Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ziarul Miovenii, Nr. 160

716 views

Published on

in Mioveni

Published in: Education, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ziarul Miovenii, Nr. 160

  1. 1. MIOVENII “Cetăţenii sunt egali în faţa legii si a autorităţilor locale” 4 pagini FEBRUARIE 2009 Nr. 160 Publicaţie bilunară editată de PRIMĂRIA ORAŞULUI MIOVENI Tiraj: 2000 exemplare www.primariamioveni.ro Sediul redacţiei: Centrul Cultural Mioveni, Strada Tudor Muşatescu, Bl. V2B (lângă Poliţia Comunitară) ZIARUL SE DISTRIBUIE GRATUIT!!! CONTACT: Tel: 0730.444.767 / 0348.445.856 E-mail: ziarmiovenii@yahoo.com ÎNCEP ÎNSCRIERILE ÎN PROGRAMUL DE Scurt şi la Obiect REALIBITARE TERMICĂ A LOCUINŢELOR 1. La începutul lunii martie vor începe lucrările de canalizare menajeră în cartierul Colibaşi; rin Programul de reabilitare termică a blocurilor P 2. Se lucrează la modernizarea staţiei de epurare, lu- de locuinţe, iniţiat în 2005, Ministerul Dez- crările urmând să fie definitivate în trimestrul II al an- voltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor ului 2009 ; (MDLPL) urmăreşte creşterea performanţei energetice a 4. Piaţa Dacia va fi dată în folosinţă în trimestrul 2 al clădirilor, în conformitate cu normele impuse de Comisia anului 2009, după finalizarea lucrărilor de extindere es- Europeană. În acest sens, 67% din costurile de realizare a timată la sfârşitul lunii aprilie ; izolaţiei termice vor fi subvenţionate de către Stat. Şi blocul dvs. poate intra în acest program, dacă a fost con- 5. Tot în trimestrul 2 al acestui an se vor încheia lu- struit între anii 1950 şi 1990. Reabilitarea termică a unei crările de amenajare a drumurilor colectoare de pe clădiri de locuit reprezintă operaţiunile realizate în scopul Bulevardul Dacia (luna mai). creşterii eficienţei energetice a clădirii, prin reducerea con- 6. Au început lucrările de reparare şi modernizare a sumurilor şi a pierderilor energetice: termoizolarea Căminului Cultural Racoviţa pentru a putea fi pus la pereţilor exteriori; termoizolarea planşeului peste ultimul dispoziţialocuitorilor pentru diferite festivităţi. nivel; termoizolarea planşeului peste subsol sau a pardoselii dispuse pe sol, în cazul clădirilor fără subsol; realizarea peste terasă a unui acoperiş tip şarpantă sau mansardarea clădirii, Număr verde pentru sesizări privind după caz; modernizarea uşilor/ferestrelor aferente părţilor derularea fondurilor europene pentru comune; intervenţii la conductele şi armăturile cu pierderi din subsol/canal termic, etc. alte măsuri speciale. dezvoltare rurală Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit Asociaţiile de proprietari care (anexa 2) completată; reparaţii disponibil finanţării cheltu- (APDRP) pune la dispoziţia publicului, începând cu doresc să intre în programul de reabil- 3. Lista proprietarilor şi destinaţia ielilor pentru reabilitare termică a data de 5 ianuarie 2009, un număr de telefon gratuit itare pe anul 2010, trebuie să depună spaţiilor din clădirea de locuit (anexa clădirii care, potrivit legii, revine în pentru semnalarea problemelor şi dificultăţilor în până la data de 25 aprilie 2009, la 3); sarcina asociaţiei de proprietari. accesarea şi derularea fondurilor nerambursabile Primăria oraşului Mioveni, urmă- 4. Hotărârea adunării generale a acordate prin Programului Naţional pentru Dez- Notă: anexele se pot ridica de voltare Rurală. toarele documente: proprietarilor cu acordul majorităţii 1. Cererea către Consiliul Local proprietarilor privind reabilitarea ter- la Compartimentul Sprijin Aso- Numărul gratuit 0-800-800-644, de tip TELVERDE, (anexa 1). mică a clădirii; ciaţii de Proprietari-Primăria este disponibil oricărei persoane interesate, de Luni şi 2. Fişa de identificare a clădirii 5. Dovada existenţei fondului de Mioveni, etaj II, cam.8. până Vineri, între orele 8:30 şi 16:30. Măsuri pentru sprijinirea fermelor de semi - subzistenţă n România, ca urmare a creşterea competitivităţii ex- ciari potenţiali dacă se angajează Î retrocedării terenurilor, majoritatea fermelor in- dividuale se caracterizează ploataţiilor agricole, creşterea volumului producţiei destinate comercializării pentru ca fermele să autorizeze până la data încheierii contractului de fi- nanţare. printr-o putere economică re- să devină viabile economic. Spri- Planul de afaceri ce va fi în- dusă şi orientare spre consum jinul va fi nerambursabil sub tocmit pentru obţinerea sprijin- din producţia proprie, având mai forma unei sume fixe anuale şi va ului în cadrul acestei măsuri mult caracter de subzistenţă şi asigura veniturile necesare în pe- trebuie să cuprindă: semi-subzistenţă. În fermele de rioada de restructurare şi trans- o scută prezentare a situ- semi-subzistenţă fermierii des- formare a fermelor de aţiei curente; făşoară diverse activităţi agricole semi-subzistenţă în exploataţii obiectivele restrucutrării; de cultivare a plantelor şi de orientate către piaţă şi introduc- După caz, investiţiile nece- creştere a animalelor, bazate pe erea de tehnologii performante sare pentru atingerea obiec- tradiţii specifica satului româ- adaptate condiţiilor locale. tivelor; nesc. Orientarea acestor ferme Cine sunt beneficiarii? schimbările de manage- abilităţi economice: costuri, ven- elemente referitoare la în- către piaţă necesită schimbarea Sprijinul se acordă fermier- ment vizate; ituri şi cheltuieli realizate, deplinirea cerinţelor de mediu, sistemului de probucţie şi im- ilor, persoane fizice şi persoane pregătirea profesională plicit cheltuieli financiare supli- fizice autorizate în vârstă de până vizată; modalitatea de asigurare a con- în special când exploataţia se află mentare, pe care fermierii nu şi le la 62 de ani, care prezintă un tipul şi cantitatea pro- sumului propriu şi creşterea can- într-o zonă cu impornaţă pentru permit. Planul Naţional de Dez- Plan de afaceri pentru restruc- duselor obţinute în timpul şi tităţii producţiei destinată mediu; voltare Rurală cuprinde nişte turarea exploataţiei agricole. după restructurare, inclusiv comercializării; graficul de timp pentru re- măsuri pentru sprijinirea acestor Persoanele fizice neautorizate oportunităţile de piaţă; evaluarea principalelor structurare, inclusiv obiective şi ferme. Măsurile îşi propun încă vor fi acceptate ca benefi- demonstrarea viitoarei vi- riscuri; etape.
  2. 2. Pagina 2 - MIOVENII Biroul Urbanism ne informează: CATEGORIILE DE PERSOANE CARE CE LUCRĂRI SE POT EXECUTA FĂRĂ SUNT SCUTITE DE IMPOZIT ÎN 2009 AUTORIZAŢIE DE CONSTRUIRE Biroul Impozite şi Taxe al Primăriei Mioveni face cunoscute cat- Fără autorizaţie de con- interioare; la trotuare, la ziduri de sprijin struire se pot executa lucrări zugrăveli şi vopsitorii şi la scări de acces, fără modi- egoriile de persoane care beneficiază în anul 2009 de scutire la care nu modifică structura de exterioare, dacă nu se modi- ficarea calităţii şi a aspectului rezistenţă şi/sau apsectul fică elementele de faţadă şi elementelor constructive; plata impozitului pe clădire şi teren pentru locuinţa de domi- arhitectural al construcţiilor. culorile clădirilor; lucrări de întreţinere la ciliu. Potrivit reprezentanţilor Primăriei aceste categorii sunt: Iată care sunt lucrările ce nu reparaţii la instalaţiile căile de comunicaţie şi la in- necesită obţinerea unei autor- interioare, la branşamentele stalaţiile aferente; persoanele cu gradul I de invaliditate; izaţii de construire: şi racordurile exetrioare, de lucrări de investigare, persoanele cu handicap grav şi accentuat; reparaţii la împrejmuiri, orice fel aferente construcţi- cercetare, expertizare, con- persoanele care nu au niciun venit; acoperişuri, învelitori sau ilor, în limitele proprietăţii, servare şi restaurare a compo- persoanele ale căror venituri constau în exclusivitate din ajutor social; terase, atunci când nu se montarea sistemelor locale de nentelor artistice ale schimba forma acestora şi încălzire şi de preparare a apei construcţiilor monument is- persoanelor ale căror venituri constau în exclusivitate din indemnizaţie de şomaj; materialele din care sunt exe- calde menajere cu cazane toric, cu avizul Ministerului persoanelor cu venituri mai mici decât salariul minim brut pe ţară valabil în cursul anu- cutate; omologate, precum şi Culturii şi Cultelor şi al au- lui 2009; reparaţii şi înlocuiri de montarea aparatelor individ- torităţii administraţiei pub- veteranii de război; tâmplărie interioară şi exete- uale de climatizare şi/sau lice judeţene sau locale, după persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 rioară, dacă se păstrează contorizare a consumurilor caz; forma, dimensiunile golurilor lucrări de foraje şi son- martie 1945, precum şi cele deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; de utilităţi; şi tâmplăriei, inclusiv în situ- reparaţii şi înlocuiri par- daje geotehnice pentru con- luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989; aţia în care se schimbă mate- doseli; strucţii de importanţă CODUL FISCAL PREVEDE CĂ SCUTIREA SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU rialele din care sunt realizate respectivele lucrări, cu ex- cepţia clpdirilor declarate monumente istorice, în condiţiile legii; reparaţii şi înlocuiri la finisaje interioare şi exte- rioare – tencuieli, placaje, alte asemenea, lucrări de reabil- itare energetică a anvelopei şi normală sau redusă, situate în afara zonelor de protecţie in- stituite pentru zăcăminte acv- ifere; lucrări de construcţii fu- ! DATA DE 01 A LUNII URMĂTOARE CELEI ÎN CARE PERSOANA DEPUNE CEREREA ŞI DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE. PERSOANELE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN UNA DIN CATEGORIILE reparaţii şi înlocuiri de sobe de încălzit; zugrăveli şi vopsitorii acoperişului, dacă nu se schimbă sistemul constructiv al acestuia – terasă/şarpantă, nerare subterane şi suprater- ane, cu avizul adinistraţiei cimitirului. ! MENŢIONATE SUNT RUGATE SĂ DEPUNĂ CEREREA ÎMPREUNĂ CU DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PÂNĂ LA DATA DE 31.01.2009. Etapele obţinerii Conform Legii AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE 50/1991 utorizaţia de constru- traţiei publice locale cu tehnice – DT; A evaluarea iniţială a in- emiterea avizelor şi acor- ire se emite după par- vestiţiei şi stabilirea nece- privire la menţinerea cererii durilor stabilite prin certifi- depunerea documentaţiei c u r g e r e a sităţii evaluării efectelor pentru autorizarea executării catul de urbanism; pentru autorizarea executării următoarelor etape: lucrărilor de construcţii, în acesteia asupra mediului de emiterea actului adminis- lucrărilor de construcţii la au- emiterea certificatului de situaţia în care autoritatea către autoritatea competentă trativ al autorităţii compe- toritatea administraţiei pub- urbanism, ca urmare a cererii competentă pentru protecţia pentru autorizarea executării pentru protecţia mediului; mediului stabileşte necesi- tente pentru protecţia lice locale competente; lucrărilor de construcţii, de- notificarea de către solici- tatea evaluării efectelor in- mediului, după caz; emiterea autorizaţiei de pusă de solicitant; tant a autorităţii adminis- vestiţiei asupra mediului; elaborarea documentaţiei construire. S-au aprobat veniturile ce se vor lua în calcul pentru stabilirea cuantumului ajutorului social onsiliul Local Mioveni a aprobat în şedinţa ordinară Teren forestier 2500 30.000 C publică cunatumul veniturilor provenite din: valori- ficarea bunurilor mobile ce depăşesc cantitativ cate- goriile de bunuri considerate de strictă necesitate într-o provenite din vânzarea culturilor agricole: Grâu Porumb Fasole 145 187 60 1740 2244 720 gospodărie vânzarea terenurilor vânzarea culturilor agri- Orz 130 1560 cole realizate pe hectar valorificarea animalelor, acestea ur- Floarea soarelui 350 4200 mând să fie luate în calcul pentru stabilirea cât mai corectă a Cartofi 437 5244 Pepeni 375 4500 cuantumului ajutorului social pentru anul 2009. Sfeclă 1125 13500 provenite din valorificarea bunurilor mobile ce depăşesc cantitativ cat- Vie (struguri de masă) 107 1284 egoriile de bunuri considerate de strictă necesitate într-o gospodărie: Vie (struguri de vin) 15 180 Categorie bunuri mobile Venit/buc/lunar (lei) Venit/buc/anual (lei) Vie nobilă 1312 15744 Maşina de gătit (aragaz cu patru ochiuri) 50 600 Fâneţe 65 780 Frigider 59 708 Păşuni 40 480 Combina frigorifică 92 1104 Tutun 105 1260 Congelator 59 708 Soia 130 1560 Maşina de spălat automată 75 900 Livezi 410 4920 Maşina de spălat neautomată 42 504 Legume 410 4920 Aspirator de praf 16 192 Televizor color 26 312 provenite din valorificarea animalelor: Video (DVD Player) 21 252 Bovine 125 1500 Radiocasetofon dublu casete 6 72 Porcine 70 840 Telefon mobil 8 96 Ovine 13 156 Calculator personal 250 3000 Caprine 13 156 Drujbă 32 384 Cabaline 125 1500 provenite din vânzarea terenurilor: Păsări 3 36 Teren arabile 850 10200 Familii de albine 10 120 Teren intravilan 35000 420000 Iepuri de casă 4 48
  3. 3. Pagina 3 - MIOVENII În urma unui control al Compartimentului Sprijin Asociaţii Locatari 6 ATESTATE DE ADMINISTRATOR AU FOST RETRASE Ca urmare a verificărilor finan- ministrată de d-na Voicu Floarea; ciar-contabile efectuate la asociaţi- As. nr. 32: A9(A,B); ile de proprietari/locatari de către A10(A,B,C,D); A11(A,B,C); ad- Compartimentele Sprijin Asociaţii ministrată de dl. Crai Gheorghe- de Proprietari şi Audit Public In- Ştefan; tern, din cadrul Primăriei Mioveni, As. nr. 36a: I2c/D; I2e/A; au fost sesizate mai multe nereguli I2d(A,B); administrată de dl. Curcă în activitatea de administrare a aso- Adrean; ciaţiilor, motiv pentru care în baza As. nr. 41: N1a/A; art.58, alin. 4, din HG 1588/2007, V2a(A,B,C); administrată de d-na au fost retrase atestatele de admin- Voicu Floarea; istrator, emise de Primăria Mioveni As. nr. 46: A15(C,D,E); pentru următoarele persoane: Crai A16(A,B,C); A18(A,B,C); admin- Gheorghe-Ştefan; Curcă istrată de d-na Voicu Floarea; Adrean;Vasile Constantin; Voicu As. nr. 53: P3b/A; adminis- Floarea; Enache Micşunica şi trată de d-na Enache Micşunica; Togan Vasilica. As. nr. 60: A21(A,B,C); Informăm Preşedinţii, membrii A32/A; A33/A H15, H16; admin- comitetului executiv şi proprietarii, istrată de dl. Vasile Constantin; trată de d-na Voicu Floarea; ilor menţionate sau 20% din bunei funcţionări a clădirii. următoarelor asociaţii , adminis- As. nr. 64: L4(A,B,C,D); ad- As. nr. 87: D1/8; administrată numărul proprietarilor membri ai Responsabilitatea cu privire la trate de către persoanele mai sus ministrată de d-na Togan Vasilica; de d-na Voicu Floarea; asociaţiilor, au obligaţia de a con- neconvocarea adunării generale a menţionate să-şi angajeze noi ad- As. nr. 71: G3(A,B,C,D,E); As. nr. 94: P3d/A; adminis- proprietarilor aparţine membrilor voca adunarea generală extraordi- ministratori atestaţi. Persoanele fiz- administrată de dl. Curcă Adrean; trată de d-na Enache Micşunica; comitetului executiv, inclusiv nară a asociaţiei pentru a lua ice care nu deţin atestat de As. nr. 75: A24/A; adminis- As. nr. 95: N1a/B; adminis- preşedintelui asociaţiei. măsurile necesare de intrare în le- administrator, se pot prezenta la ex- trată de dl. Vasile Constantin; trată de d-na Voicu Floarea; Pentru informaţii suplimentare amenele de atestare, ce vor fi orga- As. nr. 76: H30/A; adminis- galitate. Adunarea generală a pro- As. nr. 119: F2(A,B); admin- vă puteţi adresa Compartimentului nizate de Primăria Mioveni în lunile trată de d-na Enache Micşunica; istrată de dl. Vasile Constantin; prietarilor mandatează comitetul Sprijin Asociaţii din cadrul ce urmează. As. nr. 79: M5(A,B,D); ad- As. nr. 150: I2/A; adminis- executiv reprezentat de preşedin- Primăriei oraşului Mioveni, la As. nr. 10: M5/C; ministrată de dl. Vasile Constantin; trată de dl. Curcă Adrean; tele asociaţiei pentru angajarea unei numărul de telefon: 0348457101. M6(A,B,C,D,E); administrată de As. nr. 80: P21(A,B); admin- As. nr. 167: T6/A; adminis- persoane fizice atestată care să Insp. Damaschin Julieta dl. Vasile Constantin; istrată de d-na Togan Vasilica; trată de d-na Enache Micşunica. ocupe funcţia de administrator COMPARTIMENT As. nr. 30: V2d(A,C,D,E); ad- As. nr. 84: A15/A; adminis- Comitetul executiv al asociaţi- imobile, în vederea administrării şi SPRIJIN ASOCIAŢII ACTIVITĂŢI CULTURALE ACTIVITĂŢI CULTURALE De DRAGOBETE sărbătorim IUBIREA MISS PENSIONARA, ediţia a II-a Pe 24 februarie, sărbătorim iubirea în stil româ- Centrul Cultural Mioveni organizează, în sala de spectacole a Casei de nesc. Îi iubim pe cei de lângă noi, iubim soarele, Cultură a Sindicatelor pe 1 MARTIE, ora 17.00 un spectacol de muzică primăvara şi viaţa pe care noul anotimp ne-o aduce populară dedidcat tuturor doamnelor şi domnişoarelor şi un inedit con- în suflete. curs “MISS PENSIONARA”, ediţia a II-a. Consiliul Local Mioveni, Primăria oraşului, Cen- În spectacol: trul Cultural şi Centrul de Informare Europa Taraful Centrului Cultural însoţit de soliştii: Liliana Iordache şi Daniel Mioveni vă invită Marţi, 24.02.2009, ora 18.00 în Chiţulescu; DISCO DOMINO la Sărbătoarea dragostei Soliştii de muzică uşoară: Ion Moise Bădulescu şi Flavia Popescu; „Dragobetele sărută fetele!”. Cuplurile se pot în- Tupa de dans modern a Centrului Cultural; scrie la concursurile pregătite de organizatori şi Ansamblul „Plai de Dor”; câştiga numeroase premii. „Doruleţul” al Asociaţiei Pensionarilor „Viaţă Lungă”; INTRAREA ESTE LIBERĂ! ANUNŢ A “CĂZUT” Conducerea ADP SIMBOLUL DACIA Mioveni a anunţat că âmbătă 14 Februarie, ora 15.00, pe începând cu data de 1 Februarie 2009, S platoul SC Automobile Dacia s-au aflat peste 1000 de persoane: locuitori ai oraşului şi angajaţi ai uzinei, pentru a asista la demolarea pavilionului tariful pentru administrativ – simbolul uzinei Dacia, clădire ce data din anul 1973. Potrivit ofi- canalizare este de cialilor Dacia, imobilul a fost demolat din 0,56 lei/mc fără cauza riscului seismic ridicat, în locul acestuia urmând să fie construită o par- TVA. care pentru aproximativ 600 de maşini.
  4. 4. Pagina 4 - MIOVENII La Piteşti s-a deschis un atelier pentru reparaţii fotolii rulante, cadre de mers, cârje şi adaptări la domiciliu P ersoanele cu handicap- interesaţi pot sa îşi repare dis- cârje şi adaptări, proiectul fiind fizic grav şi accentuat pozitivele GRATUIT. La sfârşi- rezultatul parteneriatului între folosesc diferite dispozi- tul anului 2008, în judeţul Consiliul Judeţean Argeş, Pro- tive pentru a-i ajuta să se de- Argeş, figurau în evidenţele tecţia Copilului Argeş şi Asoci- plaseze. Acestea sunt obţinute D.G.A.S.P.C. Argeş 5233 de aţia de Sprijin a Copiilor prin CAS-ul judeţean, odată la 3 persoane cu handicap fizic Handicapaţi Fizic – Filiala sau la 5 ani, la preţuri de refe- (4775 adulţi şi 458 copii), drept Argeş. Proiectul îşi propune rinţă, diferenţele de bani ur- pentru care, peste 3.500 de per- asigurarea unor servicii gratuite mând să fie asigurate de familii. soane ar avea nevoie de servici- de reparaţii şi adaptări pentru Utilizarea zilnică a acestor pro- ile Atelierului. echipamentele şi dispozitivele duse duce la uzuri, deteriorări Pe 3 Februarie s-a inaugurat la utilizate de persoanele cu diz- sau stricăciuni care trebuiesc Piteşti, pe calea Drăgăşani, un abilităţi. reparate. Aici intervine Atelierul Atelier pentru reparaţii de fo- Iuliana NEDELCU * Investiţia Consiliului Judeţean nou deschis la Piteşti, unde cei tolii rulante, cadre de mers, se ridică la 2,5 mld lei. INTERVIU sprijin, în special material, de asemenea asistenţii personali Inaugurarea atelierului de la cu Mihaela Dobre, Asistent Social în beneficiază de toate drepturile salariale şi stimulente, la timp şi Piteşti, care este o premieră la cadrul Primăriei oraşului Mioveni în cuantumul stabilit de lege. noi în ţară, este Centrul de Recuperare Neuro- o realizare care 1. Câte persoane cu handicap există în motorie Mioveni asigură intervenţii re- poate asigura o evidenţa biroului Asistenţă Socială al cuperatorii pentru persoane cu handicap, mai bună Primăriei oraşului Mioveni? adulte. adaptare a per- Pe teritoriul oraşului Mioveni trăiesc un 3. Referitor la indemnizaţiile pe care soanelor cu număr mare de persoane cu handicap. aceste persoane le primesc. Care este handicap ce Despre cauze sau factori predispozanţi cuantumul indemnizaţiei şi ce criterii folosesc dispoz- sau determinanţi, discuţia s-ar putea trebuie să îndeplinească pentru a o itive de mers purta in jurul caracteristicilor socio-eco- primi? sau sprijin, la nomice, mediului de viaţă, afecţiunilor Persoanele cu handicap primesc o ind- satisfacerea ereditare sau gradului de poluare. Este un emnizaţie în urma obţinerii certificatului nevoilor so- câmp deschis pentru o cer-cetare de spe- de încadrare. Aceasta se indexează anual, ciale. Orice in- cialitate , destul de interesantă şi benefică, prin Hotărâre de Guven. Anul acesta, tervenţie cred eu. Biroul Asistenţă Socială moni- cuantumul indemnizaţiei este astfel: pentru sprijinul torizează prezenţa anuală la Comisia de gradul I (grav) – 293 lei, gradul II (ac- acestei categorii handicap pentru 150 de persoane cu centuat) – 234 lei şi pentru gradul III de persoane handicap grav (copii şi adulţi) şi 412 per- (mediu) – 33,5 lei. Indemnizaţie primesc este benefică, soane cu handicap accentuat şi mediu doar persoanele peste 18 ani, încadrate în Certificatul de încadrare în categoria per- deoarece le creşte stima de sine şi poate (copii şi adulţi). Numărul variază în grad de handicap; copiii primesc BPC şi soanelor cu handicap se obţine în urma contribui la modernizarea percepţiei so- funcţie de încadrarea lunară a unor per- alocaţia de stat dublă. BPC reprezintă prezentării la Comisia de Evaluare a per- ciale a acestora – care la noi se cere a fi soane noi sau încetarea dreptului de în- bugetul personal complementar, o soanelor cu handicap adulţi, pentru per- mult îmbunătăţită. Persoanele cu handi- cadrare în categoria persoanelor cu prestaţie socială acordată pentru nevoi soanele peste 18 ani şi la Comisia de cap cu domiciliul în oraşul Mioveni ce handicap , pentru alte persoane (în fucţie stricte. Obligatoriu, după obţinerea certi- Protecţia Copilului Argeş pentru copiii folosesc dispozitive speciale pot apela de evoluţia afecţiunilor lor sau de modi- ficatului de încadrare, persoana în cauză până în 18 ani. Dosarul întocmit pentru prin intermediul nostru, pentru ficările legislative). Ceea ce este de sub- trebuie să prezinte o copie a acestuia şi prezentarea la comisie trebuie să adoptarea sau repararea dispozitivelor liniat e că în categoria persoanelor cu alte acte justificative la biroul de prestaţii cuprindă acte tip şi ancheta socială elib- sau accesibilizarea locuinţei. Serviciile handicap grav, predominanţi sunt copiii sociale de pe lângă comisie, pentru ca per- erată de la Serviciul Social al Primăriei sunt gratuite. cu ECI şi afecţiunile congenitale. oraşului Mioveni. Pentru întocmirea soana să poată încasa indemnizaţia. 6. Cu ce se ocupă mai exact Biroul 2. Cum se implică administraţia locală 4. Este suficientă indemnizaţia, vis – a dosarului putem asigura consiliere şi spri- Asistenţă Socială? şi statul în ajutorarea persoanelor cu – vis de nevoile speciale pe care le au? jin de specialitate, cu menţiunea că diag- Biroul Administraţie Publică Locală, Au- dizabi-lităţi. Ce facilităţi le sunt Nicio prestaţie socială nu acoperă total nosticul trebuie să fie cuprins în criteriile toritate Socială şi Asistenţă Socială din oferite? medico-psiho-sociale pe care le foloseşte nevoile speciale ale unei persoane. Prin- cadrul Primăriei oraşului Mioveni des- Facilităţile oferite sunt prevăzute în Legea cipiul este valabil peste tot în Europa. Comisia. făşoară şi activitatea de asistenţă socială. 448/2006, completată prin Legea Tocmai de aceea se cer a fi puse în prac- A consemnat Aceasta presupune acordarea de prestaţii 275/2007, conform căreia persoanele în- tică intervenţii complementare de tipul: Iuliana NEDELCU şi servicii sociale conform legilor în cadrate au dreptul la medicamente acor- responsabilizarea familiei extinse, pro- vigoare şi în raport cu nevoile personale date gratuit – pentru aceasta trebuie ca grame de sprijin, creare de accesibilităţi, persoana în cauză să prezinte o copie a programe speciale pentru nevoi specifice. sau de grup. Foarte important în acest de- CASETA TEHNICĂ mers este elaborarea politicii sociale lo- Redactor coordonator, tehnoredactor: certificatului la medicul de familie; scu- Tot un principiu important în această in- cale, care prevede obiectivele, Iuliana NEDELCU tirea la plata impozitului pe clădire, acor- tervenţie este activarea persoanei cu intervenţiile şi nevoile sociale prioritare Redactori: Şefii de birouri din Primărie dată gradelor I şi II, cu condiţia ca handicap, intervenţiile pasive nu rezolva la nivelul comunităţii. Fondatori: persoana cu handicap să fie proprietar sau întru totul problema persoanei. Aceasta 7. Ce trebuie să facă o persoană pentru Ing. Vasile Costescu şi Ion Horia Gliniastei coproprietar; transport interurban gratuit trebuie să participe în funcţie de posibil- a obţine un certificat de handicap? Ce Contact: Str. Tudor Muşatescu, bl. V2B, cu trenul sau autoturismul în limita a 6 ităţi şi să se simtă utilă. paşi trebuie parcurşi pentru ca o per- parter, Mioveni călătorii pe an (cu condiţia ca transportul 5. Cum vedeţi inaugurarea atelierului soană să fie încadrată într-un grad de Tel/Fax: 0348.445.956; 0730.444.767 să aibă convenţie cu MMPS). Adminis- de la Piteşti? handicap? ziarmiovenii@yahoo.com traţia locală oferă la Mioveni programe de Se tipăreşte la SC ARGEŞUL LIBER SA

×