Programme gouvernement Abdelillah Bekirane 2012

703 views

Published on

Programme gouvernemental Abdelillah Benkirane du 19 Janvier 2012.

Published in: News & Politics
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programme gouvernement Abdelillah Bekirane 2012

 1. 1. @ @ @ @ @ @ êÚçÓ£]sÚ^Þ Ö] @ @2012@Šíbäí@ 2012 - 1
 2. 2. 2012 -2
 3. 3. @ @ @ @@ @@ïßìاa@wßbã Ûa @2012@Šíbäí 2012 - 3
 4. 4. 2012 -4
 5. 5. . . 2011 925 2011 2012 - 5
 6. 6. .. . . : 2012 - 6
 7. 7. . • . • . • . . . . 20 16 . 2012 -7
 8. 8. . . . . . 2012 -8
 9. 9. . . 88 : 2012 -9
 10. 10. : . : . : . : . : . 2012 -10
 11. 11. : . 2012 -11
 12. 12. : : .- . . : 2012 - 12
 13. 13. Z@òÛëûŽ½a@òä aì½a@ŒíŒÈmë@òØÜààÜÛ@òîäí†Ûa@òîÈuŠ½bi@sj’nÛa M1 . . .@óÜÇ@ €bnÐãüaë@ ìÛa@ ðìÌÜÛa@ wîŽäÛa@ òíìÔnÛ@ ò©†äß@ òíìÌÛ@ òbî@ Öý g M2 Z@òîjäuþa@pbÌÜÛa 2012 - 13
 14. 14. . .@óÜÇ@ òàöbÓë@ òîiŠÌ½a@ òíì a@ ‹ŒÈm@ òîäÏë@ òîßýÇgë@ òîÏbÔq@ pbbî@ …bànÇa M3 Z@Êa†i⁄aë@òîÛëûŽ½aë@ò튧aë@òä aì½a . 2012 - 14
 15. 15. . . . . 2012 -15
 16. 16. . . . . 2012 -16
 17. 17. : 2012 -17
 18. 18. : . . : -1 : - . - . - . - . 2012 -18
 19. 19. - . - . - . - . . 2011 2012 . 2012 -19
 20. 20. -2 . . .. . 2012 -20
 21. 21. . . . . . . . 2012 -21
 22. 22. : -3 : . : : - ) .(.... . - . - - . 27 - . : 2012 -22
 23. 23. : - ) - ( ( ) - - - ) - ( . : : - . 157 . - . 2012 - 23
 24. 24. . : - . - . - . - . -. 92 49 - . 2012 -24
 25. 25. - . . . . : . -. -. - - . 2012 -25
 26. 26. - . : -4 . . . . 2012 -26
 27. 27. . . .. . 2012 - 27
 28. 28. . : -5 . . 54 . 2012 -28
 29. 29. . . . : - . - . - . 2012 -29
 30. 30. - . - . 2012 -30
 31. 31. : 2012 -31
 32. 32. :. . . 2016 -2012 %5.5 %8 %2 .%6 . 2016 2012 - 32
 33. 33. @Ýíì·ë@ òí…b–nÓa@ MëŠ×b½a@pbã‹aìnÛaë@òîÛb½aë@òí…b–nÓüa@ òßbاa@ ŒíŒÈm@ Züëc @@…b–nÓüa . : - . - . - . - . - . - 2012 - 33
 34. 34. . - . - . . . . . 2012 - 34
 35. 35. . . . . - . 2012 -35
 36. 36. %3 . . . : - . . . - . 2012 -36
 37. 37. . . . : . - - - - . - - . 2012 -37
 38. 38. - . - . - .. : . . .. . 2012 - 38
 39. 39. . . . . . . . . . 2012 -39
 40. 40. . @@:ðëŠÔÛa@ bÈÛa@òîàäm @ÝÌ’Ûa@˜ŠÐÛ@ñ‰†½a@òîubnã⁄a@pbÇb ÔÛa@Šíì m@Zbîãbq : : - - - : - - - . . 2012 -40
 41. 41. : . , . . . . . 60.000 . . 20.000 . . , . 2012 -41
 42. 42. . .. . . . . . : 1. . 2012 - 42
 43. 43. . . : . . . . %95 2012 - 43
 44. 44. . . . . . . . . : . : . 2012 -44
 45. 45. . :. : - - - - - - . : 2012 - 45
 46. 46. - 1 -2 -3 –4 –5 . . . . 31.08 . . 2012 -46
 47. 47. ‫:‬ ‫5102‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫.‬ ‫5102‬ ‫000 06‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺟ‬ ‫ﺟ‬ ‫0202‬ ‫‬ ‫2102‬ ‫-‬‫74‬
 48. 48. . 2020 470.000 .2020 : 2016 - .2020 - 2016 250 .2012 - . - .2016 4 4 - . - . 2012 -48
 49. 49. - . - . - . @@òîÈîj Ûa@…‰aì½aë@ò÷îjÜÛ@ÞëûŽ½aë@âa†nŽ½a@ i†nÛa@ZbrÛbq : - - - . . . . 2012 -49
 50. 50. : . , . . . 2012 -50
 51. 51. . : : - . . 7 -7 . . 3,7 50.000 -( ) . - 18 . 25.000 2012 - 51
 52. 52. - : .(1) : 2,5 - (2) 154 (3). . - . - . . - . : . 2012 - 52
 53. 53. . . . : _ _ . _ _ _ . . : . 2012 -53
 54. 54. . . . . . . .. 2012 -54
 55. 55. . . : : - . - . . - - . . @@ 2012 -55
 56. 56. @ôŠÌ–Ûa@ püëbÔ½a@ áÇ…ë@ ßbšnÛaë@ ïÇbànuüa@ …b–nÓüa@ Šíì m@ ZbÈia‰ @@@ò ìn½aë . . . . . . . 2012 - 56
 57. 57. @òß‹ýÛa@ ò튒jÛa@ …‰aì½a@ Ýîçdmë@ ÙînŽuìÜÛaë@ òînznÛa@ pbîäjÛa@ Ïìm@ ZbŽßb @@…b–nÓüa@òîŽÏbäm@´ŽznÛ : ‫ﺟ‬ . . . 600 - - 1300 .2015 2012 -2015 2014 - .( - - ) 2012 - 57
 58. 58. . . . . .2015 . . 2020 . 2012 - 58
 59. 59. . .2012 . : . . 2012 -59
 60. 60. . . : _1 2016._2012 _2 . _3 . _4 . -5 2012 -60
 61. 61. . _6 . _7. 2012 -61
 62. 62. : 2012 -62
 63. 63. : . . . . : 2012 -63
 64. 64. . . . : @@Nðìi Ûa@âbÄäÛbi@âbànçüa@kÜ•@¿@òîàîÜÈnÛa@òŽû½a@ÝÈu@ M@ c . : .1 . 2012 -64
 65. 65. .2 . .3 .4 .5 .6 . @@Nòîi Ûa@Êb Ó@òßbØy Ml @ . : - - - 2012 -65
 66. 66. - - . - @@@Nbç‰aë…cë@òîä ìÛa@ò‰†½a@âbè¶@õbÔm‰üa Mp @ . : - - - - - - 2012 -66
 67. 67. - - - - - - - - - . - . 2012 -67
 68. 68. : :@òßìÄäß@ Šíì m@ Þý@ åß@ pbÈßb¦a@ ﯊@ òîÜibÓ@ åß@ ÉÏŠÜÛ@ åíìØnÛa@ òßõýß M@ c@‰ì a@aˆç@Ýà’íë@ém…ìu@´Ž¤ë@òîibÈînüa@énÓb @Éîìmë@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa @@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a 673000– 2011 %60 2016-2015 2012 . . 2012 - 68
 69. 69. . (2014 – 2013) .(2014 – 2013) . @@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@Þý@åß@ïÛbÈÛa@áîÜÈnÛa@Êb Ó@ i†m@òßbØy@´Ž¤ Ml @ . .@òîàänÜÛ@ñŠ bÓ@bèÜȦ@‰bØniüaë@ïuìÛìäØnÛaë@ïàÜÈÛa@szjÛa@òßìÄäß@Šíì m Mp @ @@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@Þý@åß@ÙÛ‡ë@Lbã…ýjÛ@òîÇbànuüaë@òí…b–nÓüa 2012 - 69
 70. 70. %1 25 30 .@b•Šyë@˜ŠÐÛa@ûÏbØnÛ@bãbà™@òjÜ Ûa@Ãb–Û@òîÇbànuüa@pb߆¨a@Šíì më@áÇ… Mt @ @@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@Þý@åß@kÛb Ûa@òßaŠ×@óÜÇ . . . . 2012 - 70
 71. 71. @ïàÜÈÛa@ szjÛaë@ ïÛbÈÛa@ áîÜÈnÛa@ Êb ÔÛ@ òàÄä½a@ òîãìãbÔÛa@ òãb Ûa@ òÈuaŠß Mx @@pb톤@òèuaìßë@†í†¦a@‰ìn†Ûa@pbîšnÔß@ÝíŒäm@Éß@ó‘bàní@b¶@Š þa@åíìØmë @@ZòîÛbnÛa@paõaŠu⁄a@Þý@åß@ÙÛ‡ë@Êb ÔÛa . : 2016 20 . 38.09 . : 2016 . 2012 - 71
 72. 72. . .1000 20 100000 50 . . . 2012 - 72
 73. 73. . . . : . . 400 840 . 2012 -73
 74. 74. . . 800 . . . : - – – - 2012 -74
 75. 75. 20 - - . - . . . . 2012 -75
 76. 76. . . . . . : .2016 8 . 2012 -76
 77. 77. . : .1 . .2 . 50 .3 . .. 2012 - 77
 78. 78. ‫.‬ ‫‬ ‫:‬ ‫ﺟ‬ ‫.‬ ‫)‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫- ... (‬ ‫-‬ ‫.‬‫.‬ ‫01‬ ‫(.‬ ‫)5.8‬ ‫03%‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫-‬ ‫-‬ ‫.‬ ‫-‬ ‫2102‬ ‫-‬ ‫87‬
 79. 79. . - . - .. . . . . . 2012 - 79
 80. 80. . : 2011 . . : . : ) - (... 2012 -80
 81. 81. - . : . . . . . . . : - - - - - 2012 -81
 82. 82. -: - - - . . - - . - . . - . - . - - . . - : . 2012 - 82
 83. 83. . 1 . . : . : 2012 -83
 84. 84. ‫‬ ‫‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫ﺟ‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫.‬ ‫:‬ ‫2102‬ ‫-‬‫48‬
 85. 85. . 2012 -85
 86. 86. 2012 -86
 87. 87. : . . . 2012 -87
 88. 88. . . . . . . . 2012 -88
 89. 89. . . . . -. . . 2012 -89
 90. 90. . . . . . : . . : @@ 2012 -90
 91. 91. @@Zðìi Ûaë@¿bÔrÛaë@ í†Ûa@ôìnŽ½a@óÜÇ@Züëc . @@ZïÜ–äÔÛaë@ð‰a…⁄a@ôìnŽ½a@óÜÇ@Zbîãbq . @@ZïÇbànuüa@ôìnŽ½a@óÜÇ@ZbrÛbq . . @@Zð…b–nÓüa@ôìnŽ½a@óÜÇ@ZbÈia‰ . 2012 -91
 92. 92. Zòîä ìÛa@ñbî§a@¿@ò׉b’½a@ôìnŽß@óÜÇ@ZbŽßb18 17 16 .163 . 2012 - 92
 93. 93. í³^} 2012 -93
 94. 94. @@ . . 2012 -94
 95. 95. @ @ïßìاa@wßbã Ûa@ŠèÏ511 . :13 . -113 . -214 . -3 :1718 . -620 . -722 . -826 . -928 . -10 :3133 . - .1 : .240 . -42 . -43 . -45 . -47 . -48 . - 2012 - 95
 96. 96. 49 : .350 -51 . -52 -54 . -55 . -56 . .457 : .557 . -60 . - :6263 . .168 . .271 . .371 . .473 . .576 . .678 . .780 . .880 . .983 . .1083 . .1184 . .12 2012 - 96
 97. 97. 84 . .1384 . .1485 . .1585 .1686 :879093 2012 - 97

×