Fonetik

3,920 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,920
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
143
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fonetik

 1. 1. FONETIK FONOLOGINOR ATHIRAH BINTI NAZLIE LEONG D20121057983NURHAFIZAH BINTI RAZALI D20121057997SITI NURBAYAH BINTI RASID D20121057990NUR AMIRA BINTI ISMAIL D20121057970
 2. 2. PENDAPAT TENTANG FONOLOGINik Hassan • Bidang yang menentukan sistem bunyi satu-satu bahasaBasri Nik Ab dengan berdasarkan jenis-jenis Kadir bunyi sama ada bunyi itu distingtif atau tidak distingtif. (2005:39)Raminah Hji • Bidang fonologi yang mengkaji sistem bunyi yangSabran dan tertentu dalam pertuturan,Rahim Syam khusus bagi sesuatu bahasa. (1985)
 3. 3. Abdul • Fonologi bermaksud sistem bunyi di mana setiap bahasa di Aziz dunia ini mempunyai sistem bunyi atau fonologi sesuatu Abdul bahasa itu mencakupi aspek seperti sebutan, tekanan dan Talib aliran ucapan. • Fonologi merupakan bidang yangSiti Hajar mengkaji bunyi-bunyi bahasa secara am menggunakan kriteria-Hj Abdul kriteria linguistik untuk pembahagian dan penjenisan Aziz bahan-bahan yang dikutip dalam bidang fonetik.
 4. 4. fonologi Phone Phonology(bunyi bahasa) (cabang ilmu bahasa yang meneliti bunyi- bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia dan fungsinya dalam Logic sistem bunyi (ilmu bahasa.) pengetahuan)
 5. 5. DEFINISI LAIN • Cabang linguistik yang mengkaji Kamus bunyi bunyi bahasa dan fungsinya di dalam sistem bunyi bahasa.Linguistik Bertujuan untuk menunjukkan pola(1997:76) bunyi distingtif di dalam sesuatu bahasa. Kamus • Kajian tentang bunyiDewan Edisi Keempat sebutan dalam sesuatu (2005:39) bahasa.
 6. 6. FONEMIKFonemik ialah salah satu cabang yangmenganalisis sistem sesuatu bahasa secarasinkronik, iaitu pada sesuatu masa tertentu. Tujuankajian ialah untuk mengenal pasti fonem-fonemdalam sesuatu masa tertentu. Tujuan kajian ialahuntuk mengenal sistem ejaan atau tulisan bagibahasa tersebut. Menurut Kamus Linguistik (1997:75) fonemik ialah cabang fonologi yang menitikberatkan analisis sistem bunyi sesuatu bahasa secara sinkronik, khususnya untuk menghasilkan sistem tulisan, berbanding dengan fonologi diakronik atau sejarah (fonematik). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005:414) pula memdefinisikan fonemik sebagai yang berkenaan fonem atau kajian linguistik tentang fonem. Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2005:39) pula mengatakan bahawa fonemik ialah ilmu yang mempunyai kaitan yang erat dengan bidang fonetik kerana kedua-duanya mengkaji bunyi-bunyi bahasa. Bidang ini bertugas untuk menganalisis data-data bunyi yang dikumpul oleh bidang fonetik untuk mengkelaskan satu fonem.
 7. 7. FONETIK
 8. 8. Kamus linguistik : pengkajian tentang bunyi yang dihasilkan oleh manusia, bunyi bahasa, bunyi bukan bahasa dan bunyi pinggiran dan pengkajian itu memberikan lambang fonetik untuk bunyi-bunyi tersebut Kamus dewan edisi keempat : ilmu bahasa yang berkaitan dengan penyebutan dan lambang yang menunjukkan sebutannya Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir : ilmu yang mengkaji segala bunyi bahasa dan memberi lambang-lambangfonetik yang dilyulis dalam kurungan []
 9. 9. The world book of dictionary : the body of speech sounds of any one language, and their relation to one another Abdullah Hassan :fonetik amnya ialah Kamus linguistik : ilmu yangpengkajian terhadap menyelidiki penghasilan, unsur-unsur dalam penyampaian dan bentuk bunyi penerimaan bunyi bahasa W. Bright (International Marsono : ilmu yang Encyclopediaof menyelidiki bunyi-bunyi Linguistics) : the study of bahasa tanpa melihat fungsi the physical characteristic bunyi itu sebagai pembeza of human speech sounds makna dalam sesuatu bahasa
 10. 10. CABANG FONETIK ArtikulasiAkustik Auditori
 11. 11. Fonetik Dan Fonologi Bahasa MelayuBidang pengajian yang melibatkan pengkajianterhadap bunyi-bunyi bahasa dan fungsi-fungsi bunyibahasa dalam BMMeliputi bidang bagaimana bunyi-bunyi dihasilkanContohnya : vokal , konsonan , diftong ,
 12. 12. FONEMKamus linguistik : unit terkecil abstrak yang membezakan maknaAbdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir : unit bunyi yang terkecil membezakan makna dan dilihat pada pasangan minimal Paitoon M. Chaiyanara : gabungan ciri distingtif artikulasi dan akustik bagi sesuatu bunyi .
 13. 13. AlofonBerdasarkan Kamus Linguistik (1997:9) alofon atauallophone ialah kelainan bunyi yang merupakan anggotadaripada satu fonem. Persekitaran yang saling melengkapi atau dalamkeadaan kelainan bebas yang menentukan kedudukanbunyi tersebut. Misalnya, bunyi /k/ dan / Ɂ/ dikatakan alofon yangsaling melengkapi dalam /kokoɁ/kokok. Bunyi /k/ tidak boleh berada dibahagian akhir contohtersebut.Bunyi /a/ dan /ə/ pula dikatakan dalam keadaankelainan bebas iaitu:Papaya : /papaja/ atau Papaya : /pəpaja/
 14. 14. Sambungan…Pada lingkungan tertentu bunyi /a/ dan /ə/dalam contoh berikut tidak mengubah makna.Paitoon M. Chaiyanara (2006:108)mentakrifkan alofon sebagai unsur bunyi yangmemiliki ciri-ciri fonetik tambahan khusus.Beliau menambah lagi, fonem-fonemkonsonan letupan dalam bahasa Melayumemiliki alofon seperti yang berikut:
 15. 15. 1. Fonem /p/ memiliki dua alofon iaitu /p/dan /p>/2. Fonem /t/ memiliki dua alofon, iaitu /t/dan /t>/3. Fonem /k/ memiliki dua alofon, iaitu /k/dan / Ɂ/ atau /k>/ >4. Fonem / Ɂ/ memiliki dua alofon, iaitu /Ɂ/5. Fonem /b/ memiliki dua alofon, iaitu /b/6. Fonem /d/ memiliki dua alofon, iaitu /d/7. Fonem /g/ memiliki dua alofon, iaitu /g/
 16. 16. Menurut Abdul Hamid Mahmood dan NikHassan Basri Nik Ab Kadir (2012) pula alofonialah anggota daripada satu fonem. Alofon juga merupakan kelainan bunyiantara satu sama lain tetapi masih tergolongdi dalam satu fonem.Perkara ini disebabkan akibat terpengaruholeh bunyi tertentu sama ada yang sebelumatau selepas daripadanya.
 17. 17. a) Dalam bahasa Melayu mempunyai beberapa alofon kerana pengaruh oleh bunyi di sekitarnya. Misalnya : fonem /k/ i) /k/ : /kiri/ ii)/kw/ atau /wk/ : [#kwuda#] atau [#wkuda#] iii) / Ɂ/ : /kakaɁ/b) Bunyi yang bervariasi bebas bunyi-bunyi itu walaupun berbeza dalam perkataan tertentu tetapi tidak membawa makna yang berbeza atau dalam erti kata lain maknanya tetap sama Misalnya : /faham/ dengan /paham/ /agama/, /ugama/ dan /igama/
 18. 18. Pasangan MinimalKamus Linguistik (1997:172) mendefinisikan pasanganminimal sebagai dua butir linguistik yang hanya berbezapada satu unit. Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik HassanBasri Nik Ab Kadir (2012) pasangan minimal ialahpasangan terkecil perkataan, iaitu pasangan perkataanyang hampir sama dari segi sebutan dan juga caramenghasilkan bunyi perkataan tersebut tetapi wujudperbezaan fonem yang membezakan makna antaraperkataan tersebut.
 19. 19. Pasangan Transkripsi Minimal Fonetikpaku baku [#pawku#] [#bawku#]bila bela [#bila#] [#bela#]bawang bayang [#bawaŋ#] [#bajaŋ#]
 20. 20. Menurut Kamus Linguistik (1997:124) kelainan bebas atau free variation, free alternant, facultative variant ialah keadaan hadirnya dua unsur linguistik atau lebih dalam lingkungan yang sama tanpa membezakan makna.Bervariasi Bebas BERVARIASI BEBAS Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hasssan Basri Nik Ab Kadir bervariasi bebas ialah istilah yang digunakan bagi dua bunyi yang berbeza secara fonetik yang hadir pada lingkungan yang sama dalam perkataan dan bunyi itu boleh saling berganti antara satu sama lain tetapi tidak membezakan makna. Misalnya, /fikir/ dengan /pikir/, /eloɁ/ dengan /εloɁ/ dan /oraŋ/ dengan /ɔraŋ/
 21. 21. Beralternasi bebasMenurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik HassanBasri Nik Ab Kadir (2012) beralternasi bebas ialahistilah yang digunakan bagi bunyi yang sudahbertaraf fonem, tetapi tidak boleh digunakan secarabertukar ganti dalam perkataan tertentu padalingkungan yang sama.Beralternasi bebas tidak membezakan makna.Misalnya, fonem /a/,/i/ dan /u/ yang hadir padaperkataan : /agama/, /ugama/ dan /igama/ (tetapitidak membezakan makna.)
 22. 22. SALING MELENGKAPI Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik Hassan Basri Nik Ab Kadir (2012) istilah saling melengkapi juga dikenali sebagai distribusi komplementar , iaitu lingkungan atau tempat yang dihadiri (diisi) oleh satu anggota bunyidaripada satu- satu fonem dan lingkungan atau tempat itu tidak boleh dihadiri (diisi) oleh anggota bunyi yang lain daripada fonem yang sama dalam perkataan.
 23. 23. Hal ini bermakna , bunyi tersebut mempunyai tempat (lingkungan) tertentu yang boleh dihadiri atau dilengkapinya.Contohnya , bunyi /k/ dalam perkataan kakak /#kakaʔ#/ [#kakaʔ#] . Bunyi /k/ boleh hadirhanya pada awal suku kata (koda) , manakala bunyi /ʔ/ pula boleh hadir pada lingkungan akhir suku kata (onset) sahaja.
 24. 24. Kehadiran bunyi /k/ dan /ʔ/ pada tempat tertentu ini boleh terdapat dalam banyak perkataan lain dalam bahasa Melayu.Misalnya :Tulisan Rumi Transkripsi Fonemik Transkripsi Fonetik bengkok /#benkoʔ#/ [#benwkoʔ#] bengkak /#bengkaʔ#/ [#bengkaʔ#]kanak – kanak /#kanaʔ kanaʔ#/ [#kanaʔ Kanaʔ#] pokok /#pokoʔ#/ [#pokoʔ#] pekak /#pekaʔ#/ [#pekaʔ#] songkok /#songkoʔ#/ [#songkoʔ#]
 25. 25. Oleh sebab tempat atau lingkungan yang boleh diisi oleh /k/ dan /ʔ/ ialah tempat yang tertentu sahaja , maka bunyi /k/ dan /ʔ/ dikatakan saling melengkapi . Oleh hal yang demikian , bunyi /k/ dan /ʔ/ ialah alofon – alofon kepada fonem /k/ .
 26. 26. KESAMAAN FONETIS Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik HassanBasri Nik Ab Kadir (2012) kesamaan fonetismerupakan satu kaedah atau kriteria yangdigunakan untuk menentukan sama ada bunyi –bunyi itu merupakan alofon – alofon kepada satufonem. Kaedah lain untuk menentukan alofon – alofonkepada satu fonem ialah saling melengkapi(distribusi komplementar) seperti yang dihuraikandi atas .
 27. 27. Bunyi kesamaan fonetis ialah bunyi yangmempunyai sifat fonetis yang sama.Bunyikesamaan fonetis ini boleh terjadi dengancara bunyi tertentu yang mendapatpengaruh artikulasi tambahan(koartikulasi) seperti : → pembibiran → penyegauan (penasalan) → pengelelangitkerasan → pengglotisan
 28. 28. Contohnya bunyi [k] dengan bunyi [wk] atau[kw] (/k/ yang mendapat pengaruhpembibiran) yang terdapat pada perkataankawan /#kawan #/ [#kawan#] dan buku/#buku#/ [#wbuwku#] merupakan bunyi yangmempunyai kesamaan fonetis ([k] , dan [wk]). Oleh hal yang demikian , [k] dan [wk] ialahalofon kepada fonem yang sama , iaitu /k/ .
 29. 29. Begitu juga dengan vocal [a] dalam perkataandalam /#dalam#/ [#dalam#] dan [ã] sengauan(nasalisasi) dalam perkataan malam/#malam#/ [#malam#] juga merupakan bunyiyang mempunyai kesamaan fonetis ([a] yangpertama merupakan vokal biasa sedangkanvokal [ã] yang satu lagi adalah sengauan). Oleh itu , bunyi [a] biasa dan bunyi [ã] yangdisengaukan itu dikatakn bunyi yangmempunyai kesamaan fonetis.
 30. 30. Dalam bahasa Inggeris, terdapat juga bunyi yangmempunyai kesamaan fonetis misalnya bunyi /p/ yangmendapat pengaruh koartikulasi hembusan seperti dalamperkataan /#pen#/ [# phen #] mempunyai kesamaanfonetis dengan /p/ yang tidak dihembus , yang beradapada akhir kata dalam perkataan top /#top#/ [# wtop #]. Oleh hal yang demikian , bunyi [ph] (yang mengiringioleh hembusan ) dengan [p] (yang tidak dihembuskan )ialah alofon- alofon kepada fonem /p/.
 31. 31. VOKAL RANGKAP Menurut Abdul Hamid Mahmood dan Nik HassanBasri Nik Abdul Kadir (2012) fonem vokal rangkapatau dikenali juga sebagai deretan vokal ialahfonem yang hadir berturut – turut dalam satu –satu perkataan . Fonem vokal rangkap ini berbeza dengandiftong . Vokal rangkap ialah vokal penuh yangdiucapkan secara sepenuhnya tiap – tiap satudalam perkataan.Contohnya ,
 32. 32. Tulisan Rumi Transkripsi Fonemik Transkripsi Fonetikdia /#dia#/ [#dija#]kuih /#kueh#/ [#wkuweh#]cuit /#čuit#/ [#wčuwit#]bau /#bau#/ [#bahu#]jauh /#ǰauh#/ [#ǰahuh#]kaum /#kaum#/ [#kaʔum#]lauk /#lauʔ#/ [#laʔuʔ#]
 33. 33. Sedangkan diftong ialah dua vokal yang hadir berturut – turut dalam perkataan tetapi cara penghasilan diftong itu berbeza . Diftong dihasilkan dengan cara satu vocaldiucapkan sepenuhnya sedangkan yang satu lagi diucapkan separuh sahaja. Kaedah menghasilkan diftong pula melibatkan berlakunya geluncuran . Hal ini bermakna semasa menghasilkan bunyi vokal penuh , kedudukan lidah kemudiaannya berubah dan geluncur kepada bunyi vokal lain. Misalnya :
 34. 34. Tulisan Rumi Transkripsi Fonemik Transkripsi Fonetik /#amboi#/ [#ʔamwboĭ#]amboisampai /#sampai#/ [#sampaĭ#]kerbau /#kerbau#/ [#kerbaȗ#]
 35. 35. FONEM KONSONAN RANGKAPMenurut Abdul Hamid Mahmood dan NikHassan Basri Nik Abdul Kadir (2012) fonemkonsonan rangkap ialah dua konsonan yang hadirberturutan dalam satu perkataan .Konsonan rangkap tidak terdapat dalam bahasaMelayu jati kecuali dalam kata – kata pinjamandalam bahasa Jawa dan bahasa Inggeris .
 36. 36. Dalam perkataan Inggeris , terdapatbanyak perkataan yang memakaifonem konsonan rangkapini.Antaranya perkataan creep ,clock, cloth , bring , brief , steep danstop.Konsonan rangkap dalam bahasaMelayu terdapat dalam perkataan -perkataan pinjaman yang dipinjamdaripada bahasa Jawa dan Inggerisseperti blok , draf , drama , prihatin ,proses , projek dan sebagainya.

×