Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rss Feed Aggregation

1,966 views

Published on

VEDRAN VUCIC presentation about RSS feed aggregation , Open Access sources, medical science , free information-free society

Published in: Technology, Travel
 • Be the first to comment

Rss Feed Aggregation

 1. 1. RSS Feed agregatori kao izvori informacija <ul><li>Vedran Vucic </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. On-line RSS Feed agregacija medicinskih informacija <ul><li>Današnji svet je svet telekomunikacijskih mreža </li></ul><ul><li>Razvoj moguć uz primenu principa društva informacija i društva znanja </li></ul><ul><li>Razni teoretičari uočavajući ovaj razvojni trend koriste posebne termine objašnjavajući razne aspekte uloge tehnologija u razvoju društva: network society, Telematic society, information society, knowledge society.... </li></ul>
 3. 3. Društvo informacija <ul><li>Društvo informacija: kreiranje, distribucija, objavljivanje, izdavanje, integracija, rukovanje informacija čini značajnu delatnost </li></ul><ul><li>Fritz Machlup 1962.g uvodi koncept industrije znanja i u svojim radovima stvara osnove za ideju društva znanja </li></ul><ul><li>Japanski teoretičari (Johoka Shokai) početkom pedestih godina 20. veka smatraju da je društvo informacija viši biološki stepen razvoja čoveka </li></ul>
 4. 4. Pristup znanju kao preduslov za razvoj društva <ul><li>Zahvaljujući porastu on-line resursa informacija stvaraju se preduslovi za pristup informacijama, ali pretraživanje i sortiranje još uvek zahtevaju mnogo vremena </li></ul><ul><li>Razvojem pretraživača ubrzava se mogućnost pretrage, ali pretraga pokazuje trenutno stanje pristupa informacijama </li></ul><ul><li>Potreba za kontinuiranim praćenjem se razvija paralelno sa ubrzanom dinamikom kreiranja repozitorija </li></ul>
 5. 5. Vrste podataka u open-access repozitorijima <ul><li>Danas pored komercijalnih repozitorija postoje open-access repozitoriji pri univerzitetima, klinikama i drugim institucijama </li></ul><ul><li>Trenutno postoji više od 1500 open-access repozitorija sa preko 25 miliona radova </li></ul><ul><li>Repozitoriji imaju u sebi: tekstove, audio, video, kompjuterske programe, grafičke datoteke </li></ul>
 6. 6. Agregacija podataka RSS Feed <ul><li>Really Simple Syndication – tehnička specifikacija koja omogućava razmenu informacija sa sajtova, blogova, portala, repozitorija </li></ul><ul><li>Tehnologija je nastala kao odgovor na potrebu automatskog sakupljanja informacija na jedno mesto </li></ul><ul><li>RSS Feed tehnologija je začeta 1995.g. u kompaniji Apple, a nastavak razvoja se desio u raznim kompanijama kao što su Netscape, Microsoft, i dr. </li></ul>
 7. 7. RSS Feed agregacija – tehnološki aspekti <ul><li>Agregacija podrazumeva tehnološku sposobnost konekcije, čitanja i preuzimanja informacija sa udaljenih sajtova </li></ul><ul><li>1997.g Ramanathan Guha prelazi iz kompanije Apple u Netscape i radi na razvoju RSS Feed tehnologije </li></ul><ul><li>Razvojem ove tehnologije kreira se familija formata i priključuju se kompanije kao što su Yahoo, Google, kao i univerziteti (Hardvard University) i drugi </li></ul>
 8. 8. Prisustvo RSS Feed tehnologije <ul><li>RSS Feed tehnologija je prisutna u on-line i desktop aplikacijama </li></ul><ul><li>Gotovo svi savremeni sistemi za upravljanje sadržajem (CMS-softveri za kreiranje sajtova i portala) Joomla, Drupal, PhpWebSite, Mediawiki, Tikiwiki kao i softveri za blogove (Wordpress, Nucleus, B2Evolution, Blogger ....)‏ imaju RSS Feed kapacitete </li></ul><ul><li>Desktop aplikacije omogućavaju stvaranje personalne agregacije informacija </li></ul>
 9. 9. Javni RSS Feed agregatori medicinskih informacija <ul><li>Linux Centar je instalirao RSS Feed agregatore iz sledećih oblasti: </li></ul><ul><li>Onkologija http://moj-blog.org/oncology </li></ul><ul><li>Pedijatrija http://moj-blog.org/pediatrics </li></ul><ul><li>Endokrinologija http://moj-blog.org/endocrinology </li></ul><ul><li>Ginekologija http://moj-blog.org/gynecology </li></ul><ul><li>Infektivne bolesti http://moj-blog.org/infectious </li></ul><ul><li>Razni oblici invalidnosti http://moj-blog.org/disab </li></ul><ul><li>Naučni blogovi http://moj-blog.org/scienceblogs </li></ul><ul><li>Pristupačnost web interfejsa </li></ul><ul><li>za osobe sa invaliditetom http://moj-blog.org/web-access </li></ul><ul><li>Open-access vesti http://moj-blog.org/open-access </li></ul>
 10. 10. Aggregator about disability
 11. 11. Realizacija <ul><li>RSS Feed agregatori su instalirani i konfigurisani pomoću Word Press platforme i plug-in dodataka za agregaciju i playback audio i video datoteka </li></ul><ul><li>RSS Feed agregatori obilaze preko 100 open-access sajtova i blogova svakih nekoliko minuta i agregiraju informacije koje se automatski sortiraju u arhive po datumu nastanka, a moguće je arhiviranje po temama </li></ul><ul><li>Na svakom agregatoru postoji kolekcija relevantnih linkova za dodatno traženje informacija </li></ul>
 12. 12. Audio informacije - Podcast Serija audio datoteka iz oblasti pedijatrije za on-line slušanje
 13. 13. Video informacije Instruktivni i edukativni video snimci iz kliničke prakse
 14. 14. Tekstualne informacije Linkovi do članaka, istraživanja, poruke pacijenata, vesti
 15. 15. Grafičke informacije Radiološki snimci, fotografije, grafikoni, fotografije iz kliničke prakse
 16. 16. Elementi interfejsa <ul><li>RSS Feed agregatori napravljeni pomoću platforme WordPress imaju </li></ul><ul><li>zaglavlje </li></ul><ul><li>prikaz poruka </li></ul><ul><li>listu poslednjih poruka </li></ul><ul><li>polje za pretraživanje unutar agregatora </li></ul><ul><li>listu važnih linkova </li></ul><ul><li>strane sa dodatnim sadržajima </li></ul><ul><li>kategorije </li></ul>
 17. 17. Elementi interfejsa - zaglavlje Zaglavlje se sastoji od naslova linkova do strana i vizuelnog identiteta agregatora
 18. 18. Elementi interfejsa - poruke Poruke mogu biti celi tekst link do teksta ili audio i video datoteke
 19. 19. Elementi interfejsa - pretraga <ul><li>Pretragom se mogu </li></ul><ul><li>naći tekstualne poruke </li></ul><ul><li>audio i </li></ul><ul><li>video poruke </li></ul>
 20. 20. Elementi interfejsa - arhive Agregator automatski arhivira poruke po datumu nastajanja Klikom na mesec se automatski otvara strana sa porukama iz tog perioda
 21. 21. Elementi interfejsa - linkovi Pored poruka agregator može da ima kolekciju važnih linkova koji omogućavaju pristup drugim sajtovima ili blogovima koji nemaju RSS Feed kapacitete Klikom na link se automatski vrši konekcija sa željenim linkom Linkovi mogu da se kreiraju automatski, ali i ručno u skladu sa uredničkom politikom autora RSS Feed agregatora
 22. 22. Statistika posećenosti <ul><li>RSS Feed agregatori koje je Linux Centar instalirao i konfigurisao su za manje od dva meseca imali preko 20 000 poseta iz preko 40 zemalja </li></ul><ul><li>Pretraživači kao što su Google, Yahoo ili Pogodak u Srbiji su u svoje indekse upisali RSS Feed agregatore </li></ul>
 23. 23. Pristupačnost interfejsa <ul><li>Interfejs je napravljen po pravilima validacije za HTML i CSS koje je propisao World Wide Web Consortium </li></ul><ul><li>Potpuna pristupačnost sadržaja je neophodna po pravilima Accessibility Guidelines kako bi osobe sa invalditetom, pacijenti i njihove porodice, kao i lekari i studenti koji imaju određenuvrstu invaliditeta mogli da nesmetano pristupaju sadržajima </li></ul>
 24. 24. Pristupačnost kao zakonska obaveza <ul><li>Pristupačnost sajtova se zahteva u čl. 21 Deklaracije OUN o pravima osoba sa invaliditetom iz 2007.g. </li></ul><ul><li>Delegacija Republike Srbije potpisuje Deklaraciju OUN u decembru 2007.g. </li></ul><ul><li>Vlada Republike Srbije usvaja Preporuke o izradi sajtova organa državne uprave i lokalne samouprave jun 2008.g. </li></ul><ul><li>Zakon o pravima osoba sa invaliditetom zahteva uklanjanje tehnoloških prepreka za pristup informacijama </li></ul>
 25. 25. Biblioteke u društvu informacija <ul><li>Biblioteke treba da budu centri i pokretači razvoja društva informacija i znanja. Aktivnosti savremenih biblioteka podrazumevaju: </li></ul><ul><li>prikupljanje </li></ul><ul><li>klasifikaciju </li></ul><ul><li>distribuciju informacija u digitalnom obliku na način koji je pristupačan i za osobe sa invaliditetom </li></ul><ul><li>edukacija o kreiranju, upotrebi i distribucij izvora informacija </li></ul>

×