Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mỏ vàng của bầu đức

104 views

Published on

Làm giàu từ bất động sản không khó, chỉ cần bạn có "đất rẻ" để biến thành "đất vàng". Anphongland sẽ đem đến cho bạn nhiều lựa chọn để bạn có thể biến nó thành "đất vàng"

Published in: Business
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Mỏ vàng của bầu đức

  1. 1. Tổngđãutư l;4:Ũ.ŨŨŨ.ŨŨ" Ịμlìỗủlu Chí phí mua đất 55.CŨŨ.CŨŨ USD ìl0"l nI'l IÍ"' “'ll tløsằốễ . l` ‹ ỊIƠL' I * Văn phỏng -Ị_ Giả thuê trung bình O ;: Tổng tiên thu đu`ợC n. , 5 V _ỆỄI 62 USD/ln2/iẵìang ` Ế 133.836.000 USD/lìaln (Nếu chothuê dưỢC1C0°`c›) Căn hộ Cao cấp -P_ Gíả thuê , Ù Ị 2.300 USD cìên “Í2.500 USD/Călì/ilĩáng A,_°ỹử= Giả bản [ V 250.000 cìến 320.000 USDlCăn _ir Tổng tiên thu đuợc Ố 270.000.000 USD (Nêu bản hết VÓÍ giá trung bình 270.000 USD:'Cản) `Ệ.Ệ.ặỆẨ Ọ 1 -.!-9.°- ” -Ễ-Ấ-Ị'I'ỀE. _L..:..L.J..'.j Z'Z9`.ĨęĨgỊỆg-:.-“ fr-n*f'Ĩ'- ;-i-` Ĩị-;=Ĩ"` ` :ơ: .n'-'-I-'-I-: un Ơ"""" I ỄỊ`Í›` -ẵ"ẵ'ẵ”'°Ế"ẫf_'ẵ; 312 ' I ' I ° `j ‹° ` -I-O:0Ị':','- ọc _ tịẳkậzìịμt_ _ắ_ .&...!..:.! n “ “'^ . ” ln 'ví-1 ' ° ^i° " ^ Q- -l. ll - `” l μ ll lc'ợl D I-JI' ” -1 J '-lợuụ fl: 'I JC' Ị :-0 Ừ-'LÌ I 'D' _Ìựfl Ĩ Ỗ-` TD T O 1.7 Trung tâm thu'ơng mại ơ Giá thuê .`.` Tổng tiên thu đuợc gì _ , ©__=‹Đ _ - ,, 4* ẤỂS-SOUSD/ln2/thang ` 20./00.000 USD/lìalĩì (Néu cho thuê du'Ọ“C 1CO°'ó) Khách sạn 5 sao ' Giả thuê Ấ* Tổng tiên thu đu'ợC Ệ ._- © - CĐ _i , 1 250 USD/CÍGIĨĨ ` Ế 23.000.000 USD/lìalìì (Nóu Công suất phòng dạt 60°;›) Ơ Ĩ',t ‹od`Ĩ) Ỉ`ẵỈìà dáu_tu` số 1 Vẽ bả,t [`ưìỘt trorìg hai Iìlìà dẫu tu`IỎlì của VN cĩộíìg sản Ở Ỉ*uìyaInar vào fuầĩyanmar SÓ`m và hiệu quả nhà't *íệÌầ*Ễẵ*ế..Ẩề^~ẫừ~ỸắỀ . .. ẫíẫẩũầẩữaüẵẫẵẵữù ĨịIamV'ỌC Y. -`nơo ' l'UửỤ /o Ệ Ế Ế Ế Ế 24/24h dU,ãn CẾDỂÓỂDCCỈIẦCẦ ' C 2017 Chuyẻỉì gía và CC:1g Iìhảlì P.-“zo dộlìg Potdỉ"“`l_ẩ,°Ị:'ịcl t I `I I I I 1 `I I `I ""°`,._†”`_†_†Ĩ",`ŕ`ụ_° /X L-.“Ậ“†.*“.†L.* T :“ỳ: : %: : ^ I v Ố 01 ktìảch hàng fvĩyanmar 6 ”ỈfỈậLl ELlrO Ì- 27 Căn hộ Clìi tiên nìua Ả g Ễ,ỈỂ PÉ I ừ' 1 lẬOỈIfvlỈl_IÃ}Ỉ`I i_l Yắ`l;4_ Yl,l

×