzez gainera, beste eragin garrantzitsu bat ere badauka hu- tsune horrek: “Gaixoen osasun arriskua proportzionalki handi- tzen da”. Horregatik, lan baldin- tzak indar handiagoz exijitzeko eskubidea daukatela aldarrikatu duCCOOk. Landakoko asistentzia taldea mediku bik eta erizain batek osatzen dute txanda bakoitzean. SATSEren ustez, kopuruak pa- rekoak izan beharko lirateke. Medikuak beharrizana ikusten duenean, erizain bati deitu eta zentrora joaten da. SATSEk, beharginek lez, funtzionatzeko moduhorikritikatudu,deiaegin eta erizaina agertzeko igarotzen den denbora garrantzitsua de- la-eta. Sindikatueklangileeneskaerakbabestudituzte Larrialdietako langileen alde, CCOO eta SATSE Osakidetzako zuzendariak ikerketa zabaldu eta zigorrak ipintzeko mehatxua egin zuen Landia anaien ‘San Faustuek olgetan!’ kartelak iragarriko ditu jaiak
 3. 3. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Herririk herri 3 DURANGALDEA JONE GUENETXEA Bizkaiko ohiturazko bizimo- duarekin lotutako gune eta pai- saiak ezagutzera eman guran, Ardi Jaiaren hirugarren edi- zioaantolatukodutezapaturako Durangon eta Atxondon. Gon- tzal Sarrigoitia Urkiola Landa Garapeneko ordezkariak, Gui- llermo Oarbeaskoa Dendak Bai elkarteko presidenteak, eta Oihana Azkorbebeitia Geredia- gako kideak prentsaurrekoan aurkeztu dute egitaraua. Azal- du dutenez, goizeko egitaraua Durangon antolatuko dute, eta arratsaldean, berriz, Atxon- do izango dute topaleku. Andra Mariko elizpean prestatuko du- tenGaztaAzokagazekingodiote egitarauari. Bertan izango dira, besteak beste, Idiazabal gazta- gaz, Atxarte Gazta, Aitor Urien, Erreketa, Jaio eta Txirri. Mer- katu plazan egoten diren ekoiz- le batzuk, Ardi Jaiagaz bat egi- nez, Andra Marira lekualdatu- ko dira. Eguerdiko 13:00etan, Jose Ramon Agirianok Gazta dastaketa herrikoia zuzenduko du. Doako ekintza izango den arren, Dendak Bai elkartearen egoitzanerreserbaeginbeharra dago. Elkarteko kide den denda- ren batean egindako erosketa- ren tiketa zein Durango Txarte- laaurkeztubehardira.Gainera, leku berean Bizkaiko Txakolin Eguna ere ospatuko dute. Transhumantzia gogoratuz Artzainek urtaroaren arabe- ra artaldea larrez aldatzeko transhumantzia egiten zuten. Artaldeak hartuta artzainek abelbide naturalak zeharkatzen zituzten. Durango abelbide ho- rietako batek zeharkatzen zuen. Ohitura hori ezagutzera emate- ko, Krispin Arregi Garaiko ar- tzainak Iurretatik abiatuta Du- rangoko hainbat kale zeharka- tuko ditu 60 ardiz osatutako ar- taldea bidelagun duela. Txapelketa, zapatuan Aurtengo Ardi Jaiko nobeda- deetako bat, Euskal Herriko Artzain-txakur Txapelketa jo- katzeko egunaren aldaketa da. Aurreko urteetan domeka goi- zez antolatu izan duten arren, aurten zapatu arratsaldeko 17:00etan batuko dira Axpeko Elizalde landetan, Atxondon. Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Na- farroa eta Iparraldeko txapel- dun eta txapeldunordeak lehia- tuko dira bertan. Jose Urien abadiñarra Bizkai txakurragaz izango da Durangaldeko ordez- kari bakarra txapelketaren 47. aldian. Lehiaren ostean, sarrerare- kin batera bertaratzen direnek, Arabako Errioxako ardoa eta Durangaldeko gazta eskuratze- koaukeraizangodute. Ardi Jaiko kupoiekin, bi la- gunentzako afari bi zotz egingo dituzte. Durango eta Atxondo III. Ardi Jaiaren bilgune izango dira zapatuan Sarrigoitia, Oarbeaskoa eta Azkorbebeitia Ardi Jaiaren aurkezpenean. A.B./M.O. Amankomunazgoak lehen la- guntzako eta ur sorospeneko ikastaroa antolatu du. Gurutze Gorriko kideek eskainiko dituz- te eskolak, azaldu dutenez. 128 orduko iraupena edukiko du, eta zati bitan emango dute. Gehien jota hogei lagunek parte hartu ahal izango dute ikastaro horre- tan, eta guztiek lanpostu batera- ko baliogarri diren titulazio ofi- zialak jasoko dituzte kurtsoaren amaieran. Amankomunazgoan dauden herrietan erroldatuta- koek hartu dezakete parte; baita Berriz eta Garaikoek ere. Irai- laren hogeira arte eman ahalko dute izena, Behargintzaren egoi- tzan. Bost euro ordaindu behar- ko dira, eta dagozkien beharrak betezgero,diruabueltatukozaie. Urriaren 7an hasiko da ikas- taroa, eta azaroaren 23ra arte iraungo du. Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko presiden- teak adierazi du lan munduari begira egindako eskaintza dela: “Behargintzan hasieratik ho- na egin dugun lez, eskualdeko herritarrei prestakuntza on bat eskaintzeadagureasmoa,horre- la, lanpostu bat lortzeko aukera emateko”. Sorospenagaz lotutako ikastaroa antolatu dute M.0. Amankomunazgoak berriro ipiniko du martxan Zabu Zibu egitasmoa, uda aurretik lehe- nengo esperientzia izan eta gero. Euskararen erabilera indartze- ko asmoz sortu zuten, eta aisial- dian oinarritzen da. Ume eta gurasoek euskaraz jolastea gura dute, ohiturak aldatzea. Oskar Zarrabeitia Amankomunazgoko presidenteak adierazi du indar handia egin gura dutela arlo ho- rretan: “Familiako transmisioa lerroestrategikoada”. Urtxintxa Eskolaren lagun- tza dauka Amankomunazgoak, eta jolasa zergatik darabilten azaldu du Maite Asensio kideak: “Hizkuntza ohituretan garrantzi handia dauka aisialdiak”. Irai- lean eta urrian egingo dituzte jolas saioak zenbait herritan, asteburu honetan hasita. Hiru eta bost urte arteko umeei zuzen- dutakoekimenada. Familiakoak ere partaide Familiak ere berba egiteko ohi- turetan eragiten duela uste dute, erreferentzia direlako. Horre- gatik proposatzen dute ume eta helduek batera jolastea. Ekime- nean parte hartzeko ezinbeste- koa da guraso edo familiakoak ere partaide izatea. Ordubeteko saioetan, helduei ere erakusten dizkiete euskarazko jolasak. Normalean, orain artean, gaz- teleraz ikasi izan direla azaldu dute antolatzaileek. Aurreko es- perientzian ikusi zutenez, hain- bat gurasok lotsa sentitzen dute hasieran, baina probatu ostean errepikatu egiten ei dute. Lotsak kentzeko gonbita egin diete hel- duei. Saioen berri Joan zen ikasturtean, apiril alde- ra garatu zuten Zabu Zibu. Gus- tura daude jasotako emaitzekin, eta errepikatzea erabaki dute. Aldundiaren eta Jaurlaritzaren diru-laguntza daukate, gainera. Durango, Mañaria, Atxondo, Be- rriz, Zaldibar eta Elorrion egin- go dute orain ekimena. Horren inguruko informazioa webgune honetan eskuratu ahalko da: www.durangaldeaeuskaraz.eu. Umeetahelduekeuskarazjolasteaguradute Badator bueltan Zabu Zibu, aisialdian euskaraz egiteko Zabu Zibu egitasmoko sustatzaileak, Behargintzaren egoitzan. Egitarauosoaegunbakarreanbatuduteaurten Jose Urien abadiñarra Bizkai txakurragaz izango da Durangaldeko ordezkari bakarra Iazko Ardi Jaiko irudia. Gerediaga
 4. 4. MAÑARIA 4 Herririk herri 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto JOSEBADERTEANO Andasto dantza taldeak bi-hiru urtetik gorako ume eta gazte- txoeizuzendutakoeuskaldantza saioakhasikoditugaur,19:30ean, Apatako pilotalekuan. Kurtso berriko aurreneko saioa izango da, eta hemendik aurrera ostira- lero batuko dira ordu eta toki be- rean. Gaur egun, 25 bat gaztetxo dabiltza dantza taldean, eta osti- raletako saioak eurei bideratuta daude. Gaur egun daudenez gai- nera, herri osoko gaztetxoei za- balik dauden saioak direla dio Nagore Arana dantza taldeko ki- deak: “Ume eta gaztetxo guztiei zabalik gaude. Guk beso zabalik hartuko ditugu”. Neskek arku dantzaetazintadantzaikasikodi- tuzte, esaterako. Mutilak banan- go, binango eta txotxongilo dan- tzan,besteakbeste. Euskal dantzak ikasteko aukera dute gaztetxoek B i-hiru urtetik gorakoei zuzenduta barikuro 19:30etik 20:30era batuko dira batuko pilotalekuan JONEGUENETXEA Berdineskola, emakume eta gizo- nenartekoberdintasunarensusta- pena, sentsibilizazioa, partaidetza eta inplikazioa lortzeko helburua- rekin sortu da. Mila Mondragon alkatearen hitzetan, “duela gutxi hasidaekimenhoriBizkaikobeste herri batzuetan eta Mallabian ere egokiadelaikusidugu”. Mallabitarrek zein ikastarotan partehartzekointeresadutenjakin etaordutegienberriizateko,inkes- tazabalduduudalak.Hiruikastaro proposatuditu:Emakumeekhisto- rian izan duten lekua ezagutzeko, Emakumeen historia: kontatu ez digutena (10ordu)ikastaroa; hain- bat esparrutako gatazka egoerak aztertu eta aurre egiteko Gataz- kaka: bitartekotza eta eraldaketa (emakumeentzako); Gazteria eta emakumeenganako indarkeriaren prebentzioa emakumeen aurkako indarkeria egoerak atzematen eta saihesten, eta egoera horiei aurre egitenikastekogaztaroan. Zuzenketa Joan zen asteko alearen azalean Mallabiko albistean ez zegokion titularra idatzi genuen. Barkatu eragozpenak. Berdineskolako ikastaroen inguruko inkesta MALLABIA ZALDIBARATXONDO I. E. Euskadiko Cattle eta Team Pen- ning lehiaketen finala jokatuko dute, bihar, Zaldibarko Olazarko zelaian. Azken bost urteetan antolatu du Euskal Western El- karteak final hori Zaldibarren, eta aurten, 25 zaldizko ariko dira zaldigainetikganaduazeinekho- beto gidatu lehian. Goiz eta arra- tsaldezizangodirasaioak. Modalitate bitan ariko dira biharko finalean parte hartzai- leak: zaldizko bakarrak jardu- ten du Cattle Penning izeneko modalitatean, eta 60 segundoan zazpi txahal hesian sartzean datza ariketa. Hiru zaldiko tal- detan jarduten dira, aldiz, Team Penning-ean: hiruko taldetan, 90 segundoan21behihesiratzealor- tzeadaariketahorrenhelburua. Antolatzaileek aurreratu dutenez, musikak girotuko du biharko eguna, eta jan-edana es- kaintzeko txosna ere atonduko dute Olazar futbol zelaia zegoen lekuan. 10:00etatik 13:00etara izango da biharko hitzorduaren goizeko eskaintza, eta 17:00etatik 19:00etaraarratsaldekoa. 25 zaldizkoren arteko lehia ikusgai bihar, Olazarren Euskadiko Cattle eta Team Penning lehiaketen finalak jokatuko dituzte bihar, Olazarko zelaian Azken bost urteetan jokatu dute finala Zaldibarren. I. E. Eskolako eraikin berri biak bete dituzten umeak, eu- ren guraso eta irakasleak, eta herrikideak elkartu ziren zapa- tuan, Zaldibarko Haur-eskola eta biurtekoentzakoeraikinberrien ate irekien ekitaldian. Arantza Baigorri alkatea eta udal gober- nuko hainbat ordezkari, eskola- ko proietuaren diseinua jorratu zuten teknikariak, eta eraikinak atontzeko zein biomasa galdara ipintzeko obra burutu duen en- presaren ordezkariak ere izan ziren ekitaldi horretan. Obraren inguruko azalpenak eman ziz- kieten arduradunek ekitaldira bertaratutako herritarrei, eta ge- laz gelako bisitan zaldibartarrek egindako galderak ere erantzun zituztenarduradunek. Haur-eskolan joan zen asteko eguenean hasi zuten ikasturtea, eta asteon ekin diote bi urtekoek kurtsoberriari. Asteon hasi dira eskolako eraikin berriak erabiltzen Obraren inguruko azalpenak eman zituzten zapatuan. Delfin Zubizarreta. I. E. Emakumeen parte hartzea bul- tzatzeko helburuz antolatu dituz- te emakumeentzako jabekuntza eskolaren saioak. Bost ikastaro eskaini dizkiete emakumeei, as- kotarikogaieningurukoak.Urri- tik abendura bitartean egingo dituztesaioak. Feminismoari buruzko saio bi eskainiko dituzte, esaterako, Edurne Epelde eta Ana Revuel- tak. Pentsamendu feminista: ez gara jaiotzen emakume, egin egiten gara izenburuko saioa gi- datuko dute urriaren 26an, eta Eraldaketa feminismotik izenbu- rukoa abenduaren 14an. Emaku- meen arteko aliantzak sortzeak duengarrantziaaztertukodute. Hamasei orduko ikastaroa izango da, bestalde, urriaren 9tik azaroaren 27ra arte egingo dutena: Ezetz esaten ikasi nahi duzu?.“Zerkeragoztendizuezetz esatea?” bezalako galderak egin, eta gogoeta bideratuko du Isabel Santigok. Urritik abendura egin- go dituzte, era berean, txalapar- ta, eta 50 urtetik gorakoentzako informatikaikastaroa. Irailaren23raarte,udaletxean emandaitekeizena. Bost ikastaro emakumeen jabekuntzarako M.O. Ikasturte berriagaz batera, hain- bat ikastarotan apuntatzeko au- kera eman du udalak. Irailaren 20ra bitartean, gimnasia ikasta- roetan izena eman ahal izango dute mañariarrek. Mantentze -gimnasia deitzen den ikastaroa martitzen eta eguenetan gara- tuko da, 19:00etatik 20:00etara. Pilatesekoa,ostera,asteleheneta eguaztenetan, ordutegi beragaz. Mantentze-gimnasian apuntatu gura duten herritarrek, 75 euro ordaindu beharko dute urteko kuota. Pilates ikastaroaren ka- suan, ez dago zehaztuta; izena ematen duen jende kopuruaren araberakoaizangodaprezioa. Bestalde, aurten ere umeen- tzako ingeles ikastaroa eskai- niko du udaleko kultura ar- loak. Astelehen eta eguaztene- tan emango dituzte eskolak, 17:30etik 18:30era. Adina kon- tuan hartuta, talde bi sortzea da antolatzaileenasmoa. Martxan dagoen ikastaro bat esku-pilotakoa da, martitzenean hasi zuten-eta ikasturtea. Arra- tsaldeko 17:30etik aurrera ikasi- ko dute gazteek pilotan jokatzen. Martitzen eta eguenetan elkar- tukodirapilotalekuan. Ikastaroetan izena emateko aukera
 5. 5. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Publizitatea 5
 6. 6. 6 Herririk herri 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto ELORRIO JOSEBADERTEANO Iraileko hirugarren dome- kan ohi duten moduan, etzi, 08:00etan, Basobisitan irtengo dira otxandiarrak mugarriak bisitatzeko. Atabalariaren erritmoak la- gunduta, mugarrien egoera aztertu ez ezik, ondoko zuhai- tzetan markak egingo dituzte herriko mugak markatzeko. Gomilazen,taldebitanbanatuko dituzte parte hartzaileak. Tal- de bat Ubide, Zeanuri eta Dima alderantz joango da; bigarren taldeak Legutio eta Aramaio in- guruko mugak ikuskatuko ditu. Oletara heltzen direnean, udal idazkariak akta jasoko du, eta bertan udal ordezkariek ez ezik, herritarrek ere sinatu ahal izan- godute. Ibilbidean zehar bakailao otartekoak eta ardoa banatuko dituzte. Talde biak Andaparalu- zetan elkartuko dira, eta talde bakarrean batuta, herrigune- ra itzuliko dira berriro, 13:00 inguruan. Historikoki tirabirak izan di- tuzte Aramaiok eta Otxandiok Limitadua izenagaz ezagutzen den lur zati baten jabetzaren inguruan (500 hektarea inguru ditu lur zatia harek). 1754an sor- tu zen Otxandion Limitadua-ren mugak urtero-urtero ikuska- tzeko ohitura eta gaur egun ere badirau. Basobisitan mugarriak bisitatuko dituzte etzi ABADIÑO OTXANDIO I.E. Asteburuan ospatuko dituz- te Zelaieta auzoko Aitte Kuru- tzeko jaiak. Gaur, 20:00etan, Donien-atxa ipini, eta hiru egu- nekojaiegitarauaabiatukodute. Pijama Eguna izango dute gaur- koa Zelaietan: Lotxo taldearen erromeria izango dute 22:00etan, etaohituradenpatatadantzaren ostean, 03:00etan, kulero eta gal- tzontzilolasterketaegingodute. Bihar, Mozorro Eguna ospa- tuko dute, eta “mendebaldea” izangodamozorrorakogaia.Me- za eta dantzarien emanaldiagaz hasiko dute biharko egitaraua. Arratsaldez, mozorroen desfilea eta poteo animatua egingo dituz- te. Ondoren, norberak etxetik eramandako jakiekin afaritara- ko elkartuko dira, Maleta Ziku ekimenean, eta Ansorregi erro- meriagazamaitukoduteeguna. Bestalde, azken urteetan be- rreskuraturiko txirikila eta txirinkola jolasak egingo dituzte domekan,17:30eanhasita. Aitte Kurutzeko jaiak, asteburuan, Zelaietan Gaur,20:00etanaltxatukoduteDonien-atxa Domekan,08:00etan,irtengodiraudaletxeaurreko plazatiketabostorduinguruiraungoduirteerak Gomilazera heltzen direnean parte hartzaileak talde bitan banatuko dituzte Andaparaluzetan batuko dira talde biak eta elkarrekin egingo dute herrigunera arteko bidea JOSEBA DERTEANO Tratamientos Termicos Iurre- ta enpresak zentro bana du Iu- rretan eta Abadiñon. Abadiño- ko zentroko bederatzi langilee- tatik zortzi greban daude ekai- naren 18az geroztik. Orain ez dute enpresa hitzar- menik. Enpresako hartueman laborala Bizkaiko metal arloko hitzarmenak gidatzen zuen. Esparru batzuetan, hitzarmen hori hobetzen zuen eskubideak zituzten (langileek enpresan daramaten denboragatik…). Baina 2012ko lan erreformaren ondorioz bertan behera geratu zen metal arloko hitzarmena. Langileek enpresa hitzarmena adostugurazuten,baina“zuzen- daritzak ez du negoziatu gura”, adierazi du ELAk enpresa ho- rretara bideratu duen aholkula- ri Jon Iñaki Etxebarriak: “Lan erreforma muturrera eraman gura dute. Aldebakarreko era- bakiak hartu gura dituzte, lan- gileakaintzathartubarik”.Lan- gileen eskakizun nagusia, “lan baldintzak aurretik zituzten egoera berdinean mantentzea da; ez dute zutena baino gehiago eskatzen”. Egun, enpresako bazkide bi lanean dabiltza, eta ekoizpenak aurrera jarraitzen du. Lan arlo- ko azterketa teknikoko ordezka- riek egoera horrela dela ikusi ahal izan dute, eta enpresari zigorrik ezarriko dioten zain daude. Horrek, negoziaziorako bideairekidezakeelaustedute. Greban daude Tratamientos Termicos Iurreta enpresan Abadiñokozentroko9langileetatik8kiahiruhilabetedaramategreban MARKEL ONAINDIA Aste Berdea hasiko da Elorrion datorren astelehenean. Inguru- mena zaintzeko ideia oinarri hartuta hainbat ekintza garatu- ko dituzte, batez ere, informati- boak: berbaldiak, mahai-ingu- ruak, tailerrak... Horien artean, garrantzi berezia hartuko dute mugikortasunagaz lotutakoek. Hau da, zelako garraio sistema erabili ingurumena ahalik eta gutxien kaltetzeko. Udalak, bi- zikletaren erabilera indartzeko plan bat garatu du aurten, eta hori aurkeztuko du eguenean. 19:00etan izango da, Iturri kul- tur etxean. Otsailean hasi zen planaerredaktatzen. Bizikleta herrian mugitzeko alternatiba erreala izan dadin, gune seguruak zehaztu gura izan ditu udalak. Horrela, ku- tsadura akustikoa eta CO2 gas emisioak murriztea da euren asmoa. Gainera, herriko espa- zioaren erabilera ere handiagoa izangodelaustedute. Astelehenean, karbonoaren inguruan eratutako berbal- diak zabalduko du Aste Berdea. 19:00etan izango da, Iturrin. Hu- rrengo egunetan, hiri hondakin solidoen gaineko debatea edota saskigintza ikastaroa egingo di- tuzte, besteak beste. Zapatuan, hilaren 21ean, bizikletagaz ibi- laldia egingo dute 10:00etan pla- zanhasita. Aste Berdea ospatuko dute astelehenetik aurrera Bizikletarenerabileraindartzekoplanaaurkeztuzuenudalakeguenean Ingurumenagaz lotutako ekintzak egingo dituzte Elorrion. Hilaren 21ean, bizikletagaz ibilaldia egingo dute 10:00etan plazan hasita
 7. 7. AITZIBER BASAURI Etxebizitza alokatzeko gazteei zuzendutako diru-laguntzak emateko deialdia zabaldu dute. Iurretan erroldatutako 18 eta 35 urte arteko gazteentzako lagun- tzak dira, eta gehienez, 250 eu- roko laguntza hartzeko aukera izango dute. Eskariak urriaren 1etik31raeginahalkodira. Ohiko bizileku lez, Iurre- tan etxea alokatu duten gazteei errenta ordaintzen laguntzea dute helburu diru-laguntzok. Iñaki Totorikaguena alkatearen arabera, “gazteei emantzipazio prozesuan eta helduen mun- duan sartzeko unean lagundu, eta herrian etxebizitza alokatze- koaukerasustatugurada”. Hileko alokairuaren erdiari aurre egiten lagunduko diote, komunitate eta etxebizitzaren eranskinetako gastuak kontuan hartubarik;gehienezere,hileko 250 euro. Bosgarren urtez bana- tuko dira laguntzok. Iaz, hiru eskari onartu zituzten. Bideba- rrieta kaleko udal bulegoetan daudeeskari-orriak. DURANGALDEA ASTEON IZURTZA IURRETA BERRIZ V. Enpresa Proiektuen Lehia- ketaren oinarriak eta deialdia zabaldu dute. Herrigunean “pro- duktu, lan prozesu edo zerbi- tzuen arloan ideia berriak eka- rriko dituzten enpresa” berriak sortzea du helburu. Saria 6.000 euroizangodira. Udal arduradunek aberasta- suna eta enplegua sortzen lagun- du,edoherrikomerkataritzabir- gaituko duten enpresak sustatu gura dituzte, “eta norberaren en- presa edo denda sortuta lanean hastea erabaki dutenei bidea erraztea”. Urriaren 30era arte aurkeztudaitezkeproiektuak. Etxea alokatzeko laguntza eskatu dezakete gazteek Enpresa proiektuen lehiaketa abianIurretanerroldatutako18-35urteartekogazteek egindezaketeeskariaurriaren1etik31rabitartean J.DERTEANO Amaitu dira jaiak, eta balorazio ona egin dute udal arduradunek. Santa Ageda ermitako ospakizu- nekzeinAndraMarietaSantoTo- mas eguneko ekimenek izandako harrera azpimarratu dute. Jaie- tako tortilla txapelketa Angel Ga- llastegiTxe-kirabazidu,etaZaba- la eta Goenaga geratu ziren biga- rren eta hirugarren. 40 bat parte hartzaile izan ziren. Marmitako txapelketa, aldiz, Oier Domarcok etaArrateUriartekirabazizuten. Mendigaintaldeageratuzenbiga- rren,eta,RosiLarrinagaetaLidia Azkaratehirugarren. Gallastegi, Domarco eta Uriarte irabazle 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Herririk herri 7 GARAI MARKELONAINDIA Santa Katalina ermitako jaia ospatuko dute domekan Garain. Beste urte batzuetan legez, meza eta dantza saioa egongo dira os- pakizunean. Ahalik eta dantzari gehienak auzokoak izango dira, urteetako ohiturari jarraitzeko asmoz. Berez, santaren eguna biharkoa da, baina domekan egingodutejaia. Goizeko10:30eanmezaegingo dute bertan. Normalean Garai- ko elizan egiten dena bertara le- kualdatuko dute. Horren ostean etorrikodadantzasaioa. Santa Katalinako ermita ja- bego pribatukoa da, baina jaia auzotar eta garaitar guztiei be- gira antolatutakoa da. Antzina- tik ei dator ospakizuna, baina 36ko Gerraren sasoian eten egin zen. Duela dozena bat urte ekin zioten berriro antolatzeari. Er- mitagaz lotuta gordeta dagoen dokumentu zaharrena 1616koa da, testamentu batena, hain zu- zenere. Santa Katalinako jaia ospatuko dute etzi Mezaetadantzasaioaegongodiraospakizunean Dendetan euskararen erabilera sustatzeko kanpaina da Saleroske- tak be euskaraz. Euskara darabil- tenen artean tablet informatikoen zozketak egiten dituzte. Seigarren zozketako sariduna 213.466 zenba- kia da, Metro kopistegian banatu- takoa. Ordezkoa 225.865 da, Gutizi dendanemandakoa. ‘Salerosketak be euskaraz’ zozketako zenbaki saridunak Nagusientzako hainbat ikastaro antolatu ditu Durangoko Udalak Besaiden, mendi istripuetan hildako mendizaleak gogoratuko dituzte etzi Aramaioko Orixol mendi klubak Oroitzapen Eguna antolatuko du domekan. Mendi istri- puetan hil diren mendizaleak gogoratzeko egu- na izango da, eta 1995az geroztik antolatzen du- te. 11:00etan meza egongo da. 11:30ean, besteak beste, bertso eta dantza saioak ikusi ahalko dira.Inguruhartantxosnabatipinikodutejan- edanagaz, eta txistulari eta txalapartariek gi- roaalaitukodute. Zahartzaro aktibo eta osasungarri bat sustatzeko helburuz, hainbat ikasta- ro (oroimena sustatzeko, irakurme- na…) prestatu ditu udaleko adinekoen sailak. Aurrez izena emateko epea irailaren 16tik 24ra izango da. Plazak mugatuak dira, eta zozketa egingo da. Udaleko webgunean eskuratu daiteke informazioa:www.durango-udala.net. AMAIA UGALDE Derion 1936ko irailaren 11n fu- silatu zituzten Felipe Urtiaga Berrizko alkatea eta Jose Agi- rre guardia. Egun hori hartu dute aurten ere Berrizen Fran- kismoaren biktimak omentze- ko. Atzokoan aipamen berezia egin zioten abuztuan hil zen Je- susAgirreri.Berriz1936Gogora- tzenelkartekoMaiteArrizabala- gak nabarmendu zuen Jose Agi- rre aitaren gauza asko kontatu izan dituela Jesusek, eta elkar- tearen lanean asko lagundu due- la urteotan. Eguaztenean, biktimei egin- dako lore eskaintzaz gainera, Ander Lipusek Joseba Sarrio- nandiaren olerki bat irakurri zuen, eta Ander Erzillak pianoa- gaz eta Irati Ortubiak biolontxe- loagaz abesti batzuk eskaini zi- tuzten. Frankismoaren krimenen kontra Argentinan aurkeztu den kereila zertan datzan ere azaldu zuten ekitaldian. Berriz- ko udalbatzak mozio bidez ba- bestu du kereila hori. Omenal- diaren ostean, 1937ko dokumen- talak proiektatu zituzten. Esker ona, oroimena bizirik mantentzeko lanari Frankismoarenbiktimakoroituzituztenherenegun Berriztar ugari batu zen eguazteneko omenaldian. Berrizko kiroldegian euskara bultzatzeko programa hasiko dute Berrizburu kiroldegian euskara bultzatzeko Kirola Euskaraz eki- mena martxan ipiniko dute. Horre- la, adibidez, ikastaroetan erdiak baino gehiagok euskara ulertzen badu, euskara izango da moni- toreak nagusiki erabiliko duen hizkuntza. Ikastaroetan izena ema- tekoazkenegunairailaren16ada.
 8. 8. Berbaz 8 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Juanmi Bravo Garitagoitia | Mallabiko AEK-ko irakaslea | 44 urte ditu eta ermuarra da > AMAIA UGALDE Herri txikia izanda ere, badau- ka euskaltegia Mallabiak. Bai, eta herri txiki batek dauz- kan zailtasunak dezente iza- ten dira. Eusko Jaurlaritzako diru-laguntza jasotzeko, besteak beste, ikasle ratioak daude, eta Mallabian gutxienez, sei pertso- naegonbehardirataldeasortze- ko, eta talde bat baino gehiago badago, zortzi. Mallabiak dau- kan biztanle kopuruarekin guz- tiz ezinezkoa da maila antzeko ikasleekin horrelako taldeak egitea. Orduan, gure erronka hori izan da: Mallabian talde iraunkor bat egitea, jakinda, de- netarik egongo dela; ulertu bai, baina ia ezer hitz egiten ez duen jendetik hasita, gutxi gorabehe- ra EGA maila daukan jenderai- no.Taldeaheterogeneoada. Zelan konpontzen zarete? Ohitu egiten zara, teknikak daude. Sarritan, asko dakien bat gutxi dakien batekin jartzen dut. Orduan, baten helburua besteari gauzak ondo azaltzea da, eta mintzamena landu behar du.Besteak,jaso,ulertu,etabien artean gai izan behar dira arike- ta egiteko. Erritmoa motelagoa da, baina aurrera goaz. Mintza- mena da beti helburua. Gauzak egitekoborondateabeharda,eta motibazioa dagoenean jendeak aurrera egiten du. Azkenean, euskara gauza praktiko bat da, etapraktikatutaikastenda. Hori dio aurtengo AEK-ren le- loak: “Euskara praktikoa”. Hori, euskara praktikoa behar dugu. Eta hemen egia esan, zo- rionez, jende gehienak hori nahi du, herriko euskaldunekin berba egin, eta Mallabiko gi- roan sartu. Hona etortzen diren gehienak Mallabira bizitzera etorritakoak dira. Inguruko herrietakoak izaten dira, erdal- dunak edo euskara oso gutxi dutenak. Mallabia euskalduna delako ikasi gura dute orduan euskara. Bai,zorionez,Mallabiaosoherri euskalduna da. Ikasleek nola- baiteko beharra ikusten dute; badakitejendeakbadaukalagaz- telaniaz hitz egiteko gaitasuna, baina egunero leku guztietan ikusten dute euskara dela he- rritarrentzako komunikatzeko hizkuntza. Konturatzen dira eurengatik dabiltzala denbora guztianhizkuntzazaldatzen.Ho- ri da motibazio nagusia. Inork ez du premia larririk erakutsi titulubatlortzeko.Egiadahiruk lortu dutela dagoeneko, aukera egoten delako. Maila zutela-eta azterketara joatera animatu ni- tuen,etaaterazuten. AEK-k esana da ikasleen mo- tibazioak aldatu egin direla. Gaur egun, beharrerako edo seme-alabengatik ikasten due- la jendeak euskara. Bai.Mallabikomotibazioaagian irla bat da. EAEn dauden moti- bazioak aztertuko bagenitu, iku- siko litzakete motibazioak asko aldatudirela.Orain,lehenbaino askoz ere motibazio akademi- koagoa dago, askoz euskaldun gehiago dagoelako, hori ere bai. Eskolak euskaldundu duen jen- dea etortzen da euskaltegietara. Askotan ez daukate erraztasun handirik, baina euskaldunak dira. Euren kurrikuluma hobe- tzera datoz, eta azken urteetako krisiarekingehiago;igarridugu jendea kurrikuluma hobetzera datorrela. Titulu eske. Nahiko motibazioahuladahori. Ez da erabilerarako saltorik egoten? Ez, motibazio horrekin ez da erabilerabermatzen.Osoerraza da ez erabiltzea, beste hizkuntza bat daukagulako komunika- tzeko, oso indartsua dena, eta mundu guztiak dakiena. Horrek bai kezkatzen gaitu AEK-n, eta azken kanpainetan horretan zentratu gara: Euskara prakti- katzearen garrantziaz jardun dugu, praktikarako taldeak sor- tzen gabiltza, eta azken Korri- ketan ere mezu hori zabaltzen saiatugara. Tituluak lortzeaz gainera, mo- tibazio orokorretako bat se- me-alabengatik ikastea da. Mallabian ere bai? Bai. Mallabiko eskola herriaren isla da, eta oso eskola euskaldu- na da. Ikasleen euskara mailan alde handia igartzen da, euska- raz bizi diren gurasoak eduki ala ez. Euskaltegira etortzen diren batzuek esaten dute esko- lan esan dietela euren seme edo alabak errefortzu bat behar du- tela.Irakasleetazuzendariekgo- mendatu egiten diete gurasoei euskara hobetzea edo ikastea. Ez bakarrik etxerako lanetan laguntzeko, euskaraz komuni- katzeko premia dago. Gomen- datzen diete telebista eta irratia euskaraz jartzea, eta liburuak euskaraz irakurtzea. Kontuan eduki Mallabiko herritarren erdia baserrietan bizi dela, oso giro euskaldunean. Guraso er- daldunak dituen umearen eta baserriko umearen euskararen artekoaldeahandiada. Fruituak ikusten dituzu? Ikas- leek kalean erabiltzen dute euskara? Ez da erraza. Beldurra izaten dute. Askotan euskaldunok ez dugu ondo ulertzen mezu hori, eta berehala pasatzen gara gaz- telaniara: “ya te hablo en caste- llano,ningúnproblema”.Ezdira konturatzen benetan besteak nahi duela esfortzu hori egin. Txarto hitz egiten badu, arrazoi handiagoz jarraitu behar duzu berarekin euskaraz. Euskaltegi- kook kalera irteten gara afarien aurretik-eta,ikusdezatenmalla- biarrek bertan gaudela, ikasten eta esfortzua egiten ari garela, eta txarto egiten dugula, baina txarto egin behar dela gero ondo egiteko.Horidabidea. Irakasle lanean, buruhausteak eta pozak izango dituzu. Proiektu moduko bat da nire- tzat. Herri txikia izanda, ikas- leen prozesua hurbil-hurbiletik bizi izan dut, eta poz handia ematen du bertan ikasitakoa kalean egin dezaketela ikus- teak. Gogorra ikasleek bidea uztea izaten da. Egunean ordu bi honi dedikatzea ez da erraza. Gauza asko egin nahi dugulako, eta denboraz justu ibiltzen ga- relako. Ikasleak galtzeak pena ematen du. Ikasturte bateko hel- buruabaino,prozesubatdelako. “Euskaltegiko ikasleek euskararen beharra sentitzen dute Mallabian bizitzeko” DuelahogeiurtegutxigorabeherahasizenleheneuskaltegikotaldeaMallabian.Urtebatzuetanmartxan,bestetangeldituta,lokalak aldatu...OrainkulturetxeanfinkatutadagoAEK-kzuzentzenduenjarduna.BertandabilJuanmiBravo.23urtedaramatzaAEKn. Euskaltegiko ikasleek Mallabia herri euskalduna delako ikasi gura dute euskara” Sarritan titulua lortzeko motibazioarekin ez da erabilera bermatzen”
 9. 9. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Publizitatea 9
 10. 10. Izenburuan Euskal Herria ere jarri ahalko genuke. Euskal Herriko hainbat txokotan amalurraren aurkako erasoak egiten ari baitira, “aurrerapen”-arenizenean.Bainagureeskualderaetorrita,AHTare- kin, zentral termikoarekin edo PTP berriarekin nahikoa izan ez, eta bestebimehatxuhurbiltzenaridira. Alde batetik, Gueñes-Itsaso goi-tentsioko linea berriaren proiektuak aurrera jarraitzen du. 400.000 volteko linea horrek, Gueñesetik Itsa- sora (Gipuzkoa) 72 kilometroko luzera edukiko luke, metalezko 35 do- rre,etaArratiatiketorrita,Zornotza,Iurreta,Garai,Berriz,Mallabia etaZaldibarzeharkatukolituzke,geroGipuzkoakolurrakhartzeko. Ibilbide horrek kalte handia eragingo du igarotzen den 24 udalerrie- takogunegarrantzitsuetan,orokorrean,osolurraldejendetsuabaita, eta, dagoeneko, hainbat azpiegiturak beren aztarna utzi dute bertan. Azpiegitura hori gune jendetsuetatik urruntzeko beharra dago, alde batetik,EuroparBatasunakjartzendituenarretairizpideakkontuan hartzenbadira,eta,bestealdebatetik,gurenekazalingurua,ondarea etaingurumenbalioakbabestekobeharradagoelako. 2011ko maiatzean, dagoeneko, Berrizen burututako topaketa batean, kaltetutako udalerrietako 50 zinegotzik eta alkatek proiektua bertan behera uzteko eskatu zuten, proiektu horrek justifikazio nahikorik ez zuelakoan, eta osasun, ingurumen, gizarte eta ekonomiari eragingolizkiekeenkalteakneurrizkanpokoakdirelairitzita. Bestetik, isilpean, beste mehatxu garrantzitsu bat jarri dute mar- txan gure eskualdean, frackinga, hain zuzen. Pasa den otsailean eta martxoanfrackingaaurreraeramatekoikerketasismikobatzukegin zituztenBernagoitiaauzoan(Zornotzan),udalarenbaimenarekin. Baina zer da frackinga? Frackinga edo haustura hidraulikoa, arbel harrietakogasnaturalaerauztekoerabiltzendenteknikada. Frackinga, putzu bertikal zein horizontalak eginez, lurzoruaren zu- laketan datza. Harria hautsi, eta metanoa askatzeko, ur, harea eta gai kimiko kopuru ikaragarrien injekzioa beharrezkoa da, eta gai kimi- kohorietakozenbaitosokaltegarriaketatoxikoakdira. Eusko Jaurlaritzak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat tokitan gasnaturalaerauztekoasmoaduFrackingaerabilita. Frackinga teknika oso arriskutsua da, lurzoruaren azpian injekta- tzen den ur kutsatuak lur azala zeharkatu, eta akuiferoak kutsa bai- titzake, eta ingurumenean zein giza osasunean kalte konponezinak eragin. Teknikahorrek,gainera,metanoisuria,lurrikarak,habitatarensun- tsiketa, kutsadura akustikoa eta lokatz toxikoen gainazal-putzuen eraketaeragitenditu. Lurra, gure etorkizuna, bakean uzteko garaia da. Jarri gaitezen mar- txan bi proiektu kapitalista horien aurka borrokatzeko. Utzi bakean Durangaldea!Utzibakeanamalurra! Zure iritzia, gutuna edo fotodenuntzia helarazteko helbideak: Bixente Kapanaga 9, 48215 astekaria@anboto.org • Izen-abizenak • telefonoa • helbidea • eta NAN zenbakiagaz batera bialdu behar dira. Alderdi, elkarte edo taldeko iritziak kide baten izenean sinatuta eta ANBOTOren irizpideei jarraituz zuzenduta publikatuko dira. -DATUOK BARIK, EZ DA GUTUNIK ARGITARATUKO- 10 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Anbotok ez du bere gain hartzen kolaboratzaileen zutabeetan, iritzi artikuluetan edo gutunetan adierazitakoen eta iritzien erantzukizunik. Aldizkari honek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza jaso du Laguntzaileak: Zuzendaria: Jone Guenetxea. Erredakzio burua: Joseba Derteano. Administrazio burua: Itziar Belar. Administrazioa: Miren Abasolo. Publizitatea: Goretti Alonso, Amaia Huarte, Itxaso Altuna. Erredakzioa: Aitziber Basauri, Itsaso Esteban, Markel Onaindia eta Amaia Ugalde. Maketazioa: Eider Alberdi. Zuzentzailea: Jon Ander Urkiaga. Argazkilariak: Kepa Aginako, Zaloa Fuertes. Lege gordailua: BI-2268/01 ISSN: 1578-7028 Tirada: 10.600 ale Bixente Kapanaga, 9 48215-Iurreta (Bizkaia) Tel.: 94 681 65 58 Erredakzioa: 94 623 25 23 Publizitatea: 94 621 79 02 publi@anboto.org 2013ko irailaren 13a 11. urtea - 513. alea Iritzia gutuna@anboto.org eguazteneko 17:00ak arteko epeaGUTUNAK Durangaldean lurra S.O.S Xabier Gutiérrez. Zornotza GOIZTIDI DIAZ EAJ SEI HANKAKO MAHAIA I AM BASQUE Edo Negu Gorriak taldeko Fer- min Muguruzak abesten eban gi- sa, “Euskalduna naiz eta harro na- go”.Nibasquenaz,euskaldunanaz. Ez dot esango ezer baino hobea da- la euskalduna izatea, ez naz bilbo- tarkerietan sartuko, baina euskal- dun izatearen egitatea azpimarra- tzea gurako neuke gaur. Euskaldu- na naz eta ez beste edozer. Ez naz espainola edo frantsesa, amerika- rra edo txinatarra. Ez dodaz ho- riek guztiak (eta beste hainbeste) arbuiatuko edota mespretxatuko. Baina, errespetu osoz adieraziko dot ni basque nazela, basque baka- rrik,ezergehiagopilatubarik. Hiru berbez osatutako adieraz- pen honek bere baitara batzen dau biziaribegiratzekoeraberezia.Bas- quesoiliknazenheinean,aberriba- karra daukadan heinean, egunero- ko lana nire Herriari bideratzen ja- kobete-betean.Ezdago,besteinora joateko asmoz, “puntuak irabaz- teko” beharrik, ez dago bestelako mendekotasunik. Basque garenok gure ekimen politikoaren hasiera eta abiapuntua leku berean dauka- gu. Eta, abestiak adierazten daben moduan, gure izaeraz harro gagoz, eta lau haizetara aldarrikatu nahi dogu. Euskaraz, gaztelaniaz... eta ingelesez. I am basque. Mundu za- baleko txoko guztietan ulergarria izan daiten. Gizarte baketsuaren nahia,Kataluniakoherriakadiera- zidabenerara. Berau da EAJk hilaren 29an ba- rriro be ozen aldarrikatuko dabe- na: euskaldunak gara. Ez gehiago, ez gitxiago. Ehun urte baino gehia- go emon doguz mezu bera gure He- rrianbizirikiraunarazten,batezbe frankismoarengababaltzean,hain- bat eta hainbat pertsonek euren bi- ziaarriskuanjarriedotagalduebe- nean helburu horri jarraituta. Eta, aldiberean,Europakozeinmundu- ko herrialde guztiei gure aldarri- kapena zabaldu deutsegu. Pazien- tziaz,bainatinkoetasendo.Pausoz pauso, bidea egunero-egunero egi- nez,saihesbiderikhartubarik,bio- lentzian erori barik. Artez eta jen- daurrean.Iambasque,etazu? Trenetan luxua bai, komunik ez Bilbo-Donostia tren linearen inguruan kexa bat plazaratu nahi dugun lagun talde bat gara. Lotsagarria da gaur egun, eta bere burua aurreratutzat duen komunitate batean, trenek komunik ez izatea, eta Durangoko geltokian ere komunik ez izatea. Hori Hirugarren Munduan ere ez da gertatzen. Ez harritu edozein egunetan pasilloak “marroi” kolorez agertzen badira. Orain 60 urteko trenek bazeuzkaten komunak. Luxuaren aurretik oinarrizko beharrizanentzako irtenbideak bilatu behar dira. Dagokionak gure eskaera kontuan hartzea espero dugu, denon onerako. Belen Larrinaga eta Nati Zabala
 11. 11. @anbotokultura2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 11 Kultura ITSASO ESTEBAN Zelan sortu da liburua kalera- tzeko aukera? Lagunek animatu ninduten mu- sika taldeek maketekin egiten duten bezala, lanaren zati bat argitaletxeetara bidaltzeko. Inte- resa agertu zuten Beta argitale- txean,etaeurekinkaleratudut. Moto bidaiei buruzkoak dira li- buruko kontakizunak. Estatuan zehar, 1991 eta 2001 bi- tartean egindako moto bidaia da kontatzen dudana. Espainiako probintzia bakoitzean intsignia bat lortzea zen hasiera batean helburutzat markatu nuena, eta 300.000 kilometro egin ditut ai- tzakia horrekin. Gero etorri da liburuarenegitasmoa. Bidaiari eta bidean aurkituta- koari buruzkoa da liburua. Bidaiatu ahala jendea ezagutu, eta konturatzen zara motoak eta mozkorraldiak baino askoz gauza gehiago dagoela lekuetan. Batez ere, bidaiatu dudan lekue- tako jende nagusiarengan ipini dut arreta: eurak dira herrien historiaren jakintza handiena dutenak. Horrela ezagutu ditut eurenbizitzetako istorioak. Zelakoa izan da liburua osatze- ko prozesua? Bidaietatik etxera heltzean ida- tzi ditut istorioak. Hasieran ezer argitaratzeko ezelako asmorik barik, neuretzako, egunerokoa bailitzan idazten nuen. Baina ge- ro eta garrantzi handiagoa ema- tennionondoidazteari.Kontura- tunintzenerako400orrineuzkan idatzita, eta erakutsi ahala, jen- deakbaloratuegitenzuen. Presarik barik, gozatuz eginda- ko prozesua izan da? Presarik barik egin dut, baina gozagarria izan denik ere ez nu- ke esango. Lagun bati liburu-es- kaintzanidatzinionbezala,“min ematen dit idazteak, baina espe- ro dut min horretatik irakurleak gozamena aurkitzea”. Gozatu dut, baina gogorra izan da, asko kostatuzaitnahinuenalortzea. Film bat egitea ere badarabilzu buruan, ezta? Film labur bat egin gura dut Kol- do Serra lagun eta zine zuzenda- riagaz, bai. Helburua da liburu bat erosi duten guztiei filma opa- ritzea. Pertsona oso oldartsua naiz, eta hori beste beroaldi ba- tean sorturiko proiektua da. Li- burua amaitu nuenean, ametsa hil zela sentitu nuen, ez nengoen ondo: “Orain zer?” galdetzen nion nire buruari. Orain, nobela bateanerehasinaizlanean. Zertan datza nobela? Liburu honen lehenengo partea da: narrazio liburu honen antze- ra, nobela ere autobiografikoa da, eta bat egiten dute puntu batean. Nire haurtzaroko istorio bat da idazten nabilen nobelaren haria, nire motoekiko zaletasu- narekinloturadaukana. Zer helburu edo amets daukazu etorkizunerako? Bidaiatzeko aitzakia berriak gu- raditut.Estatuandaudenmilaka urteko arbolen inguruko proiek- tua gauzatu gura dut, eta hasi naiz dokumentatzen. Txinan ar- bola horiek monumentuak bai- liran zaintzen dituztela irakurri nuen liburu batean, eta horrek jakinminasortuzidan. “Bidaiatu dudan lekuetako jende nagusiarengan ipini dut arreta” Estatuanzeharmotoan300.000kilometroegindituhamarurteanJuanMariCondek.Bidekoesperientziei buruzkoliburuaidatzidu.DurangokoHitzliburudendaneskuragaidago‘Deti’bidaiahoriennarrazioa Juan Mari Conde | Durango, 1961. | Motozale eta literaturazalea Istorio bilatzaile bidaietan Juan Mari Conderen omenaldi hirukoitza da De ti, bere neska- lagunizandakoari,errepideari etamotorrarigorazarrea. “Beti sentitu dut idazleen ahalmenarekiko inbidia”, dio Condek. Motorrean, oinez edota kanoan egindako bidaiei buruzidazleezagunetahasibe- rriek idatzitako kontakizunak irakurri ditu bere liburua ida- tzi orduko. Conderena, “mo- tozaleen On Kixote” da, bere lagunbatenberbetan. Urrian liburudendetan es- kuragai ipiniko duten Juan Mari Conderen De ti liburuko narrazioak, kazetaritza lane- tikerebadauka. Bere barruan “istorio bi- latzaile” sena hazten zihoala, bidaiatu ahala konturatu zela dio Condek: “Neugana ingu- ratu, eta istorio bitxi eta inte- resgarriak kontatzen zizkidan jendeagaz iman modukoa neu- kala konturatu, eta oharrak hartzenhasinintzen”.
 12. 12. 12 Kultura 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto LIBE MIMENZA Kazetaria GEURE DURANGALDEA Ados, kirolak bizi-itxaropena luzatzen du. Kirolak, bizi-ka- litatea hobetzen du. Baina, ki- rolakkutsatuereegitengaitu. Kirola hipermediatikoa eta monotematikoa da. Kiro- la ez da jokoa, kirola lehia da, lehia neurrigabea, oilar gerra matxista.Eta,batikbat,kirola kapitalismobasatiada. Gainera, sermoia ezin da ekidin; predikatzailerik ez zaio falta han-hemen. Kafea hartzea ere kirola den herri honetan, kirol-kafea hartzen dugu. Eta esango nuke prak- tikatzean beste endorfina as- katzen dituela batek baino gehiagokpredikatzean. Garaibateanjokoazmintzo ziren zaleak, gaur eta hemen, presioaz eta baita prezioaz ere. Noizbait kirolaria, bere gaitasunak, trebetasunak eta esfortzua ziren hizpide. Egun, garaipena eta errekorra. Eta tropelak espektakulua nahi du beti: bere doping-a, show narkotikoa. Baina zirkua ez da olinpia- detako zerrendan ageri den kirola. Sistemak iada sakez irabazi du partida, dirua go- rri dago, jakin badakitelako hasieratik urdinek irabaziko dutelanorgehiagoka. Eta zer ikusi, hura ikasi. Tantoz bizi gara joan den as- paldian,eztentuz. Diru publikoz bizi diren enpresapribatuenjarraitzaile gara gu: zuri-gorri, txuri-ur- din, laranja... Koloreek ere zatitzenduteherria. Eta txarrena da baloiak jaurtitzen dizkigutela etenga- be, golak binaka sartuta. Gu bitartean, oraindik ez gara ziabogara iritsi. Atezain on bat eta zapatilak beharko di- tugu eskura edozein momen- tutan korrika irteteko. Ordua heltzean jakingo al dugu gor- putzaetaburuamugitzen? Jakemate. Kirolaren aurka ITSASO ESTEBAN Hainbat kanta garaikide gehitu dizkiote, ikasturte honetarako, Durangoko Platerueneko Kan- tulagun ekimenean prestatu duten kantu-zerrendari. Orain lau urte ekimena abian ipini zutenean bezala, euskal kantue- kiko eta kanturako zaletasuna ahalik eta gehien zabaltzeko helburuagaz abiatuko dute ikas- turteberria. Ekimena gazte jendearen- gana gehiago zabaldu asmoz, eta eskaintza anitzagoa egin as- moz, euskal kantutegiko kantu ohikoei, Ruper Ordorika edota Itoitzen kantak gehitu dizkiote, Kantulagun-en ikasturte berri- rako. Ugaitz Catalan antolatzai- le eta abeslariak azaldu duenez, 60 kantu biltzen dituen liburux- kaprestatuduteaurten. Irailaren26an,20:00etanabia- tuko dute Platerueneko Kan- tuzaleen txokoan Kantulagun 2013-2014. Irailaren 19tik aurre- ra eman daiteke parte hartzeko izena. Kantutegia eta CDa esku- ratuko ditu matrikularen 15 eu- roakordaintzendituenak. Egueniluntzeetanantzokian, eta hiru hilabeterik behin Du- rangokokaleetanzehararikodi- raudazkenetikaurreraberriro. Gutxien jota, hiru musikari gonbidatuko dituzte Platerue- neko ekimenean, ikasturte ho- netan. Antolatzaileek ez dute, oraingoz,izenikaurreratu. Aurreko urteetan, hainbat kantari ezagun gonbidatu dute Platerueneko Kantulagunera: Xabier Amuriza, Etxe, Mikel Markez, Amaia Zubiria, edo Jo- su Zabalak hartu dute, besteak beste,ekimeneanparte. Irailaren26anizangodalehenengosaioa;19tikaurreraemandaitekeizena Platerueneko Kantulagun: doinu garaikideak zerrendara gehituta MUSIKA Euskal kantutegiko kanta tradizionalei, Ruper Ordorika edota Itoitzen kantak gehitu dizkiete, esaterako, aurten Xabier Amuriza izan zen Kantulaguneko lehenengo gonbidatua. Kantulagun-en kantutegia eta CDa eskuratuko ditu matrikularen 15 euroak ordaintzen dituenak Eguen iluntzetako antzoki barruko saioez gainera, hiru hilerik behin kalean zehar egingo dute emanaldia Irailaren 11n inauguratu zuten Bizkaiko Aldundiak eta herrial- deko beste lau udalek babesten duten Bosteko 2013 eraskuketa, Zornotzako Zelaieta Zentroan. Arte garaikidea udalerrietara zabaltzea da ekimenaren hel- burua, eta lau artista gazteren lanen lagina biltzen du: EHUko ikasle izandako Alvaro Gil, Jua- na Garcia, Alaitz Arentzana eta MariaIbarretxerena. Hiru lan eraman ditu Alva- ro Gil nafarrak erakusketara: ikuslea dibertitzea, bisitariari sentsazioak eragitea helburu hartutaegindakoeskulturak. Juana Garciaren margola- nak ere ikusgai daude Zelaieta Zentroan: Estatu Batuetako egonaldiaren ostean familia bakarreko etxebizitzei buruz koadroen bidez egindako go- goetak dira: “Besteen etxeetako leihoetatik barrura begiratzean sorturiko jakinmina” eragin gu- raluketenakbisitariagan. Alaitz Arenzana eta Maria Ibarretxe artisten Sleaping over plastic laneko ametsei buruzko bideo lanak ere ikusgai daude Bosteko2013erakusketan. Irailaren 29ra arte Zelaieta Zentroan egongo da erakusketa, eta ondoren ekimenaren parte diren Bizkaiko lau herritako aretoetaraeramangodute. ERAKUSKETA Arte garaikide gaztearen erakusgarri: Bosteko Eguazteneaninauguratuzutenlauartistagazteren lanakbiltzendituenerakusketa,Zornotzan Lau artista gazteren lana dago ikusgai: Juana Garcia, Alvaro Gil, Alaitz Arentzana eta Maria Ibarretxerena
 13. 13. GEHIGARRIA
 14. 14. | 2 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Elegantziaren bila. ‘Amerikana’ negu sasoi honetarako proposa- menetako bat da. Soineko zein prakekin beti dotore joateko auke- ra segurua da. ESKOLARA BUELTA! Irailahelduda.Udakooporluzeenosteantxiki zeingazteakeskolarabueltatzekouneaheldu da. Txikienak apurka-apurka ari dira ordutegi berrira egokitzen. Nagusiagoek, berriz, pozik hartu dute lagunekin berriro elkartzeko unea. Motxilak bete eta ilusioz ikasturteari ekiteko unea da. Dena prest al duzu udazken zoraga- rrihaujantzietahornitzeko?Honahemenpro- posamen erakargarri batzuk. Norkesandunegukomoda koloretsuaezdenik?Kolore gorriak distira emango die aurten neguko arropei.
 15. 15. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 3 | Klasikobat:bakeroak.Mutilentzakohutsikegitenezduenaukerabat dute aurten: praka bakeroak. Edozein unetan edozein arropa zein osagarrigaz eroso joateko aukera izango da. Leggins eta leotardoak edozein unetan. Leggins eta leotardo irudimentsuak praka zein gonekin uztartuko ditugu denboraldi honetan. Lore koloretsuak ere nonhai agertuko dira.
 16. 16. | 4 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto
 17. 17. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 5 | MARKEL ONAINDIA Elorrioko Institutuan proiektu pilotu bat ipiniko dute martxan aurten: Hauspoa. Derrigorrez- ko Bigarren Hezkuntzari (DBH) lotutakoa da, eta EAEko beste hamabi ikastetxek ere parte hartuko dute. Denbora eredu berrien inguruko hausnarketa bultzatu gura du egitasmoak, gaur egungo ordutegiak sasoi berrietara egokitzeko ahale- ginean. Institutuko zuzendari Josu Etxabururen ustez ekimen erakargarria da, eta hezkuntza komunitate osoaren ikuspegi- tik garatu beharrekoa dela dio. Urrian ekingo diote ordutegi eta programazioberriari. Goizez emango dituzte kurri- kulumeko ikasgaiak, 08:30etik 14:30era. Horrez gainera, aste- lehen, martitzen eta eguen arra- tsaldeetan ere zabalduko dute ikastetxea. 15:15etik 17:00ak in- gurura, ikasteko, talde-lanak egiteko edota eskolaz kanpoko ekintzak praktikatzeko. Etxabu- ruren arabera, eskaintza hori helburunagusiari,hauda,emai- tzakhobetzearibegiraizangoda. Ez emaitza akademikoak baka- rrik,balioeningurukoakerebai: bizikidetza, hartueman sanoa- goak indartzea... Hauspoa arra- tsaldeak izena jarri diote egitas- mohorri. Borondatezko partaidetza Borondatezkoa izango da ikas- leen partaidetza. Baina, kasu ba- tzuetan asistentzia gomendatu- ko dute irakasleek. Esaterako, ikasle batek gai batean sakon- tzea behar badu, irakasleak gu- rasoei ere bere iritzia helarazi- ko die. Horrela, eskaera onar- tuz gero, ikasleak eta bere gura- soek parte hartze konpromisoa sinatukodute.Errefortzuhoriek ez dira bakarrik ikasgaia gain- ditzeko lanetan dabiltzanentzat izango, hobetzeko nahia dauka- tenek ere irakasleen gai gehiga- rriak jasotzeko aukera edukiko dute. Irailean udako ordutegia- gaz dabiltza beharrean, eta ikas- le bakoitzaren premiak aztertze- ko aprobetxatuko dutela esan du Etxaburuk. Gainera, eskaintza guztiz itxita daukatenean, aur- keztu egingo diete ikasle eta gu- rasoei. Elkarteen partaidetza Horrez gainera, arratsaldetako eskaintzan elementu berritzai- leak ere sartu gura dituzte. Adi- bidez, ikastekniken ingurukoa. Euren iritziz, ikasle askok ikas- teko zailtasunak dauzkate, eta horri buelta ematen saiatzeko ulermen ariketetan sakonduko dute. Bestalde, ohiko ikasketeta- tik urrunago dauden ekintzetan ere parte hartu ahalko dute ikas- leek. Esate baterako, eguene- tan sormena landuko dute taile- rrean, plastika eta bideo-antzer- kianmurgilduta. Etxabururen iritziz, herriko eragileenpartaidetzaeregarran- tzitsua izango da esperientzia pi- lotu horretan. Etorkizunean, be- re ustez, “auzolanaren egitura- keta berri bat abian ipini daite- ke” hezkuntza arloan. Elorrioko elkarteek ikasleentzako eskain- tzan ekarpena egitea gurako lu- ke. “Ez da eginda saldu diguten proiektua. Egiten goaz denon ar- tean”. Berba horiek erabili ditu ikasle,irakasle,gurasoetaelkar- teenpartaidetzabeharrezkoade- la irudikatzeko. Hamahiru ikas- tetxe daude proiektuan, baina bakoitzak bere eredu propioa landukoduelaazalduduEtxabu- ruk. Eurek Elorrioren ezauga- rriakkontuanhartukodituzte. Hauspoa eredua aplikatuko dute Elorrion, DBHn Goizezemangodituztekurrikulumekoikasgaiak; hiruarratsaldetanerezabaldukoduteikastetxea Denbora eredu berrien inguruko hausnarketa bultzatu gura du egitasmoak Josu Etxaburu, Elorrioko Institutuko zuzendaria, ikastetxeko patioan. Irakasleak egokitu eta ikasleen autonomia indartu Hauspoa proiektua ez zen posible izango irakasleen kon- promisorik barik. Hori azaldu gura izan du Etxaburuk, eta bide batez, euren ekarpena eskertu ere bai. 24 irakaslek parte hartuko dute Hauspoa arratsaldeak gidatzen. Zortzi- nakabanatuta,bakoitzakhiru arratsaldeetako batean eduki- koduardura. Irakasleek ikasle bakoi- tzaren premiak ezagutuko dituzte, eta horren arabera osagarri bereziak prestatuko dituzte,hoberaeginahalizate- ko. Beraz, orain arte egindako laneanaldaketakegin,etaere- du berrira egokitu beharko dute. “Irakasleok ere asko ika- siko dugu, lan egiteko beste eredu batzuetara ohitzen hasi gara-eta”. Ikasleek autonomia gehia- go edukitzea ere bada ekime- naren beste helburuetako bat. “Amesten dugun egoera da ikasleek arratsaldetan ‘la- nera gatoz’ esango digutena”. Euren ikasteko lekuan eroso sentidaitezelalortuguradute, etxeanlez. Bide horretan, ikastetxeko hainbat gela ipiniko dituzte gazteen eskura: liburutegia, informazio eta komunika- zioen teknologia gela... He- mendik aste gutxira ekingo diotebideberriari. Irakasleek ikasle bakoitzaren premiak ezagutuko dituzte, eta horren arabera osagarri bereziak prestatuko dituzte
 18. 18. | 6 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto AMAIA UGALDE Ikasturte hasiera gogorra iza- ten da umeentzat? Zelan bizi duzue zuek? Ana Jimenez: Kasuaren arabe- ra desberdintasun asko daude. Txikitxoenei agian gehiago kos- tatzen zaie, ez direlako kontzien- te.Handiagoekikasiduteberriro eskolara doazela. Bertako araue- kin gogoratzen dira, eta hobeto ulertzendituzte. Maite Aldekoa: Denak heltzen dira deskonektatuta, eta hori normala da, hori da udako hel- burua. Normalean segituan har- tzen dute martxa. Nik uste dut helduen antzera dela, guk ere behar dugu denbora hori. Lehe- nengo astean eman dezake apur bat galduta daudela, baina gero gogoratzendiraikasitakoekin. Ikastetxeko errutinatik zer kos- tatzen zaie gehien? M. A.: Ulertzea errutina batzuk dituztela, adi egon behar direla, arauak errespetatu behar dituz- tela...Diziplinahori. Premia bereziak dituzten umeekin egiten duzue lan. Zer lantzen duzue gehien? M. A.: Umeen ezaugarriak kon- tuan edukita planteatzen dugu tratamendua. Arlo asko hartzen ditugu kontuan: emozionala, akademikoa,soziala... A. J.: Orain, gehienbat, hemen errefortzu edukatiboa egiten du- gu, Durangon hori da gehien es- katudigutena. M. A.: Familiekin, eskolagaz eta medikuekin gaude harremane- tan. Arazoen testuinguru guztia ulertzen saiatzen gara. Batzue- tanezdaerrazaizatenjakiteazer gertatzen den, faktore askok era- giten duelako. Ume batek zailta- sunak baditu arlo akademikoan, edo ezgaitasun intelektuala ba- dauka, arlo hori landuko dugu bereziki,bainabestearloguztiak erekontuanhartuta. Arlo soziala aipatu duzue. Ge- la barruko harremanetan arazo asko dago? M. A.: Bai, umeak txikiak izan arren,zailtasunsozialenbatedu- kiz gero, gelakideek etiketa segi- tuan jartzen dute, eta etiketa ho- rren arabera rol bat hartzen du- te. Lotsatia dela, edo lodia, edo betaurrekoduna... Rol bat har- tzen dute, eta ez daukate segur- tasunik. Azkenean, rol horrekin geratzen dira, eta gure lana da rol horri aurre egiteko errekur- tsoak ematea. Lehenengo indi- bidualki egiten dugu lan, eta ge- rotaldean. A. J.: Arlo soziala eta komunika- zioa talde txikietan landu gura izaten dugu, gero, gela handian eurek praktikatu ahal izateko. Arlo asko hartu behar dira kon- tuan, orduan. Zelan antolatzen dituzue saioak? M. A.: Ume bakoitzak une ba- koitzean premia bat dauka, eta horregatik ezin dugu kurtso ha- sieran planifikazio bat pentsa- tu. Saioak oso desberdinak di- ra umeek adin berdina eduki arren, eta antzeko gaitasun edu- ki arren. A. J.: Sei urteko ume batek, adi- bidez, eduki dezake lehenengo idazketa eta komunikazio saio bat, eta gero, jolasteko tarte bat. Egin beharrekoak eginda, era- baki dezala zertan jolastu gura duen. Garrantzitsua izango da esko- la eta gurasoekin koordinazioa izatea. M. A.: Bai. Normalean, irakas- leak konturatzen dira ikasleek jarraipen berezia behar dutela. Gurasoekin beharrezkoa da ber- ba asko egitea, eta arazo fisiko bat badago medikuek ere parte hartzenduteprozesuan. A. J.: Eskoletan laguntza behar dute, eta orain, murrizketen erruz,gehiago. “Ikasle baten zailtasunen testuinguru guztia ulertzen saiatzen gara” IkasturtekomartxajarraitzekolaguntzagehiagobehardutenumeekinegitendutelanMaiteAldekoaketaAnaJimenezek.Aldekoa psikologoada,etaJimenezHeziketaBerezikoirakaslea.Eilekezentroandabiltzabeharrean.Eurekerehasidutekurtsoa. Gure saioak oso desberdinak izan daitezke, umeek adin berdina edo antzeko gaitasunak eduki arren” Ume batek arlo akademikoan zailtasunak baditu, arlo hori landuko dugu, baina beste guztiak ere bai”
 19. 19. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 7 | Errepikapenak eta eskola aldaketak, baikortasunez Gelakidezaldatzea,mailaerrepikatzea...ezdiraerrazakizatenaskotan A. U. Ikasturtea hasterakoan, maila errepikatu behar duenak edo eskolaz aldatu denak egoera be- rriraegokitzekodenborabehar- kodu,etabatzuetanzailtasunak egon daitezke. Kasu horietan, gurasoei ahalik eta lasaien ego- teko aholkatzen diete Maite Al- dekoaketaAnaJimenezek:“Ba- tzuetan ondo joaten da dena, eta gurasoen beldurra handiagoa da umeen ezinegona baino”. Al- daketanormaltasunezhartueta adi egotea aholkatu dute, “zail- tasunak egonez gero, ahalik eta arinen lanean jartzeko. Horrela arazoa txikiagoa izango da”. Errepikapenak Kurtsoa errepikatu behar due- na “tontoa” da, “alperra”... Oso konnotazio negatiboa dauka errepikatzeak. Aldekoa eta Ji- menezen berbetan, hori aldatu egin behar da. Bestela, ikasleek rol negatibo hori sinetsi, eta ho- rrela jokatuko dute, motibazio barik:“Errepikapenakporrotak bailiran ikusten dira gizartean, eta, kontrara, aukera berri bat dira izan. Benetan positiboa da; beste aukera bat daukazu ikas- teko, eta heldutasun handiagoa- gazikasiahalkoduzugainera”. “Zelan joango naiz txikiagoe- kin?”. Ikasleek zigor moduan ikusi ohi dute errepikatzea, eta gurasoei ere kostatu egiten zaie egoera era baikorrean ikustea: “Atzerapauso bat da, urtebete galtzea... Baina ez da hori; ordu- ra arte gauzak ia landu ditu, bai- na orain gehiago finkatuko di- tu”. Autoestimu aldetik ere, se- guruago sentituko direla azaldu duteAldekoaketaJimenezek. Gurasoek seme-alabei me- zu baikorrak ematea gomenda- tzen dute profesional biek. “Mo- tibatzen saiatzea garrantzitsua da. Orain oso ondo egingo due- la esan ahal diogu, badakiela zer landubeharduen,besteekbaino gehiagojakingoduela...”. Ikastetxez aldatzea Eskola aldaketa herri aldaketa- gaz batera etortzen da batzue- tan, baina, sarritan, eskola alda- keta arazo bat sortu delako iza- ten da; “rol bategaz edo etiketa bategaz amaitzeko egiten da al- daketa, eta zerotik hastearen an- tzekoa da”. Baina talde berrian sartzeaezdabetierrazaizango. “Lagun berriak egingo ditu- zu, dena ondo joango da”. Alda- keta onerako egingo dela trans- mititubeharkodutegurasoek.Bi adituek azaldu dutenez, “beldu- rranormalada,batezerelehena- go zailtasunak egon badira, bai- na beldur hori umearengan ez islatzen saiatu behar dute gura- soek”. Aldaketak onak direla az- pimarratu dute: “Azken finean, bizitza osoan ematen dira alda- ketak,etaohitueginbehardira”. “Errepikapenak porrotak bailiran ikusten dira gizartean, eta, kontrara, aukera berri bat dira izan” “Batzuetan ondo joaten da dena, eta gurasoen beldurra handiagoa da umeen ezinegona baino”
 20. 20. | 8 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto
 21. 21. ITSASO ESTEBAN Azken urteetan atzerriko hiz- kuntzen liburutegiko sailean erabiltzaile gehikuntza handia nabaritu dute Iurretako Herri Bibliotekan. Eta inbertsio han- dia egin dute sailaren zerbitzua aberasteko.ZiortzaOnaindiaHe- rri Bibliotekako arduradunak azaldu duenez, “gero eta jende gehiago dago atzerriko hizkun- tzak ikasten”. Erabiltzaile ho- rientzako ingeles, frantses eta aleman mintzapraktika taldeak ipiniko dituzte martxan, aurten, lehenengoz. Hizkuntza horietan komu- nikazio gaitasuna daukaten 16 urtetik gorakoei zuzenduriko es- kaintza da Iurretako Biblioteka- koa: “lasai berba egiteko gunea”. Deustuko Unibertsitateko eta EHUko ikasleek jardungo dute taldeak dinamizatzen. Irailaren 27raarteemandaitekeizena. Herri Bibliotekaren eta Iba- rretxe kultur etxearen ikasturte berrirako eskaintza aurkeztu zuten, Iñaki Totorikaguena alka- teak, Pili Jimenez kultur etxeko arduradunak eta Ziortza Onain- dialiburuzainak,atzo. “Adin tarte guztietako iurre- tarrak liburutegira erakartze- ko” hainbat ekimen ipini di- tuzte azken urteetan Iurretako Herri Bibliotekan martxan. Denak mantendu dituzte. Zior- tza Onaindiak azpimarratu due- nez, “irakurketa klubak dira gure harrobia: horiekin lortu dugu irakurzaletasuna, ume, guraso eta aitita-amamen bitar- tez etxeetara sartzea”. Ekimen erakargarriak eskainita, eta he- rriko elkarteak eta ikastetxeak lagun hartuta, lan gogorraren ondorioz lortu dute ekimen ho- riek guztiak egonkortzea, Toto- rikaguena alkatearen arabera. Aurten ere ez dute hutsik egingo ume zein helduentzako hileroko ipuin-kontalariek, irakurketa klubek, gazteentzako sormen lehiaketek, jaioberri eta gura- soentzako eskaintzek, emaku- meenliteraturtailerrak... Ekimen horien guztien arra- kasta, eta Iurretako Bibliotekak aurten FEMP sari nagusia jaso izana ospatzeko, bestalde, Bi- bliotekaren Eguna ospatzeko egitaraua prestatzen dabiltza Herri Bibliotekan. Iurretako Bibliotekan irakurketa bultza- tzeko egindako lana goraipatu dute sari horregaz. Ospakizun egun horretarako, umeentzako ipuin-mozorro jaialdia, eta hel- duentzako poesia errezitaldia antolatudituzte,besteakbeste. Askotariko tailerrak Ibarretxe kultur etxeko aisialdi- rako eskaintza ere aurkeztu zu- ten, atzo, Iurretan. Hamaika tai- lerretan parte hartzeko 287 plaza eskainikodituikasturtehonetan Iurretako Udalak: pintura, yoga, sabel dantza, edo sukaldaritza, egindaitezke,esaterako. IURRETAN 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Kultura | 13 Atzerriko hiru hizkuntza praktikatzeko aukera Ingelesa,frantsesaetaalemanapraktikatzeko guneaeskainikoduteIurretakoHerriBibliotekan Deustuko unibertsitateko eta EHUko ikasleek jardungo dute mintzapraktika talde horiek dinamizatzen Ziortza Onaindia Herri Bibliotekako arduraduna, Iñaki Totorika alkatea, eta Pili Jimenez kultur etxeko arduraduna. Herriko La Papa antzerki tal- deak zabalduko du, Durangoko SanAgustinkulturgunekoudaz- keneko programazioa. Emanal- di bi eskainiko dituzte. Amama Anaren bidaia obra antzeztuko du, irailaren 21ean (gaztelaniaz- kobertsioan)eta22an(euskaraz) LaPapataldeak. Kulturguneko datorren hi- ruhileko programazioaren aur- kezpenean parte hartu dute Ricardo Combi Amama Anaren bidaia obraren egileak, eta Izas- kun Asua eta Nazaret Froufe Durangaldekoaktoreek,asteon. Izaskun Asua, Nazaret Frou- fe eta Markos Gimeno dira obra horretan antzezle lanetan dihar- dutenak; amama Ana, alaba Tere eta Antonio suhiaren pape- retan,hurrenezhurren. Duela bost urte, nagusiei zu- zenduriko antzezlan bat sortze- ko enkarguari erantzunez sortu zuten Durangoko Amama Ana- ren bidaia, La Papa taldekoek, eta ume eta nagusiei eskaini zie- tenhainbatemanalditan. Duela lau urteko emanaldi haietatik, hainbat moldaketa egin dituzte hasierako testuan, eta emanaldietan ume eta na- gusiak elkartzea nahi dute San Agustingo emanaldietan. Izan ere, Combi zuzendariaren ara- bera, “umeekin zein nagusiekin ere oso ondo funtzionatu baitu obrak”. Familia osoari zuzen- durikoak dira, beraz, irailaren 21 eta 22rako San Agustin kul- turguneko hitzorduak. Kultur- gunearen arduradunek azaldu dutenez, gainera, Durangoko Udaleko nagusien sailak lagun- duta, baten prezioan sarrera bi emango dizkiete elkarrekin doa- zenaititaedoamama-bilobei. Belaunaldien arteko harre- manari buruzkoa da Amama Anarenbidaia:amonarenzahar- tzaroko zailtasunek familiarte- ko harremanari zelan eragiten dioten erakusten duena. Izas- kun Asua aktorearen hitzetan, “belaunaldien arteko harre- manaz gogoeta egitera” gonbi- datuko dute ikuslea. “Obraren mezuak ikuslearengan eragi- tea” espero duela gaineratu du NazaretFroufeaktoreak. Urriko beste hiru eskaintzak “Harribitxia delako”, ezin gal- tzekoen zerrendan azpimarratu du Arantza Arrazola San Agus- tin kulturguneko kudeatzaileak urriaren 5ean bertan aukeran izango den Rien a dire ikuskizu- na.Leandrekonpainiakatalana- ren lana da aipaturikoa, “klown ikuskizun poetikoa”. Leandre eta Lila Ribera dira antzezleak, eta Arrazolak azaldu duenez, Tarregako antzerki jaialdian gehien goraipaturiko ikuskizu- netako bat izan da. Obra Euskal Herrian ikusteko aukera baka- netarikoa izango da, urriaren 5ekoDurangokohori. Egitarauaren aurkezpenean Jon Kepa Garro zinegotziak az- pimarratu duenez, iazko tarifak mantendudituzte2013-2014ikas- turterako: “Sarreren prezioa ez dadin izan inor kulturgunetik aldentzeko arrazoia”. Leihati- lan iazko prezioak mantendu di- tuzte, eta baita bazkideentzako onura eta deskontuak ere. Aur- ten, bestalde, langabetuentzako %25eko deskontua ere aplikatu- koduteSanAgustinen. Hamabosgarren urteurrena beteko du kulturguneak aurten, eta abendura arte, 14 ikuskizun izango dira bertan. “Ikuski- zunen kantitatea eta kalitatea mantentzeko” asmoagaz pentsa- tuduteprogramazioa. La Papa Durangoko taldearen obra, San Agustin zabaltzeko PROGRAMAZIOA Datorren hiruhileko programazioa aurkeztu dute Durangoko San Agustinen ‘Amama Anaren bidaia’ obra antzeztuko dute, irailaren 21ean (gaztelaniaz) eta 22an (euskaraz) Ricardo Combi zuzendaria: “Nagusiekin zein umeekin ere oso ondo funtzionatu izan du antzezlanak” Urrikoak ‘Amama Anaren bidaia’ (La Papa Teatro) · Urriaren 21 eta 22an, 18:00etan. ‘Rien à dire’ (Cía Leandre) · Urriaren 5ean, 20:00etan. ‘Romeo’ (Teatro Meridional) · Urriaren 12an, 20:00etan. ‘Acrometría’ (PSiRC) · Urriaren 27an, 19:00etan.
 22. 22. 14 Publizitatea 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto
 23. 23. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 15 Kirola @anbotokirola JOSEBA DERTEANO Extreme Man zirkuitua lau lasterketek osatzen dute, eta aurreneko hirurak irabazi di- tu Gurutze Fradesek. Horrez gainera, bera da distantzia erdiko zein luzeko triatloien Espainiako txapelduna. Eta oraindik ez du goia jo. Laster- ketaz lasterketa bere aurreko denborak hobetzen dabil. Espero zenuen hiru Extreme Man segidan irabaztea? Faboritoen artean nengoen, baina faborito izateak ez du ezer esan gura. Lasterketa batean hamaika gauza gertatu daitezke: erorikoak, zulatuak, gorputzaldi txarrak…Beraz,poziknago. Laster Menorkan jokatuko dena irabaziz gero, lautik lau. Ez dut parte hartuko. Urriaren 6an Espainiako distantzia luzeko txapelketa dut eta horrelako lasterketa luze baterako prestakuntzak entrenamendu jarraiak eskatzen ditu. Triatloi bat amaitzeak atseden egunak eskatzen ditu ostean, eta horrek jarraian eta sarritan entrenatzeko eskema apurtzen du. Orain, entrenamenduetara mugatukonaiz. Oraintsu distantzia erdiko Espainiako txapelketa irabazi zenuen. N i r e t z a k o d i s t a n t z i a luzeko txapelketa hitzordu garrantzitsuena den moduan, askorentzako distantzia erdiko hura zen, eta beren beregi horretarako prestatu barik nindoanez, estututa joan nintzen. Urteetan izen bat egin dut, eta ez nuen edozelako lasterketa egin gura. Gero, triatloian bertan uste baino hobeto aurkitu nuen nire burua. Gusturaibilinintzen. Calella-ko (Katalunia) distantzia luzekoari begira zer helburu dituzu? Nire helburua titulua berritzea da. Iaz 9.52ko denbora egin nuen, etadenborahorihobetzenbadut, primeran,bainaezdabehinena. Zelakoa izaten da iron man distantzia baterako prestaketa? Oso luzea. Astelehenetik domekara goiz eta arratsaldez maiz entrenatu beharra dago. Konstantziabeharda. Sarritan jendea ez da jabetzen t r i a t l o i a k e g i t e a k z e r prestaketa eskatzen duen. Bai. Berez lasterketa egunak ospakizun antzeko bat dira, egindako lanagaz gozatzeko une bat. Sufrimendu egunak aurrekoak dira, entrenamendu saio horiek. Gaur egun, nire bizimodu osoa triatloietara bideratuta dago. Sarritan, e n t r e n a t u o s t e a n b e s t e ezertarako indar barik egoten naiz. Egunero gugaz dabilenak bakarrikulertzendugureegoera. Umeek jan eta lo egiten duten moduan, guk entrenatu, elikatu eta lo egiten dugu denboraldiko une askotan. Ohiko errutinatik ateratzeak gorputzari erasaten dio. Ez da ulertzeko erraza, baina horrelada. Elikadura osasuntsuak ere garrantzi handia du. Horrela da. Esaterako, distantzia luzeko lasterketan kalkulatuta eramatendutzerjanbehardudan. Bestela ez nabil ondo. Jendeak uste du gutxi jaten dugula, baina nire dietak egunean 3.500 kaloria ditu. Kaloria horiek gorputzari nolaemandakontua. Azken urte bietan triatleta profesionala zara. Bizimodua asko aldatu zaizu? Hasieran triatloien mundua joko bat zen niretzat. Apurka bidea egin eta… profesionala naiz! Detailerik txikiena zaindu beharra dago. Esaterako, uztailean lasterketa baten aur reko e gunetan bataio elizkizun bat nuen, eta pentsatu nuen: “Ezin dut edozein oinetako eraman, ezin naiz arriskatu”. Lasterketa batera bidean ez dut aire egokiturik ipintzen. Mila detaile dira. Nik barneratuta ditut, baina inguruko jendeari arraroegitenzaio. 31 urtegaz zure ibilbidearen zein unetan aurkitzen zara? Gero eta distantzia luzeagoak eta gero eta denbora hobeekin egiten ditut. Alderdi guztietatik hazten nabil. Lehen Iurretan inork ez zekien triatleta nintzenik, eta gaur, kalean nenbilela, herritar batek denboraldia amaitu dudan galdetu dit. Batez ere, aurten sumatudutaldaketahori. Datorren urtean Txinan i z a n g o d a m u n d u k o txapelketa. Baduzu joateko modurik? Ia seguru, ezin izango dut joan. Babesle indartsu eta antolaketa teknikoegokibarikzailada. Federazioak ez luke gehiago lagundu behar? Federazioak ez du baliabiderik eta gogorik distantzia luzean sartzeko. Beste herrialdeetan ez dakit nola, baina talde handiak mugitzen dira, eta baliabideekin. Sasoi batean, distantzia olinpikoan zebiltzanek laguntza gehiago zituzten; orain, horiek ere euren kabuz bilatu behar dituzte baliabideak. Kuriosoa da; triatloian afizioak gora egin du azken urteetan, baina laguntzek behera. Ez dakit zergatik den, bainahorisumatzendut. Korrika egiteko ohitura sustatzeko iaz ekimen berezi bat abiatu zenuen. Aurten izango du jarraipenik? Sarritan ez dugu korrika egiteko ohiturarik etxetik irteteak alferra ematen duelako, edo ez dugulako norekin irten. Nire helburua zen hasierako aldietan nigaz batera hasi, eta apurka, parte hartzen zutenen artean taldetxoak sortzea, gero euren kontura jarraitu zezaten. Aurten ere galdetu didate ea zeozer egingo dudan, eta badarabilt zeozer buruan: azarotik apirilera arte iraungo lukeen egutegi bat akaso…formaemanbehardiot. GURUTZE FRADES | 31 urte, Iurreta | Mugarra triatloi taldeko triatleta Gurutze Frades, distantzia erdiko Espainiako triatloi txapelketan irabazitako urrezko dominagaz. “Berez, lasterketak ospakizun bat dira, sufrimendua entrenamenduetan dator” DatozenastebiakdistantzialuzekoEspainiakotxapelketaprestatzekoerabilikodituFradesek Gaur egun, nire bizimodu osoa triatloien mundura bideratuta dago”
 24. 24. 16 Kirola 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Juan Carlos Perez Areto-futbola Kategoria denetan 22 talde (kadete, gazte, afizionatu…), eta Hirugarren mailan hiru talde izateak Durangaldea Bizkaiko eta, oro har, euskal areto-futbolaren buruan ko- katu du. Kokapen hegemo- niko hori Mallabiak azken unean mailari eutsi ziolako, eta Sasikoak eta Elorrioko Buskantzak mailaz igo zute- lakogertatuda. Mallabia Tabirakolor taldea osatzen dabil Jero Ugarteren gidaritzapean eta durangarrak J.C. Carre- ragaz prestatzen dabiltza, entrenatzaile truke kurioso batean. Elorriok, hiru talde afizionatuen igoera ospatu ostean, Hirugarren mailan taldesendoaizangodu. Abadiñoko Lagun, euskal ligako debut handiaren on- doren, bakarrik dago ahalik goren amaitzeko borrokan. Maila gorenean, bost tal- de ditugu, 20 derbiren pro- tagonista izango direnak. Presion Break faboritoa da, baina Sasikoa eta Elorrio- ko filialak arerio gogorrak izango dira. Kurutziaga eta mailaz igo den Sapuberri ere ez dira nolanahiko are- rioak izango. Lehenengo erregionalean, Abadiñoko Gaztetxiek eta Dantzarik igoera dute helburu. Elorrio C ere maila horretan dabil. Bigarren erregionalean sei talde ditugu, eta hiru debu- tariak dira: Elorrixo Txiki, eta Mallabia eta Berrizen filialak. Iaztik Mendibeltz, Gu Lagunak eta Racing To- losto taldeek jarraitzen dute. Sasikoari esker, emakumee- tan ere ordezkari bat izaten jarraitzen dugu. Hasi dadila lehiaetazorteonguztiei. ADITUAREN TXOKOA Hegemonia dugu Mallabia Tabirakolor areto-fut- bol taldeak joan zen asteburuan Zaldibarren antolatutako tor- neoa Abadiñoko Lagun taldeak irabazi zuen. Mallabia eta Aba- diñoko Lagun heldu ziren fina- lera, eta partidu gogor baten os- tean, luzapenean, abadiñarrak nagusitu ziren (4-5). Abadiñoko Lagunek euskal ligan jokatuko du aurten, eta Mallabiak mai- la bat gorago, hirugarren mai- lan. Hirugarren mailan aritu- ko den beste talde bat Sasikoa Durango izango da, eta astebu- ruko torneoan hirugarren ge- ratu zen Debabarrenari 8-0 ira- bazi ostean. Domeka honetan, 16:00etan, Mallabiak bere tal- deen aurkezpen ofiziala egingo du Zaldibarren. Talde nagusiak Kantabriako txapelduna den La Cavadaren aurka jokatuko du. Elorrioko Buskantza da hiru- garren mailan Durangaldeak duen beste ordezkaria. Horiek joan zen barikuan egin zuten aurkezpena. Elorrioko Bk eta Sapuberrik bina berdindu zu- ten, eta Elorrioko Ak 3-5 galdu zuen Presion Break-en aurka. JOSEBA DERTEANO Datorren eguenean hasi eta urtezahar egunera arte, Ola- zar txapelketak esku pilotaren munduko promesarik onenak etaafizionatuetanpuntandabil- tzan pilotari eskarmentudunak batuko ditu astero-astero. Ohi moduan binakako txapelketa bat (hamasei bikote) eta lau t’er- dikobestebat(hamaseipilotari) prestatu dituzte. Joko sistema urterokoa da: pilotariak lau multzotan banatuko dituzte. Bikoteak mailaren arabera sailkatu, eta faboritoak kan- poraketak aurrera joan ahala sartuko dira lehian. Binakako txapelketan, Igor Azpiri elorria- rrak eta Kerman Galarza gal- dakoztarrak osatutako bikotea izango da multzoburuetako bat. Yoldi-Arratibel, Artola-Tolosa eta Urbieta-Diez bikoteak ere faboritoenarteandaude. Laut’erdianpromesarikone- nak lehiatuko dira Zaldibarko pilotalekuan. “Gazteak eta oso onak dira”, adierazi du Enrique Agirrebeitia txapelketako anto- latzaileetako batek. Horietako hainbatek aurrekontratuak dituzteAspeedoAsegarcegaz. Hurrengo egueneko lehe- nengo jardunaldian (21:30ean) Durangaldeko pilotari bik joka- tuko dute: Aitor Arabiourrutia abadiñarrak Olaetxea II.aren aurka jokatuko du lau t’erdian; binaka Jon Landaburu elorria- rrak Albaradogaz osatuko du bikotea, eta Ojuel eta Aizpitarte bikotearen kontra jokatuko du- te. Uzkudun abadiñarrak, eta Elordi eta Aldape mallabiarrek ere parte hartuko dute txapel- ketan. Bideoa eskuragarri Iaz txapelketaren 25. urteurre- na ospatzeko bideo lan bat argi- taratu zuten. Gaur egun, profe- sionaletako izarrak direnetako asko Olazarren aritutakoak dira, eta horietako askoren adierazpenak jaso ditu bideo lanak, finaleko irudiez gainera. Txapelketak iraun bitartean, eguenero pilotalekuan ipinita- ko postu batean bideo lan hori salgaiizangodute. PILOTA Eguenean ekingo diote Olazar pilota txapelketari Zaldibarren AzpirielorriarraketaGalarzakosatutakobikoteamultzoburuetakobatizangoda ZallakoNagoreSaratxagaTorneoairabazidute; gizonekBaqueTorneoalehiatukoduteasteburuan SASKIBALOIA MENDI LASTERKETA Tabirako Baque emakumeen talde nagusiak Zallako Nagore Saratxaga Torneoa irabazi zuen joan zen asteburuan. Urriaren 6an hasiko duten denboraldiari begira, prestaketa bide onetik doala erakutsi zuten, finalean Leioako Irlandesas menderatu ondoren. Hainbat urtez Alberto Molinaren aginduetara egon on- doren, aurten Jesus de Vicente izango du entrenatzaile Tabira- ko Baque emakumeen taldeak. Bestalde, Ane Garitaonandiak antolatzaile juniorrik onenaren Nagore Sararatxaga saria jaso zuen. Gizonek Baque torneoa Gizonek Baque Torneoa jokatu- ko dute asteburuan. Zapatuan, 19:00etan, Zarautz taldearen kon- tra jokatuko dute finalaurrekoa Landako Kiroldegian. Aurretik, 17:00etan, Loiola eta Arrasate neurtuko dira. Galtzaileak do- mekan, 10:00etan, neurtuko dira etafinala12:00etanhasikoda. Oier Ariznabarreta duranga- rrak Mutrikuko Arno Trail SprintRacemendilasterketa(7,5 kilometro) irabazi zuen joan zen domekan. Lasterketa laburra zen eta hasieratik bizi-bizi ekin zioten guztiek. Arno gainera ba- karrik heldu zen Ariznabarreta. Bigarren sailkatuari minutu batetik gorako aldea ateratzen zionez, jaitsiera kontuz egiteko modua izan zuen. Izan ere, ibil- bidea lokaztuta zegoen laster- keta hasi aurretik egindako euriaren ondorioz. Helmugan 40.01eko denbora markatu zuen durangoko korrikalariak; Igor Mancisidordebarrasailkatuzen bigarren (41.19) eta Iñigo Lariz elgoibartarra hirugarren: 41.44. Emakumeetan Nahia Quinco- ces mendexarrak irabazi zuen 51.08kodenboragaz. Domekan Idiazabalen Domekan Euskadiko Koparako puntuagarria den Idiazabalgo Axari Trail lasterketan parte hartuko du Ariznabarretak euskal selekzioarekin. Hala ere, bere esanetan Sorginen Laster- keta (irailaren 28an) eta Anboto Kilometro Bertikala (azaroaren 12an) dira denboraldia amaitu arteko bere hitzordurik garran- zitsuenak. Igor Azpiri elorriarra faboritoen artean kokatu dute. K. Aginako Tabirako Baque emakumeen aurtengo taldea Nagore Saratxaga trofeoagaz. Tabirakoko emakumeen prestaketa bide onetik doa Mutrikuko proba irabazi du Oier Ariznabarretak ARETO FUTBOLA Luzapenean Abadiñoko Lagun irabazle Zaldibarren Mallabiataldeakantolatutakotorneoairabazidute
 25. 25. 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Kirolak | 17 JOSEBA DERTEANO Pistan lehiatzeko dohai han- diak dituela erakutsita, Illart Zuazubizkarrek(1990,Abadiño) zilarrezko domina irabazi zuen jazarpen proban, joan zen as- teburuan Tafallan jokatutako Espainiako txapelketan. Iaz 23 aurtez azpiko mailan parte har- tu, eta brontzezko domina lortu zuen proba berdinean (urrea 23 urtez azpikoan). Aurten lehe- nengoz aritu da, beren beregi, elite mailan. “Dominen borro- kan ibiltzea” zuela helburu adierazidu,eta“lasterketaona” egin zuela: “Esperotako denbo- ranibilinintzen”.Halaere,ezin izan omen du nahi beste bider pistan entrenatu: “Entrena- mendu gehiagorekin denbora hobea egin ahal izango nuen”. Jazarpen proba Sebastian Mo- ra valentziarrak irabazi zuen: “Oso indartsu atera zen, eta be- raizanzennagusilasterketan”. Astelehenetik Txinan dabil. Errepidean Txinako itzuli biak lehiatuko ditu maila kontinen- taleko Euskadi Fundazioa tal- deagaz. Denboraldiko bere az- ken lasterketak izango dira, eta, akaso, baita talde osoarenak ere: “Euskadi Fundazioaren egoera ikusita, azken momen- tukolaguntzarenbatjasoezean, talde horren azken bi laster- ketak ere izan daitezke Txina- koak”,iragarriduabadiñarrak. Eustrak-Euskadi Espainiako pista txapelketan Eustrak-Euskadi taldeak (Aba- diñon du egoitza) ere parte har- tu zuen. Hiru txirrindulari ba- karrik eraman arren, bederatzi dominagaz bueltatu ziren. Ana Usabiagak urrezko hiru domi- na eta brontzezko bat irabazi zituen, Tania Calvok urrezko eta zilarrezko bina, eta Hodei Mazkiaranek urrezko eta bron- tzezkobana.UsabiagaetaCalvo- renurrezkoetakobatelkarrekin lortu zuten, taldekako abiadura proban. PISTA MENDIA AUTOMOBILISMOA DUATLOIA FUTBOLA Espainiakotxapelketakoelitemailan zilarragazdebutatuduZuazubizkarrek TafallanjokatutakotxapelketanzilarrezkodominabatirabaziduIllartZuazubizkarabadiñarrak Laubideta triatloi taldeak IV. DuatloiTxikiaantolatukodudo- mekan,Abadiñon,Muntsaratze- ko jaien barruan. Hamahiru ur- tera arteko gaztetxoei zuzendu- ta dago, eta zaletasuna sustatzea du helburu. Adin tarteetan banatuta, gaz- tetxoak lehenengo korrika ari- tuko dira, ondoren bizikletan, eta, amaitzeko, berriro korrika. Izen-ematea duatloi txikiak hasi aurretik izango da, 10:00etatik 11:00etara (euro bat). Lehenengo lasterketan bost urtera arteko umeek parte hartuko dute eta 11:30ean hasiko da. Ordutik au- rrera, urte biko tarteetan bana- tuta, beste bost duatloi egongo dira. Opariak eta zozketak Lasterketa amaitzen denean par- te hartzaile denentzako opariak egongo dira. Horrez gainera, Laubideta triatloi taldeak, bes- teak beste, kirol materiala zozke- tatukodu. Tabiran, Lagun Onak taldea 1-0 menderatuta, Durangoko Kultu- ralak denboraldiko bigarren ga- raipena lortu zuen joan zen za- patuan, lehenengoa zaleen au- rrean. Garces-ek sartutako gola nahikoa izan zitzaien hiru pun- tuak batzeko. Ligako estreinal- dian, Gernikan lortutako ga- raipena ere Beñat Alberdik pe- naltiz sartutako gol baten bidez lortuzuten.Bigol,seipuntu.On- dorioz, sailkapenean eroso ko- katuta daude bosgarren tokian. Halaere,jokoaldetikoraindik hobetzeko asko dagoela ikusi zen Lagun Onak taldearen kon- trako partiduan. Gola heldu ar- teko hogei minutuak eskasak izan ziren, eta astebete lehena- go Soduperen kontra etxean gal- du zuen taldea gogorarazi zuen. Goletikatsedenaldiraartekomi- nutuak izan ziren Kulturalaren partiduko onenak. Bigarren za- tian, Lagun Onak nahi eta ezi- nean aritu zen, eta Kulturala defentsan sendo, baina ez zuen kontraerasoa baliatzen asmatu. Zapatuan, 18:00etan, Getxoko Arenas taldea bisitatuko du Du- rangoko taldeak. Etzi gaztetxoentzako duatloia Muntsaratzen Bi golekin sei puntu lortu ditu Kulturalak Hamahiruurteraartekogazteeizuzendutadago Ligahasieranemaitzakjokoabainohobeaizandira Miru-Gain Mendigoizale Elkar- teak V. Uren Jaitsiera mendi ibilbidea antolatu du zapatuan. Aurrez 30 bat lagunek eman dute izena, baina egunean ber- tan ere eman daiteke, eta egu- raldi ona iragarrita dagoenez, ehun lagunetik gora batzea es- pero dute. 06:00etan hasiko dute izen-ematea (15 euro federatuek, 20 federatu gabekoek) udaletxe pareko plazan. Oinezkoentzako ibilbidea 07:00etan hasiko da, eta korrika egin gura dutenentzako bidea08:00etan. Ibilbidea zorrotza da, batez ere, azken erdia. Guztira 47 ki- lometro ditu, eta 2.400 metroko desnibel positiboa. San Bernabe, Motxotegi, Altun, Saibi, Urkio- lamendi, Anboto, Izpizte, Orixol eta Mirugain mendiak igaroko dituzte. Urkiolan anoa postu bat ipinikodute. Europako F3 Txapelketaren ba- rruan, Belgikako Spa zirkuituan lehiatutako lasterketa ez zen de- siatuena izan Igor Urienentzat. Beste behin, sailkapen saio bie- tan arazoak izan zituen: bandera gorriak, enbrageagaz arazoak… Ondorioz, atzetik ekin zien bai zapatuko eta bai domekako las- terketei. Zapatuan, lehenengo bihurguneetan monoplaza bat aurreratu nahian zebilela, aur- kari batek jo, eta atzeko aleroia hautsi zitzaion. Hala ere, las- terketan jarraitu, eta seigarren (F308 Kopa) helmugaratzea lortu zuen. Domekako abenturak itzuli bat iraun zion. Bere aurrean zihoazenen artean gertatutako istripu bat ekidin ezin, eta laster- ketatikkanporageratuzen. Txapelketako azken-aurreko lasterketa urriaren 5ean eta 6an izango du Italiako Monza zirkui- tuan.Eta,azkena,Bartzelonan. Eguraldia lagun, mendi ibilbidea bihar, Otxandion Sailkapen saioa zama astunegia Urienentzat Illart Zuazubizkar, eta Raul Mena Eustrak-Euskadi taldeko zuzendaria.
 26. 26. 18 | 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Aisialdia Ikasleek egindako askotariko lanetatik 24k parte hartu zuten Maristetan egindako erakustaldian Gobernuz kanpoko erakunde bik postuak ipini zituzten. GAZTE GARA GAZTE! JOSEBA DERTEANO Azken urteetan ohikoa duen moduan, Maristak ikastetxeak talde lana eta sormena susta- tzeahelburuduenjokobatekin ekin zion ikasturte berriari as- telehenean. Ekimena ikasleek urte osoan aurkituko duten ereduaren abiapuntua izan zen, ohiko ikasi-gainditu sis- tematik haratago joanez, ika- sitakoari talde lanean etekina zelan atera erakustea helburu duena. Azken batean, horixe baita etorkizuneko lan mun- duan aurkituko duten beneta- ko erronka: urtetan jasotako jakintza zelan erabili tokian tokiko enpresetako erronkei aurreegiteko. Maristetan dabiltzan 500 bat ikasleak taldeetan banatu, eta erronka bat ipini zieten. Enuntziatuak honela zioen: Afrikako tribu batean sutea sortuda.Handikmetrobatzue- tara zuhaitz garaiak daude, eta puntetan ura dute. Mate- rial konkretu batzuk eman- da, zelan eramango zenukete ura tribuko sutea itzaltzeko? Garraiobidea prestatzeko ma- terial hau utzi zieten ikasleei: metro bi zelo, klip bi, globo bi, plastikozko edalontzi bi eta edateko lasto bi. Orduan talde lanari ekin zioten: parame- tro garrantzitsuenak bereizi, ideiak eztabaidatu, ahalik tres- narik funtzionalena diseinatu, probatu… Epaileek hainbat alderdi neurtu zituzten: berri- tzailea izatea, distantziak aha- lik arinen egitea, bidean urik ezgaltzea… Irabazleak Maristetako aisialdi gunean egindako simulazioan 24 disei- nurik onenak probatu zituz- ten. Kalkuluak denen bistara egin ondoren (aisialdi gunean ipinitako arbel bitan) honako hiru taldeak izan ziren ira- bazleak: Giovanni Aguado, Sandra Gulin, Jonai Teruel eta Miguel Roman Batxilergo mailan; Ander Arrinda, Jon Etxabe, Unai Garcia eta Jau- me Chercoles erdi zikloan, eta, Irune Iza, Txomin Alberdi, Jokin Arco eta Jon Telleria goi zikloan. Lehiaketa prestatu eta asmatu duten irakasleek ere badute meritua: Jaime Feo (ikasketaburua), Janire Arrio- la (irakaslea eta berrikuntza prozesuko arduraduna) eta Ju- lio Alarcon eta Gaizka Zama- lloa (irakasleak eta hasierako formakuntzataldekokideak). Asteleheneko erronkari aurre egiteko erabili zuten dinamika urte osora luzatuko den ereduaren abiapuntua izan zen. Lehiaketarako sortu dituzten taldeak ere ikasturte osorako izango dira, eta aur- tengo ikasturtean beste hain- bat dinamika izango dituzte Maristakikastetxekoikasleek. Kooperazioa Lehiaketako irabazleek bidez- ko merkataritzan gastatzeko baleak jaso zituzten. Opari ho- riek aukeratu zituzten aurten Maristetan kooperazioa sus- tatu gura dutelako. Horrega- tik, asteleheneko ekimenean Bateginez eta Solidaritatea, Hezkuntza eta Garapena go- bernuz kanpoko erakundeek (azken hori Maristetakoa ber- takoa) ere parte hartu zuten; euren lan ildoen berri eman zuten bertan ipinitako infor- mazio guneen bidez. Esatera- ko, Bateginez-eko ordezkariek Guatemalan Pochutako bizila- gunek bizi duten egoera sala- tzeko sinadura bilketa abiatu dutela adierazi zuten: irailean Guatemalak Madrilen duen enbaxadara eramango dituzte batutako sinadurak. Pochuta- kobizikalitateaeskasadelaeta oinarrizko eskubideak urra- tzendituzteladiote. Batxiler, erdi mailako eta goi mailako irabazleak astelehenean Maristetan egin zuten lehiaketan. Talde lana eta sormena lantzea helburu duen lehiaketagaz ekin zioten ikasturteari Maristetako ikasleek balizko erronka bati aurre egiteko irtenbideak bilatu zituzten talde lanean Talde lana ikasturte osora zabalduko duten lan ildoa da hainbat dinamikaren bidez Ikasturteko lehen ikasgaia Maristetan: erronkei talde lanean zelan aurre egin
 27. 27. OSASUN GIDA FISIOTERAPIA PODOLOGIA PSIKOLOGIA FISIOTERAPIA OSTEOPATIA Trañabarren 13, 4. blokea, behea eskuma 48220 MATIENA-ABADIÑO tel. 94 465 71 32 - 686 906 374 Ane Legorburu Munitxa JON GERRIKAETXEBARRIA Ermodo, 2 - 1 eskuma 48200 DURANGO tel. 94 620 11 00 Gaixotasunak - Ortopedia Oinaren kirurgia IMQ - SANITAS - ARESA JON ARRUABARRENA Frantzisko Ibarra, 6 - DURANGO jon@psikologo.biz - www.psikologo.biz PSIKOLOGO KLINIKOA PORTAERA TERAPIAN MASTERDUNA • Antsietatea, estresa, fobiak • Depresioa • Eskola arazoak UMEAK - NAGUSIAK - BIKOTEAK tel. 94 603 32 46 - 629 245 728 FISIOTERAPIA ETA ERREHABILITAZIOA Iturriza, 44 - behe ezkerra 48240 BERRIZ tel. 94 622 55 93 Erditze aurreko eta ostekoa, txizari ezin eustea, traumatologia, kirola, trafiko istripua, drenatze linfatikoa (basektomia ondoren),... ESTETIKA Laser berria: Txatxiena, 6 48200 DURANGO tel. 94 681 03 87 Tatuajeak behin betiko kentzeko laserra Obesitatea-zelulitisa, Laserra: depilazioa (prezio bereziak), barizeak... Adinaren kontrako tratamentuak: orbanak, botoxa... GOIATZ MURUA LETURIAGA Monago Torre, 4 - behea 48200 DURANGO tel. 94 620 36 30 Kiropodia, Onikopatia, Alterazio dermatologikoak, Ibilkerako alterazioak PODOLOGOA J.L. URRETA ZABALO Zumalakarregi, 18 - 1. ezk 48200 DURANGO tel. 94 681 22 00 MEDIKU ESTOMATOLOGOA IMQ, PADI (umeen hortz programa) Ortodontzia B. UNAMUNZAGA E. ETXEBARRIA Murueta Torre, 2 - C behea 48200 DURANGO tel. 94 681 99 51 ODONTOLOGIA OROKORRA ETA ESPEZIALIZATUA ODONTOLOGIA RPS:119/13RPS:108/13RPS:145/13 RPS:112/13 RPS:62/11RPS:16/09 OPTIKA ZENTRU OPTIKOA Arkaraz, 3 48240 BERRIZ tel. 94 622 50 99 Teknika aintzindariak, kontaktologia, haurren ikusmena, ikusmen terapia, audiometria, NAHIA ZABALA eta AITZIBER ZABALA 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto Publizitatea 19
 28. 28. 20 | 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto
 29. 29. ETXEBIZITZAK SALGAI ASKATASUN ETORBIDEA • Eraikitzen dauden etxebizitzak. 1,2 eta 3 logela. Garagea eta ganbararekin. Gainazal ezberdinak. 185.000E-tik aurrera. PLATERUEN PLAZA • 3 logela, egongela, sukalde jantzia eta 2 komun, garajearekin. Etxebizitza handia . Bizitzen sarzteko prest. 290.000E. ASKATASUN ETORBIDEA • Kanpora ematen du. Eguzkitsua. 3 logela, egongela, sukalde hornitua, despentsa, 2 komun. Garajea eta trastelekua. 265.000E FRAY JUAN DE ZUMARRAGA • Guztiz berriztatuta dagoen apartamendua. Bizitzen sartzeko prest. Logela bakarra. 115.000E. ABADIÑO, ERDIGUNEA • Oso-osorik berriztatzeko etxea salgai. Beherengo solairua, lehenengo solairua eta estalkipea. 130.000E. Aipatutako etxebizitzez gain, Durangalde osoan etxebizitzen aukera zabala dugu, 50.000euro-tik aurrera. www.inmoduranguesado.com 2013ko irailaren 13a, barikua | anboto 21 Inmobiliariak ETXEBIZITZAK ALOKAIRUAN DURANGO • 2, 3 eta logela bakarreko etxebizitzak alokairuan ETXEBIZITZAK SALGAI DURANGO • ARTEKALEA: 8 etxebizitzen eraikuntza hastera goaz. 2 logela eta logela bakarrekoak. Trastelekuarekin. 140.000E -tik aurrera. • SAN IGNAZIO AUZUNEA: 3 logela, 2 komun, sukaldea eskegitokiarekin eta egongela balkoiarekin. Etxe osoak kanpora ematen du. Garajea eta trastelekua. Igerilekuarekin. • DURANGO: 2 logela, egongela, komuna, sukaldea eta despentsa. Berriztatzeko. 114.000E • ERDIALDEAN: 2 logela, 2 komun, egongela eta sukaldea. Berria eta guztiz jantzia. Garajea eta trastelekua. • ASKATASUN ETORBIDEA: 3 logela, 2 komun, egongela eta sukaldea balkoiarekin. Trastelekua eta garajea. • FRANTZISKO IBARRA: 3 logela, sukaldea, office-a, 2 komun eta egongela. Garajea eta ganbara. • ERDIALDEAN: 123 m2. Etxe osoak kanpora ematen du. Berriztatzeko. Zonalde onean kokatua. • ATIKO BERRIA ESTREINATZEKO. 2 logela, 2 komun eta sukalde amerikarra eta egongela. Garaje itxia eta terraza izugarriak. • BARRENKALE: Duplexak. Eraikuntza berria. Berehalako banaketa. 2 logela, 2 komun, egongela eta sukalde amerikarra. LEKEITIO • 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela terrazarekin. Garajea. Auzune pribatua. Igerilekua eta frontoia. ABADIÑO • 2 logela, 2 komun, sukalde-jangela, egongela eta eskegitokia. Garajea, trastelekua eta ganbara. Ikusgarria. ATXONDO • 2 logela, komuna, sukaldea balkoiarekin, egongela eta bainugela. Etxe osoak kanpora ematen du. Berria ematen du. ZALDIBAR • 3 logela, komuna, sukaldea eta egongela balkoiarekin. Guztiz berriztatua. Trastelekua. LUR SAILAK SALGAI BERRIZ • 10.000 m2-ko lursaila. Sarbide ona. IURRETA • 5 hektareako lursaila. Abeletxe bat egiteko aukera dago. MATIENA-ABADIÑO • 2.000 m2-ko lursaila. Laua eta fruta-arbolekin. OLETA (OTXANDIO) • 2.300 m2. Fruta-arbolak eta abeletxea ditu. Erreka ondoan kokatuta dagoen lursaila. EUBA • 3.000 m2 eta 3.455 m2-ko lursailak. 2 lur zati, bakoitzean familia biko etxebizitza eraikitzeko aukerarekin. ABADIÑO • Familia biko etxebizitza eraikitzeko 1.100 m2-ko lursaila salgai. DURANGO • Lursail erdia familia biko etxebizitza eraikitzeko. Proiektua barne. BASERRIAK SALGAI IZURTZA •Baserria salgai lorategi itxiarekin. Ortu eta lursailekin. Durangotik 5 minutura. ETXEBIZITZA BERRIAK ESTREINATZEKO • ZALDIBAR: Kurutzezar plaza/Solonagusia. Garajea eta trastelekuarekin. 118.000E-tik aurrera. • IURRETA: Estreinatzeko. 1,2 eta 4 logela. 2 komun. Ganbara. Garajea aukeran. 160.000E. • ATIKOA: Berria. Estreinatzeko. 3 logela eta 2 komun. Terrazak. Trastelekua eta garajea aukeran. 212.000. bez-a barne. AUKERA • ARTEKALE: 100 m2. 3 logela eta 2 komun. Berogailua. Merkataritza-lokalerako aukerarekin. • DURANGO: 2 logela, egongela eta komuna. Igogailua. Bizitzen sartzeko moduan. 116.000E. • SAN ROKE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza. Igogailua. Ganbara eta garajea. Eguzkitsua. 220.000E. • MURUETATORRE: 90 m2. 3 logela eta 2 komun. Terraza. Garajea aukeran. 180.000E. • DURANGO: 4 logela, egongela, sukaldea eta komuna. Trastelekua. Bizitzen sartzeko gertu. • ARAMOTZ: 3 logela. Eguzkitsua. Bizitzera sartzeko gertu. 126.000E. • ZALDIBAR: 3 logela. Eguzkitsua. Trastelekua. 84.000E. • MATIENA: 3 logela eta egongela. Ganbara. Altuera ona. 126.000E. • IURRETA: 70 m2. 3 logela eta egongela. Igogailua. Garajea aukeran. 186.000E. • IURRETA: 3 logela. Eguzkitsua. 50.000E. • OIZ: 3 logela, egongela eta sukaldea. 3 balkoi. Igogailua. • BERRIZ: Iturriza. 90 m2. 3 logela eta komun 2. Terraza.Despentsa. Berogailua. Igogailua. Ganbara eta garajea. 211.200E. ETXEBIZITZAK SALGAI • MATIENA: Trañabarren. 3 logela eta komun 2. Terraza. Eguzkitsua. 195.000E. • SAN IGNAZIO: 105 m2. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. 260.000E. • DURANGO: Logela 2, egongela eta sukalde-jangela. Etxe osoak kanpora ematen du. Eguzkitsua. 149.652E. • TABIRA: Apartamentua. Erdi berria. Eguzkitsua. • ASKATASUN ETORBIDEA: Erdi berria. 3 logela. Etxe osoak kanpora ematen du. Trastelekua. Garajea. 272.500E. • MONTEBIDEO: 3 logela eta egongela. Igogailua. • BERRIZ: Txaleta. 365 m2. Estreinatzeko. 1.270 m2-ko lursaila. • ATXONDO: 90 m2. 3 logela, komun 2, egongela eta sukaldea despentsarekin. Terraza. Ganbara. Eguzkitsua. 186.000E. • FRANZISKO IBARRA: Logela 2, komuna eta egongela. Esekitokia. Ganbara eta garajea. 235.000E. • TABIRA: Erdi berria. 2 logela eta 2 komun. Trastelekua eta ganbara. 252.400E. • SAN IGNAZIO: 3 loglea, 2 komun eta egongela. Terraza. Ganbara eta garajea. Igerilekua. Eguzkitsua. 240.000E. • DURANGO: Duplexa. Erdi berria. 3 logela eta 2 komun. Garajea. • TXIBITENA: 3 logela eta 2 komun. 2 terraza. Sukaldea eskegitokiarekin. Ganbara eta garajea. Ikuspegi ederra. 278.000E. GARAJEAK • SAN IGNAZIO: Garaje itxia. 21.000E. • IURRETA: Garaje itxia. • ABADIÑO: Muntsaratz. Garaje itxia. LOKALAK • MATXINESTARTA: 70 m2. Egokitua. 600E. • ARTEKALE: Egokitua. 180E. • IBAIZABAL: 40 -100 m2. 400E. • ASKATASUN ETORBIDEA: 40 m2. Egokitua. 450E. TXALETAK • DURANGO-ERRETENTXU: Salgai. Adosatuak, etxebizitza bakarrekoak eta bikoak. • ABADIÑO, OTXANDIO, etab. ETXEBIZITZAK SALGAI • ALLUITZ: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 4 logela eta 2 komun. Ganbara eta garaje itxia. • ANDRA MARIA: Halla, sukaldea, jangela, egongela, 2/3/5 logela, 2 komun eta egongelatxoa. • ANTSO ESTEGIZ: Halla, egongela, sukaldea, 2 logela eta komuna. • ARKOTZA: Halla, sukaldea, egongela, 4 logela, komuna eta bainugela. Ganbara. • ASKATASUN ETORBIDEA: halla, sukaldea, egongela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Garaje aeta ganbara. • BARRENKALEA: Halla, sukaldea, egongela, komuna eta 2 logela. Ganbara. • ERROTARITXUENA: Estreinatzeko. Halla. Sukalde jantzia, logela 1 edo 2, egongela eta 2 komun. Eskegitokia. Terraza. Garajea aukeran. • EZKURDI: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3/4 logela eta 2 komun. • F.J. ZUMARRAGA: Halla, 2 egongela, sukaldea, 3 logela eta komuna. • JUAN ITZIAR: Halla, egongela, sukaldea, 2/4 logela eta komuna. 2 despentsa/trasteleku eta sotoa. • MONTEBIDEO: Halla, egongela-jangela, sukaldea, 5 logela eta 3 komun. Terraza. Ganbara. • MURUETATORRE: Halla, sukaldea, eskegitokia, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Ganbara eta garajea. • OÑITURRI: Halla, sukaldea, eskegitokia, sukaldea, 3 logela, egongela-jangela eta 2 komun. Balkoia. Ganbara eta garajea. • PLATERUEN PLAZA: Halla, egongela, jangela, sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Garajea eta trastelekua. • SAN AGUSTIN: Halla, sukaldea, 5 logela, egongela eta 3 komun. • SAN IGNAZIO: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komuna. Balkoia. • SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Ganbara eta garajea. • SASIKOA: Halla, sukaldea, egongela-jangela, 3 logela eta komun 2. Ganbara eta garajea. • TXATXIENA: Halla, sukaldea, despentsa, egongela-jangela eta 3 logela. Balkoia. Ganbara eta garajea. • UNDATORRE: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela eta komuna. • ABADIÑO: Arlozabal: Halla, egongela, sukaldea, logela 2 eta komun 2. Terraza handia. • ABADIÑO-FERIALEKUA: Halla, sukaldea, 3 logela, egongela eta komuna. Balkoi handia. Ganbara eta garajea. • ABADIÑO-MATIENA: Halla, sukaldea, egongela 2/3 logela eta komuna. Ganbara. • ABADIÑO-MUNTSARATZ: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Ganbara. Egoera onean. Igogailua. • BERRIZ: Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 2 logela eta komuna. Balkoia. Jantzia. Garajea eta trastelekua. • BERRIZ: Duplexa. Halla, sukalde jantzia, egongela-jangela, 3 logela eta 2 komun. Balkoia. Erdi jantzia. Garaje itxia eta trastelekua. • BERRIZ: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 4 logela eta 2 komun. 2 balkoi. Ganbara. Eguzkitsua. Etxe osoak kanpora ematen du. • ELORRIO: Berreraikitzeko etxea, lursailduna. • IURRETA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia office-arekin, despentsa, 3 logela eta komuna. Terraza itxia eta trastelekua. Guztiz berriztatua. • IURRETA: Arriandi auzoa. Halla, sukaldea, egongela, 3 logela eta komuna dutxarekin. • MAÑARIA: Halla, egongela-jangela, sukalde jantzia, 3 logela eta 2 komun.

×