Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan kpd java

4,788 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
 • tidak dapat di download itu bahhh :/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Pengenalan kpd java

 1. 1. PENGENALAN KPD JAVA
 2. 2. Objektif <ul><li>Penerangan tentang Teknologi Java iaitu: </li></ul><ul><li>Aplikasi Java (Java Application) </li></ul><ul><li>Java Applet </li></ul><ul><li>Java API packages </li></ul>
 3. 3. Pengenalan <ul><li>Terdapat dua elemen penting tentang teknologi Java : </li></ul><ul><li>Bahasa Pengaturcaraan Java </li></ul><ul><li>Pelantar Java </li></ul>
 4. 4. Bahasa Pengaturcaraan Java <ul><li>Java ialah bahasa pengaturcaraan yang dicipta oleh Sun Microsystems. </li></ul><ul><li>Mempunyai 11 ciri-ciri berikut : </li></ul><ul><ul><li>Simple </li></ul></ul><ul><ul><li>Object-oriented </li></ul></ul><ul><ul><li>Network-savvy </li></ul></ul><ul><ul><li>Interpreted </li></ul></ul><ul><ul><li>Robust </li></ul></ul>
 5. 5. Bahasa Pengaturcaraan Java <ul><ul><li>Secure </li></ul></ul><ul><ul><li>Architecture neutral </li></ul></ul><ul><ul><li>Portable </li></ul></ul><ul><ul><li>High-performance </li></ul></ul><ul><ul><li>Multithreaded </li></ul></ul><ul><ul><li>Dynamic language. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dua ciri paling utama yang menjadikan Java begitu dikenali - architecture neutral dan portable. </li></ul></ul>
 6. 6. Mudah & Berorientasikan Objek <ul><li>Merupakan bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek. </li></ul><ul><li>Konsep objek sangat diperlukan untuk membangunkan sistem yang kompleks yang berasaskan rangkaian seperti sistem teragih dan sistem berasaskan pelanggan-pelayan ( client-server ) </li></ul>
 7. 7. Kuat ( Robust ) & Selamat ( Secure ) <ul><li>Bahasa pengaturcaraan Java direkabentuk dengan mempunyai kemudahan iaitu mengumpulkan sampah secara automatik ( automatic garbage collection ). </li></ul><ul><li>Setiap aturcara Java mesti melalui dua fasa iaitu pengkompilan dan perlaksanaan. </li></ul><ul><li>Sebelum aturcara Java boleh dilaksanakan, pengkompil akan memastikan ia bebas dari sebarang kesilapan. </li></ul>
 8. 8. Kuat ( Robust ) & Selamat ( Secure ) <ul><li>Teknologi Java direka untuk beroperasi dalam persekitaran teragih - ciri keselematan sangat penting. </li></ul><ul><li>Aplikasi yang dibangunkan dalam Java adalah selamat dari diganggu oleh kod-kod asing atau lebih dikenali sebagai virus. </li></ul>
 9. 9. Architecture Neutral <ul><li>Aturcara Java menyokong perlaksanaan dalam persekitaran rangkaian yang berbeza ( heterogeneous network environments ). </li></ul><ul><li>Komputer di dalam rangkaian selalunya menggunakan pelbagai pelantar. </li></ul><ul><li>Bagi membolehkan Java diimplentasikan pada pelbagai jenis pelantar perkakasan, setiap aturcara Java yang telah dikompil akan dijanakan kodbait ( bytecode ). </li></ul><ul><li>Berbeza dengan bahasa pengaturcaraan yang lain, pengkompil akan meghasilkan kod-kod binari. </li></ul><ul><li>Kodbait adalah satu “ architecture neutral ” yang mudahkan suatu aplikasi dilaksanakan pada pelbagai pelantar perkakasan dan perisian. </li></ul><ul><li>Apabila tiba masa hendak dilaksanakan barulah Java VM pada sesuatu pelantar akan menterjemahkan kodbait kepada kod mesin tersebut. </li></ul>
 10. 10. Mudah alih ( Portable ) <ul><li>Suatu aturcara Java yang ditulis di atas satu mesin tidak perlu dikompilkan semula untuk dilaksanakan di atas mesin lain. </li></ul><ul><li>Mudah alih berkaitan dengan penulisan kod sumber manakala architecture neutral berkaitan dengan perlaksanaan aturcara yang terhasil dari pengkompilan kod sumber. </li></ul>
 11. 11. Interpreted, Threaded & Dynamic <ul><li>Pentafsir Java boleh melaksanakan kod-kodbait secara terus pada mana-mana mesin. </li></ul><ul><li>Aturcara Java terbahagi kepada 2 iaitu: </li></ul><ul><li>- Aplikasi Java </li></ul><ul><li>-  Java Applet. </li></ul><ul><li>Aplikasi Java adalah aturcara yang sifat berdiri sendiri ( standalone ) seperti perisian permainan dan pemproses perkataan. </li></ul><ul><li>Manakala Java Applet ialah satu aturcara yang boleh dilaksanakan oleh pelayar Web. </li></ul><ul><li>Aplikasi Java tidak memerlukan satu pelayar untuk membolehkan ia dilaksanakan. </li></ul>
 12. 12. Pelantar Java <ul><li>Pelantar adalah satu persekitaran perkakasan atau perisian yang membolehkan aturcara dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Pelantar juga boleh ditakrifkan sebagai gabungan sistem pengoperasian dan perkakasan. </li></ul><ul><li>Pelantar yang paling popular ialah Windows 2000, Linux, Solaris, and MacOS. </li></ul><ul><li>Pelantar Java berbeza dengan pelantar yang lain. </li></ul><ul><li>Pelantar java hanyalah satu perisian yang membolehkan suatu aplikasi boleh dilaksanakan pada pelantar perkakasan yang berbeza. </li></ul>
 13. 13. Pelantar Java <ul><li>Pelantar Java mempunyai 2 komponen : </li></ul><ul><ul><li>Java Virtual Machine (Java VM) </li></ul></ul><ul><ul><li>Java Application Programming Interface (Java API) </li></ul></ul><ul><li>Pelantar Java boleh digambarkan dengan rajah berikut (sumber : laman Web http://java.sun.com ). </li></ul>
 14. 14. Java Virtual Machine (Java VM) <ul><li>Java VM adalah perisian atau perkakasan yang melaksanakan arahan dalam aturcara Java yang telah dikompil. </li></ul>
 15. 15. Java Application Programming Interface (Java API) <ul><li>Java API ialah koleksi komponen perisian (dikumpulkan dalam pustaka) yang membolehkan penggunaan semula komponen dalam aturcara. </li></ul>
 16. 16. Sejarah Java <ul><li>Java dimulakan dari projek Sun pada tahun 1991. </li></ul><ul><li>Tujuan utama projek tersebut ialah untuk membentuk perisian yang bersifat mudah alih dan teragih. </li></ul><ul><li>Bahasa C++ mulanya digunakan tetapi setelah banyak kesukaran dihadapi, mereka membuat keputusan mencipta dan menggunakan bahasa baru. </li></ul><ul><li>Bahasa Java dicipta berasaskan bahasa C++. </li></ul><ul><li>Bahasa Java bersama browser HotJava diumumkan pada tahun 1995. </li></ul><ul><li>Java dilancarkan tepat pada masanya. Ketika itu Internet sedang bercambah penggunaannya. </li></ul><ul><li>Kebolehan aturcara Java (applet) untuk diletakkan pada laman Web telah membantu popularitinya. </li></ul><ul><li>Semua pengguna Web di dunia boleh melihat aturcara Java. </li></ul>
 17. 17. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Setiap aturcara Java perlu dikompil dan ditafsirkan sebelum dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Pengkompil Java dikenali sebagai Javac. Pengkompil akan menukarkan aturcara tadi kepada kod-kod bait. </li></ul><ul><li>Seterusnya pentafsir akan mentafsir dan melaksanakan setiap arahan kod-kod bait tersebut. </li></ul><ul><li>Proses pengkompilan hanya akan berlaku sekali sahaja tetapi pentafsiran perlu dilakukan setiap kali aturcara hendak dilarikan. </li></ul>
 18. 18. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Proses pengkompilan dan pentafsiran dapat digambarkan seperti rajah di bawah: </li></ul><ul><li>Satu program Java, “ myProgram.java ” telah dicipta dengan menggunakan Pengedit Teks. Pengkompil akan menukarkan program ini kepada myProgram.class yang terdiri daripada kod-kod bait. </li></ul><ul><li>Pentafsir Java diperlukan bagi membolehkan aturcara myProgram dilaksanakan. </li></ul><ul><li>Kod-kod bait Java boleh dianggap sebagai arahan kod mesin bagi Java Virtual Machine (Java VM). </li></ul>
 19. 19. Perlaksanaan Aturcara Java <ul><li>Setiap pentafsir Java, sama ada pada peralatan pembangunan (tempat aturcara dibangunkan) atau pelayar Web, merupakan satu implementasi bagi Java VM. </li></ul><ul><li>Selagi komputer mempunyai Java VM, maka ia boleh melaksanakan sebarang aturcara Java. </li></ul><ul><li>Kod-kod bait Java membolehkan “aturcara dibangunkan sekali tetapi dilaksanakan di mana-mana”. </li></ul>
 20. 20. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>Pastikan komputer tersebut mempunyai perisian pengkompil Java Development Kit (JDK).   </li></ul><ul><li>Bagi membolehkan perisian JDK dapat digunakan dari direktori lain, laluan (path) perlu disetkan pada lokasi aturcara tersebut berada. </li></ul><ul><ul><li>set path = c:jdk1.3bin; </li></ul></ul><ul><li>Cipta satu aturcara Java dengan menggunakan Pengedit Teks. Contoh aturcara yang mudah : </li></ul>
 21. 21. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>/* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ </li></ul><ul><li>Description : First Java Programming </li></ul><ul><li>Nama fail : Hello.java </li></ul><ul><li>Programmer : Mazni binti Omar </li></ul><ul><li>No. Matrik : 19528 </li></ul><ul><li>Tarikh : 20 Jun 2002 </li></ul><ul><li>Kursus : TA1013 (F) </li></ul><ul><li>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ public class Hello </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>public static void main(String [ ] args) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>System.out.println(“Selamat Belajar Java”); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>
 22. 22. Proses Membangunkan Aturcara Java <ul><li>Simpankan fail tadi dengan nama “ Hello.java ” . Katakan fail ini disimpan di dalam folder Mazni. </li></ul><ul><li>3. Mengkompil aturcara. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pergi ke persekitaran DOS. Taipkan pada direktori c:Mazni>javac Hello.java </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>4. Melaksanakan aturcara </li></ul><ul><ul><ul><li>Taipkan c:Mazni>java Hello </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Output dibawah akan dipaparkan pada skrin </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>  </li></ul></ul></ul>Selamat Belajar Java
 23. 23. Menganalisa Aturcara Java <ul><li>1. /* ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ </li></ul><ul><li>2. Description : First Java Programming </li></ul><ul><li>3. Nama fail : Hello.java </li></ul><ul><li>4. Programmer : Mazni binti Omar </li></ul><ul><li>5. No. Matrik : 19528 </li></ul><ul><li>6. Tarikh : 20 Jun 2002 </li></ul><ul><li>7. Kursus : TA1013 (F) </li></ul><ul><li>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*/ </li></ul><ul><li>public class Hello </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>public static void main(String [ ] args) </li></ul><ul><li>{ </li></ul><ul><li>System.out.println(“Selamat Belajar Java”); </li></ul><ul><li>} </li></ul><ul><li>} </li></ul>Komen aturcara
 24. 24. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Komen </li></ul></ul><ul><ul><li>Sintaks komen : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaedah 1: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Satu baris : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>// Komen anda </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kaedah 2 : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Lebih dari satu baris : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>/* ….. Komen anda… </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>…………………… */ </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Komen digunakan untuk membuat penerangan ringkas dalam aturcara  tujuan aturcara, maklumat pengaturcara dsb. </li></ul></ul><ul><ul><li>Baris komen TIDAK akan dikompil !!! </li></ul></ul>
 25. 25. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Pengisytiharan Kelas dan Kelakuan </li></ul></ul><ul><li>Baris ke-9 mengandungi pengisytiharan satu kelas yang diberi nama Hello. </li></ul><ul><li>Dalam kelas ini terdapat satu lagi pengistiharan kelakuan (method) main . (baris ke-11) </li></ul><ul><li>Setiap aturcara Java mesti mempunyai kelakuan main. </li></ul><ul><li>Aturcara Java yang telah siap ditulis perlu disimpan dengan menggunakan nama kelas yang mengand. kelakuan main . </li></ul><ul><li>Contohnya aturcara di atas, mesti disimpan dengan menggunakan nama “ Hello.java ”. </li></ul>
 26. 26. Menganalisa Aturcara Java <ul><ul><li>Pengisytiharan Kelas dan Kelakuan </li></ul></ul><ul><li>Baris ini juga mengandungi perkataan public. </li></ul><ul><li>Ini bermaksud, segala kandungan dalam badan fungsi {…} boleh dicapai oleh kelas-kelas yang lain. </li></ul><ul><li>Perkataan static pada baris ke-11 pula menunjukkan kelakuan tersebut hanya boleh dilaksanakan oleh kelas tersebut sahaja. </li></ul><ul><li>Manakala perkataan void pula bermaksud method tidak memulangkan sebarang nilai. </li></ul>
 27. 27. Kebaikan Java <ul><li>Kebaikan Java yang utama ialah architecture neutral dan portable . </li></ul><ul><li>Selain daripada itu, kebolehan aturcara Java untuk diaplikasikan pada laman Web telah meningkatkan popularitinya. </li></ul>
 28. 28. Kelemahan Java <ul><li>Kelemahan utama Java jika dibandingkan dengan C dan C++ ialah perlaksanaan-nya yang agak lambat. </li></ul><ul><li>Kenapa ?? walaupun aturcara Java dikompil, tetapi pengkompilan ini tidak lengkap sehingga menghasilkan kod mesin. </li></ul><ul><li>Kod bait masih perlu diterjemah sebelum boleh dilaksanakan. </li></ul>

×