Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea...
Cuprins0.   Introducere ..................................................................................................
0. IntroducereDescriere succintă a proiectuluiProiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în...
•  Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin    instrumente/servicii digitale...
metodologii de evaluare. Pentru a identifica rapid itemii necesari creării de teste sau alteinformaţii din cadrul sistemul...
Accesarea sistemului informatic INSAMAplicaţia este disponibilă online şi se poate accesa de pe un calculator normal, cu u...
Pasul 3: în zona de autentificare, tastaţi numele de utilizator şi parola care v-au fost comunicateşi apăsaţi butonul Intr...
În cazul în care autentificarea nu a funcţionat, aplicaţia va afişa un mesaj de eroare.În aceste condiţii vă rugăm să vă a...
Repetaţi procesul de autentificare, completând cu atenţie numele de utilizator, respectiv parola.Daca autentificarea nu fu...
1. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare      din perspectiva structurii platformei n...
11
12
Calităţile probelor de evaluareProbele de evaluare trebuie să îndeplinească o serie de ,,condiţii riguroase”, mai ales de ...
- abilitarea cadrelor didactice în operarea cu sistemele conceptuale şi metodologice specificeevaluării academice;- asumar...
•  probele de evaluare sunt controlate pentru a se asigura că nu există influenţe subiective    care pot defavoriza gr...
Este de amintit şi o altă posibilă limită în calea unui standard al calităţii evaluării computerizate.Aceasta ţine de psih...
a) „Evaluarea elevilor nu înseamnă … doar notarea unui exerciţiu în raport cu o anumităprogramă. Evaluarea, afirmă un expe...
Calitatea instrumentelor electronice de evaluare utilizate, scalele de valori construite pepopulaţii atent şi bine definit...
 prudenţa psihologică în comunicarea bilanţului rezultatelor aplicării testelor, mai ales  criticarea acestora drept eş...
f) mobilizarea energiilor şi motivaţiilor participative la realizarea calităţii triadei învăţare,predare şi evaluare, de a...
Evaluarea formativăEste acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic, „estefrecventă sub...
Metodele, tehnicile şi instrumentele evaluării şcolare sunt din ce în ce mai frecvent şi maicomplex abordate. Odată cu ext...
Folosirea metodelor alternative este benefică cel puţin din două perspective:• Perspectiva procesuală, în sensul în care e...
Itemi de evaluareInstrumentul de evaluare se compune din itemi care solicitã tehnici de declanşare/ prezentare/redactare a...
Instrumentul de evaluare este o probã, o grilã, un chestionar, un test de evaluare care„colecteazã” informaţii, „produce” ...
2. itemi semiobiectivi      a. De completare – Selecţie din listă      b. De completare – Găseşte cuvântul   ...
•  Selectarea răspunsului sau răspunsurilor corecte (prin bifare) dintr-un set de răspunsuri    date - Spre ex. Aleger...
Exemplu de informaţii definite în sistem pentru un item tip Alegere duală – adevărat / fals, ladisciplina Geografie.Afişar...
2. Managementul testelor în cadrul platformei INSAM şi administrarea                  acestora către elev...
În cadrul unui test, itemii sunt afişaţi paginat (câte un item pe fiecare pagină). Navigarea întreitemi se va face prin ut...
Spre exemplu, un test care conţine un item cu cuvintele cheie funcţie, matrice,    necunoscută şi un alt item cu cuvin...
Generarea automată de testeGenerarea automată a testelor în sistemul INSAM se realizează prin parcurgerea unui proces care...
Numărul total de itemi afişaţi automat în acest câmp va fi de 3 + 4 + 3 = 10      - disciplina: se va selecta din lis...
Reprezentare schematică a informaţiilor definite în primul pas al procesului de Generareautomată test :Dupa completarea fi...
PAS 2: constă în previzualizarea testului generat automat de către sistem pe baza criteriilor defiltrare definite la pasul...
La apăsarea acestuia se va afişa într-o fereastră nouă baremul de corectare introdus de cătreautorul itemului la crearea i...
PAS 2: este un pas opţional, suplimentar, şi constă în rularea testului (aşa cum se va afişa acestautilizatorului final – ...
- descriere test <optional> o scurtă descriere a testului, utilă cadrului didactic care îşi doreşte săselecteze un anumit ...
Mai jos este o reprezentare schematică a informaţiilor din cadrul ultimului pas al procesului degenerare automată teste IN...
Generarea manuală de testeCrearea manuală a testelor în sistemul INSAM se va realiza tot prin parcurgerea unui proces deti...
Mai jos o reprezentare a câmpurilor şi informaţiilor care pot fi definite în cadrul acestui pas alprocesului de generare m...
Mai jos o reprezentare a paginii ce conţine lista de itemi rezultată în urma căutării efectuate desistemul informatic în b...
Elementele din tabel vor fi sortabile după capul de tabel. Pentru a ordona itemii în funcţie deunul din criterii (coloană)...
PAS 2: constă în previzualizarea testului generat de către sistem pe baza criteriilor de filtrare şicăutare itemi definite...
- buton Săgeată Sus – pentru modificarea poziţiei itemului în cadrul testului, adicămutarea lui în sus în cadrul listei de...
PAS 2: este un pas opţional, suplimentar, şi constă în rularea testului (aşa cum se va afişa acestautilizatorului final – ...
- descriere test <optional> o scurtă descriere a testului, utilă cadrului didactic care îşi doreşte săselecteze un anumit ...
Mai jos o reprezentare schematică a informaţiilor din ultimul pas al procesului de generaremanuală a unui test în cadrul s...
Administrarea testelor către o clasă (grup de elevi)Precizări şi constrângeri legate de vizibilitatea testelor şi administ...
În varianta A se creează mai întâi sesiunea de testare şi apoi se selectează testul care stă la bazasesiunii de testare. P...
Un test se poate previzualiza prin deschiderea acestuia. Dacă utilizatorul profesor a ales unul dintestele din listă pentr...
Pas 4: ultimul pas de definire a sesiunii de testare constă în previzualizarea tuturor informaţiilorşi parametrilor setaţi...
Pas 2: se previzualizează în această pagină denumirea testului selectat anterior intrării în pasul 1de definire a sesiunii...
- se vizualizează toate campurile definite anterior; în cazul în care utilizatorul tip profesor doreştesă modifice una din...
Administrarea unui test către un elev (individual)Pentru administrarea unui test către un singur elev este de asemenea nec...
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Suport_curs_formare_INSAM_2
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suport_curs_formare_INSAM_2

2,818 views

Published on

Suport_curs_formare_INSAM_2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Suport_curs_formare_INSAM_2

 1. 1. Investeşte în oameni!Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea ResurselorUmane 2007 – 2013Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pecunoaştere”Domeniul major de intervenţie 1.1 „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”Titlul proiectului: Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul preuniversitarBeneficiar: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului Şi SportuluiNumar de identificare a contractului: 3074Nr. de inregistrare al AMPOSDRU: POS DRU/1/1.1/S/3 SUPORT CURS ,,FORMARE SPECIALIŞTI ÎN EVALUARE INSAM” din cadrul proiectului ,, INSTRUMENTE DIGITALE DE AMELIORARE A CALITĂŢII EVALUĂRII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR” (realizat în baza contractului POS DRU/1/1.1/S/3; ID: 3074) 1
 2. 2. Cuprins0. Introducere ........................................................................................................................................... 3 Descriere succintă a proiectului ................................................................................................................ 3 Accesarea sistemului informatic INSAM ................................................................................................... 61. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva structuriiplatformei naţionale de evaluare INSAM ................................................................................................... 10 Evaluare centrată pe competenţe .......................................................................................................... 10 Calităţile probelor de evaluare ............................................................................................................... 13 Strategii, metode şi tehnici de evaluare, criterii, standarde, indicatori de evaluare a competenţelor. 20 Itemi de evaluare .................................................................................................................................... 242. Managementul testelor în cadrul platformei INSAM şi administrarea acestora către elevi .............. 29 Ce este un test?........................................................................................................................................ 29 Generarea automată de teste ................................................................................................................... 32 Generarea manuală de teste..................................................................................................................... 40 Administrarea testelor către o clasă (grup de elevi) ................................................................................ 49 Administrarea unui test către un elev (individual) ................................................................................. 553. Corectarea testelor, rezultatele elevilor, statistici şi rapoarte în platforma INSAM .......................... 59 Secţiunea teste de corectat ...................................................................................................................... 59 Secţiunea teste corectate ......................................................................................................................... 61 Corectarea unui test................................................................................................................................. 62 Identificarea itemilor deschişi ............................................................................................................. 62 Notarea şi evaluarea unui item ............................................................................................................ 62 Finalizarea corectării ........................................................................................................................... 63 Editarea mesajului pentru elev ............................................................................................................ 63 Vizualizarea şi analiza rezultatelor elevilor ............................................................................................ 64 Rezultate pe test, pe clasă, pe şcoală ................................................................................................... 64 Alte rapoarte şi analize pe rezultatele elevilor .................................................................................... 65 Secţiunea Rapoarte.................................................................................................................................. 66 Principalele rapoarte existente în aplicaţie.......................................................................................... 66 2
 3. 3. 0. IntroducereDescriere succintă a proiectuluiProiectul INSAM (Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământulpreuniversitar) are ca obiectiv dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanismedigitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopozitionare / autoevaluare a elevilor dinînvăţământul preuniversitar liceal.Proiectul vizează sistemul de învăţământ preuniversitar, cu o focalizare specială pe nivelul liceal,unde nevoile de evaluare / autoevaluare / autopoziţionare sunt mai acute, din perspectivadiversificării traseelor de învăţare şi a oportunităţilor existente la final de ciclu.Proiectul adresează prioritatea strategică ”Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocupării şia incluziunii sociale şi întărirea capacităţii administrative” din Planului National de Dezvoltare2007 - 2013 si mai exact răspunde obiectivului de dezvoltare a capitalului uman şi de creştere acompetitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe totparcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive.Proiectul urmăreşte să abordeze aspecte problematice legate de procesele evaluative prin oferireaunui sistem informatic performant de evaluare accesibil tuturor participanţilor la procesul deeducaţie (elevi, cadre didactice) şi stimularea acestora în procesul unei educaţii adaptate nevoilorpietei muncii si societatii bazate pe cunoastere. Prezentul proiect vine sa sustina aceste deziderateprin modernizarea şi diversificarea modului de furnizare a educaţiei de la nivel preuniversitar,prin utilizarea resurselor şi serviciilor digitale care vor constitui o baza pentru dezvoltarea rutelorflexibile de învăţare şi pentru asigurarea calităţii procesului educational.Obiectivul general îl constituie dezvoltarea şi implementarea de instrumente şi mecanismedigitale de îmbunătăţire a proceselor evaluative şi de autopozitionare / autoevaluare a elevilor dinînvăţământul preuniversitar liceal.Obiectivul principal va fi îndeplinit prin intermediul obiectivelor specifice propuse: • Îmbunătăţirea evaluării performanţelor elevilor prin dezvoltarea unor aplicaţii informatice şi a unei baze de date cu resurse digitale specifice (itemi de evaluare) care să poată fi utilizate atât de către profesori cât şi de către elevi în cadrul proceselor de evaluare şi autoevaluare. • Îmbunătăţirea proceselor de autopoziţionare/autoevaluare a elevilor din învăţământul preuniversitar prin dezvoltarea de metodologii şi instrumente de evaluare care să implice utilizarea de resurse digitale specifice. • Creşterea calităţii proceselor de evaluare a elevilor prin facilitarea accesului cadrelor didactice şi elevilor la resurse şi servicii digitale pentru evaluarea/ autoevaluarea performanţelor, a dezvoltării personale şi a perspectivelor privind evoluţia în carieră a acestora. 3
 4. 4. • Creşterea capacităţii cadrelor didactice şi a elevilor de a utiliza evaluarea prin instrumente/servicii digitale pentru îmbunătăţirea învăţării şi a orientării şcolare şi profesionale a elevilor. • Dezvoltarea unui corp comun de metodologii, proceduri si instrumente de evaluare a căror aplicare să asigure premisele instaurării unei culturi a evaluării la nivelul învăţământului preuniversitar din România. • Dezvoltarea unui sistem informatic de evaluare care să pună la dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice responsabile cu evaluarea instrumente şi mecanisme digitale de evaluare.Proiectul INSAM şi-a propus elaborarea a 150 000 de itemi de evaluare pentru următoarelediscipline de studiu: • Limba şi literatura română, • Limba franceză, • Limba germană, • Limba engleză, • Matematică, • Fizică, • Chimie, • Biologie, • Istorie, • Discipline socio-umane, • Geografie, • Informatică+TIC.Aceşti itemi de evaluare au fost elaboraţi de către cadrele didactice de specialitate, formate înacest sens, pe baza unor modele stabilite în cadrul proiectului şi cu ajutorul unor aplicaţii digitalede încărcare şi management al itemilor.În cadrul sistemului informatic de evaluare INSAM sunt prevăzute mai multe categorii deutilizatori.Pentru cadrele didactice sunt prevăzute 3 roluri, fiecare dintre ele cu drepturile de acces derigoare şi cu acţiuni specifice în cadrul sistemului digital şi in cadrul activităţii de elaborare aitemilor. În cadrul sistemului vor exista astfel 3 nivele de acces pentru profesori:Nivelul 1 va permite profesorilor să creeze teste în cadrul sistemului pe baza itemilor predefiniţiexistenţi în sistem. Vor putea să administreze aceste teste, să le livreze către utilizatorii selectaţisau direct către o clasă de elevi, vor putea să analizeze rezultatele obţinute la teste şi săvizualizeze diferite rapoarte, ierarhii sau clasamente. Vor putea comunica cu ceilalţi profesoriprin intermediul uneltelor de comunicare existente în sistem sau vor putea să citească ghiduri şi 4
 5. 5. metodologii de evaluare. Pentru a identifica rapid itemii necesari creării de teste sau alteinformaţii din cadrul sistemului, profesorii vor avea la dispoziţie funcţionalităţi de căutare.Nivelul 2 de acces presupune, pe lângă activităţile descrise mai sus, şi posibilitatea de a crea şiedita itemi, de a-i introduce în sistem, de a-i trimite spre validare şi, odată validaţi, să se poatăcrea şi livra teste cu aceştia. De asemenea, pentru acest nivel de acces vor exista facilităţi deimport şi export de itemi.Suplimentar, profesorii de nivel 3 sunt acei profesori care pot valida itemii creaţi şi trimişi sprevalidare de către profesorii de nivel 2.Tabel roluri principale pentru cele 3 categorii de utilizatori – profesori:ROL Creează Teste în Creeaza şi încarcă Validează Itemii noi sistem pe baza Itemi noi în sistem propuşi (aprobă / itemilor existenţi resping)Profesor nivel 1 XProfesor nivel 2 X XProfesor nivel 3 X XÎn figura de mai jos este reprezentat fluxul sistemului de evaluare şi rolul itemilor din sistem încadrul acestui flux. Flux sistem de evaluare 5
 6. 6. Accesarea sistemului informatic INSAMAplicaţia este disponibilă online şi se poate accesa de pe un calculator normal, cu un sistem deoperare obişnuit.La prima autentificare în sistemul informatic sunt necesare câteva precizări şi verificări, dupăcum vom detalia în continuare.Pentru autentificarea în sistemul informatic parcurgeţi următorii paşi:Pasul 1: deschideţi un browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome etc.).Recomadăm utilizarea browserului Internet Explorer, o versiune mai recentă (7+). Asiguraţi-vă în prealabil că staţia de pe care accesaţi sistemul informatic dispune deconexiune la internet şi că aceasta este pornită.Pasul 2: în bara de adrese a browserului tastaţi adresa http://insam.softwin.ro/insam 6
 7. 7. Pasul 3: în zona de autentificare, tastaţi numele de utilizator şi parola care v-au fost comunicateşi apăsaţi butonul Intră în cont. Atentie! În cazul în care nu aţi primit datele de autentificare (nume de utilizator şiparolă), vă rugăm să contactaţi imediat administratorul aplicaţiei sau persoana responsabilă cuadministrarea aplicaţiei la nivelul unităţii dvs de învăţământ!După completarea datelor de autentificare şi apăsarea butonului Intră în cont, în zona deautentificare va apărea un mesaj de întâmpinare. 7
 8. 8. În cazul în care autentificarea nu a funcţionat, aplicaţia va afişa un mesaj de eroare.În aceste condiţii vă rugăm să vă asiguraţi că: • nu este apăsată tasta Caps Lock • aţi scris corect numele de utilizator, respectiv parola • nu aţi copiat din greşeală şi spaţii, în cazul în care aţi completat numele de utilizator, respectiv parola prin copiere din alt document (funcţia copy-paste – ctrl+c si ctrl+v). 8
 9. 9. Repetaţi procesul de autentificare, completând cu atenţie numele de utilizator, respectiv parola.Daca autentificarea nu funcţionează în continuare, vă rugăm să contactaţi administratorulaplicaţiei, specificând datele Dvs de identificare (nume, prenume, nume de utilizator, parola pecare aţi primit-o).Pasul 4: verificaţi corectitudinea datelor asociate utilizatorului Dvs, astfel: • verificati dacă după mesajul de întâmpinare “Bine ai venit...” apare numele Dvs şi dacă acesta este corect. • în meniul Profilul Meu apar datele Dvs şi informaţiile legate de utilizatorul Dvs în cadrul sistemului informatic INSAM. În cazul în care datele nu corespund, vă rugăm să anunţaţi acest lucru imediat administratorului aplicaţiei sau persoanei desemnate ca fiind responsabilă de administrare la nivelul unităţii Dvs de învăţământ! 9
 10. 10. 1. Reactualizarea cunoştinţelor privind metodele alternative de evaluare din perspectiva structurii platformei naţionale de evaluare INSAMEvaluare centrată pe competenţeCaracteristica esenţială a activităţii evaluative o reprezintă astăzi abordarea acesteia atât întermeni de procese, cât şi de proceduri privind măsurarea rezultatelor învăţării, activitateapresupunând desfăşurare, procesualitate, reglare, autoreglare etc. Căutarea echilibrului întreînvăţarea ca proces şi învăţarea ca produs, între aspectele sumative, clasificatoare, certificatoarepermit identificarea cauzelor/dificultăţilor întâmpinate de elevi în învăţare, precum şi întremecanismele reglatorii şi cele autoreglatorii.În prezent, teoria pedagogică ,dar şi practica în domeniu au drept ţintă: • diversificarea metodologiei, dispozitivelor, tehnicilor şi instrumentelor de evaluare pentru a realiza ceea ce G. de Landsheere aprecia: evaluarea şcolară să devină mai exactă din punct de vedere ştiinţific şi mai echitabilă din punct de vedere moral; • regândirea „culturii controlului şi examinării” şi promovarea a ceea ce numim „cultură a evaluării”, centrată pe procesele socio-cognitive, metacognitive în învăţare; asigurarea feedbackului orientat spre finalităţile proiectului evaluativ, • complementarizarea metodelor tradiţionale (evaluări orale, scrise, probe practice etc) cu altele noi, moderne (portofoliul, proiectul, investigaţia, autoevaluarea etc), • elaborarea probelor prin integrarea de „itemi obiectivi, semiobiectivi şi subiectivi”, prin realizarea şi aplicarea de matrici de evaluare, de statistici privind evoluţia rezultatelor elevilor, de diminuare a erorilor mai frecvente în procesul evaluativ. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. Calităţile probelor de evaluareProbele de evaluare trebuie să îndeplinească o serie de ,,condiţii riguroase”, mai ales de naturătehnică, în mãsurã sã le asigure funcionalitatea. Aceste „condiţii riguroase ” reprezint de fapt ţ ã„calităţile” probelor de evaluare. Aceste calitã sunt: identitatea, validitatea, fidelitatea, ţiconsistenţa, omogenitatea, amplitudinea, sensibilitatea, standardizarea, etalonarea, utilitatea,economicitatea, operativitatea, legătura cu alte teste etc.StandardizareaUn test standardizat este un instrument a cărui construcţie, aplicare şi interpretare sunt complet şiriguros urmãrite, în baza unor norme şi criterii clare, acceptate şi respectate de evaluatori şievaluaţi. Standardizarea dar şi respectarea altor calităţi ale testelor asigură un sistem unic deraportare valorică a tuturor subiecţilor. Standardizarea este una din calitãţile esenţiale. De aceastăcalitate/caracteristică depind obiectivitatea şi corectitudinea testului, independent de context oripersoana evaluatorului.Fidelitatea testului sau a unei probe reprezintă calitatea acestora de a oferi rezultate constante(similare) în condiţiile administrării identice, pe populaţii similare sub aspect statistic. Aceastăcalitate ne conduce la ideea posibilităţii de generalizare a instrumentului respectiv, în vedereaaplicării lui pe populaţii şcolare cu aceleaşi caracteristici. Dacă populaţia supusă analizei este opopulaţie standard, iar condiţiile de administrare sunt şi ele tipice, fidelitatea apropie testarea decondiţiile de standardizare a instrumentelor.Validitatea vizeazã corespondenţa dintre ceea ce trebuie evaluat şi ceea ce s -a evaluat efectiv.Un instrument care are caracteristica de a fi valid evaluează ceea ce trebuie să evalueze: nimic înplus, nimic în minus, nimic altceva.Obiectivitatea testului/ probei reprezintă gradul de concordanţă între aprecierile făcute de maimulţi evaluatori. Testele cu o foarte mare obiectivitate sunt testele standard.Evaluarea educaţională, ca şi alte activităţi subsumate educaţiei instituţionalizate nu poate evitaralierea la standardele calităţii. Mai mult, se justifică dezvoltarea unui mecanism propriu deasigurare a calităţii care să jaloneze politicile şi managementul evaluării şcolare.Acesta propune:- definirea standardelor calitative ale evaluării;- evaluarea calităţii procedurilor de evaluare; 13
 14. 14. - abilitarea cadrelor didactice în operarea cu sistemele conceptuale şi metodologice specificeevaluării academice;- asumarea responsabilităţii pentru calitatea evaluării;- modernizarea sistemului de înregistrare şi comunicare a rezultatelor obţinute de către studenţi.În mod cert, este nevoie de protejarea, menţinerea şi creşterea calităţii evaluării. Un număr deindicatori calitativi pot aduce servicii în această direcţie şi pot inspira, cu succes, concepţia şipracticile evaluative ale cadrelor didactice: • evaluarea este concepută şi se aplică, diferenţiat, potrivit funcţiilor pe care şi le asumă: diagnostică, prognostică, de informare, de selecţie, de certificare, de orientare-consiliere etc. • evaluarea este utilizată ca factor reglator al interacţiunii predare-învăţare şi nu doar ca o componentă finală a procesului de formare. • tipurile fundamentale de evaluare sunt corelate funcţional şi valorificate echilibrat. • există o corespondenţă clară între obiectivele învăţării, ceea ce se predă şi ceea ce se învaţă şi cunoştinţele, capacităţile şi atitudinile evaluate (coerenţa curriculum-evaluare) • sarcinile de evaluare vizează competenţe profesionale specifice, dar şi competenţe generice transversale. • focalizarea probelor pe sarcini „autentice” – situaţii, probleme reale, cu impact semnificativ. • proiectarea probelor de evaluare se realizează profesional, asigurându-se condiţiile necesare de validare şi fidelitate. • se foloseşte o varietate de metode, astfel încât limitele metodelor particulare să fie minimalizate, iar efectul lor cumulativ potenţat. • notele sunt acordate transparent şi obiectiv, pe baza rezultatelor învăţării şi a criteriilor privind nivelul de performanţă. • elevii primesc un feedback evaluativ sistematic care să le permită organizarea procesului de învăţare. • implicarea elevilor în procese de evaluare şi autoevaluare. 14
 15. 15. • probele de evaluare sunt controlate pentru a se asigura că nu există influenţe subiective care pot defavoriza grupuri particulare. • transparenţa criteriilor şi procedurilor de evaluare; accesarea lor fără dificultăţi. • crearea unui climat cu impact emoţional pozitiv, motivant şi securizat; reducerea stărilor de stres şi anxietate prin ambianţă şi comportamentul cadrului didactic – deschis, cooperant, prietenos. • prevenirea şi combaterea, prin reguli clare şi aplicate, a fraudelor academice (copiat, plagiat, „importul” de lucrări etc).Din punctul de vedere al temei examinate – evaluarea computerizată pe baza digitalizăriiconţinuturilor/ curriculumului – întemeiate pe valorizarea metodelor alternative de evaluare arezultatelor elevilor, se recunoaşte importanţa şi relevanţa competenţei şi experienţei aduse deevaluatorii externi în asigurarea consistenţei probelor de evaluare calitativă raportate la calitateaproceselor de instruire şi învăţare, propuse de specialiştii în curriculum. O astfel de concepţiereduce parţial din limitele delicatei probleme a credibilităţii datelor/ informaţiilor obţinute.Să recunoaştem, încă de la început, că, în ciuda „unor eforturi de transparenţă” se impunearmonizarea tehnicilor noi cu cele tradiţionale în „ansambluri de bune practici care tind sprecomplexitate”. Şi aceasta, în măsura în care dorim să surprindem progresul în stăpânirea unuidomeniu disciplinar prin atribute interdisciplinare, absente uneori din conţinutul probelor deevaluare sau al baremelor construite grăbit, necreativ.O altă idee care nu satisface decât parţial condiţiile asigurării calităţii noului sistem de evaluaredigitală este convingerea că noul model/sistem ar permite armonizarea evaluării cu calitateaproceselor şi stilurilor de învăţare, corespondenţa şi coerenţa între probele de evaluare prezenteîn platforma evaluativă digitală şi probele existente în manuale.În condiţii disfuncţionale evidente, practica ne arată existenţa a nu puţine nepotriviri între ceeace se evaluează profesional prin metode clasice orale, prin exerciţiile la tablă şi controlul directoral şi „rezultatele obiective” obţinute prin evaluări scrie şi bareme ale conţinuturilordigitalizate. De aici, lipsa de acceptare sau de rezistenţă, înmulţirea surselor de contestaţii,evident mai ecranate de aceste noi achiziţii metodologice. 15
 16. 16. Este de amintit şi o altă posibilă limită în calea unui standard al calităţii evaluării computerizate.Aceasta ţine de psihologia elevilor, mult mai reactivi astăzi, dar şi mai adaptabili la ceea ce noisocotim a fi „obiectivitate, transparenţă şi etos în evaluarea modernă”. Avem în vedere un faptexprimat simplu de Vogler ( p.219) astfel: „Elevii par să se acomodeze foarte bine diversităţii deprobe care sunt puse în aplicare pentru a-i evalua. Ele îi incită să elaboreze numeroase tactici.Mentalitatea elevilor evolueză … înspre o tendinţă de a investi în ceea ce este util, adică a căutaun efect maxim cu un efort minim”. Lipseşte aici complementaritatea dintre controlul regulat şiidentificarea reuşitelor vs. a dificultăţilor întâmpinate (adesea formate prin învăţare negativă –n.a.) de anumiţi elevi, urmare a rupturii dintre evaluarea formativă, continuă, adaptată uneori„ad-hoc”, fără grile criteriale şi evaluarea sumativă, derulată prin practici şi tehnici pedagogicede tip “ e-evaluation.”Unde se situează corelativ evaluarea procesuală, spre exemplu la matematică, dacă se vorconsidera numai „rezultatele” la probele de control? Unde , cât şi cum este evaluată la ştiinţelesocio-umane investiţia în competenţa de tip argumentativ sau în formarea competenţei lectoraleprin studiu reflectiv şi atitudinal vs. performanţa conceptuală? Cum sunt evaluate eforturileprofesorului de istorie în a face cuvenitele transformări – transpoziţii sau transinformaţiididactice ale manualelor în moduri de a înţelege şi utiliza filosofia lecţiei de istorie? Cum vaputea evalua profesorul micile progrese ale elevului în înţelegerea efectelor geopolitice înistoria lumii moderne? Să ne mai întrebăm: ce semnifică modernizarea tehnicilor de învăţareeficientă comparativ cu ce s-ar putea defini drept „transformarea profundă a învăţării şi amodului de evaluare a progresului realizat de elev/ elevi pentru a fi consemnat în fişelepersonale” la literatură (în măsura în care acestea vor deveni obiect al responsabilităţiiprofesorului la clasă?).Nu omitem din analiza calităţii şi etosului evaluării şi două alte „probleme critice”, cunoscute înretorica publică şi declarate nereale de către funcţionarii administraţiei.În literatura de specialitate (vezi Vogler, p.220, 221) acestea iau următoarea formă: 16
 17. 17. a) „Evaluarea elevilor nu înseamnă … doar notarea unui exerciţiu în raport cu o anumităprogramă. Evaluarea, afirmă un expert al problemei, G. Vincent (1994), pune în discuţie‚configuraţia istorică particulară care este forma didactică, şcolară, care are printre altecaracteristici pe aceea de a multiplica şi repeta exerciţiile, neavând altă funcţie decât pe aceea dea învăţa, de a învăţa după reguli sau având drept scop, scopul acestora”.b) Rezultatele evaluării pot leza unele interese ideologice. De aici, prudenţa administraţieişcolare, a unor directori de şcoli sau inspectori, în prezentarea integrală a rapoartelor corectate şia prestigiului unor profesori. Şi, spun unii autori, „voinţa de rigoare şi fiabilitate a rezultatelorşcolare în metodele de evaluare se poate opune unor exigenţe de alt ordin, de exemplu procentulacceptabil de eşecuri la evaluările naţionale”, cu efecte asupra finanţării şcolii, salarizăriipersonalului, evaluării anuale şi promovării cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor.O bună parte din aceste limite ale calităţii evaluării pot fi sensibil ameliorate de ceea ceconceptorii programului de faţă ar putea numi şi înscrie printre valorile paradigmatice, anume„promovarea activităţii personale de formare pentru autoevaluare” (vezi şi Vogler, p.221).Marcată prin accesul, desigur codat, al elevului la baza de date, la itemii evaluativi, la grilele deautoanaliză, la indicatorii de reluare a lecturilor, la exerciţiile de sprijin prezente în manuale, saula ghidurile metodologice mult mai elaborate etc., acest instrument de evaluare digitală cu funcţiişi complementare poate integra intenţiile experţilor curriculari sau decidenţilor din politicaeducaţională. Avem în vedere explicit: a) formarea de competenţe interdisciplinare (vezimatematica, fizica, ştiinţele naturii, tehnologiile); b) introducerea progresivă, în proiectele dedezvoltare profesională sau personală, a unor noi coduri de referinţă şi repertorii curriculareexprimate prin noi competenţe - valori, cunoştinţe, abilităţi, evaluate însă prin noi grileperfecţionate în materie de concepe şi scrie matrici de specificaţie sau bareme de corectură, de acorela criterii fără a mări supraîncărcarea elevilor.Pentru aceasta este nevoie de timp, de dialog, de o semnificativă cultură a evaluării, asiguratăprin stagii de formare (training) continuă, de o nouă viziune, de confruntări cu soluţii ladificultăţile de învăţare sau de punere în practică a celor studiate pentru a deveni operaţionale,sub forma unor evidenţe sau documente, care cad sub incidenţa creaţiei/ inovaţiei pedagogice. 17
 18. 18. Calitatea instrumentelor electronice de evaluare utilizate, scalele de valori construite pepopulaţii atent şi bine definite (eşalonate), practicile psihotehnice şi informaţiile legate de acesteasunt definibile prin caracteristici acceptate de experţi ca reprezentative repere calitative. Astfel,se pot invoca:  sensibilitatea la noile experienţe şi instrumente tehnologice văzute ca noi achiziţii în domeniul evaluării, apte să sesizeze excelenţa, să diferenţieze sau ierarhizeze subiecţii evaluaţi;  fidelitatea, ca o calitate exprimând stabilitatea şi constanţa rezultatelor evaluărilor repetate, în condiţii similare (fără schimbări semnificative);  omogenitatea, ca o caracteristică a calităţii evaluării de a putea măsura corect aceeaşi dimensiune supusă evaluării;  validitatea, calitate specifică atât criteriilor, cât şi conţinutului probelor sau itemilor din baremele de evaluare. Explicit, această caracteristică semnifică, la nivelul criteriilor, valoarea lor prognostică, în sensul anticipării reuşitei, al performanţei şcolare. La nivelul conţinutului, validitatea trimite la valorile de pertinenţă şi reprezentativitate a semnificaţiei sarcinilor propuse în instrumentul evaluativ. Pe fond, această calitate este considerată ca un argument pentru stăpânirea curriculumului, precum şi pentru anumite contexte şi condiţii de aplicare a proceselor evaluative;  interpretarea, înţeleasă drept acea calitate care exprimă atât calificarea evaluatorului care interpretează, dar şi adecvaţia probelor evaluative la anumite eşantioane de elevi (corespondenţa între nivelul grupului evaluat şi gradul de dificultate a testelor administrate).  adecvaţia, pertinenţa şi echilibrul ponderilor între cunoştinţe, abilităţi, valori şi atitudini în conformitate cu obiectivele pentru care sunt organizate şi administrate testele de evaluare.  absenţa oricăror cunoştinţe, valori şi atitudini/ opinii cu caracter discriminativ politic, religios, rasial, de gen etc., în afara unui acord scris al celor evaluaţi (dacă sunt majori) sau ale responsabilului legal al minorului, acceptând că informaţiile de acest gen sunt susceptibile de a aduce prejudicii vieţii intime, private sau altor valori consacrate constituţional ; 18
 19. 19.  prudenţa psihologică în comunicarea bilanţului rezultatelor aplicării testelor, mai ales criticarea acestora drept eşecuri şcolare, acceptând ideea că există posibilitatea generării unor reacţii personale, familiare, instituţionale, sociale, comunitare. Astfel de riscuri vor fi supuse controlului, asumând obligaţia morală de a examina şi suporta consecinţele, de a propune seturi de acţiuni de remediere a rezultatelor obţinute. Invocăm, de asemenea, înţelegerea psihologică a rezervelor metodologice şi chiar rezistenţa la evaluarea alternativă, numite în cercetările americane (vezi D. Wiener, 2002) evaluarea supleant, destinată în special persoanelor cu dizabilităţi complexe şi care nu pot fi evaluate strict cu teste standardizate, văzute drept singur suport pentru atingerea unor niveluri ale competenţelor.Calibrarea metodelor tradiţionale cu cele moderne, alternative, conduce în mod limpede, poateuneori mai greu de evaluat direct, la satisfacerea standardelor de calitate, a dovezilorperformanţei academice, inclusiv realizarea satisfacţiei actorilor evaluării.Deontologia transparenţei rezultatelor evaluării trimite şi la riscul utilizării inadecvate, forţate,părtinitoare, parţiale, tendenţioase, deturnate fie de unii actori ai evaluării, fie de mijloacelemass-media. Semnalăm tendinţa acestora de a decupa informaţii destinate publicului larg custatut de rezultate negative, potrivit unei politici şi ideologii partizane, a orientării publicaţiei sauposturilor de radio, tv, în numele imperativelor democraţiei, atât de necesare şi atât de greugestionabile social.Efectele sunt vizibile, reacţiile celor interesaţi la astfel de demersuri nu sunt chiar neutre, ci,dimpotrivă comportă riscuri (v. Vogler, p.109) şi măsuri, „interpretări eronate (voluntare sau nu),efecte de normatizare abuzivă (voluntare sau nu), provocări la adresa factorului de decizie,nevoit să remedieze disfuncţiile constatate”.Precizăm că mizele importante pentru toţi cei implicaţi în evaluare sunt:a) conştientizarea riscurilor;b) calitatea controlului;c) adoptarea strategiilor de ameliorare;d) deconcentrarea controlului gestiunii rezultatelor evaluării mergând până la participare şiautoanaliză a elevilor;e) intrarea globală în normalitate a reglării dispozitivelor sistemului evaluativ al unui sistempentru a fi/ deveni calitativ eficace şi eficient; 19
 20. 20. f) mobilizarea energiilor şi motivaţiilor participative la realizarea calităţii triadei învăţare,predare şi evaluare, de a asigura reuşita reformei în învăţământul preuniversitar din România.Strategii, metode şi tehnici de evaluare, criterii, standarde, indicatori deevaluare a competenţelorÎn domeniul educaţional, strategia evaluativă este un demers care prefigurează perspectivă dincare va fi concepută evaluarea. Un rol esenţial îl au: proiectarea dispozitivului de evaluare,construcţia acestuia, aplicarea şi emiterea judecăţilor de valoare privind procesul învăţării şirezultatele obţinute de către elevi.În diferenţierea strategiilor evaluative identificam două perspective de analiză: perspectivacriteriala şi perspectiva axelor polare.1. Perspectiva criterialăÎn principial, strategiile educaţionale evaluative se proiectează în temeiul următoarelor criterii:- Actorii evaluării. (elevi sau profesori), rezultând o evaluare centrată pe elev şi pepersonalitatea sa şi o evaluare centrată pe profesor, pe corectitudinea- Instrumentele evaluării pe baza cărora distingem între:A) strategii obiective (evaluare obiectivă) bazate pe teste, probe standardizate şi alteinstrumente care pot măsura cât mai fidel prestaţia/performanţa elevului şiB) strategii calitative centrate mai ales pe calitatea rezultatelor, fundamentate pe criteriicaltative.- Obiectul evaluării conform căruia identificăm:A) strategii sumative (evaluare sumativă), axată pe produsul final/rezultatele învăţării elevilorB) strategii formative (evaluare formativă), axate pe procesul de învăţare ce conduce spreprodus.- Forma de organizare (numărul subiecţilor) potrivit căreia avem:A) strategii de evaluare frontală (eşantionul integral)B) strategii de evaluare de grupC) strategii de evaluare individuală 20
 21. 21. Evaluarea formativăEste acel tip de evaluare care se realizează pe tot parcursul unui demers pedagogic, „estefrecventă sub aspect temporal şi are ca finalitate remedierea lacunelor sau erorilor săvârşite deelevi; nu-l judecă şi nu-l clasează pe elev;. compară performanţa acestuia cu un prag de reuşităstabilit dinainte” (Bloom; G. Meyer ). Caracteristici: este o evaluare criterială, bazată peobiectivele învăţării; face parte din procesul educativ normal; acceptă „nereuşitele” elevului,considerându-le momente în rezolvarea unei probleme; intervine în timpul fiecărei sarcini deînvăţare; informează elevul şi profesorul asupra gradului de stăpânire a obiectivelor, ajutându-ipe aceştia să determine mai bine achiziţiile necesare pentru a aborda sarcina următoare, într-unansamblu secvenţial; asigură o reglare a proceselor de formare a elevului; îndrumă elevul însurmontarea dificultăţile de învăţare; este continuă, analitică, centrată mai mult pe cel ce învaţădecât pe produsul finit.Evaluarea formatoareEvaluarea formatoare este din ce în ce mai mult invocatã în ultima perioadã, în acord cuachiziţiile ştiinţei şi cu evoluţiile din planul teoriei şi practicii educaţionale.Evaluarea formatoare este consideratã forma des vârşită a evaluării formative. Reprezintă ăo nouă etapă, superioar de dezvoltare a evalu f ã ării ormative, care „va fi funcţională odată cuinstaurarea obiectivului de asumare de către elevul însuşi a propriei învăţări: la începutconştientizarea, eventual negocierea obiectivelor de atins şi apoi integrarea de către subiect adatelor furnizate prin demersul evaluativ în administrarea propriului parcurs. Evaluareaformatoare, are drept scop: promovarea activităţii de învăţare ca motor motivaţional pentruelev, sprijin în conştientizarea metacognitivă, autoreglare” (J. Vogler);Dispozitivul de evaluare reprezintă ansamblul metodelor, tehnicilor şi instrumentelor deevaluare stabilite de evaluator pentru a culege, a prelucra, a interpreta, a prezenta şi a valorificainformaţia evaluativã. Dispozitivul articulează metodele, tehnicile şi instrumentele de c ulegere,prelucrare şi prezentare a informaţiei referitoare la procesul şi produsul învãţãrii.Acesta precizează:• Circumstanţele (împrejurările) şi momentele sau etapele când se face evaluarea;• Natura informaţiei ce trebuie culeasă (obiectul evaluării: cunoştinţe, abilităţi etc.)• Instrumentele cu ajutorul cãrora se va realiza această activitate. 21
 22. 22. Metodele, tehnicile şi instrumentele evaluării şcolare sunt din ce în ce mai frecvent şi maicomplex abordate. Odată cu extinderea şi modernizarea evaluării, cu deplasarea accentuluidinspre rezultate spre procese, metodelor şi tehnicilor tradiţionale li s-au adăugat altele, maimoderne. Pe lângă multiplicarea şi diversificarea cantitativă, s-a înregistrat o îmbunătăţirecalitativă. Astfel încât se poate spune că astăzi profesorul/ evaluatorul are la dispoziţie o gamălargă şi diversificată de metode, tehnici şi instrumente specifice.Metoda de evaluare reprezintã calea de aciune comunã profesor - elevi care conduce la punerea ţîn aplicare a oricãrui demers evaluativ, în vederea colectãrii informa privind procesul şi ţiilorprodusul învãţãrii, prelucrãrii şi valorificãrii lor în diverse scopuri.Modalitãţile de evaluare disponibile la ora actual alcãtuiesc un ansamblu metodologic coerent. ãEle au caracter sistemic. Fãrã a-şi pierde entitatea specificã, metodele se îmbinã, se completeazãşi se influenţeaz reciproc. Metodele de evaluare dispun de o serie de caracteristici generale, ãvalabile în orice împrejurare, dar şi de caracteristici specifice, în funcţie de tipul de evaluare, decontext etc. Astfel: ţãmântului modern, predominant formativ, metodele de evaluare înso• din perspectiva învã ţescşi faciliteazã desfãşurarea procesului instructiv- educativ. Într-un context de evaluare formativã,însoţesc şi permit reglarea desfãşurãrii procesului de învãţãmânt;• se elaboreazã şi se aplicã în strânsã legãturã cu diferitele componente ale procesului deînvãţãmânt, aflate în ipostaza de „ obiecte ale evaluãrii” ;• se concep, se îmbinã şi se folosesc în legãturã cu particularitãţile de vârstã şi individuale, cumodul de acţionare al factorilor educativi;• au caracter dinamic, fiind deschise înnoirilor şi perfecţionãrilor;• raporturile dintre ele se schimbã în funcie de context. Trebuie remarcate ra porturile dinamice ţdintre aceste concepte. În diverse contexte educaţionale unele dintre acestea pot fi metode prinintermediul cãrora este condus procesul evaluativ, în timp ce în alte împrejurãri pot devenimijloace de culegere, prelucrare a informaţiilor sau de comunicare socialã profesor- elev. 22
 23. 23. Folosirea metodelor alternative este benefică cel puţin din două perspective:• Perspectiva procesuală, în sensul în care evaluarea modernă nu mai este centrată în principalpe produsele învăţării de către elev ci pe procesele pe care aceasta le presupune (de la evaluarela activitate evaluativă);• Perspectiva de comunicare profesor - elev, în măsura în care acestea sunt considerateinstrumente de evaluare care corespund unui demers de evaluare democratică şi autentică,întrucât facilitează cooperarea între parteneri şi încurajează autonomia.Prin complexitatea şi bogăţia informaţiei pe care o furnizează, atât în desfăşurarea procesului deînvăţare cât şi ca sinteză a activităţii elevului de-a lungul timpului, metodele alternative sunt înmăsură:a) să preia o parte din sarcinile evaluării continue, formative, putând să elimine tensiunileinduse de metodele tradiţionale de evaluare/verificare;b) să constituie parte integrantă a unei evaluări sumative sau chiar parte a unei examinări.Ideile forţã care fundamenteazã extinderea folosirii metodelor alternative de evaluare sunt, înesenţã, urmãtoarele:1) funcţia principală a evaluării moderne este aceea de a da încredere, a întări, fortifica, ajutaelevul în procesul de învăţare.2) Din perspectiva învăţământului modern, se doreşte „renunţarea la ideea unei evaluări cucoloratură penalizantă care judecă prea adesea elevul în raport cu lipsurile sale”. Din contră „noidorim să subliniem/accentuăm progresul elevului în învăţare”.3) Metodele alternative de evaluare favorizează reflecţii de ordin metacognitiv. În lucrărilerecente despre metacogniţie este încurajat abordarea unei evaluri formatoare care acordă o ã ămare parte din responsabilitate elevilor înşişi.4) Metodele moderne îmbină funcţiile formativă şi informativă ale evaluării. Demersul deevaluare cu ajutorul metodelor alternative dezvoltã elevului o conştientizare (luare la cunoştină) ţa funcţion ãrii sale cognitive şi o investigare/ c / ăutare cercetare personală (cu ajutorulprofesorului) a mijloacelor pentru a regla propria învăţare. Prin folosirea acestora elevul seimplică şi vizualizează, conştientizeaz progresul ău. Această manieră contrabalansează o ã sabordare foarte răspândită – realizată cu ajutorul testelor standardizate - care evaluează eleviifără a ţine seama de contextul de învăţare. 23
 24. 24. Itemi de evaluareInstrumentul de evaluare se compune din itemi care solicitã tehnici de declanşare/ prezentare/redactare a rãspunsurilor. Cele trei concepte sunt intim asociate. Deşi vizeazã realitãţi diferite aleprocesului evaluativ, se aflã într-o strânsã interdependenţã. Între itemii de evaluare, tehnicile deevaluare şi instrumentele de evaluare este o legãturã indisolubilã.Itemul înseamnã sarcina de lucru, forma sub care se prezinta plus rãspunsul aşteptat. Itemulpedagogic, în limbaj cotidian, reprezintă cea mai mică componentă identificabilă a unui testsau a unei probe de evaluare. Din punct de vedere ştiinţific, itemul este un element componental unui „chestionar standardizat” care vizeazã evaluarea elevului în ţii de maxim condi ãrigurozitate (Gilbert de Landsheere, 1992, pag. 173). În practica şcolară cotidiană, unde nu sepractica întotdeauna evaluări realizate „în condiţii de maximă rigurozitate”, itemii reprezintăelementele chestionarului sau probei unui examen sau ale unei evaluări normale, la clasă.Itemul pedagogic reprezintã cerinţa, întrebarea la care trebuie sã rãspundã elevul; este un elemental unei probe de evaluare sau al unui test pedagogic, deci al instrumentului de evaluare. Seexprimã prin formularea unei întrebãri care se integreazã în structura unei probe de evaluare.„Itemii (sau elementele) unui test constituie, în ansamblu, un eşantion dintr-un univers de itemicare, la modul ideal, ar trebui să acopere în totalitate conţinutul testat” (P. Lisievici, op. Cit.).Tehnica de evaluare constituie modalitatea prin care evaluatorul declanşează şi orienteazăobţinerea unor răspunsuri din partea subiecţilor, în conformitate cu obiectivele sauspecificaţiile testului. Fiecare tip de item declanşeaz anumitã tehnicã la care elevul ã oapeleazã pentru a da rãspunsul sãu. Spre exemplu, un item cu alegere multiplã (IAM) va faceapel la „ tehnica rãspunsului cu alegere multiplã”. Elevul va încercui, va bifa sau va marcaprintr-o cruciuliţã varianta de rãspuns pe care o considerã corectã. Un item tip „ completarede frazã” va face apel la „ tehnica textului lacunar”. Elevul va completa ţiile libere din spatextul respectiv.O probã cu mai mulţi itemi poate solicita una sau mai multe tehnici de evaluare, în funcţie detipurile de itemi pe care îi include: itemii cu alegere dualã sau multiplã vor declanşa „tehnicarãspunsului la alegere”; itemii tip eseu structurat vor declanşa „tehnica elaborãrii rãspunsului înfuncţie de cerinţele exprimate’’ etc. 24
 25. 25. Instrumentul de evaluare este o probã, o grilã, un chestionar, un test de evaluare care„colecteazã” informaţii, „produce” dovezi semnificative despre aspectele sau rezultatele luateîn considerare.Instrumentul de evaluare se compune, de regulã, din mai mulitemi. O prob de evaluare (un ţi ã ţã,instrument) se poate compune dintr- un singur item (o singurã întrebare, cerin problemã etc.,îndeosebi atunci când rãspunsul pe care trebuie sã- l formuleze elevul este mai complex) sau dinmai mulţi itemi.Clasificarea itemilor de evaluareLiteratura de specialitate oferă mai multe clasificări ale itemilor. Criteriul asigurãriiobiectivităţii în notarea sau aprecierea elevilor este, fãrã îndoialã, cel mai important. Dupã acestcriteriu identificãm:1. itemi obiectivi2. itemi semiobiectivi3. itemi subiectiviÎn cadrul sistemului informatic INSAM, itemii au fost concepuţi şi introduşi conform aceluiaşicriteriu. Astfel, în sistemul INSAM avem mai multe tipuri de itemi, după cum urmează: 1. itemi obiectivi a. Tip pereche – cu săgeţi b. Tip pereche – cu liste c. Alegere duală – adevărat / fals d. Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă e. Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, mai multe corecte f. Alegere multiplă – Zonă imagine 1X3 – mai multe răspunsuri corecte g. Alegere multiplă – Zonă imagine 2X2 – mai multe răspunsuri corecte h. Alegere multiplă – Zonă imagine 3X1 – mai multe răspunsuri corecte i. Alegere multiplă – Zonă imagine 3X3 – mai multe răspunsuri corecte 25
 26. 26. 2. itemi semiobiectivi a. De completare – Selecţie din listă b. De completare – Găseşte cuvântul c. De completare – Găseşte cuvintele d. Cu răspuns scurt – Completează cuvântul e. Întrebare structurată – Răspuns liber f. Cu răspuns deschis – Răspuns liber g. Cu răspuns multiplu – Intrepretare – Răspuns liber 3. itemi subiectivi a. Eseu nestructurat – Răspuns liber b. Eseu structurat – Răspuns liber c. Text indus – Răspuns liber d. Rezolvare de probleme – Răspuns liber e. Răspuns scurt puţin elaborat – Răspuns liberDin perspectiva interacţiunii pe care o socilită itemul elevului respondent, itemii din sistemulinformatic INSAM presupun diferite acţiuni: • Completarea răspunsului de la tastatură (texte, răspunsuri numerice etc.). Spre ex. Întrebare structurată – Răspuns liber; Rezolvare de probleme – Răspuns liber etc. • Completarea unui termen lacunar (de la tastatură). Spre ex. Cu răspuns scurt – Completează cuvântul • Selectarea unui anumit termen dintr-un text dat, prin acţiunea de click pe termenul respectiv. Spre ex. De completare – Găseşte cuvântul; De completare – Găseşte cuvintele • Completarea unui text lacunar prin selectarea variantei potrivite dintr-o listă dată - Spre ex. De completare – Selecţie din listă • Selectarea răspunsului sau răspunsurilor corecte dintr-o imagine, prin acţiunea de click pe zona de imagine corespunzătoare - Spre ex. Alegere multiplă – Zonă imagine 3X1 – mai multe răspunsuri corecte; Alegere multiplă – Zonă imagine 2X2 – mai multe răspunsuri corecte 26
 27. 27. • Selectarea răspunsului sau răspunsurilor corecte (prin bifare) dintr-un set de răspunsuri date - Spre ex. Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă; Alegere duală – adevărat / fals • Realizarea unor corespondenţe corecte între două seturi de elemente (potrivire) - Spre ex. Tip pereche – cu liste; Tip pereche – cu săgeţiPentru fiecare item, în sistemul informatic INSAM este definit şi salvat un set comun deinformaţii, precum şi informaţii particulare în funcţie de tipul de item: • Descriere item • Disciplină • Capitol / Temă • Subcapitol / Subtemă • Competenţe adresate • Dificultate • Cuvinte cheie • Enunţ / Sarcină de lucru / Cerinţă / Întrebare • Răspunsuri • Elemente multimedia asociate itemului, dacă este cazul (imagini, filme, audio) • Text lacunar / de lucru (dacă este cazul) • Imagine cu mai multe zone de răspuns, dacă este cazul • Indiciu de rezolvare (dacă este cazul) • Instrucţiune pentru utilizarea itemului de către elev • Barem de corectare (pentru profesorul corector; este obligatoriu pentru itemii subiectivi), inclusiv fişiere dacă e cazul • Punctajul orientativ pentru acel item 27
 28. 28. Exemplu de informaţii definite în sistem pentru un item tip Alegere duală – adevărat / fals, ladisciplina Geografie.Afişarea în modul rezolvare (pentru elev, în cadrul unui test) a itemului luat ca exemplu mai sus: 28
 29. 29. 2. Managementul testelor în cadrul platformei INSAM şi administrarea acestora către eleviCe este un test?Un test este o colecţie de itemi de evaluare, organizată după anumite criterii, în funcţie de scopulacestuia. În sistemul informatic INSAM, un test poate fi compus din minim 1 item şi maxim 30itemi.Itemii din cadrul unui test pot fi subiectivi, semi-obiectivi şi / sau obiectivi, după cum existăaceştia definiţi în baza de itemi INSAM.În interiorul fiecărei categorii de itemi (subiectivi, semi-obiectivi, obiectivi) există mai multetipuri de itemi, din punct de vedere al construcţiei şi al interacţiunii aşteptate de la elev: • Completarea răspunsului de la tastatură (texte, răspunsuri numerice etc.). Spre ex. Întrebare structurată – Răspuns liber; Rezolvare de probleme – Răspuns liber etc. • Completarea unui termen lacunar (de la tastatură). Spre ex. Cu răspuns scurt – Completează cuvântul • Selectarea unui anumit termen dintr-un text dat, prin acţiunea de click pe termenul respectiv. Spre ex. De completare – Găseşte cuvântul; De completare – Găseşte cuvintele • Completarea unui text lacunar prin selectarea variantei potrivite dintr-o listă dată - Spre ex. De completare – Selecţie din listă • Selectarea răspunsului sau răspunsurilor corecte dintr-o imagine, prin acţiunea de click pe zona de imagine corespunzătoare - Spre ex. Alegere multiplă – Zonă imagine 3X1 – mai multe răspunsuri corecte; Alegere multiplă – Zonă imagine 2X2 – mai multe răspunsuri corecte • Selectarea răspunsului sau răspunsurilor corecte (prin bifare) dintr-un set de răspunsuri date - Spre ex. Alegere multiplă – cu mai multe variante de răspuns, una singură corectă; Alegere duală – adevărat / fals • Realizarea unor corespondenţe corecte între două seturi de elemente (potrivire) - Spre ex. Tip pereche – cu liste; Tip pereche – cu săgeţi 29
 30. 30. În cadrul unui test, itemii sunt afişaţi paginat (câte un item pe fiecare pagină). Navigarea întreitemi se va face prin utilizarea butoanelor de tip Înainte / Înapoi – Următorul / Anteriorul, saudirect prin selectarea itemului dorit (reprezentat printr-un tab cu numarul aferent itemului încadrul testului).Dat fiind că pentru un test există stabilită o limită la nivel de sistem de maxim 30 de itemi vorexista în cadrul ecranului de test maxim 30 de taburi, corespunzătoare itemilor din componenţatestului. În pagina ultimului item din test, nu mai există buton de Înainte – Următorul, ci existădoar posibilitatea de întoarcere la itemul anterior.În cadrul sistemului informatic, un element de tip test este definit prin următoarele tipuri de datesi informaţii:- lista itemilor asociaţi acestui test (minim 1, maxim 30)- autorul testului – numele de utilizator al autorului care a creat testul- data creării – data calendaristică la care a fost creat testul (în format zz/ll/aaaa)- data start test – reprezintă data de start a valabilităţii testului (format zz/ll/aaaa). Un test nupoate fi parcurs / completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mare saucel puţin egală cu data de start a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată start a valabilităţii data de 3 noiembrie 2011 nu poate fi completat de către elevi în mai 2011, adică înainte de data de 3 noiembrie 2011.- data final test - data de final a valabilităţii testului (formatul datei este zz/ll/aaaa). Un test nupoate fi completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mică sau cel puţinegală cu data de final a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată de final a valabilităţii data de 22 iulie 2011 nu poate fi completat de către elevi în septembrie 2011, adică după de data de 22 iulie 2011.- denumire test – o denumire a testului respectiv Spre exemplu, un test care reprezintă o evaluare de final de semestru poate avea o denumire sugestivă « Test recapitulativ semestru 1 ».- descriere test – o scurtă descriere a testului, utilă cadrului didactic care îşi doreşte să selectezeun anumit test din baza de teste existente în sistemul INSAM- cuvinte cheie – o colecţie de cuvinte cheie asociate testului respectiv. Acestea se vor agregra lanivelul testului pe baza cuvintelor cheie definite pentru itemii ce intră în componenţa testului. 30
 31. 31. Spre exemplu, un test care conţine un item cu cuvintele cheie funcţie, matrice, necunoscută şi un alt item cu cuvintele cheie unghi, bisectoare, con va avea specificate ca şi cuvinte cheie pe test următoarele : funcţie, matrice, necunoscută, unghi, bisectoare, con.- grad de dificultate la nivel de test – valori posibile: uşor, mediu, dificil.- disciplina – disciplina pe care o adresează testul respectiv. Dacă este vorba de un test carecuprinde itemi din mai multe discipline, testul va fi marcat ca fiind interdisciplinar si se vorpreciza şi disciplinele pe care le adresează. Exemplu: “test interdisciplinar Chimie-Biologie”- tip test – dacă este cazul (valori posibile: test de verificare, test tip examen, test recapitulare)- timp de rezolvare – se indică timpul maxim de rezolvare dat pentru acest test, în formathh:mm, unde h = ore şi m = minute. Exemplu: 01:30 pentru o oră şi jumatate timp dat de rezolvare.- prin intermediul itemilor care intră în componenţa testului, vor fi disponibile şi următoarelemetadate: - nivel: pentru limbile străine; valori posibile A1, A2, B1, B2 - clasa: valori posibile IX, X, XI, XII - capitol: în funcţie de disciplină şi nivel/clasă - subcapitol: în funcţie de disciplină, nivel/clasă, capitol - competenţe: în funcţie de selecţia de capitol şi subcapitol Exemplu de listă cu 3 teste disponibile pentru utilizatori tip elev 31
 32. 32. Generarea automată de testeGenerarea automată a testelor în sistemul INSAM se realizează prin parcurgerea unui proces careconstă în mai mulţi paşi. Pentru procesul de generare automata a testelor a fost proiectat unwizard în 3 paşi, care trebuie parcurşi succesiv.În afară de primul pas, un utilizator se poate întoarce oricând într-un pas anterior pentru acompleta şi modifica setările şi informaţiile introduse.Descrierea paşilor necesari pentru generarea automată a unui test în sistemul INSAMPAS 1: constă în definirea filtrelor pentru generarea automata, pentru a restrânge numărulde itemi din baza de date, astfel încât aceştia să corespundă criteriilor dorite de utilizatorul de tipprofesor.Utilizatorul va seta filtrele, prin definirea / selectarea valorilor urmatoarelor seturi de date de lanivelul itemilor: - cuvinte cheie - număr itemi de dificultate uşoară: numeric, o valoare cuprinsa intre 0 si 30, unde30 este numarul maxim de itemi permis per test. Utilizatorul va alege câţi itemi uşori să intre încomponenţa testului pe care îl defineşte. - număr itemi de dificultate medie: numeric, o valoare cuprinsa intre 0 si 30, unde 30este numarul maxim de itemi permis per test. Utilizatorul va alege câţi itemi de dificultate mediesă intre în componenţa testului pe care îl defineşte. - număr itemi de dificultate mare: numeric, o valoare cuprinsa intre 0 si 30, unde 30este numarul maxim de itemi permis per test. Utilizatorul va alege câţi itemi de dificultate maresă intre în componenţa testului pe care îl defineşte.În dreptul acestora, va fi afişat automat numărul total de itemi definit. Spre exemplu, pentru o selecţie de tipul:  număr itemi de dificultate uşoară: 3  număr itemi de dificultate medie: 4  număr itemi de dificultate mare: 3 32
 33. 33. Numărul total de itemi afişaţi automat în acest câmp va fi de 3 + 4 + 3 = 10 - disciplina: se va selecta din lista de discipline; valoarea implicită din lista dediscipline este cea asociată utilizatorului de tip profesor. Spre exemplu, un utilizator profesorcăruia îi este asociată disciplina « matematică » va avea ca valoare implicită (adică dejaselectată) disciplina « matematică ».Observaţie : un utilizator de tip profesor poate avea acces şi la categoria « interdisciplinar » şi laa doua disciplina (dacă este cazul, adică dacă există definită la nivel de sistem a doua saspecializare). - nivel (opţional): se va selecta din lista de valori a câmpului Nivel (A1, A2, B1, B2) –valabile pentru disciplinele limbi străine - clasa (opţional): se va selecta din lista de valori a câmpului Clasă (IX, X, XI, XII) - capitol (opţional): se va selecta din lista de valori a câmpului Capitol - subcapitol (opţional): se va selecta din lista de valori a câmpului Subcapitol - competenţe (opţional) : în funcţie de selecţia de capitol şi subcapitol vor fi afişatecompetenţele asociate. Se pot bifa una sau mai multe competenţe. - lista cuprinzând toate tipurile de itemi: Se pot bifa unul sau mai multe tipuri de itemidin cei existenţi în sistem. Dacă utilizatorul profesor doreşte ca generatorul automat să selectezedin baza de date doar itemi de un anumit tip (spre exemplu doar itemi de tip Alegere duală –adevărat / fals), atunci va trebui să bifeze numai acest tip de item. Dacă, dimpotrivă, doreşte cageneratorul automat să selecteze din baza de date toate tipurile de itemi va trebui să bifeze toatetipurile de itemi. 33
 34. 34. Reprezentare schematică a informaţiilor definite în primul pas al procesului de Generareautomată test :Dupa completarea filtrelor, utilizatorul de tip Profesor va apăsa butonul Generează test conformcriteriilor, şi va trece automat la Pasul 2 al wizardului de Generare automata test.În cazul în care utilizatorul nu a completat toate câmpurile şi informaţiile obligatorii, acesta va fiatenţionat printr-un mesaj de eroare.Sistemul informatic va căuta în baza de date toţi itemii care corespund criteriilor definite deutilizator şi va afişa în pasul următor o listă a acestora, conform filtrelor definite de utilizator. 34
 35. 35. PAS 2: constă în previzualizarea testului generat automat de către sistem pe baza criteriilor defiltrare definite la pasul anterior de către utilizator.În această pagină, utilizatorul de tip Profesor va putea vizualiza lista itemilor selectaţi de cătresistem pentru a fi incluşi în testul generat automat.Afişarea itemilor se va face în aceeaşi pagină, unul sub celălalt. În cazul în care sunt mulţi itemise va folosi bara de scroll din partea dreaptă a ferestrei browserului.În cadrul listei de itemi selectaţi de către sistem pentru a fi incluşi în testul generat automat,itemii vor fi afişaţi sub forma enunţ + răspunsuri. Spre exemplu, un item de tip Alegere duală – adevărat / fals va fi afişat în listă astfel : Peste 30 % din populatia SUA sufera de subnutriţie, în timp ce aproximativ 50 % din copiii sub 5 ani ai unor state africane (Etiopia, Eritreea) şi asiatice (Nepal, Afganistan) suferă de obezitate. o Adevărat o FalsÎn plus, pentru fiecare item vor fi afişate şi următoarele câmpuri şi butoane: - cu câmp de tip text, editabil, ce conţine punctajul aferent itemului;Valoarea iniţială va fi preluată din punctajul definit la crearea itemului de către autorul itemului.Profesorul poate modifica valoarea din acest câmp cu orice alta valoare numerică între 0 şi 100. - buton "Vezi răspunsul corect" ;La apăsarea acestuia se va afişa într-o fereastră nouă răspunsul corect introdus de către autorulitemului la crearea acestuia. - buton "Vezi barem". 35
 36. 36. La apăsarea acestuia se va afişa într-o fereastră nouă baremul de corectare introdus de cătreautorul itemului la crearea itemului respectiv. Baremul este obligatoriu pentru itemii subiectivi,şi opţional pentru ceilalţi itemi. - buton "Înlocuieşte item".La apăsarea acestuia, sistemul va căuta în baza de itemi un alt item cu aceleaşi caracteristici(filtre) definite - acelaşi nivel de dificultate şi orice alt filtru care a fost completat de cătreutilizator în pasul 1 din definirea testului. - buton Săgeată Sus – pentru modificarea poziţiei itemului în cadrul testului, adicămutarea lui în sus în cadrul listei de itemi. - buton Săgeată Jos – pentru modificarea pozitiei itemului in cadrul testului, adicămutarea lui în jos în cadrul listei de itemi.Mai jos o reprezentare schematică a informaţiilor care pot fi completate în pasul 2 al procesuluide Generare automată teste. 36
 37. 37. PAS 2: este un pas opţional, suplimentar, şi constă în rularea testului (aşa cum se va afişa acestautilizatorului final – elevul).Scopul acestui pas este de a da profesorului posibilitatea să experimenteze în mod real cum varula elevul acel test, pentru a decide componenţa finală a itemilor din cadrul testului.Testul va fi afişat profesorului exact ca şi elevului, simulând toate condiţiile şi restricţiile carevor fi impuse utilizatorilor de tip elev în rularea testelor.PAS 3: Presupune salvarea testului definit în paşii anteriori şi definirea câmpurilor care mai suntnecesare pentru finalizarea şi publicarea testului în sistemul informatic.În acest pas utilizatorului de tip profesor i se afişează punctajul total al testului, care secalculează ca sumă a punctajelor itemilor, conform punctajelor per item definite la pasul anterior.Pentru finalizarea testului trebuie completate şi următoarele seturi de informaţii:- denumire test: o denumire a testului respectiv Spre exemplu, un test care reprezintă o evaluare de final de semestru poate avea o denumire sugestivă « Test recapitulativ semestru 1 ». 37
 38. 38. - descriere test <optional> o scurtă descriere a testului, utilă cadrului didactic care îşi doreşte săselecteze un anumit test din baza de teste existente în sistemul INSAM- cuvinte cheie <optional> o colecţie de cuvinte cheie asociate testului respectiv. Acestea se voragregra la nivelul testului pe baza cuvintelor cheie definite pentru itemii ce intră în componenţatestului. Spre exemplu, un test care conţine un item cu cuvintele cheie funcţie, matrice, necunoscută şi un alt item cu cuvintele cheie unghi, bisectoare, con va avea specificate ca şi cuvinte cheie pe test următoarele : funcţie, matrice, necunoscută, unghi, bisectoare, con.- data start - reprezintă data de start a valabilităţii testului (format zz/ll/aaaa). Un test nu poate fiparcurs / completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mare sau cel puţinegală cu data de start a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată start a valabilităţii data de 3 noiembrie 2011 nu poate fi completat de către elevi în mai 2011, adică înainte de data de 3 noiembrie 2011.- data final <optional> data de final a valabilităţii testului (formatul datei este zz/ll/aaaa). Un testnu poate fi completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mică sau celpuţin egală cu data de final a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată de final a valabilităţii data de 22 iulie 2011 nu poate fi completat de către elevi în septembrie 2011, adică după de data de 22 iulie 2011.- grad de dificultate la nivel de test <optional> cu valori posibile: uşor, mediu, dificil.- instructaj test – contine un text de instructaj predefinit, care va apărea elevilor la începereatestului. Textul poate fi modificat de către utilizatorul Profesor care creeaza testul în acest pas.- opţiune “amestecă ordinea întrebărilor” (se bifează acest câmp dacă se doreşte ca acelaşi testsă afişeze ordine diferită a itemilor în cadrul lui pentru elevi diferiţi); implicit acest câmp nu estebifat.- bifă “Test generat automat” – nu se poate modifica, se completează automat de către sistem şimarchează în sistemul informatic faptul că testul curent a fost creat prin generare automată.- buton “Trimite spre validare” – acest buton va trimite testul creat spre validare “naţională”(ceea ce înseamnă că, dacă testul va fi validat, el va fi public şi vizibil la nivel naţional, adică înîntreg sistemul informatic) sau validare “la nivel de şcoală” (ceea ce înseamnă că, dacă testul vafi validat, el va fi public şi vizibil doar la nivelul unităţii şcolare a profesorului creator). 38
 39. 39. Mai jos este o reprezentare schematică a informaţiilor din cadrul ultimului pas al procesului degenerare automată teste INSAM. 39
 40. 40. Generarea manuală de testeCrearea manuală a testelor în sistemul INSAM se va realiza tot prin parcurgerea unui proces detip wizard (în pasi).Pentru procesul de generare manuala a testelor a fost proiectat un wizard in 3 pasi, care trebuieparcursi succesiv.La fel ca şi la procesul de generare automată a testelor, un utilizator se poate întoarce oricândîntr-un pas anterior pentru a corecta / completa altfel criteriile sau informaţiile necesare creăriitestului respectiv.Descriere Succesiune Paşi Generare manuala testPAS 1: constă în selecţia itemilor din baza de date, conform unor criterii de filtrare /selectareUtilizatorul va seta filtrele, prin definirea / selectarea valorilor următoarelor seturi de date lanivelul itemilor: - denumire item - descriere - disciplina - nivel de dificultate (optional) - nivel limba (optionale) - clasa (optionale) - capitol (optional) - subcapitol (optional) - competenţe (optional) : depinde de selecţia de capitol şi subcapitol - cuvinte cheie - tipurile de itemi – se bifează tipurile dorite de itemi din baza de itemi existenţi - câmp de bifat ”include audio” – se bifează acest câmp dacă utilizatorul profesordoreşte ca sistemul să caute în baza de itemi acei itemi care au asociate fişiere audio - câmp de bifat “include video” ” – se bifează acest câmp dacă utilizatorul profesordoreşte ca sistemul să caute în baza de itemi acei itemi care au asociate fişiere video 40
 41. 41. Mai jos o reprezentare a câmpurilor şi informaţiilor care pot fi definite în cadrul acestui pas alprocesului de generare manuală de teste.Rezultatul acestei căutari conform criteriilor va fi afişat într-o pagină nouă. În partea de sus apaginii vor fi afişate informaţii referitoare la numărul de itemi rezultaţi în urma căutarii.Itemii vor fi afişaţi paginat, câte 10 pe fiecare pagina. Navigarea între pagini se va face prinutilizarea butoanelor de navigare disponibile în partea de jos a paginii. 41
 42. 42. Mai jos o reprezentare a paginii ce conţine lista de itemi rezultată în urma căutării efectuate desistemul informatic în baza de itemi, conform criteriilor şi filtrelor definite de utilizator în pasul 1.În cadrul unei pagini de vizualizare, itemii vor fi afişaţi în format tabelar, cuprinzând următoarelecoloane: - denumire item - disciplina - capitol - subcapitol - clasa / nivel - tip item - dificultate - Audio - Video - Data creării 42
 43. 43. Elementele din tabel vor fi sortabile după capul de tabel. Pentru a ordona itemii în funcţie deunul din criterii (coloană) se apasă coloana respectivă din capul de tabel.Pe fiecare item din tabel se pot face următoarele acţiuni: - la click pe nume => acţiune vizualizare: într-o fereastră nouă (tip pop-up) se afişeazăitemul respectiv în mod examen, adică similar cu modul de vizualizare al elevului. - icon "adaugă la test" => acţiune de adăugare la test: itemul va fi adăugat la testul ceurmează a fi generat Afisare într-o fereastra tip pop-up a itemului în mod examen 43
 44. 44. PAS 2: constă în previzualizarea testului generat de către sistem pe baza criteriilor de filtrare şicăutare itemi definite manual de către utilizator la pasul anterior.În această pagină, utilizatorul de tip Profesor va putea vizualiza lista itemilor selectaţi de cătresistem pentru a fi incluşi în testul generat manual.În cadrul listei de itemi selectaţi de către sistem pentru a fi incluşi în test, aceştia vor fi afişati subforma enunţ + răspunsuri. Spre exemplu, un item de tip Alegere duală – adevărat / fals va fi afişat în listă astfel : Peste 30 % din populatia SUA sufera de subnutriţie, în timp ce aproximativ 50 % din copiii sub 5 ani ai unor state africane (Etiopia, Eritreea) şi asiatice (Nepal, Afganistan) suferă de obezitate. o Adevărat o FalsÎn plus, pentru fiecare item vor fi afişate şi următoarele câmpuri şi butoane: - cu câmp de tip text, editabil, ce conţine punctajul aferent itemului;Valoarea iniţială va fi preluată din punctajul definit la crearea itemului de către autorul itemului.Profesorul poate modifica valoarea din acest câmp cu orice alta valoare numerică între 0 şi 100. - buton "Vezi răspunsul corect" ;La apăsarea acestuia se va afişa într-o fereastră nouă răspunsul corect introdus de către autorulitemului la crearea acestuia. - buton "Vezi barem".La apăsarea acestuia se va afişa într-o fereastră nouă baremul de corectare introdus de cătreautorul itemului la crearea itemului respectiv. Baremul este obligatoriu pentru itemii subiectivi,şi opţional pentru ceilalţi itemi. - buton "Elimina item din test". La apasarea acestuia, sistemul va elimina itemulrespectiv din lista de itemi selectati pentru testul curent. 44
 45. 45. - buton Săgeată Sus – pentru modificarea poziţiei itemului în cadrul testului, adicămutarea lui în sus în cadrul listei de itemi. - buton Săgeată Jos – pentru modificarea pozitiei itemului in cadrul testului, adicămutarea lui în jos în cadrul listei de itemi.Mai jos o reprezentare schematică a informaţiilor din pasul 2 de generare manuală a testului,pasul de previzualizare a testului generat. 45
 46. 46. PAS 2: este un pas opţional, suplimentar, şi constă în rularea testului (aşa cum se va afişa acestautilizatorului final – elevul).Scopul acestui pas este de a da profesorului posibilitatea să experimenteze în mod real cum varula elevul acel test, pentru a decide componenţa finală a itemilor din cadrul testului.Testul va fi afişat profesorului exact ca şi elevului, simulând toate condiţiile şi restricţiile carevor fi impuse utilizatorilor de tip elev în rularea testelor.PAS 3: Presupune salvarea testului definit în paşii anteriori şi definirea câmpurilor care mai suntnecesare pentru finalizarea şi publicarea testului în sistemul informatic.În acest pas utilizatorului de tip profesor i se afişează punctajul total al testului, care secalculează ca sumă a punctajelor itemilor, conform punctajelor per item definite la pasul anterior.Pentru finalizarea testului trebuie completate şi următoarele seturi de informaţii:- denumire test: o denumire a testului respectiv Spre exemplu, un test care reprezintă o evaluare de final de semestru poate avea o denumire sugestivă « Test recapitulativ semestru 1 ». 46
 47. 47. - descriere test <optional> o scurtă descriere a testului, utilă cadrului didactic care îşi doreşte săselecteze un anumit test din baza de teste existente în sistemul INSAM- cuvinte cheie <optional> o colecţie de cuvinte cheie asociate testului respectiv. Acestea se voragregra la nivelul testului pe baza cuvintelor cheie definite pentru itemii ce intră în componenţatestului. Spre exemplu, un test care conţine un item cu cuvintele cheie funcţie, matrice, necunoscută şi un alt item cu cuvintele cheie unghi, bisectoare, con va avea specificate ca şi cuvinte cheie pe test următoarele : funcţie, matrice, necunoscută, unghi, bisectoare, con.- data start - reprezintă data de start a valabilităţii testului (format zz/ll/aaaa). Un test nu poate fiparcurs / completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mare sau cel puţinegală cu data de start a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată start a valabilităţii data de 3 noiembrie 2011 nu poate fi completat de către elevi în mai 2011, adică înainte de data de 3 noiembrie 2011.- data final <optional> data de final a valabilităţii testului (formatul datei este zz/ll/aaaa). Un testnu poate fi completat de către elevi decât dacă data curentă a sistemului este mai mică sau celpuţin egală cu data de final a valabilităţii testului. Spre exemplu, un test care are ca dată de final a valabilităţii data de 22 iulie 2011 nu poate fi completat de către elevi în septembrie 2011, adică după de data de 22 iulie 2011.- grad de dificultate la nivel de test <optional> cu valori posibile: uşor, mediu, dificil.- instructaj test – contine un text de instructaj predefinit, care va apărea elevilor la începereatestului. Textul poate fi modificat de către utilizatorul Profesor care creeaza testul în acest pas.- amesteca ordinea intrebarilor (se bifeaza acest camp daca se doreste ca acelasi test sa aibaordine diferita a itemilor in cadrul lui pentru elevi diferiti); implicit acest camp nu este bifat.- bifa “Test creat manual” – nu se poate modifica, se completează automat de către sistem.- buton “Trimite spre validare” – acest buton va trimite testul creat spre validare “naţională”(ceea ce înseamnă că, dacă testul va fi validat, el va fi public şi vizibil la nivel naţional, adică înîntreg sistemul informatic) sau validare “la nivel de şcoală” (ceea ce înseamnă că, dacă testul vafi validat, el va fi public şi vizibil doar la nivelul unităţii şcolare a profesorului creator). 47
 48. 48. Mai jos o reprezentare schematică a informaţiilor din ultimul pas al procesului de generaremanuală a unui test în cadrul sistemului informatic INSAM. 48
 49. 49. Administrarea testelor către o clasă (grup de elevi)Precizări şi constrângeri legate de vizibilitatea testelor şi administrarea acestora în cadrulsistemui INSAM:În cadrul sistemului informatic au fost definite următoarele niveluri de vizibilitate pentru testeleexistente în sistem: - privat (vizibil doar de către profesorul autor şi elevii la care asignează - trimite testul spre rezolvare) - public la nivel de şcoală (test vizibil pentru toţi profesorii din aceeaşi unitate şcolară ca şi autorul testului respectiv) - public la nivel naţional (test vizibil pentru toţi profesorii, la nivel naţional, indiferent de unitatea şcolară din care fac parte).Un test nu poate fi rezolvat de către un elev sau asignat spre rezolvare de sine stătător, în afaraunei sesiuni de testare. Pentru a putea administra un test unui elev sau unui grup de elevi,profesorul va trebui să creeze în prealabil o sesiune de testare în cadrul sistemului informatic.Data de final pentru o sesiune de testare va fi limitată la durata unui an şcolar. Daca un profesorva dori sa aibă aceeaşi sesiune de testare şi în anul urmator, va trebui să creeze sesiunea din nou,cu valabilitatea corecta.O sesiune de testare expiră atunci când: -> a expirat perioada de valabilitate (se face o verificare la data serverului) – automat se va închide sesiunea de testare. -> au completat testul toţi elevii asignaţi - automat se va închide sesiunea de testare. -> profesorul decide sa închidă sesiunea (se inregistreaza in baza de date faptul că sesiunea a fost inchisa manual) - se va închide sesiunea de testare manual.Pentru crearea unei sesiuni de testare există în cadrul sistemului INSAM două modalităţi,reprezentate mai jos prin varianta A şi varianta B. 49
 50. 50. În varianta A se creează mai întâi sesiunea de testare şi apoi se selectează testul care stă la bazasesiunii de testare. Pentru varianta B se selectează mai întâi testul şi pe baza lui se creează osesiune de testare.Descriere Varianta A de creare a unei sesiuni de testarePas 1: în fereastra pasului 1 se definesc umrătorii parametri şi informaţii pentru sesiunea detestare ce se doreşte a fi creată în sistemul informatic:- denumirea sesiunii de testare- descriere sesiune (opţional)- perioada de valabilitate a sesiunii de testare (data start, data final)Pas 2: constă în căutarea testului, previzualizarea testului şi selectarea testului ce va sta la bazasesiunii de testare.Testele disponibile vor fi afişate sub forma unei liste tabelare, însoţite de informaţiile care îldescriu. Pentru a restânge lista de teste disponibile se pot utiliza filtrele definite în pagină.Utilizatorul profesor va putea vizualiza în această listă tabelară numai testele la care are acces,conform drepturilor sale de utilizator şi conform cu nivelurile de vizibilitate ale testelor: - privat (vizibil doar de către profesorul autor) - public la nivel de şcoală (test vizibil pentru toţi profesorii din aceeaşi unitate şcolară ca şi autorul testului respectiv) - public la nivel naţional (test vizibil pentru toţi profesorii, la nivel naţional, indiferent de unitatea şcolară din care fac parte).Spre exemplu, un profesor din unitatea şcolară X nu va putea vedea în lista de teste decât testele : o Create de el însuşi o Create de ceilalţi profesori din unitatea şcolară X o Testele publice la nivel naţional. 50
 51. 51. Un test se poate previzualiza prin deschiderea acestuia. Dacă utilizatorul profesor a ales unul dintestele din listă pentru a-l folosi în cadrul sesiunii de testare pe care doreşte s-o creeze, va trebuisă selecteze testul respectiv şi să treacă la pasul următor.În concluzie, ca şi acţiuni posibile în această pagină sunt:- căutare teste în listă ( prin utilizarea criteriilor de filtrare pentru restrângerea listei de testeposibile)- previzualizarea unui test- selecţie test pentru a fi utilizat în cadrul sesiunii de testare.Pas 3: în cadrul acestui pas se definesc utilizatorii de tip elev care vor accesa sesiunea de testarecurentă.În această pagină vor fi afişate informaţiile într-un tabel format din două coloane. Pe primacoloană vor fi disponibile toate grupurile de tip clasă definite în sistemul informatic la care areacces utilizatorul profesor respectiv. În a doua coloană vor trebui completate grupurile de tipclasă către care se va administra testul prin intermediul unei sesiuni de testare curente. Implicit,coloana a doua (cea din dreapta) va fi necompletată la accesarea paginii.Observaţie : utilizatorul de tip profesor va putea vizualiza în această pagină doar grupurile de tipclasă la care are acces în sistemul informatic, conform drepturilor sale de acces definite (claseledin unitatea sa şcolară).Pentru administrarea unui test prin intermediul unei sesiuni de testare către o clasă de elevi, se vaselecta din prima coloană grupul de tip clasă, apoi se va acţiona butonul de trimitere în listacoloana 2. După selecţie, utilizatorul va observa că denumirea grupului de tip clasă apare încoloana 2 şi nu mai este afişat în coloana 1.În cazul în care utilizatorul de tip profesor doreşte să selecteze alt grup de tip clasă care sasusţină testul respectiv, va trebui să parcurgă următorii paşi : o Selectează pe coloana 2 denumirea grupului de tip clasă ales anterior o Acţionează butonul de trimitere în lista coloana 1 o Selectează din lista coloana 1 un nou grup de tip clasă o Acţionează butonul de trimitere în lista coloana 2 51
 52. 52. Pas 4: ultimul pas de definire a sesiunii de testare constă în previzualizarea tuturor informaţiilorşi parametrilor setaţi în paşii anteriori şi finalizarea creării sesiunii de testare.În această pagină se pot face următoarele acţiuni:- se vizualizează toate campurile definite anterior; în cazul în care utilizatorul tip profesor doreştesă modifice una din informaţii sau unul din parametri afişaţi în această secţiune va trebui să seîntoarcă la pasul corespunzător.- se setează dacă sesiunea de testare curentă va permite accesare multiplă sau nu. Prin accesaremultiplă se înţelege faptul că un test poate fi accesat de mai multe ori de către un elev. Dacă nuse permite accesare multiplă, atunci testul respectiv va fi administrat în regim de examen : odatăce a fost deschis de elev se consideră că s-a consumat singura accesare permisă. Dacă elevuldecide să iasă din test (indiferent dacă l-a completat total sau parţial) nu va mai putea să accesezedin nou testul.- se defineşte un mesaj care va fi inclus în notificarea automată a elevilor. Acest text al mesajuluiva fi implicit precompletat, dar utilizatorul profesor are posibilitatea de a-l edita. Textul respectiveste acelaşi către toţi elevii din grupul de tip clasă care au fost selectaţi pentru a susţine sesiuneade evaluare curentă. Nu se pot completa teste diferenţiate pentru elevi.- se acţionează butonul Creează sesiunea de testare.Descriere Varianta B de creare a unei sesiuni de testareÎn varianta B de creare a unei sesiuni de testare, testul care stă la baza sesiunii de testare careurmează a fi definită a fost deja selectat din lista de teste disponibile.Astfel, se pacurg următorii paşi:Pas 1: în fereastra pasului 1 se definesc umrătorii parametri şi informaţii pentru sesiunea detestare ce se doreşte a fi creată în sistemul informatic:- denumirea sesiunii de testare- descriere sesiune (opţional)- perioada de valabilitate a sesiunii de testare (data start, data final) 52
 53. 53. Pas 2: se previzualizează în această pagină denumirea testului selectat anterior intrării în pasul 1de definire a sesiunii de testare. În această pagină singura acţiune posibilă este cea de navigarecătre pasul următor (pas 3) sau către pasul anterior (pas 1).Pas 3: în cadrul acestui pas se definesc utilizatorii de tip elev care vor accesa sesiunea de testarecurentă.În această pagină vor fi afişate informaţiile într-un tabel format din două coloane. Pe primacoloană vor fi disponibile toate grupurile de tip clasă definite în sistemul informatic la care areacces utilizatorul profesor respectiv. În a doua coloană vor trebui completate grupurile de tipclasă către care se va administra testul prin intermediul unei sesiuni de testare curente. Implicit,coloana a doua (cea din dreapta) va fi necompletată la accesarea paginii.Observaţie : utilizatorul de tip profesor va putea vizualiza în această pagină doar grupurile de tipclasă la care are acces în sistemul informatic, conform drepturilor sale de acces definite (claseledin unitatea sa şcolară).Pentru administrarea unui test prin intermediul unei sesiuni de testare către o clasă de elevi, se vaselecta din prima coloană grupul de tip clasă, apoi se va acţiona butonul de trimitere în listacoloana 2. După selecţie, utilizatorul va observa că denumirea grupului de tip clasă apare încoloana 2 şi nu mai este afişat în coloana 1.În cazul în care utilizatorul de tip profesor doreşte să selecteze alt grup de tip clasă care sasusţină testul respectiv, va trebui să parcurgă următorii paşi : o Selectează pe coloana 2 denumirea grupului de tip clasă ales anterior o Acţionează butonul de trimitere în lista coloana 1 o Selectează din lista coloana 1 un nou grup de tip clasă o Acţionează butonul de trimitere în lista coloana 2Pas 4: ultimul pas de definire a sesiunii de testare constă în previzualizarea tuturor informaţiilorşi parametrilor setaţi în paşii anteriori şi finalizarea creării sesiunii de testare.În această pagină se pot face următoarele acţiuni: 53
 54. 54. - se vizualizează toate campurile definite anterior; în cazul în care utilizatorul tip profesor doreştesă modifice una din informaţii sau unul din parametri afişaţi în această secţiune va trebui să seîntoarcă la pasul corespunzător.- se setează dacă sesiunea de testare curentă va permite accesare multiplă sau nu. Prin accesaremultiplă se înţelege faptul că un test poate fi accesat de mai multe ori de către un elev. Dacă nuse permite accesare multiplă, atunci testul respectiv va fi administrat în regim de examen : odatăce a fost deschis de elev se consideră că s-a consumat singura accesare permisă. Dacă elevuldecide să iasă din test (indiferent dacă l-a completat total sau parţial) nu va mai putea să accesezedin nou testul.- se defineşte un mesaj care va fi inclus în notificarea automată a elevilor. Acest text al mesajuluiva fi implicit precompletat, dar utilizatorul profesor are posibilitatea de a-l edita. Textul respectiveste acelaşi către toţi elevii din grupul de tip clasă care au fost selectaţi pentru a susţine sesiuneade evaluare curentă. Nu se pot completa teste diferenţiate pentru elevi.- se acţionează butonul Creează sesiunea de testare. 54
 55. 55. Administrarea unui test către un elev (individual)Pentru administrarea unui test către un singur elev este de asemenea necesară crearea uneisesiuni de testare. La fel ca şi la administrarea unui test către o clasă sau grup de elevi, creareaunei sesiuni de testare se poate face în cadrul sistemului INSAM prin două posibilităţi: variantaA şi varianta B, după cum este detaliat mai jos.În varianta A se creează mai întâi sesiunea de testare şi apoi se selectează testul care stă la bazasesiunii de testare. Pentru varianta B se selectează mai întâi testul şi pe baza lui se creează osesiune de testare.Descriere Varianta A de creare a unei sesiuni de testarePas 1: în fereastra pasului 1 se definesc următorii parametri şi informaţii pentru sesiunea detestare ce se doreşte a fi creată în sistemul informatic:- denumirea sesiunii de testare- descriere sesiune (opţional)- perioada de valabilitate a sesiunii de testare (data start, data final)Pas 2: constă în căutarea testului, previzualizarea testului şi selectarea testului ce va sta la bazasesiunii de testare.Testele disponibile vor fi afişate sub forma unei liste tabelare, însoţite de informaţiile care îldescriu. Pentru a restânge lista de teste disponibile se pot utiliza filtrele definite în pagină.Utilizatorul profesor va putea vizualiza în această listă tabelară numai testele la care are acces,conform drepturilor sale de utilizator şi conform cu nivelurile de vizibilitate ale testelor: - privat (vizibil doar de către profesorul autor) - public la nivel de şcoală (test vizibil pentru toţi profesorii din aceeaşi unitate şcolară ca şi autorul testului respectiv) - public la nivel naţional (test vizibil pentru toţi profesorii, la nivel naţional, indiferent de unitatea şcolară din care fac parte). 55

×