Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916

127 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916

  1. 1. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc  ‫אלבי‬ ‫אמנון‬‫אלבי‬ ‫אמנון‬ '‫רח‬‫אלכסנדרוני‬7,.‫ת.ד‬1039,‫גן‬ ‫רמת‬5211001 :.‫טל‬4211068-054:.‫פקס‬5747999-3-153 e-mail: amnon_e@ oshyot.co.il ‫ס‬‫פטמבר‬2016 ‫מקצועי‬ ‫רקע‬ ‫התמחות‬‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫בניהול‬–‫ופרויקטים‬ ‫מחשב‬ ‫יחידות‬ ‫ניהול‬‫פרויקטי‬,‫ם‬‫מחשב‬ ‫ויחידות‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬)OUTSOURCING( ‫להנהלות‬ ‫ייעוץ‬‫של‬‫ארגונים‬ ‫הארגו‬ ‫של‬ ‫עסקית‬ ‫בראיה‬ ‫מערכות‬ ‫וניתוח‬ ‫למחשוב‬ (‫)אב‬ ‫תכניות‬ ‫פיתוח‬‫ן‬ ‫העסקי‬ ‫המוסף‬ ‫הערך‬ ‫אל‬ ‫התאמה‬ ‫תוך‬ ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬‫יישום‬ ‫של‬‫כוללות‬ ‫מערכות‬)BI ,CRM ,ERP,PORTAL‫אנו‬ ‫משאבי‬ ,‫דיווח‬ ‫ש‬ ‫ושכר‬(:‫עוינת‬ ‫עד‬ ‫מורכבת‬ ‫ארגונית‬ ‫בסביבה‬ ‫גם‬ ‫הצדדים‬ ‫כל‬ ‫בין‬ ‫כוחות‬ ‫איחוד‬:‫בפרויקט‬‫יועצים‬ ,‫חמרה‬ ‫ספק‬ ,‫תכנה‬ ‫ספק‬ ,‫לקוח‬ ‫העסקי‬ ‫בהיבט‬ ‫וחשובים‬ ‫מעשיים‬ ‫יעדים‬ ‫להשגת‬ ‫הפרויקט‬ ‫מהלך‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬ ‫משנה‬ ‫וקבלני‬ ‫ספקים‬ ‫ניהול‬ ‫במגזרים‬ ‫התמחות‬ ‫ממש‬ ,‫תקציביים‬ ‫ארגונים‬ ,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬‫לה‬ (‫ים‬ ,‫)אוויר‬ ‫מטענים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬‫שינוע‬ ,‫לוגיסטיקה‬‫ואוויר‬ ‫ים‬ ‫תובלה‬ , ‫תקציב‬ ,‫גזברות‬ ,‫חשבונאות‬ :‫כספית‬ ‫מערכות‬ ‫תורים‬ ‫זימון‬ ,‫עבודה‬ ‫תוכניות‬ ,‫ייצור‬ ‫רצפת‬ ,(‫וים‬ ‫)תעופה‬ ‫מטענים‬ :‫שיבוץ‬ ‫מערכות‬ ‫אקדמיה‬‫ו‬‫חינוך‬‫לימודים‬ ‫תוכניות‬ ‫שיבוץ‬ ,‫בחינות‬ ‫ניהול‬ ,‫אקדמי‬ ‫מינהל‬ ‫מערכות‬ : ‫תעשיי‬(‫והרכבה‬ ‫)תהליכית‬ ‫ה‬ ‫קהילתי‬ ‫ספורט‬ ‫מועדוני‬COUNTRY CLUBS ‫שטחים‬ ‫ניהול‬ ,‫מבנים‬ ‫ואחזקת‬ ‫ניהול‬ ,‫נדל"ן‬ ‫הוראה‬ ‫מידע‬ ‫ומערכות‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫ניהול‬–‫המחלקה‬ ,‫גוריון‬ ‫בן‬ '‫אונ‬ ‫לטיס‬ ‫והאקדמיה‬ ‫וניהול‬ ‫לתעשייה‬ ‫פרויקטים‬ ‫הנחיית‬–‫ת"א‬ ‫אקדמית‬ ‫מכללה‬-‫יפו‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫לימדתי‬ ‫קודמות‬ ‫בשנים‬:‫הבאים‬ ‫במוסדות‬ ‫גם‬ ,‫ועיצוב‬ ‫ניתוח‬ , ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫לב‬ ‫מכון‬ ‫אונו‬ ‫אקדמית‬ ‫קריה‬ ‫ברייס‬ ‫ג'והן‬ ‫חברות‬START UP ‫משמ‬‫ש‬MENTOR] ‫במאיצים‬INNO NEGEV,MASS CHALLENGE.[ ‫השכלה‬‫עסקים‬ ‫במינהל‬ ‫למוסמכים‬ ‫ביה"ס‬MBA ‫תל‬ ‫אוניברסיטת‬-‫אביב‬1978 ‫וניהול‬ ‫תעשיה‬ ‫להנדסת‬ ‫המחלקה‬BSc ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬-‫בנגב‬ ‫גוריון‬1975 ‫בתיה"מש‬ ‫בהנהלת‬ ‫רשום‬ ,‫מגשר‬2003 ‫צבאי‬ ‫שירות‬‫)מיל‬ ‫דרגה‬ ,‫התותחנים‬ ‫חיל‬.‫סרן‬ ‫רב‬ ( ‫שפות‬‫פולנית‬ ,‫איטלקית‬ ,‫אנגלית‬ ,‫עברית‬
  2. 2. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc2  ‫לקוחות‬ ‫רשימת‬‫לקוחות‬ ‫רשימת‬ ‫ממשלה‬ ‫הממשלתיות‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬ ‫רכוש‬ ‫ומס‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫מרכזית‬ ‫לשכה‬ ‫החינוך‬ ‫משרד‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫הלול‬ ‫לענף‬ ‫המועצה‬ ‫המים‬ ‫רשות‬ ‫מוסדות‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬ ‫היהודית‬ ‫הסוכנות‬ ‫בנגב‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫אוניברסי‬‫אביב‬ ‫תל‬ ‫טת‬ ‫מחב"א‬ ‫ת"א‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אגודת‬ ‫ולהערכה‬ ‫לבחינות‬ ‫מרכז‬ ‫הרצליה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫י‬ ‫לטכנולוגיה‬ ‫גבוה‬ ‫בי"ס‬-‫ם‬ ‫ומוסיקה‬ ‫לג'אז‬ ‫רימון‬ ‫בי"ס‬ ‫מדיסין‬ ‫מכללת‬ ‫לישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫הקרן‬ ‫ומטבעות‬ ‫למדליות‬ ‫החברה‬ ‫חלמיש‬ ‫התק"ם‬ ‫משקי‬ ‫צבי‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫וכלכלה‬ ‫למשק‬ ‫החברה‬ ‫הח‬‫לאוטומציה‬ ‫ברה‬ ‫ראשון‬ ‫עירית‬-‫ל‬‫ציון‬ ‫דן‬ ‫ערים‬ ‫איגוד‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ‫חולון‬ ‫עירית‬ ‫חולון‬ ‫כלכלית‬ ‫חברה‬ ‫פתח‬ ‫עירית‬-‫תקוו‬‫ה‬ ‫אתא‬ ‫קריית‬ ‫עירית‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫עירית‬ ‫גת‬ ‫קרית‬ ‫עירית‬ ‫השרון‬ ‫הוד‬ ‫עירית‬ ‫צה"ל‬ :‫אט"ל‬‫ומרכזים‬ ‫מפקדה‬ ‫צה"ל/משא"ות‬ ‫עמותות‬ ‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקרן‬ ‫פעמונים‬ ‫תגלית‬ ‫חם‬ ‫בית‬ ‫תעשייה‬ ‫עלית‬ ‫תעשיות‬ ‫שמן‬ ‫נוגה‬–NESTLE‫גלידות‬ ‫פלדה‬ ‫כור‬ ‫המזה"ת‬ ‫צינורות‬ ‫מתכת‬ ‫מפעלי‬ ‫מרכבים‬ ‫תעשיות‬ ‫ישראליפט‬ (‫)כלל‬ ‫מגם‬ ‫מפעלי‬ ‫קבוצת‬ ‫סמיקונדקטור‬ ‫מוטורולה‬ ‫אלקטרוניקה‬ ‫תעשיות‬ ‫ראדא‬ ‫כימיקלים‬ ‫קדם‬ ‫דליה‬ ‫זהר‬ .‫א‬‫לבנין‬ ‫חברה‬ ‫דורי‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ‫נגה‬–‫השלושה‬ ‫גבעת‬ ‫נעלי‬ ‫יוניתרוניקס‬ ‫מזון‬ ‫תעשיות‬ ‫לוי‬ ‫ריכרד‬ ‫השקיה‬ ‫בקרי‬ ‫חפציבה‬ ‫גל‬ ‫אלרון/אלת"ם‬ ‫טרה‬ ‫מחלבת‬ ‫שלאון‬ ‫לאור‬ ‫הוצאה‬ ‫כתר‬ ‫תימורים‬ ‫תאגיד‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫דקסון‬ ‫מזון‬ ‫תעשיות‬ ‫שפע‬ ‫תרמוקיר‬ ‫תעשיות‬ ‫שמן‬ ‫בוקר‬ ‫שדה‬ ‫לול‬ ‫לוגיסטיקה/תחבורה‬ ‫ממ"ן‬–‫וניטול‬ ‫מטען‬ ‫מסופי‬ ‫קאל‬-‫ק‬‫למטען‬ ‫תעופה‬ ‫ווי‬ ‫לתח‬ ‫הישראלי‬ ‫המכון‬‫בורה‬ ACI‫אל‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫)חברת‬-‫ע‬(‫ל‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ GESCO‫ישראל‬ ‫)אל‬ ‫דור‬ ‫סאן‬-‫על‬( (‫צים‬ ‫של‬ ‫בת‬ ‫)חברת‬ ‫לים‬ ‫רכב‬ ‫השכרת‬ ‫הרץ‬ ‫כמיפל‬ ‫ייעוץ‬ ‫חברות‬ ‫סומך‬-‫ח‬‫ייעוץ‬ ‫שירותי‬ ‫ייקין‬ ERNST & YOUNG‫ישראל‬ ‫מהנדסים‬ ‫אשד‬ BENEFIT ‫מחשבים‬:‫ותכנה‬ ‫חמרה‬ ‫עמיגר‬ SPL SOFT-A ‫מחשבים‬ ‫מיעד‬ ‫עמיטל‬‫דאטה‬ ‫לי‬‫רז/יענ"א‬ HP‫ישראל‬ (‫)דיגיטל‬ ‫תים‬ ACCENT/‫כיוון‬ MICROSOFT‫ישראל‬ ‫תקשורת‬ ‫סלולר‬ ‫מוטורולה‬ ‫תקשורת‬ ‫פלאפון‬ ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫מוטורולה‬ ‫בינלאומי‬ ‫בזק‬ ‫פיננסיים‬ ‫מוסדות‬ ‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫הבנק‬ ‫וסחר‬ ‫למימון‬ ‫חברה‬ ‫חמית‬ ‫גיזה‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫ומסחר‬ ‫שירותים‬ ‫השמירה‬ ‫קבוצת‬ ‫עובד‬ ‫עם‬ ‫הוצאת‬ ‫א‬‫לטון‬ULTIMA ‫עמל‬ ‫רשת‬)JOINT ISRAEL( ‫גב‬ ‫ד"ר‬ NATUZZI‫ישראל‬ Night Sleep Center ‫ווקטרוניקס‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫המכרז‬ TINY LOVE(‫שילב‬ '‫)מקב‬ ‫בגיר‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫תערוכות‬ ‫גרפיקה‬ ‫יואב‬ FRANCO CEREDA TALIA ‫מאן‬‫נכסים‬ ‫רמות‬ ‫קבוצת‬ ‫אוירם‬ ‫קיסריה‬ ‫לפיתוח‬ ‫החברה‬ ‫אדלר‬ ‫מכון‬ ‫בשבע‬ ‫מעוף‬‫תקשורת‬ ‫תיירות‬ ‫התאחדות‬‫הנסיעות‬ ‫סוכני‬ ‫נתור‬ ‫ניסע‬ ‫בוא‬
  3. 3. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc3 ‫ניהלתי‬ ‫אותם‬ ‫עיקריים‬ ‫מידע‬ ‫ומערכות‬ ‫פרויקטים‬ ‫הלקוח‬‫הפרויקט‬ ‫הגדרת‬ ‫אב‬ ‫תוכניות‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬‫עצמאי‬ ‫למחשוב‬ ‫היערכות‬ ‫התאגידים‬ ‫איגוד‬‫מכס‬ ‫ועמילי‬ ‫מטען‬ ‫סוכני‬ ‫למגזר‬ ‫עצמאי‬ ‫תוכנה‬ ‫בית‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫לקראת‬ ‫עלית‬‫הייצור‬ ‫תוכנית‬ ‫את‬ ‫מכתיב‬ ‫אשר‬ ‫הוא‬ ‫השיווק‬ ‫בו‬ ‫המהפך‬ ‫לקראת‬ ‫עמל‬ ‫עמותות‬(‫הג'וינט‬ ‫של‬ ‫)מיסודה‬ ‫הסיעוד‬ ‫חוק‬ ‫בזכאי‬ ‫לטיפול‬ ‫יום‬ ‫מרכזי‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬‫קאול‬ ‫המנכ"ל‬ ‫של‬ ‫בתקופתו‬ ‫המחשובי‬ ‫המהפך‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫החברה‬‫הכלכלית‬‫ובילוי‬ ‫לבידור‬ ‫חינוך‬ ‫מוסדות‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬ ‫אוניברסיטת‬‫הפק‬ ,‫אפיון‬‫ת‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ERP.‫אקדמי‬ ‫למוסד‬‫רישום‬ ‫מערכת‬ ,‫וירטואלי‬ ‫סטודנט‬ ‫תיק‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫ב‬-INTERNET‫ולקורסים‬ ‫לאוניברסיטה‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬,‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬PORTAL‫מערכות‬ ,‫שיבוץ‬ ‫מערכת‬ ,‫מוסדי‬ ‫זמין‬ ‫מינהל‬ ,‫רישום‬‫מערכת‬ ,CRM ‫אביב‬ ‫תל‬ '‫אונ‬‫ניה‬‫הספורט‬ ‫מרכז‬ ‫מערכות‬ ‫ול‬ ‫העברית‬ ‫האוניברסיטה‬‫הספורט‬ ‫מרכז‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬ ‫ו‬ ‫לבחינות‬ ‫מרכז‬‫ל‬‫הערכה‬‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫כול‬ ‫של‬ ‫ההקמה‬ ‫פרויקט‬ ‫ניהול‬‫כולל‬ ,CRM ‫מדיסין‬ ‫מכללת‬‫מסמך‬ ‫של‬ ‫הפקה‬RFP ‫מערכות‬ERP(‫תכנה‬ ‫)חבילות‬:‫תעשייה‬‫קמעונאות‬ , ‫ישראליפט‬ ‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫צינורות‬ ‫מגם‬ ‫מפעלי‬ ‫נ‬‫גלידות‬ ‫גה‬ ‫סמיקונדקטור‬ ‫מוטורולה‬ ‫כתר‬ ‫טרה‬ ‫מחלבות‬ ‫המרכזי‬ ‫המשביר‬ ‫דקסון‬ ‫מעבדות‬ ‫רפא‬ ‫אגרקסקו‬ ‫תרמוקיר‬ ‫גב‬ ‫ד"ר‬ ‫אלטון‬ULTMA ‫הפקת‬ ,‫אפיון‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ERP,‫חשבונאית‬ ‫מערכת‬ :‫כוללת‬ ‫אשר‬ ) ‫ומצאי‬ ‫מלאי‬ ‫ניהול‬ ,‫רכש‬ ,‫מכירות‬‫ניהול‬ ,‫הייצור‬ ‫לקווי‬ ‫ניפוק‬ ,(‫אינוונטר‬ ‫בקרה‬ ,‫תמחיר‬ ,‫העבודה‬ ‫תכניות‬ ‫ניהול‬ ,(‫ומונעת‬ ‫)שבר‬ ‫אחזקה‬ ,‫הייצור‬ ‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ,‫מנהלים‬ ‫ודוחות‬ ‫החנויות‬ ‫מחשוב‬ ‫כולל‬ ‫ריהוט‬ ‫חנויות‬ ‫רשת‬ ‫מערכות‬CRM CRM‫אקדמי‬ ‫למוסד‬‫מערכת‬CRM,‫מתעניינים‬ :‫החיצוני‬ ‫העולם‬ ‫מול‬ ‫הקשרים‬ ‫כל‬ ‫לניהול‬ ‫נרש‬‫עבודה‬ ‫למקומות‬ ‫השמות‬ ,‫תורמים‬ ,‫בוגרים‬ ,‫תלמידים‬ ,‫מים‬ CRM‫המקומית‬ ‫לרשות‬‫ב‬ ‫מקומי‬ ‫שלטון‬ ‫פורום‬ ‫עבור‬ ‫התפישה‬ ‫תכנון‬-MICROSOFT ‫ת"א‬ ‫הסטודנטים‬ ‫אגודת‬ ‫לישראל‬ ‫החדשה‬ ‫הקרן‬ ‫צבי‬ ‫בן‬ ‫יצחק‬ ‫יד‬ ‫מוד‬ CRM‫ההון‬ ‫בשוק‬‫היישום‬ ‫לחברת‬ ‫ייעוץ‬ ‫תקציביים‬ ‫וארגונים‬ ‫ממשלה‬ ‫הדואר‬ ‫רשות‬‫א‬ ‫תכנית‬‫מערכת‬ ‫יישום‬ ,‫רשום‬ ‫דואר‬ ‫מערכת‬ ‫אפיון‬ ,‫הדואר‬ ‫לבתי‬ ‫ב‬ ‫)הדוח‬ ‫השירות‬ ‫רמת‬ ‫אחר‬ ‫הבקרה‬ ‫מערך‬ ‫אפיון‬ ,‫מיעד‬ ‫של‬ ‫הכספים‬ (‫דואר‬ ‫תיבות‬ ‫איסוף‬ ,‫החודשי‬ ‫החברות‬ ‫רשות‬‫המלם‬ ‫הפרטת‬ ‫לנושא‬ ‫ייעוץ‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬(‫כעת‬ ‫מתחדש‬ ‫ואולי‬ ‫הופסק‬ ‫)הפרויקט‬ ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫אינטגרציה‬ ‫היה‬ ‫הסוכנות‬‫ודית‬‫ובקרה‬ ‫כספים‬ ‫מערכת‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫נציבות‬‫הנישום‬ ‫של‬ ‫אלקטרוני‬ ‫לתיק‬ ‫מעבר‬ ‫הייצור‬ ‫מועצות‬‫הירקות‬ ‫הפרחים‬ ,‫הלול‬ ‫למועצת‬ ‫ייעודית‬ ‫מערכת‬ ‫הייצור‬ ‫מועצות‬‫הירקות‬ ‫הפרחים‬ ,‫הלול‬ ‫למועצת‬ ‫ייעודית‬ ‫מערכת‬
  4. 4. __________________________________ Prof_Oshyot_Amnon_Elbee_0916.doc4 (‫פיתוח‬ ‫)כולל‬ ‫ייעודיות‬ ‫מערכות‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫השמירה‬ ‫חברת‬ ‫ה‬‫התעשייה‬ ‫לפיתוח‬ ‫בנק‬ ‫מצאי‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫הרכש‬ ‫דרישות‬ ‫ניהול‬ , ‫שכר‬ ‫והפקת‬ ‫תשומות‬ ‫דיווח‬ ‫של‬ ‫מורכב‬ ‫איסוף‬ ,‫אנוש‬ ‫משאבי‬ ‫מערכת‬ ‫בנקאית‬ ‫מערכת‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫אגרקסקו‬ ‫אקספורט‬ ‫תנובה‬ ‫ייעודית‬ ‫כוללת‬ ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ ‫התכנה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫ניהול‬ ‫היי‬ ‫בעבודה‬ ‫התומכת‬ ‫זה‬ ‫ללקוח‬‫מול‬ ‫ממשקים‬ ‫ומנהלת‬ ‫שלו‬ ‫חודית‬ ‫ה‬ ‫מערכת‬-ERP.‫המקומית‬ ‫ארגוניות‬ ‫מחשב‬ ‫יחידות‬ ‫של‬ ‫וניהול‬ ‫הקמה‬ ‫טרנסכלל‬-‫סחר‬ ‫הבינתחומי‬ ‫המרכז‬ ‫רפא‬ ‫מעבדות‬ ‫קאל‬ ‫אקספורט‬ ‫תנובה‬ ‫אגרקסקו‬ ‫מערכות‬ ‫של‬ ‫המקומית‬ ‫היחידה‬ ‫את‬ ‫הקמתי‬ ‫המערכת‬ ‫של‬ ‫להקמה‬ ‫פרט‬ ‫תחו‬ ‫את‬ ‫עבורם‬ ‫ניהלתי‬ ‫גם‬ ‫הלקוחות‬ ‫מן‬ ‫חלק‬ ‫עבור‬ .‫המידע‬‫מערכות‬ ‫ם‬ ‫המידע‬ ‫ומטענים‬ ‫תובלה‬ ‫תחום‬ (‫המטענים‬ ‫)מסוף‬ ‫ממן‬ ‫ערובה‬ ‫מחסני‬ (‫התעופה‬ ‫)חברת‬ ‫קאל‬ ‫דור‬ ‫סאן‬ ‫הפקת‬ ,‫אפיון‬RFP+SLA‫הפרויקט‬ ‫ניהול‬ ,‫והספק‬ ‫הפתרון‬ ‫של‬ ‫בחירה‬ , ‫ייעודית‬ ‫כוללת‬ ‫מערכת‬ ‫ליישום‬ ‫עד‬ ‫והספקים‬ ‫התכנה‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫וניהול‬ ‫ה‬ ‫בתחום‬ ‫שלו‬ ‫הייחודית‬ ‫בעבודה‬ ‫התומכת‬ ‫זה‬ ‫ללקוח‬(‫ואוויר‬ ‫)ים‬ ‫הובלה‬ ‫מנהלת‬ ‫המערכת‬ .‫ללקוחות‬ ‫חיובים‬ ‫של‬ ‫והפקה‬ ‫המלאי‬ ‫ניהול‬ ‫כולל‬ ‫ה‬ ‫מערכת‬ ‫מול‬ ‫ממשקים‬-ERP.‫המקומית‬ ‫המקומי‬ ‫השלטון‬ ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫פ"ת‬ ‫עיריית‬ :‫לאוטומציה‬ ‫החברה‬ ‫ע"י‬ ‫המערכות‬ ‫הקמת‬ ‫ובעקבותיה‬ ‫אב‬ ‫תכנית‬ ‫גיאוגרפית‬ ‫מערכת‬ ,‫המים‬ ‫מפעל‬ ,‫גבייה‬ ‫מערכת‬GIS‫ופיקוח‬ ‫ניהול‬ ,‫על‬ ,‫הציבור‬ ‫פניות‬ ‫מעקב‬ ,‫הבנייה‬WORKFLOW,‫החינוך‬ ‫מערכת‬ ,‫נכסים‬ , ‫הנהלה‬ ‫דוחות‬ ,‫תקציב‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫ובילוי‬ ‫לבידור‬ ‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫מערכות‬ ‫פיתוח‬←‫ימית‬2000 ‫השרון‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬‫סמך‬ ‫)מערכת‬ ‫מקומית‬ ‫מערכת‬ ‫פיתוח‬-‫ע‬(‫האוטומציה‬ ‫של‬ ‫לזו‬ ‫זר‬ ‫לציון‬ ‫ראשון‬ ‫עיריית‬‫פרויקט‬ ‫ניהול‬ ‫מערכת‬‫המערבית‬ ‫העיר‬ ‫פיתוח‬ ‫של‬ ‫ים‬ ‫בת‬ ‫עיריית‬(‫טכם‬ ‫)של‬ ‫עצמאית‬ ‫למערכת‬ ‫מעבר‬ ‫לקראת‬ ‫ייעוץ‬ ‫הרצליה‬ ‫עיריית‬‫לאוטומציה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הגבייה‬ ‫תכנת‬ ‫אל‬ ‫מעבר‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫עיריית‬‫ורכש‬ ‫מלאי‬ ‫מערכת‬ ‫שורק‬ ‫נחל‬ ‫אזורית‬ .‫מ‬‫מטרופולינט‬ ‫מערכת‬ ‫של‬ ‫התקנה‬ ‫לקראת‬ ‫ייעוץ‬ ‫וכלכלה‬ ‫למשק‬ ‫החברה‬,‫חשבונאית‬ ‫מערכת‬,‫גבייה‬ ,‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫עבור‬ ‫הרכש‬ ‫ניהול‬ ‫פרויקטים‬ ‫בקרת‬ ‫ונדל"ן‬ ‫נכסים‬ ‫סיבוס‬ ‫דניה‬ ,‫דורי‬ .‫א‬,‫תקציבית‬ ‫בקרה‬ ,‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫מערכות‬ERP ‫רמות‬ ‫קבוצת‬‫אחזקה‬ ,‫נכסים‬ ‫ניהול‬ ‫נכסים‬ ‫מאן‬‫מניב‬ ‫נדל"ן‬ ‫עסקאות‬ ‫חולון‬ ‫עיריית‬‫הכלכלית‬ ‫החברה‬ ‫במסגרת‬ ‫הנכסים‬ ‫ניהול‬

×