Successfully reported this slideshow.
รายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
นางอมรรัตน์ หงษา ตำแหน่งครู โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โดย
1. การมีวินัย - การมิวินัยในตนเอง - ปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ ...
2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - มีความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นแงรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน - การยึดมั่นในคุณ...
- ดำรงตนป็นแบบอย่างที่ดี - ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด - การใช้และให้ข้อมู...
4. ความรักและศรัทธาในวิชาขีพ -เป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ - ศึกษา ค้นคว้า ร...
- ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ - การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน 5.ความ...
ด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ความสามารถ
การเป็นผู้มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 1
1. หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตร โดยการ นำหลักสูตรไปใช้ พัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
2.แผนการจัดการเรียนรู้ -แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการสืบทอดชีวิตและ การดำรงชีวิตอยู่บนโลก
3.สื่อ / นวัตกรรม -เลือก/ออกแบบ -นำไปใช้ -ผลิต/จัดหา
4.แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร -ด้านผู้เรียน -ด้านสถานศึกษา -ด้านชุมชน -ด้านตนเอง
ส่วนการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบ ส่วนที่ 2
1. การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ - ประชุม อบรม สัมมนา -ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ -การศึกษาเอกสารทางวิชาการ -ก...
2.การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน - จัดทำเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ บท...
3.การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ -การเป็นวิทยากร -การให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
สวัสดี
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

งาน นำเสนองานด้านที่1และ2

6,397 views

Published on

 • thank I like it
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

งาน นำเสนองานด้านที่1และ2

 1. 1. รายงานด้านที่ 1 ด้านวินัย จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ
 2. 2. นางอมรรัตน์ หงษา ตำแหน่งครู โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ ขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ โดย
 3. 3. 1. การมีวินัย - การมิวินัยในตนเอง - ปฏิบัติตามกฏหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ - ตรงต่อเวลา และอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ - รักษาความสามัคคี มีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมงานและชุมชน - มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่
 4. 4. 2. การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี - มีความอุตสาหะ ขยัน อดทน มุ่งมั่นแงรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์ของงาน - การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความศรัทธาและปฎิบัติตนตามหลักศาสนา - การยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัด กระทำในสิ่งที่ถูกต้อง - ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเป็นกลางทางการเมือง - อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสิ่งแวดล้อม
 5. 5. - ดำรงตนป็นแบบอย่างที่ดี - ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - การละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติด - การใช้และให้ข้อมูลของบุคคลและทางราชการด้วยความถูกต้อง 3.การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม - ประหยัด มัธยัสถ์ อดออม
 6. 6. 4. ความรักและศรัทธาในวิชาขีพ -เป็นสมาชิกที่ดี สนับสนุนหรือร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและวิชาการอย่างสร้างสรรค์ - ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ ความรู้ใหม่ๆมาใช้ในวิชาชีพ -มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพ - รักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพะยกย่องเชิดชูเกียรติ -การเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียน ชุมชน สังคม
 7. 7. - ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานในหน้าที่ - การเอาใจใส่ ถ่ายทอดความรู้โดยไม่บิดเบือน ปิดบังหวังสิ่งตอบแทน 5.ความรับผิดชอบในวิชาชีพ - มีจิตอาสา จิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ส่วนรวม - เอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียน ผู้รับบริการ เต็มความสามารถและเท่าเทียมกัน - ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 8. 8. ด้านที่ 2 ด้าน ความรู้ความสามารถ
 9. 9. การเป็นผู้มีความสามารถ ในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่ 1
 10. 10. 1. หลักสูตร วิเคราะห์หลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตร โดยการ นำหลักสูตรไปใช้ พัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร
 11. 11. 2.แผนการจัดการเรียนรู้ -แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาการสืบทอดชีวิตและ การดำรงชีวิตอยู่บนโลก
 12. 12. 3.สื่อ / นวัตกรรม -เลือก/ออกแบบ -นำไปใช้ -ผลิต/จัดหา
 13. 13. 4.แฟ้มสะสมผลงานคัดสรร -ด้านผู้เรียน -ด้านสถานศึกษา -ด้านชุมชน -ด้านตนเอง
 14. 14. ส่วนการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในสาขาหรือ กลุ่มสาระที่รับผิดชอบหรืองานที่รับผิดชอบ ส่วนที่ 2
 15. 15. 1. การศึกษาหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ - ประชุม อบรม สัมมนา -ศึกษาค้นคว้าจากสื่อ/วิธีการอื่นๆ -การศึกษาเอกสารทางวิชาการ -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
 16. 16. 2.การประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ และการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน - จัดทำเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป -มีการนำเอกสารทางวิชาการที่จัดทำขึ้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
 17. 17. 3.การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ -การเป็นวิทยากร -การให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ
 18. 18. สวัสดี

×