1
2
KENNIS SAMELEWING3Kennis: Die uitset van die Heropbou-van inligtingdeur n persoon wat, volgens sy / haar geskiedenisen kon...
4KENNIS SAMELEWING
5
VERSPREIDING VAN TEGNOLOGIE. Departement van Onderwys se benaderingtot e-onderwys en die integrasie vaninligting-en kommu...
SKOLE WAT IKT IMPLIMENTEER7 Leerders wat IKT gebruik se leer teverbeter; Gekwalifiseerde en bekwame leiers gebruikIKT vi...
SKOLE WAT IKT IMPLIMENTEER Toegang tot IKT en hulpbronneondersteun die kurrikulum en die skole. Verbindings tot IKT-infr...
DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA IN SKOLE9• Daar is twee belangrike benaderings tot die gebruik vanmedia en tegnologie i...
10EK TEGNOLOGIE!!!!
DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA Volgens “Guidelines for Teacher Training andProfessional Development in IKT” (2007:1)O...
DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA In terme van die Witskrif oor e-Onderwys, nnasionale raamwerk vir die ontwikkeling van...
INLIGTINGSENKOMMUNIKASIETEGNOLOGIE (IKT)13 Die hoof fokus en hulle visie om dieonderwys te ontwikkel en meergehalte onder...
• Opvoeding is een van die belangrikste instrymentewat gebruik kan work wat opvoeding bepaal wat jyvorentoe gaan doen.• Te...
15• Volgens Trevor Manual, MP/ National Development Plan(2011:261) Is opvoeding, opleiding en inoveering nie „n oplossingv...
ONDERWYS!!!! “Volgens DFID‟s Education Strategy(2010-2015:6 )Onderwys kan „n kragtige verskil aan mense selewens maak. Di...
DIE BELANGRIKHEIS VAN ONDERWYS17Onderwys is n basiese menslike reg,n baan om die individu se potensiaalte vermeerder,vryh...
ONDERWYS!!!! Die syfer sluit in arm, plattelandse kinders, kinders vanonopgevoede moeders, kinders met gestremdhede,kinde...
DIE BELANGRIKHEIS VAN ONDERWYS Daar is sterk bewyse verbind aan vlakke vanonderwys - inskrywing vlakke, maar veral vlakke...
STRUIKELBLOKKE OM TE VORDER20 Daar is beduidende vordering oor hoe omkinders in die skool, veral meisies. Sedertdie draai...
21
STRUIKELBLOKKE IN DIE SKOOL Hiv-vigs Armoede Samelewing Taal Kultuur 22
PRIORITISEER ONDERWYSERS EN ONDERRIG Die verbetering van leer vereis n baie goeieonderwysers en n groot klaskamer practic...
PRIORITISEERONDERWYSERSENONDERRIGEgter diebymekaarbring vandievoorwaardes vir diegehaltevrugte drawanneerintervensies inkl...
DIE SES ONDERWYS VIR ALMALDOELWITTEDie ses Onderwys vir Almal doelwitte.Hulle is: Brei vroeë kinderjare sorg en opvoeding...
DIE SES ONDERWYS VIR ALMALDOELWITTEBrei vroeë kinderjare sorg en opvoeding Die doel roep vir n beter en meer moontlikhede...
Volwasse geletterdheid te verhoog deur 50 persent Hierdie doel roep vir n sekere vlak van die verbeteringin die volwasse ...
E-ONDERWYS GEDEFINIEER28 2.1 In die Suid-Afrikaanse konteks, diekonsep van e-Onderwyswentel om die gebruik van IKTs om d...
E-ONDERWYS GEDEFINIEER29 Dit ondersteun grotersistematiese,pedagogiese, kurrikulêre enassesseringhervormings wat salverb...
SLOT… Opvoeding is baie belangrik, sonder dit is daar nie„n toekoms nie Dit is belangrik vir onderwysers om ook by te ho...
BRONNE LYS: Reeves., T.C. (1998). The Impact of Media and Technology in Schools . A Research Reportprepared for The Berte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

PLN

559 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Mens kan nie die uitoefening van onderskeidende bekwame onderwysers bereik van onbevoegde kinders bloot deur bepaal dat 'n bepaalde stel van standaarde is die antwoord. Daar is 'n behoefte om te identifiseer en te ontwikkel gekontekstualiseerde onderwyser en onderrig bevoegdhede en standaarde. Professionele verenigings, lande, state, of universiteite dikwels saam in hul groter opvoedkundige gemeenskap te ICT-ondersteun onderwyser standaarde en riglyne wat beskryf die kennis, vaardighede, vestig en disposisies onderwyser van kandidate verwag om te demonstreer by die voltooiing van hul onderwyser opvoedkundige programme.
 • .
 • PLN

  1. 1. 1
  2. 2. 2
  3. 3. KENNIS SAMELEWING3Kennis: Die uitset van die Heropbou-van inligtingdeur n persoon wat, volgens sy / haar geskiedenisen konteks. Dit hang af van die persoon.Inligting: feite, kommentaar, opinies, uitgedrukdeur middel van woorde, beelde, geluide. Dit kangestoor word, versprei ...Inligting kan oorgedra word,Kennis moet verkry word, gebou
  4. 4. 4KENNIS SAMELEWING
  5. 5. 5
  6. 6. VERSPREIDING VAN TEGNOLOGIE. Departement van Onderwys se benaderingtot e-onderwys en die integrasie vaninligting-en kommunikasie tegnologie (IKT)in onderrig en leer. Onder andere, IKT is omgebruik te word om groter toegang te skepleergeleenthede, regstelling ongelykhede,die verbetering van die gehalte van onderrigen leer, en persoonlike leerervarings.6
  7. 7. SKOLE WAT IKT IMPLIMENTEER7 Leerders wat IKT gebruik se leer teverbeter; Gekwalifiseerde en bekwame leiers gebruikIKT vir beplanning en bestuur Gekwalifiseerde en bekwame onderwysersgebruik IKT om onderrig en leer teverbeter
  8. 8. SKOLE WAT IKT IMPLIMENTEER Toegang tot IKT en hulpbronneondersteun die kurrikulum en die skole. Verbindings tot IKT-infrastruktuur.8
  9. 9. DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA IN SKOLE9• Daar is twee belangrike benaderings tot die gebruik vanmedia en tegnologie in skole: studente kan leer "van" mediaen tegnologie, en hulle kan leer "met" media en tegnologie(Jonassen & Reeves, 1996). Leer "van" media en tegnologie isdikwels na verwys in terme soos instruksionele televisie,computerbased opdrag, of geïntegreerde leerstelsels(Hannafin, Hannafin, Hooper, Rieber & Kini, 1996, het tendoel om, Berry, Fullerton, & Horn, 1996).• Leer "met"tegnologie, minder wydverspreid as die "Van„benadering, word na verwys in terme soos as kognitiewegereedskap (Jonassen & Reeves, 1996) en konstruktivistieseleeromgewings (Wilson, 1996).
  10. 10. 10EK TEGNOLOGIE!!!!
  11. 11. DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA Volgens “Guidelines for Teacher Training andProfessional Development in IKT” (2007:1)Onderwysers sal dus vereis dat die kennis,vaardighede, waardes en houdings, asook dienodige ondersteuning, tot IKT-integrasie in dieonderrig en leer, en om hulle te ondersteun in hulonderskeie rolle as bemiddelaars van leer,vertolkers en ontwerpers van leerprogramme,leiers, administrateurs, geleerdes, assessors envakspesialiste ingewin.11
  12. 12. DIE GEBRUIK VAN TEGNOLOGIE ENMEDIA In terme van die Witskrif oor e-Onderwys, nnasionale raamwerk vir die ontwikkeling vanonderwysers in IKT ontwikkel moet word. Dieraamwerk moet n begrip van die onderlinge tussendie verskillende komponente van die ontwikkelingvan onderwysers ten einde onderwysers,bestuurders te help, beleidmakers endiensverskaffers. Hierdie dokument sit die IKT-kennis, vaardighede, waardes en houdings watnodig is deur onderwysers die NasionaleKurrikulumverklaring te implementeer effektief.Bevoegdhede vir die administrasie van onderwyssal afsonderlik behandel word.12
  13. 13. INLIGTINGSENKOMMUNIKASIETEGNOLOGIE (IKT)13 Die hoof fokus en hulle visie om dieonderwys te ontwikkel en meergehalte onderwys vir die leerdersaante bied maar dit is waar dieonderwyser inkom wat diebelangrikste doel in die onderwysspeel die onfderwyser is diefasiliteerder van die hele visie watontwikkel wil word, Inligtings-en kommunikasietegnologie (IKT) isfundamenteel tot die implementeringvan e-onderwys en bied meergeleenthede leer aan om toegangteverkry tot, regstelling ongelykhedeen die gehalte van onderrig en leer teverbeter. Departement van Onderwys sebenadering tot e-onderwys en dieintegrasie van inligting-en kommunikasietegnologie (IKT) in onderrig en leer.Onder andere, (IKT) word gebruik omgroter toegang te skep en omleergeleenthede, regstelling ongelykhede,die verbetering van die gehalte vanonderrig en leer, en persoonlikeleerervarings te skep.
  14. 14. • Opvoeding is een van die belangrikste instrymentewat gebruik kan work wat opvoeding bepaal wat jyvorentoe gaan doen.• Tegnologie is een van doe tools wat gebruik word omopvoeding te bevoder en leerders se kennis en maniervan dinge doen in ‚n positiewe manier te beinvloed.14OPVOEDING!!!
  15. 15. 15• Volgens Trevor Manual, MP/ National Development Plan(2011:261) Is opvoeding, opleiding en inoveering nie „n oplossingvir al onse probleme nie, maar die samelewing se vermoë om dieprobleme te kan oplos, ontwikkel mededinging, armoede enverminder ongelykhede.• Opvoeding is baie belangrik want opvoeding het „n groot impak opdie “Further Education” die kwaliteit van skoling het tweedens ookdie grootste impak op die manier wat die leerder gaan optree en.Hoër onderwys is grooter as net die instrument van EkonomieseOntwikkeling.
  16. 16. ONDERWYS!!!! “Volgens DFID‟s Education Strategy(2010-2015:6 )Onderwys kan „n kragtige verskil aan mense selewens maak. Dit hou die sleutel tot die ontsluitingvan die menslike potensiaal wat nodig is om nmeer vreedsame, welvarende en groener toekomsvir ons almal te verseker. Om te verseker dat allekinders ontvang basiese onderwys van gehalte isnie net n morele plig. Dit is n noodsaaklike belegging in onsgemeenskaplike toekoms. Meer as 72 miljoen kinders gaan nie na die primêreskool. 16
  17. 17. DIE BELANGRIKHEIS VAN ONDERWYS17Onderwys is n basiese menslike reg,n baan om die individu se potensiaalte vermeerder,vryhede uit te brei,vermoëns en geleenthede oop temaak.Kwaliteit onderwys sal toerus enbemagtigende toekomstige geslagtemet die reeddse veranderendevaardighede wat nodig is omvolhoubare ontwikkeling te bereik. Onderwys is ‘n baie goeie belegging
  18. 18. ONDERWYS!!!! Die syfer sluit in arm, plattelandse kinders, kinders vanonopgevoede moeders, kinders met gestremdhede,kinders wat woon in broos en konflik geraak state enmeisies van alle vlakke van die lewe. Maar hierdie getalle masker n selfs dieper probleemvan onaanvaarbare lae vlakke van leer en ongereeldebywoning. En selfs vir die kinders wat by die skool maak dit, daaris beperkte geleenthede om verder te gaan as primêreonderwys of die toepaslike vaardighede te ontwikkel virtoekomstige indiensneming. Dit is nie net n tragedie virdie meisies en seuns - dit is n ramp vir die ontwikkeling.Die koste van gemors talent is uitermate 18
  19. 19. DIE BELANGRIKHEIS VAN ONDERWYS Daar is sterk bewyse verbind aan vlakke vanonderwys - inskrywing vlakke, maar veral vlakkevan leer - ekonomiese groei, beter gesondheid envoeding uitkomste, laer vrugbaarheid en sosialestabiliteit. Hierdie winste is onderliggend aan die kritiekerol van onderwys tot die bereiking van al dieMillennium ontwikkelingsdoelwitte (MOD) 0,1 Diewinste is dikwels groter vir meisies as vir seuns,wanneer hulle n volle siklus van basieseonderwys van gehalte te voltooi.19
  20. 20. STRUIKELBLOKKE OM TE VORDER20 Daar is beduidende vordering oor hoe omkinders in die skool, veral meisies. Sedertdie draai van die millennium, 47 miljoenmeer kinders is bywoning van die primêreskool. Tussen 1999 en 2007 het die getalvan die skool primêre bejaardes kindersgedaal, met die aandeel van 103.000.000-72.000.000 meisies uit die skool afneemvan 58% tot 54% 0,22 Maar die vordering stadiger, en gelykheidvan toegang moet gerig word binne en buitevan die onderwys-sektor. Die vinnigstedaling van kinders (2/3 van kinders) istussen 2002 en 2004, aangehelp deur nverlaging in fooie. Dit is hoofsaaklik die arm, landelikekinders, kinders van onopgevoede moedersen kinders met gestremdhede watuitgesluit is van onderwys. versuim omtespreek die oorsake van marginalisering -armoede, geslag, gestremdheid, etnisiteit,taal en plek.
  21. 21. 21
  22. 22. STRUIKELBLOKKE IN DIE SKOOL Hiv-vigs Armoede Samelewing Taal Kultuur 22
  23. 23. PRIORITISEER ONDERWYSERS EN ONDERRIG Die verbetering van leer vereis n baie goeieonderwysers en n groot klaskamer practices. 60 Dit is nie te sê dat ander insette maak nie saak.Daar is genoeg bewyse om voor te stel dat diebepaling van die kurrikulum voldoen, taal toepaslikehandboeke en leermateriaal is n koste-effektieweingryping wat aansienlik kan help learning. 61 DFID sal voortgaan om te werk met die partnerregerings om te beplan vir en finansiesinfrastruktuur, handboeke, toepaslike kurrikula,skool leierskap en stelsel wye kapasiteitsbou.23
  24. 24. PRIORITISEERONDERWYSERSENONDERRIGEgter diebymekaarbring vandievoorwaardes vir diegehaltevrugte drawanneerintervensies inklaskamersbereik, endie impakop dieonderrig -wat vereisbowenal nfokus opdieonderwyser praktykenpedagogie.24
  25. 25. DIE SES ONDERWYS VIR ALMALDOELWITTEDie ses Onderwys vir Almal doelwitte.Hulle is: Brei vroeë kinderjare sorg en opvoeding Verskaf gratis en verpligte primêre onderwys vir almal Bevorder die aanleer van lewensvaardighede vir jongmense en volwassenes Volwasse geletterdheid te verhoog deur 50 persent Bereik pariteit deur 2005, geslag gelykheid deur 2015 Verbeter die gehalte van onderwys25
  26. 26. DIE SES ONDERWYS VIR ALMALDOELWITTEBrei vroeë kinderjare sorg en opvoeding Die doel roep vir n beter en meer moontlikhede om jongkinders, en hul gesinne en gemeenskappe teondersteun, in al die gebiede waar die kind groei - fisies,emosioneel, sosiaal en intellektueelVerskaf gratis en verpligte primêre onderwys vir almal Daarom is hierdie doel stel die doel om te sien dat allekinders - sowel meisies as seuns - gaan na skool envoltooi primêre onderwys.Bevorder die aanleer van lewensvaardighede vir jongmense en volwassenes Hierdie doel plaas die klem op die leerbehoeftes vanjong mense en volwassenes in die konteks vanlewenslange leer. 26
  27. 27. Volwasse geletterdheid te verhoog deur 50 persent Hierdie doel roep vir n sekere vlak van die verbeteringin die volwasse geletterdheid deur 2015 - dit sê dat ditmoet 50 persent beter as wat dit was in 2000.Bereik pariteit deur 2005, geslagsgelykheid deur 2015 Hierdie doel doen n ​​beroep vir n gelyke aantal vanmeisies en seuns in die primêre en sekondêre skool in2005 ingeskryf word - dit is wat pariteit beteken.Verbeter die gehalte van onderwys Hierdie doel roep vir die verbetering in die gehalte vanonderwys in al sy aspekte, streef na n situasie waarmense kan bereik uitnemendheid. 27DIE SES ONDERWYS VIR ALMALDOELWITTE
  28. 28. E-ONDERWYS GEDEFINIEER28 2.1 In die Suid-Afrikaanse konteks, diekonsep van e-Onderwyswentel om die gebruik van IKTs om diebereiking van dienasionale onderwysdoelwittee-Onderwysgaan oor die koppelingvan leerders enonderwysers aan mekaaren aan professioneleondersteuning dienste,en die verskaffing vanplatforms vir leer. e-Onderwys leerders enonderwysers sal verbindtot n beter inligting, ideesen mekaar via effektiewekombinasies vanpedagogiek entegnologie in ondersteuning vanopvoedkundigehervorming te versnel.
  29. 29. E-ONDERWYS GEDEFINIEER29 Dit ondersteun grotersistematiese,pedagogiese, kurrikulêre enassesseringhervormings wat salverbeterde onderwys en n beter gebruik vanopvoedkundigehulpbronne soos ICT. 2,2 Die uitdaging is omdie blote uitruil vaninligting te transendeeren om transformeer e-Onderwys in n reeksvan die leeraktiwiteitewat aan opvoedkundigedoelwitte.
  30. 30. SLOT… Opvoeding is baie belangrik, sonder dit is daar nie„n toekoms nie Dit is belangrik vir onderwysers om ook by te houmet die sameleweing‟s veranderringe en selfs dietegnologiese veranderinge sodat hulle dit kangebruik om ‚m verskill te maak in die leerders selewe. Die departement en skole probeer hulle bes omleerders op te voed en vir leerders die bestegehalte onderwys te gee, maar die vraag doenhulle genoeg?30
  31. 31. BRONNE LYS: Reeves., T.C. (1998). The Impact of Media and Technology in Schools . A Research Reportprepared for The Bertelsmann Foundation . The University of Georgia Prof. Bernard CORNU (2013). Being a Teacher in the Knowledge Society. (NA) Mokyr., J. (2002). The Knowledge Society: Theoretical and Historical Underpinnings. NorthwesternUniversity. http://download.ei-ie.org/docs/IRISDocuments/EI%20Publications/Other%20Publications/2008-00169-01-E.pdf http://www.google.co.za/search?q=attendance%20of%20school%20children&um=1&hl=en&biw=1366&bih=624&safe=active&safeui=on&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=LGsnUbP9Ao3I0AWtlIGgCg http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=42579&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html http://www.tanedu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=37 http://www.p21.org/overview/skills-framework http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=Keu0%2FBkee%2BM%3D&... http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002134/213475e.pdf31

  ×