Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inserción Laboral

716 views

Published on

Guía práctica

Published in: Education
 • Be the first to comment

Inserción Laboral

 1. 1. INSERCIÓN LABORAL TÉCNICAS E ESTRATEXIAS DE BUSCA DE TRABALLO
 2. 2. AUTOANALÍZATE PARA INICIAR O PROCESO DE BUSCA DE TRABALLO <ul><li>REFLEXIONANDO SOBRE... </li></ul><ul><li>As propias capacidades e posibilidades </li></ul><ul><li>Os teus intereses e motivacións </li></ul><ul><li>O nivel e posibilidade de formación </li></ul><ul><li>O propio benestar e realización persoal </li></ul><ul><li>A situación sociofamiliar </li></ul><ul><li>As características do posto de traballo </li></ul>
 3. 3. O QUE SE PIDE Ó FUTURO TRABALLADOR <ul><li>COMPETENCIA PERSOAL : </li></ul><ul><li>- Formación ( saber ) </li></ul><ul><li>- Destrezas , habilidades ( saber facer ) </li></ul><ul><li>- Actitude adecuada ( saber estar ) </li></ul><ul><li>CAPACITACIÓN para dar resposta puntual. </li></ul><ul><li>FORMACIÓN CONTÍNUA (adaptarse cambios) </li></ul><ul><li>APTITUDES (iniciativa, creatividade,espírito de equipo, habilidades sociais e de comunicación, responsabilidade, capacidade de adaptación...) </li></ul>
 4. 4. TÉCNICAS A DOMINAR PARA BUSCAR EMPREGO <ul><li>Teléfono </li></ul><ul><li>Internet </li></ul><ul><li>Carta de presentación </li></ul><ul><li>Currículum vitae </li></ul><ul><li>Entrevista de selección </li></ul><ul><li>Tests psicotécnicos </li></ul><ul><li>Probas profesionais </li></ul>
 5. 5. ESTRATEXIAS MÁIS COMÚNS PARA BUSCAR TRABALLO <ul><li>Indagando desde as propias prácticas na empresa </li></ul><ul><li>Internet, prensa, publicacións especializadas... </li></ul><ul><li>Asesoramento nas oficinas de emprego , Rede Galega de Información e Doc. Xuvenil , servicios municipais de información ou formación, Cámaras de Comercio, org. empresariais ou sindicais... </li></ul><ul><li>Acudir a empresas de traballo temporal ou de selección de persoal </li></ul><ul><li>Seguir convocatorias de emprego público e privado </li></ul><ul><li>Valerse de familiares, amigos ou coñecidos </li></ul><ul><li>Presentarse directamente nos lugares de traballo </li></ul>
 6. 6. CRITERIOS A SUPERAR PARA SER CONTRATADO <ul><li>Estar cualificado para o posto: </li></ul><ul><li>- Titulación necesaria </li></ul><ul><li>- Coñecementos e aptitudes específicas </li></ul><ul><li>Experiencia previa </li></ul><ul><li>Estilo / imaxe persoal : presencia, actitude... </li></ul><ul><li>Aspectos salariais : axuste entre o que che ofrecen e as túas pretensións </li></ul><ul><li>Impresións negativas acerca do interesado </li></ul>
 7. 7. TIPOS DE EMPREGO <ul><li>Por CONTA ALLEA: </li></ul><ul><li> - Empresa privada </li></ul><ul><li> - Emprego público </li></ul><ul><li>Por CONTA PROPIA (autoemprego): </li></ul><ul><li>- Traballo autónomo </li></ul><ul><li> - Cooperativas </li></ul><ul><li> - Sociedades laborais </li></ul><ul><li> - Teleemprego </li></ul>
 8. 8. O PROXECTO PROFESIONAL <ul><li>Establece a orde de prioridade entre posibles traballos . </li></ul><ul><li>Determinar as condicións que ese traballo precisa. </li></ul><ul><li>Ver se as nosas condicións persoais se axustan a ese traballo </li></ul><ul><li>Planificar as estratexias para alcanzalo </li></ul><ul><li>Coñecer as propias limitacións e como superalas </li></ul><ul><li>Establecer prazos adecuados para tal proxecto </li></ul><ul><li>Modificar e actualizar o plan continuamente </li></ul>
 9. 9. AXENDA DE CONTACTOS PERSOAIS Nome da persoa ou entidade Teléfonos / correo elect. Direccións de contacto
 10. 10. PLAN DE VISITAS E CONTACTOS CON EMPRESAS Empresa Sector Dirección Teléfono Persoa contacto Data Resultado Empresa Sector Dirección Teléfono Persoa contacto Data Resultado
 11. 11. FICHAS DE CONTROL PARA A BUSCA DE TRABALLO Empresa Data do envío Resposta Observacións Empresa Data do envío Resposta Observacións
 12. 12. CHAMADA TELEFÓNICA <ul><li>Antes de chamar, infórmate o máis posible da empresa e do posto de traballo concreto </li></ul><ul><li>Indaga sobre quen é a persoa idónea para falar. </li></ul><ul><li>Inicia a conversa presentándote. </li></ul><ul><li>Fálalle da empresa, dos seus productos... </li></ul><ul><li>Manifesta o teu desexo de ocupar o posto. </li></ul><ul><li>Trata de concertar unha entrevista persoal. </li></ul><ul><li>Realiza unha despedida cordial (á marxe do resultado ou do trato recibido. </li></ul>
 13. 13. CARTA DE PRESENTACIÓN <ul><li>FINALIDADE : </li></ul><ul><li>Serve para contestar un anuncio , acompañar un currículo, concertar unha entrevista ou presentar a túa disposición a traballar . </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTICAS: </li></ul><ul><li>Brevidade </li></ul><ul><li>Facer que suscite interese ( vender ben ) </li></ul><ul><li>Non suplicante </li></ul>Nome Dirección e teléfono Nome e enderezo da empresa Saúdo ( Estimado Sr ...) Texto: (exemplos de inicio de parágrafo) En relación coa oferta... Son titulado en A miña experiencia... Polo anteriormente exposto.... Despedida ( Un cordial saúdo ...) Asdo.: (nome e apelidos)
 14. 14. CURRICULUM VITAE <ul><li>Documento que reflicte a túa formación e experiencia profesional </li></ul><ul><li>FINALIDADE : </li></ul><ul><li>Mostrar que reunes as características adecuadas para o posto que pretendes. </li></ul><ul><li>CARACTERÍSTICAS: </li></ul><ul><li>Brevidade </li></ul><ul><li>Claridade e presentación </li></ul><ul><li>Positivo: o que te favorece. </li></ul><ul><li>Evitando o que te poida comprometer e o irrelevante </li></ul>(datos persoais) (Foto) Formación académica e/ou profesional Cursos , xornadas, congresos.. Formación complementaria (idiomas, informática, carné de conducir...) Experiencia profesional Intereses e expectativas relativas ó posto. Referencias (se procede)

×