Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira

6,791 views

Published on

Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira

Published in: Education
 • Be the first to comment

Metodologia eta ebaluazioa konpetentziei begira

 1. 1. Metodologia Ebaluazioa ANA BASTERRA COSSÍO El Carmelo ikastetxea (Zornotza) 2018ko ekainaren 28a Konpetentziei begira
 2. 2. ZAZ Je veux
 3. 3. anabast.wordpress.com
 4. 4. Idazteko KLIK egin
 5. 5. Gure abiapuntua…
 6. 6.  Formazioa: Trilema-TBL  Urteko programazioa: Arazo-egoera eta ekoizpena (sekuentzia didaktikoa diseinatzea)  Proiektuak: Hizkuntza proiektua, Agenda 21, IKT heldutasun maila aurreratua, Musika  Familientzako formakuntza  Zerbitzu bidezko ikaskuntza  iPAD ikasgelan
 7. 7. Hitzezkoetahitzikgabekokomunikaziorako etakomunikaziodigitalerakokonpetentzia Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia Elkarbizitzarako konpetentzia Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia Norbera izaten ikasteko konpetentzia Hizkuntza- eta literatura- komunikaziorako konpetentzia Matematikarako konpetentzia Zientziarako konpetentzia Teknologiarako konpetentzia Konpetentzia sozial eta zibikoa Arterako konpetentzia Konpetentzia motorra D E K R E T U A ZEHAR-KONPETENTZIAK DIZIPLINA-DIZIPLINARTEKO KONPETENTZIAK
 8. 8. JARDUERA PERTSONALA ETA PROFESIONALA JAKINTZA: Ezaguera EGITEN JAKITEA: Trebetasunak, prozedurak IZATEA, NAHI IZATEA: Jarrerak, balioak, sinesmenak KONPETENTZIEN EGITURA Konpetentzia hainbat elementuren agregatua da
 9. 9. Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako konpetentzia 1. Hitzezko eta idatzizko komunikazio jariokor, autonomo, sortzaile eta eraginkorrak egitea. 2. Hitzik gabeko kodeak ulertzea eta jarioz, autonomiaz, sormenez eta eraginkortasunez erabiltzea 3. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak modu sortzaile, kritiko, eraginkor eta segu- ruan erabiltzea, ikasteko, aisiarako, inklusiorako eta gizartean parte hartzeko. Elkarbizitzarako konpetentzia Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia Ikasteko eta lan egiteko ohiturak, ikasteko estrategiak eta pentsamendu zorrotza izatea da, ikasitakoa erabili eta beste testuinguru eta egoera batzuetara transferitzea, norberaren ikaskuntza autonomiaz antolatzeko. 1. Informazioa bilatzea, aukeratzea, gordetzea eta berreskuratzea hainbat informazio-iturritatik (informazio- iturri inprimatu, ahozko, ikus-entzunezko, digital eta bestelakoetatik), eta iturri horien egokitasuna ebaluatzea. 2. Informazioa ulertzea eta buruz ikastea (pentsamendu analitikoa). 3. Informazioa interpretatzea eta ebaluatzea (pentsamendu kritikoa). 4. Ideiak sortzea eta hautatzea (pentsamendu sortzailea). 5. Baliabide kognitiboen erabilera estrategikoa egitea, ikasitakoa baliatuz eta beste egoera batzuetara transferituz Pertsonen arteko, taldeko eta komunitateko egoeretan elkarrekikotasun-irizpideekin parte hartzea da, gainerako pertsonei aitortuz nork bere buruari aitortzen dizkion eskubideak eta bete- beharrak, eta horrela, ekarpen bat egitea norberaren eta guztion onari. 1. Norberaren eta besteren nahiak asebete daitezen uztartzea komunikazioetan; hau da, nor- beraren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak modu asertiboan adieraztea eta, aldi berean, besteren sentimenduak, pentsamenduak eta nahiak adi entzutea eta kontuan hartzea. 2. Taldean ikastea eta lan egitea, nork bere ardurak onartuz eta helburu komuneko lanetan lan- kidetzan arituz, pertsonen eta iritzien aniztasunak dakarren aberastasuna aitortuta. 3. Norberaren portaerak giza eskubideen oinarrian dauden printzipio etikoak eta elkarbizitzaren oinarri diren gizarte- ohituretatik eratortzen diren arauak betetzea. 4. Gatazkak elkarrizketaren eta negoziazioaren bidez konpontzea. 9 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikazioa eta komunikazio digitala modu osagarrian erabiltzea da, komunikazio egokiak eta eraginkorrak egiteko egoera pertsonal, sozial eta akademikoetan
 10. 10. Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia. Ekimenez jardutea eta prozesu ekintzailea ausart eta eraginkor kudeatzea da egoera eta tes- tuinguru pertsonal, sozial, akademiko eta lanekoetan, ideiak ekintza bihur daitezen. 1. Ideiak edo proiektuak sortzea eta/edo nork bere gain hartzea, proiektuen plangintza egitea eta haien bideragarritasuna aztertzea. 2. Planifikatutako ekintzak gauzatzea eta, beharrezkoa baldin bada, haiek doitzea. 3. Egindako ekintzak ebaluatzea, haien berri ematea eta hobetzeko proposamenak egitea Norbera izaten ikasteko konpetentzia. Norberari bizitzako hainbat egoera eta esparrutan sortzen zaizkion sentimenduez eta pentsa- menduez hausnartzea eta norberak egiten dituen ekintzez gogoeta egitea, eta, horien gainean egiten den balorazioari erreparatuta, haiek sendotzea edo doitzea; finean, pertsonaren autorreali- zaziorako bidea egitea bere dimentsio guztietan, etengabeko hobekuntzaren bidez. 1. Hitzezko eta hitzik gabeko hizkuntza eta hizkuntza digitala autorregulatzea. 2. Ikaskuntza-prozesuak eta norberaren estilo kognitiboa autorregulatzea. 3. Portaera soziala eta morala autorregulatzea. 4. Motibazioa eta gogo-indarra autorregulatzea, erabakiak eta betebeharrak gauzatzeko. 5. Gorputzaren funtzioak, norberaren osasuna eta ongizatea eta gorputzaren irudia autorregulatzea. 6. Emozioak autorregulatzea. 10 Zeharkako konpetentziak
 11. 11. Zer da ikastea?
 12. 12. “Ikastea elkarrizketa da: elkarrizketa bat pertsonen artean, elkarrizketa bat errealitatearekin, eta elkarrizketa geure buruarekin" Carme Barba eta Sebastià Capella
 13. 13. Metodologia aktiboa Konpetentzien garapena Ebaluazioa Ekitateari begira Konpetentzien ebaluazioa Ikasleak “egiten” ikasten du Ikaslea bere ikas-prozesuaren protagonista
 14. 14.  Irakaslearen protagonismoa = Jakinduriaren iturria.  Testu-liburua, baliabide inportanteena.  Ikasle guztiak berdinak balira bezala hartzen dira: maila jakin batetik abiatzen da; ez da kontuan hartzen ilaslegoaren abiapuntuak desberdinak direla.  Ikasgelan ez dago elkarrizketarik.  Gaitasunak ez dira lantzen. BETIKO METODOLOGIA  Zein ikasle mota daukagu? Anitza da?  Gure ikasleek emaitza onak dauzkate? Zein probetan?  Betiko metodologia aurrean, ikaslegoak zein jarrera dauka?  Betiko metodologia gehi Plus bat?
 15. 15. GAITASUNAK IKASTEN Eredu tradizionala Gaitasunak kontuan hartzen dituen eredua - Ikaskuntza = edukiak jakitea, menderatzea - Ikaskuntza: ezaguerak aplikatzea EREDUA 1. Industria Iraultzaren kausak aipatu 2. Industria Iraultzaren garaiko gizartearen ezaugarriak azaldu 3. Industria Iraultzaren ondorioak seinalatu EREDUA Industria Iraultzak pertsonen bizimodua zergatik aldatu zuen jakiteko, Interneten sartuko zara eta ikerketa bat egingo duzu. Eta gero, lagun bati azalduko diozu... EDUKIAK BURUAN GORDETZEN DITUELA FROGATZEN DU IKASLEAK BERE EZAGUERAK PRAKTIKAN JARTZEN DITUELA FROGATZEN DU IKASLEAK
 16. 16. EGOERA DIDAKTIKOETAN LANTZEN ATAZAK, PROIEKTUAK… Ikasleen protagonismoa: “Egiten” ikasten du.  Atazak egiten ditu.  Era askotako baliabideak erabiltzen ditu.  Ikasle bakoitza bere ikas-mailatik abiatzen da.  Ikasleen artean elkarreragina dago.  Gaitasunak eta askotariko adimenak lantzen dira.
 17. 17. Haur Hezkuntza Lehen Hezkuntza Bigarren Hezkuntza Arlo eta jakintzagai guztietan … Nire ametsa
 18. 18. Ikasle konpetentea  Ulertzen ditu ematen diren jarraibideak jarduera edo ataza bat egin behar duenean.  Idaztean edo publikoaren aurrean hitz egitean, argi eta garbi egiten du.  Badaki Internetetik nabegatzen eta informazioa lantzen.  Badaki ikasten duena testuinguru eta egoera desberdinetan aplikatzen.  Kontrolatzen du bere ikas-prozesua.  Gustatzen zaio taldean lan egitea.  Autonomoa da.  Autoestimu ona du.  Gustatzen zaio kideei laguntzea.  … Irakasleak gelan irakatsi behar du
 19. 19.  Ematen du bere iritzia.  Badaki besteen larruan jartzen.  Sortzailea da.  Badaki bere emozioak kudeatzen eta kontrolatzen.  … Irakasleak gelan irakatsi behar du Ikasle konpetentea…
 20. 20. Gaitasunak garatzea, Zertarako?
 21. 21. Helduarorako prestatzen Bizitzan zehar ikasten Eguneroko bizitzako egoerei aurre egiteko eta problemak konpontzeko
 22. 22. NIRE IKASLEAK KONPETENTEAK IZATEKO ETA HAIEN ADIMEN ASKOTARIKOAK GARATZEKO, EGIN BEHAR DUT…  Ikasgelan giro atsegina sortu  Ikasle bakoitza “bakarra” balitz bezala ikusi  Gela Ikasleen artean elkarreragina bultzatzeko antolatu  Ikasleei protagonismoa eman  Orientabideak eta eredu onak eskaini  Era askotako jarduera eta atazak proposatu  Gelan modu batean baino gehiagotan lan eragin (bakarka, binaka, talde txikietan eta talde handian)  Sormena eta grina bultzatu  “Zuregan konfidantza handia daukat”, “Egin dezakezu”, “Gero eta hobeto egiten duzu” esaldiekin animatu  Jarduera batzuk sentimenduak lantzeko aprobetxatu  Eredutik balioak irakatsi (errespetua, adeitsutasuna, enpatia, egoten jakitea…) Oinarrizko gaitasunak EAEko Hezkuntza Sisteman ADIMEN ASKOTARIKOAK Oinarrizko konpetentziak Heziberri-n
 23. 23. Testuliburuak? Atazak proposatzen dira? Konpetentziak lantzen dira? Nola ebaluatzen da?
 24. 24. ¿? IKT-ak sartzea = Ikaskuntza aktiboa?
 25. 25. Testuliburuak Beste baliabideak • Sarea • Disenua eta sorrera  Ikasleen berdintasunari begiratzen diote.  Eduki isolatuak.  Testuinguruan jarri barik.  Noizean behin ez diote gaurko Curriculuma erantzuna ematen.  Munduarekin oso gutxi erlazionatuta.  Jarduerak askotan ez dira zentzudunak eta automatikoki egin daitezke.  Konpetentziak gutxi lantzen dira.  Ikas-erritmo eta estilo desberdinei moldatzen dira.  Eduki integratuak.  Testuinguruan jarrita.  Curricularrak baina aukeratuak.  Ikasleen errealitatearekin lotuta.  Ataza bat egiteko jarduera erlazionatuak. Hausnarketa inplikatzen du.  Konpetetziak lantzen dira.
 26. 26. Zer da ataza? ATAZA = AZKEN EKOIZPENA PROBLEMA BATEN EBAZPENA
 27. 27. Guatemala, 1540. urtea: Bartolome de las Casas fraideak Europara joan nahi du Karlos V.a enperadorearekin bilera bat izateko, espainiarren menpean indigenen egoera oso txarra dela salatzeko. Bidaia hasi baino lehen, baina, fraidea desagertu egin da. Zer gertatu da? ??? El Ministerio del Tiempo entra en clase PROBLEMA BATEN EBAZPENA
 28. 28. AZKEN EKOIZPENEN EREDUAK EKOIZPEN IDATZIAK JENDAURREAN AURKEZTEKO EKOIZPENAK EKOIZPEN DIGITALAK EKOIZPENAK BESTE EUSKARRI BATZUETAN - Gutuna - Narrazioa - Txostena - Poema - Biografia - Autobiografia - Saioa - Pelikula baterako gidoia - Liburu baten gaineko iritzia - Laburpena - Eskema - Diptikoa - Inkesta/Galdetegia - Horma-irudia - ... - Hitzaldia - Eztabaida - Antzerkia - Abestia - Musika - Dantza - Produktuen erakusketa - Diapositiba- aurkezpena - … - Web orria - Webquesta - Bloga - Wikia - Web 2.0-ren aplikazioekin egitekoak:  Narrazio digitala  Komikia  Horma-irudia  Denbora- ardatzak  Bideoak  Ahots artxiboak  … - Diapositiba- aurkezpena - Marrazkia - Margoa - Eskultura - Collage-a - Mapa - Argazkien albuma - Ahozko istorioa - ...
 29. 29. Ikasleak bere ataza (azken ekoizpena) ondo egiteko, hainbat jarduera bete behar ditu Jarduera guztiak inportanteak eta beharrezkoak dira ATAZA: E-mail bat idatzi 1. jarduera 2. jarduera 3. jarduera 4. jarduera
 30. 30. Eremu personala Bizitzatik bizitzen jakitea -Burua aurkeztu -Azaldu, iritziak eman, argudiatu, laburtu -Eguneroko bizitzako arazoak konpondu -Egoten jakin -Balioak eduki -Enpatia eduki Eremu soziala Munduko herritarra izatea Munduko arazoen berri izan eta konpontzen saiatu Lan-eremua Etorkizunerako egiten jakitea -Gutun bat, e-mail bat edo curriculum bat idatzi -Portfolio digitala sortu -Diapositiba-aurkezpena egin -Jendeaurrean hitz egin Eremu akademikoa Jakintzagaiarekin erlazionatuta dauden egoerak edo problemak konpondu
 31. 31. ATAZEN ereduak
 32. 32. Urteko programazioa
 33. 33. Erronka, desafio Paragrafo laburra ikasleak motibatzeko Zergatik aukeratu dugu? Zer lortu nahi dugu? Azken ekoizpena edo arazo baten ebazpena Gai osoa edo gai baten zatia. Izenburu motibagarria
 34. 34. ATAZA: Ikerketa bat egin eta diapositiben bitartez ahoz azaldu Ikerketa Ahozko azalpena Sormena Emozioak Sentimenduak Digitala Idazmena Irakurmena
 35. 35. TESTUINGURUA Lehen, jendea ez zen bizi izaten zuek bizi zareten bezala. Pertsona gehienek, XVIII. mende arte, nekazaritzan eta abeltzaintzan lanean ematen zuten egun osoa, eurek josten zituzten erabiltzen zituzten arropak, eurek egiten zituzten zeuzkaten altzari apurrak, gela bakarra zuten etxean, eta bertan egiten zuen lo familia osoak eta denetarako (lo egiteko ez ezik, sukalde eta jangela modura ere) erabiltzen zuten … Ez zekiten ez irakurtzen, ez idazten. Oso erlijiosoak ziren; askotan, sineskeriek markatzen zuten euren bizimodua. Industria Iraultzak, berriz, pertsona haien bizimodua erabat aldatzea ekarri zuen. DavidEremua: Akademikoa eta Soziala Historia
 36. 36. ZEREGINA: Industria Iraultza. Ikerketa, diapositiben bidezko aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana: bakarka eta taldeka.
 37. 37. Zeregina: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 0. Jarduera Mariari entzungo diogu 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburrak ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu” 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna
 38. 38. La Revolución Industrial: El cambio Ikasle bakoitzak bere ikas-mailatik hasten da
 39. 39. Haitik sufritu egiten du DBHko 1. maila Bizimodua Industria Iraultzan DBHko 2. maila Ikasleen ahozko azalpenak Astrabuduko Institutua
 40. 40. Kaixo, utziko zenidake Espainian bizitzen? Senideak, elkarren artean borrokan Ayalde ikastetxea DBHko 4. maila Mundua aldatu zuen kasualitatea
 41. 41. Kolon: Amets baten bila Artaza-Romo institutua. DBHko 2. maila
 42. 42. Gaztelueta ikastetxea Christopher Columbus Project: A round ticket
 43. 43. Escritura Creatividad Exposición oral Tarea: Escribir un relato y leerlo en voz alta en el aula Digital Emociones Sentimientos Lectura
 44. 44. TESTUINGURUA Zuen familietako nagusiei edo zuen inguruko nagusiei Espainiako Gerra Zibilari buruz galdetzen badiezue, seguruenik kontatuko dizuete pasadizoren bat; izan ere, garai hartan umeak ziren arren bizipen asko izan zituzten eta beste batzuei gauza asko entzun dizkiete. Batzuek suntsituta ikusi zuten beren herria, goseak egon ziren, beldur izan ziren...; ikusi zuten nola hiltzen zituzten lagunak edo senideak, eta batzuek ihes egin behar izan zuten eta zenbaitetan bueltatu ere ez ziren egin. Agian zuen beste ezagun batzuek, gerra ostean jaio zirenek, kontatu dizute zer-nolako gosea, miseria eta jazarpena pairatu zuten garai hartan. Historia irakaslearekin, garai historiko hura ikasi eta ikertu dugu. Emango dugu beste pauso bat aurrera? Eremuak: Soziala eta Akademikoa – – EUSKERA EDO INGELES KLASEAN
 45. 45. TAREA DE ESCRITURA CREATIVA Escribir un Relato y leerlo en voz alta en el aula ACTIVIDAD 1: Recordamos y sentimos lo ocurrido en la Guerra Civil Española, viendo “El Guernica” de Pablo Picasso. Rutina: Veo-Pienso-Me pregunto ACTIVIDAD 2: Escribimos un relato Orientaciones y plantilla de evaluación ACTIVIDAD 3: Hacemos un alto en el camino para reflexionar. Escribimos en nuestro diario de aprendizaje ACTIVIDAD 4: Revisamos el borrador y escribimos el relato definitivo y lo subimos a Calaméo. Orientaciones y plantilla de evaluación ACTIVIDAD 5: Lectura en voz alta del relato. Orientaciones
 46. 46. Era el verano de 1936 y el calor incesante del sol hacía que nos resguardáramos bajo las higueras de detrás del caserón. Eran días de sonrisas, de juegos inventados; de los de verdad, de los que hacían brotar la imaginación. Yo tan solo contaba con unos pocos años. Años que podía contar con los dedos de mis manos, quedándome éstas completamente abiertas. Recuerdo que mi hermano me tiraba de las faldas y rogaba con ojitos de corderito que lo estrechara entre mis brazos; alcanzaba a decir un ‘’Julia’’ y yo, aturdida, lo cogía y lo zarandeaba jugando con él. Todo parecía como pintado de color arcoíris en aquel mundo de sonrisas de sabor a higos y peras, de respaldarse el uno al otro cuando se avecinaba una bronca de las grandes, de flotadores hechos de juncos en el río; de algo que llaman, felicidad. Todo empezó a cambiar un 18 de julio de ese mismo año. Ese mismo día el tío Higinio vino con la noticia desde Bilbao de que una guerra se avecinaba, pero no teníamos que preocuparnos, estaba lejos … “Un simple juego de niños” Colegio Ayalde Silvia Arestizabal & Nerea Páramo 4º ESO
 47. 47. Idazmena Ataza: Hainbat abatar erabilita, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatu Digitala Sormena Ikerketa Emozioak Sentimenduak
 48. 48. ATAZA DIGITALA: Hainbat abatar erabilita, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatu 1. JARDUERA: VOKI aplikazioa ezagutu eta kontu bat ireki. Tutoriala 2. JARDUERA: Abatarrei ahotsa jartzeko informazioa bilatu. Idatzizko informazioa biltzeko txantiloia 3. JARDUERA: Hausnartzeko geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatzi 4. JARDUERA: Zer pertsonaia sortuko ditugun pentsatu, eta ahotsa ipini. Orientabideak, pertsonaiak sortzeko txantiloia, tutoriala, pertsonaiak sortzeko ebaluazio-tresna eta ahozko azalpena egiteko ebaluazio-tresna 5. JARDUERA: Pertsonaiak sortu. Ebaluazio-tresna (pertsonaiak sortzeko). Ebaluazio-tresna (ahozko azalpena egiteko) 6. JARDUERA: Pertsonaiak ikaskideei aurkeztu
 49. 49. ESTEBAN 2º A Instituto de Astrabudua JOSÉ 2º A Instituto de Astrabudua
 50. 50. Sekuentzia didaktiko hauek zein elementu komun dituzte?
 51. 51. Irudiaren gainean klik egin
 52. 52. Zeregina: Industri Iraultza. Ikerketa, diapositiben aurkezpena eta ahozko azalpena. Lana bakarka eta taldeka. 0. Jarduera Mariari entzungo diogu 1. Jarduera: Industri Iraultzan haurren lanari buruz bideo laburrak ikusi eta emozioak eta sentimenduak adierazi. “Ikusi/pentsatu/buruari galdetu” 2. Jarduera: Gaiari buruz zer dakigu? 3. Jarduera : Taldekideen artean lana banatuko dugu 4. Jarduera: Internet-en informazioa bilatu eta fitxetan gorde 5. Jarduera: Bidean geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatziko dugu 6. Jarduera: Diapositiben aurkezpena egin. Orientabideak eta Ebaluazio- tresna 7. Jarduera: Ahozko azalpena. Orientabideak eta ebaluazio-tresna
 53. 53. TAREA DE ESCRITURA CREATIVA Escribir un Relato y leerlo en voz alta en el aula ACTIVIDAD 1: Recordamos y sentimos lo ocurrido en la Guerra Civil Española, viendo “El Guernica” de Pablo Picasso. Rutina: Veo-Pienso-Me pregunto ACTIVIDAD 2: Escribimos un relato. Orientaciones y plantilla de evaluación ACTIVIDAD 3: Hacemos un alto en el camino para reflexionar. Escribimos en nuestro diario de aprendizaje ACTIVIDAD 4: Revisamos el borrador y escribimos el relato definitivo y lo subimos a Calaméo. Orientaciones y plantilla de evaluación ACTIVIDAD 5: Lectura en voz alta del relato. Orientaciones
 54. 54. ATAZA DIGITALA: Hainbat abatar erabilita, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatu 1. JARDUERA: VOKI aplikazioa ezagutu eta kontu bat ireki. Tutoriala 2. JARDUERA: Abatarrei ahotsa jartzeko informazioa bilatu. Idatzizko informazioa biltzeko txantiloia 3. JARDUERA: Hausnartzeko geldiunea: gure ikas-egunerokoan idatzi 4. JARDUERA: Zer pertsonaia sortuko ditugun pentsatu, eta ahotsa ipini. Orientabideak, pertsonaiak sortzeko txantiloia, tutoriala, pertsonaiak sortzeko ebaluazio-tresna eta ahozko azalpena egiteko ebaluazio-tresna 5. JARDUERA: Pertsonaiak sortu. Ebaluazio-tresna (pertsonaiak sortzeko). Ebaluazio-tresna (ahozko azalpena egiteko) 6. JARDUERA: Pertsonaiak ikaskideei aurkeztu
 55. 55. Zein konpetentzia lantzen dira? Klik egin Klik egin
 56. 56. “Ekitate”-tik ebaluatzen
 57. 57. KLIK EGIN
 58. 58. Ebaluazioa Ikastetxean 9 maila Irakasle guztiak bilduta gure ikastetxeko egoera errealaren paisaia analisatzen eta marrazten dugu Izarra: Maila eginda Borobila: Maila lortu gabe
 59. 59. ¿?
 60. 60. KONPETENTZIAK EBALUATZEAK IKASGELAKO METODOLOGIA ALDATZEA DAKAR
 61. 61. “Ikasten” irakastea IKASLEA PROTAGONISTA IRAKASLEA ENTRENATZAILEA
 62. 62. Ikasle bakoitzari bere abiapuntutik ebaluatzen zaio Ikasturteko hasiera Ikasturteko amaiera
 63. 63. Konpetentziak eta ebaluazioa IKASLEAK BERE IKAS-PROSEZUA EBALUATUKO DU. IRAKASLEAK IKASLEAK ZER IKASI DUEN EBALUATUKO DU.
 64. 64. Konpetentziak ikasleek egiten dituzten atazen bitartez ebaluatzen dira.
 65. 65. • Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia • Ekimenerako eta espiritu ekintzailerako konpetentzia • Norbera izaten ikasteko konpetentzia • Elkarbizitzarako konpetentzia Konpetentzia horiek guztiak landuko dira… baldin eta…
 66. 66. a/ … atazak (azken ekoizpena, problema baten ebazpena…) elementu hauek baditu: - jarraibideak, eredu onak… - planifikatzeko tresnak - ikasteko prozesuaz hausnartzeko uneak • ikasitakoaren egunerokoa • ea ikasten den kontrolatzeko tresnak - ebaluatzeko tresnak • baloraziorako eskalak • errubrikak
 67. 67. b/ …ataza batzuen artean, bere gustuen arabera edo ahalmenaren arabera aukeratu badezake ikasleak. d/ …modu batera baino gehiagotara lan egiteko aukera ematen badiot: bakarrik, bikotean, talde txikian eta talde handian.
 68. 68. Ebaluatzeko, irakasleak planifikatu egin behar du ebaluazioa.
 69. 69. LOMCE/HEZIBERRI curriculumetik abiatuta  Ebaluazio-irizpideak  Lorpen-adierazleak
 70. 70. Ebaluatzen ez dena debaluatu egiten da • Azterketen bidez bakarrik ezin da ebaluatu. • Ebaluazio-irizpideek eta lorpen- adierazleak bideratzen dute prozesu osoa. • Ebaluazioak autorregulazioa bultzatzeko balio izan behar du. • Kalifikazioa orekatua izan behar da.
 71. 71. Hasierako ebaluazioaren garrantzia Ikasturtea hastean Ikas-unitatearen hasieran
 72. 72. • zer lorpen-adierazle landuko dituzten • zer ebaluatuko zaien • zer tresnarekin egingo den ebaluazioa Ikasleek beti jakin behar dute…
 73. 73. Zer ebaluatuko du irakasleak? Zer tresnarekin?
 74. 74. Prozesuan zehar ikasleak egindako jarduera esanguratsuak eta azken ekoizpenak:  apunteak  e-mail artxiboak  gidoiak, hasierako kontzeptu-mapak…  elkarrizketak, erabakiak eta lanen zirriborroen artxiboak  paragrafo labur edo zirriborro batzuk, zenbat aurreratu duten adierazteko  azken ekoizpenak  probak  portafolioak  … Zer ebaluatuko du irakasleak?
 75. 75.  txantiloiak: egunez eguneko lanak baloratzeko  txostenak: jarduera(k) edo ikerketa(k) egin ondoren, zenbat aurreratu duten jasotzeko  zirriborroak eta azken ekoizpenak  balorazio-eskalak  errubrikak  probak eta beste Zer tresnarekin?
 76. 76. Zer nahi duzu? Zer eskatzen diozu ikasleari? Zertan trebatzen duzu ikaslea? Zer baloratzen diozu? IKASLEAK ETA FAMILIA Ikasturte hasieran esan zer eskatuko diegun, eta ikasturtean zehar gogoratu Adibidea Azterketa: 6 puntu Jarrera: 1 puntu Ikasgelan egindako lana: 1 puntu Etxeko lana: 1 puntu Partaidetza: 1puntu Joan Vaello Ekitateari begira ebaluatzea
 77. 77. Eta azterketak? ¿?
 78. 78. El Estudiante que sacó 0 en un Examen 1. ¿En qué batalla murió Leónidas? En su última batalla. 2. ¿Dónde fue firmada la “Declaración de Independencia”? Al pie de la página. 3. ¿En qué Estado fluye el río Ravi? En estado líquido. 4. ¿Cuál es la principal causa del divorcio? El matrimonio. 5. ¿Si arrojas una piedra roja al Mar Muerto, qué le sucede Se moja. 6. ¿Cómo puede un hombre pasar ocho días sin dormir Sin problemas, durmiendo de noche. 7. ¿Cómo puedes levantar un elefante con una mano? Los elefantes con una mano no existen 8. ¿Si tienes tres manzanas y cuatro naranjas en una mano y cuatro manzanas y tres naranjas en la otra mano, qué tienes? Tengo las manos muy grandes. 9. A ocho hombres les costó diez horas construir una pared. ¿Cuánto tiempo les costaría construir la pared a cuatro hombres? Nada, ya la pared está construida. 10. ¿Cómo puedes tirar un huevo sobre el suelo sin que se rompa? De cualquier manera que prefieras, porque los suelos son difíciles de romper. ¿? Profesor Christian Cazabonne
 79. 79. Badu zentzurik azken proba egiteak? Bai, baldin eta… arrakasta izateko aukera handia badago eta gaia globalizatzeko balio badu. Kontua ez da “azterketarako ikastea”, baizik eta ikaslea arazo edo testuinguru baten aurrean jartzea, klasean ikasi duena aplikatzeko gauza den frogatzeko.
 80. 80. Kontrol-zerrendak, Balorazio-eskalek eta Errubrikek zertarako balio dute?
 81. 81.  Atazak zer pausotan egin jakiteko.  Autoebaluazioa egiteko.  Elkarren arteko ebaluazioa egiteko.  Irakasleak ikaslea ebaluatzeko.
 82. 82. Kontrol-zerrendak
 83. 83. Hacer una entrevista CEDEC
 84. 84. Fuente Observación en el aula Para el docente
 85. 85. Balorazio-eskalak
 86. 86. EGUNEROKOA PLANIFIKATZEKO ETA EBALUATZEKO TXANTILOIA Ikaslea: 1 2 3 Informazio idatzia nahiz grafikoa ondo ordenatuta dago. Lehen pertsonan idatzita dago. Aditzak lehenaldian daude. Lexikoa aberatsa eta egokia da. Garaia eta lekua egoki deskribatuta daude. Hizkera lagunartekoa eta adierazkorra erabiltzen du. Badauka aurkibidea. Azalaren diseinua egokia da. 1. Egokia 2. Nahikoa 3. Desegokia
 87. 87. PORTAFOLIOA PLANIFIKATZEKO ETA EBALUATZEKO TXANTILOIA Gaia: Ikaslea: Maila: 1 2 3 Atazak eta jarduerak epe barruan bete dira. Behar izanez gero, ikasleak zuzenketak egin ditu, irakaslearen jarraibideetan oinarrituta. Testuak koherenteak dira, eta ondo kohesionatuta daude. Ortografia zuzena da. Ataza eta jarduera guztiak jasota daude, hurrenkera egokian. Irudiak, bideoak eta bestelako baliabideak erabili dira informazioa zabaltzeko. Sormenaren eta dekorazioaren alderditik, itxura atsegina du lanak. 1. Egokia 2. Nahikoa 3. Desegokia
 88. 88. IKASLEEN PORTAFOLIOEN EBALUAZIOA YOMARA NIKITA ANE JULEN DANIEL INÉS CARLA Juan Carlos-en portafolioa Students' works
 89. 89. Errubrikak
 90. 90. Proyecto “El barco pirata”
 91. 91. Errubrikak Hacer una exposición oral
 92. 92. Ikasleak nola kontrolatzen du ea ikasten duen ala ez? Autoebaluazioa
 93. 93. PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS Egindako Atazak
 94. 94. Proyecto “El barco pirata”
 95. 95. Organizador gráfico: El semáforo ¿He entendido lo que tengo que hacer? ¿Estoy haciendo bien mi trabajo? ¿Puedo yo solo? ¿Me gustaría que me ayudara otro compañero?
 96. 96. • Zer ari naiz ikasten? • Zer baliabide erabiltzen ditut? Zertarako? • Norekin ikasten dut? • Badaukat arazorik? • Nork lagunduko dit? • Nolakoa da nire inplikazioa ataza egitean: altua, ertaina, baxua? Zergatik? Ikas-prozesuaren egunerokoa
 97. 97. AUTOEBALUAZIORAKO DOKUMENTUA Ataza: Ikaslea: Data: Hau egin behar nuen: Hau egin dut: Hurrengo pausoak hauek dira: Nire arazoak eta galderarik inportanteenak hauek dira: Hau ikasi dut:
 98. 98. AUTOEBALUAZIOA: ZERTAN LAGUNDU DIODAN TALDEARI Ataza: Honetan lagundu diot taldeari: Binaka edo talde handiagoan lan egitean, hau egiten zait zaila: Egoera hau aldatu dezaket, baldin eta…: Bikotea edo taldea eraginkorragoa izan dadin, hau egin behar dut:
 99. 99. Autoebaluazioa Zeren bidez?  Ikas-prozesuaren egunerokoa  Balorazio-eskalak  Errubrikak  Bideoak ikustea  Irakaslearen ebaluazioa  Ikaskideen ebaluazioa Ikaskuntzan gora egiteko aldamioak
 100. 100. Irakasleak ikasleari ebaluazioa egitea Tresnak: balorazio-eskalak Balorazio-eskalak Google formularioak Ikasgelako eredua
 101. 101. IKASLEEN ARTEKO EBALUAZIOA Balorazio-eskalak Google formularioak Ikasgelako eredua
 102. 102. Eta ikas-prozesuaren ebaluazioa? Zer ikasi dut? Ikas-esperientzia ebaluatuko dut
 103. 103. Algunas frases de los alumnos:  Me ha gustado aprender cosas nuevas del mundo Aprendes a valorar cosas que antes no valorabas  Nos ha gustado trabajar en grupo porque, si alguno no sabe algo, le podemos ayudar  Me he sentido bien conmigo mismo porque hemos podido ayudar a otras personas  He estado a gusto con mis compañeros y profesoras y se aprende un montón  Me ha gustado la exposición oral porque he aprendido a expresarme A DESTACAR… “He aprendido a no tener vergüenza de mí misma”
 104. 104. Algunas frases de las alumnas: Hemos aprendido aunque no hayamos estudiado, al buscar la información, hacer las tareas, presentarlas… Acabas aprendiendo más que si hubiéramos hecho un examen porque eso se te olvida al día siguiente pero haciéndolo de esta forma no. He aprendido a hablar en público sin ningún miedo, a escribir mejor y a realizar tareas en grupo. Además de aprender a redactar mejor tanto resúmenes como artículos de opiniones, he aprendido mucha historia Ha sido divertido trabajar todas en grupo, y hemos aprendido muchas cosas, desde utilizar bien Internet hasta hacer obras de arte. Todo lo tenías que hacer tu, nunca había un momento en el que no hicieses nada, al buscar información y al oír también a mis compañeras, sin quererlo he aprendido muchísimo He aprendido a utilizar diferentes herramientas de Internet LAS FRASES “He aprendido mucho más que en una clase normal” “De ahora en adelante aplicaré lo que he aprendido en otras asignaturas y trabajos” Las alumnas evalúan la experiencia
 105. 105. Eta irakaslearen autoebaluazioa? • NOLAKO IRAKASLEA NAIZ? GOGOETA EGITEN DUT. • IKASTURTEAREN AMAIERAN, PENTSATU EGIN BEHAR DUT: ZER HOBETU HURRENGO KURTSORAKO.
 106. 106. Eta ikasleek irakasleari egindako ebaluazioa? Zergatik ez? GALDERA SORTA GALDERA SORTA GALDERA SORTA SAREAN
 107. 107. Oinarrizko konpetentziak lantzen Zehar-konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak
 108. 108. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza Oinarrizko konpetentzien eskuratze- mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza Diziplina barruko konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak
 109. 109. Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Primaria Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Secundaria Competencias disciplinares: orientaciones metodológicas y para la evaluación
 110. 110. LORPEN-ADIERAZLEAK, IKASGELAN LANDUKO DITUDAN KONPETENTZIAK ATERA AHAL DITUT
 111. 111. ATAZA: Abatarrak erabiliz, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatzea
 112. 112. ATAZA: Abatarrak erabiliz, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatzea Jarduerak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak Lantzen eta ebaluatzen diren konpetentziak 1. VOKI aplikazioa ezagutu eta kontu bat ireki. Laguntza: Tutoriala Web 2.0-ko hainbat aplikazio ezagutzen ditut. - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: Komunikatzen jakitea - Gizarterako konpetentzia - Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea - Norberaren ekimenerako konpetentzia: Ekimenez jokatzen jakitea - Norberaren autonomiarako konpetentzia: Norbera izaten jakitea 2. Abatarrei ahotsa jartzeko informazioa bilatu. Laguntza: Idatzizko informazioa biltzeko txantiloia - Google bilatzailearen bidez, informazioa bilatuko dut XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioari buruz. - Internet erabiltzen ikasiko dut ikasgelan landutako bi garai historikoen gaineko informazioa biltzeko; informazio hori kontrastatu egingo dut, laburtu, interpretatu, argudioak bilatu… - Hizkuntza trebetasunak zuzentasunez erabiliko ditut. Idatzizko informazioa biltzeko txantiloia (Ebaluatu daiteke edo ez) - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: Komunikatzen jakitea - Gizarterako konpetentzia - Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea - Norberaren ekimenerako konpetentzia: Ekimenez jokatzen jakitea - Norberaren autonomiarako konpetentzia: Norbera izaten jakitea 3. Hausnartzeko geldiunea. Gure ikas-prozesuaren egunkaria idatzi. Orientabideak, tutorialak eta ikas-prozesuaren egunkaria erabilita, gai naiz neure ikaskuntzaren bilakaera antzemateko eta egin ditudan akatsak zuzentzeko. Interesgarria da ozen irakurtzea. Ez da ebaluazio-tresna bat irakaslearentzako eta ikaslearentzako datu bat baizik. - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: Komunikatzen jakitea - Gizarterako konpetentzia - Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea - Norberaren ekimenerako konpetentzia: Ekimenez jokatzen jakitea - Norberaren autonomiarako konpetentzia: Norbera izaten jakitea
 113. 113. ATAZA: Abatarrak erabilita, XXI. mendeko haurren eta gazteen esplotazioaren egoerak kontatzea Jarduerak Lorpen-adierazleak Ebaluazio-tresnak Lantzen eta ebaluatzen diren konpetentziak 4. Zein pertsonaia sortuko ditugun pentsatuko dugu, eta ahotsa ipiniko diegu. --Hizkuntza trebetasunak zuzentasunez erabiliko ditut -Ahozko adierazpena zuzentasunez landuko dut -Web 2.0-ren aplikazio batzuk ezagutu eta erabiltzen ditut -Edertasun kontzeptua, sormena eta espiritu kritikoa garatuko ditut -Beste garai batzuetan eta gaur egun baldintza gogorretan bizi izan ziren edo bizi izaten diren umeen eta gazteen larruan jarriko naiz, eta enpatia garatuko dut gaur egungo gizratea hobeto ulertzeko - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: Komunikatzen jakitea - Gizarterako konpetentzia - Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea - Norberaren ekimenerako konpetentzia: Ekimenez jokatzen jakitea - Norberaren autonomiarako konpetentzia: Norbera izaten jakitea 5. Pertsonaiak sortu Laguntza: Balorazio-eskala Tutoriala --Hizkuntza trebetasunak zuzentasunez erabiliko ditut -Ahozko adierazpena zuzentasunez landuko dut -Web 2.0-ren aplikazio batzuk ezagutu eta erabiliko ditut -Edertasun kontzeptua, sormena eta espiritu kritikoa garatuko ditut Balorazio-eskala - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: komunikatzen jakitea - Gizarterako konpetentzia - Ikasten ikasteko konpetentzia: Pentsatzen eta ikasten jakitea - Norberaren ekimenerako konpetentzia: Ekimenez jokatzen jakitea - Norberaren autonomiarako konpetentzia: Norbera izaten jakitea - Arterako konpetentzia 6. Pertsonaiak ikaskideei aurkeztu Laguntza: Balorazio-eskala --Hizkuntza trebetasunak zuzentasunez erabiliko ditut -Ahozko adierazpena zuzentasunez landuko dut Balorazio-eskala Balorazio-eskala - Komunikazio-konpetentzia eta konpetentzia digitala: Komunikatzen jakitea - Arterako konpetenzia - Gizarterako konpetentzia
 114. 114. Txosten eredu bat: gurasoentzat edo tutoreentzat balio dezakeena
 115. 115. GAZTELANIA ETA GIZARTE ZIENTZIAK BATERA LANTZEN DIRA EREDUAK
 116. 116. Konpetentziak ikasleek egiten dituzten atazen bitartez ebaluatzen dira.
 117. 117. Competencias Evaluación Tareas evaluadas (posibilidad de evaluar actividades intermedias) Competencias trabajadas 1 2 3 4 5 6 7 8 Nota Primera evaluación PROYECTO: El trabajo infantil y juvenil ayer y hoy  1ª Tarea: Investigar y Elaborar una presentación de diapositivas Plantilla de evaluación Presentación oral en el aula Plantilla de evaluación  2º Tarea: escribir un diario personal Plantilla de evaluación Tarea: Lectura en voz alta del diario  3º Tarea: Elegir una tarea Historia digital Plantilla de evaluación Cartel digital Plantilla de evaluación Escribir un poema y recitarlo Plantilla de evaluación (escribir poema) Plantilla de evaluación (recitar poema) OTROS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN • Prueba o examen • Trabajo individual, con otros. Relación con los demás • Portafolio del alumno-a X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 1. Competencia para aprender a aprender: saber pensar y aprender 2. Competencia para la iniciativa personal: saber hacer y emprender 3. Competencia Social: saber convivir 4. Competencia para la autonomía; saber ser 5. Competencia comunicativa y digital: saber comunicar 6. Competencia social 7. Competencia artística 8. Competencia para la comunicación lingüística …
 118. 118. Oinarrizko konpetentziak garatzeko eta ebaluatzeko orientabideak Zehar-konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak Oinarrizko konpetentzien eskuratze- mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza Diziplina barruko konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak
 119. 119. Orientaciones para desarrollar y evaluar competencias básicas Competencias transversales: orientaciones metodológicas y para la evaluación Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Primaria Orientaciones para elaborar el informe sobre el grado de adquisición de las competencias básicas. Educación Secundaria Competencias disciplinares: orientaciones metodológicas y para la evaluación
 120. 120. Secuenciación de competencias  Inteligencias Múltiples y Competencias Colegio Montserrat (Barcelona)  Propuesta de secuenciación de las Competencias Grupo Actitudes
 121. 121. Lehen eta Bigarren Hezkuntzarako material didaktikoa
 122. 122. Haur eta Lehen Hezkuntza
 123. 123. Recursos para el aula Bigarren Hezkuntza
 124. 124. HEZIBERRI 2020
 125. 125. Mi maletín de aula
 126. 126. Zein zalantzak dauzkagu? Zer galdetu nahi dugu? Para saber más CLIC
 127. 127. Formazio-saioaren ebaluazioa https://goo.gl/forms/2n9fwAVmEH4TH2xk1
 128. 128. Mila esker!! ANA BASTERRA COSSÍO

×