Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

מה בין ניהול מערכות מידע ושימור הזוגיות

323 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

מה בין ניהול מערכות מידע ושימור הזוגיות

 1. 1. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 1 ‫בי‬ ‫מה‬‫בי‬ ‫מה‬-- ‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬‫מידע‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬ ‫ל‬ ‫והסיכוי‬‫ל‬ ‫והסיכוי‬‫ר‬‫ר‬‫ה‬ ‫את‬ ‫צות‬‫ה‬ ‫את‬ ‫צות‬""‫כנגדנו‬ ‫עזר‬‫כנגדנו‬ ‫עזר‬"" The one who must be obeyedThe one who must be obeyed…… ‫אלבי‬ ‫אמנו‬‫אלבי‬ ‫אמנו‬
 2. 2. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 2 ‫הגדולה‬ ‫השאלה‬:‫זה‬ ‫למה‬"‫עובד‬ ‫לא‬"... """"‫לעצמי‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬‫לעצמי‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬‫לעצמי‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬‫לעצמי‬ ‫זמן‬ ‫צריכה‬ ‫אני‬"..."..."..."... ◄ ‫לפתרו‬ ‫זקוק‬ ‫הלקוח‬,‫הראשונה‬ ‫השורה‬ ‫מ‬ ‫ה‬ ‫המקצוע‬ ‫בעלי‬,‫הדרוש‬ ‫הכס‬ ‫נמצא‬,‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫אפילו‬ ‫יש‬,‫בדוקה‬ ‫טכנולוגיה‬-‫זאת‬ ‫כל‬ ‫למרות‬: ◄ ‫רצו‬ ‫לשביעות‬ ‫מגיעי‬ ‫אי‬ ‫מדוע‬ ‫המידע‬ ‫ממערכות‬...)‫הזוג‬ ‫ב‬(...?
 3. 3. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 3 ‫כללי‬ ‫כמה‬ ‫מציע‬"‫עשה‬"‫ו‬"‫מצב‬ ‫זיהוי‬ ‫סימני‬"- ‫עבור‬ ‫הטובי‬: ‫לקוחות‬-‫המשתמשי‬ ‫או‬ ‫ספקי‬-‫הפרויקטי‬ ‫מנהלי‬ ‫במהל‬: ‫חדשות‬ ‫מערכות‬ ‫מימוש‬ ‫של‬ ‫פרויקטי‬ ‫או‬ ‫יישו‬ ‫העמקת‬,‫דוגמת‬Post ERP • ‫זה‬ ‫דיו‬...
 4. 4. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 4 ‫מעורב‬ ‫אינו‬ ‫הלקוח‬ ‫כאשר‬-"‫לקוח‬ ‫אי‬" ‫הפרויקט‬ ‫כאשר‬"‫לבד‬ ‫מתנהל‬" ‫העסקי‬ ‫ההיבט‬ ‫מ‬ ‫תרומה‬ ‫אי‬ ‫כאשר‬: ‫ללקוח‬ ‫לספק‬ ‫הביורוקרטיה‬ ‫של‬ ‫הקס‬ ‫מסוד‬ ‫מתעלמי‬ ‫כאשר‬ ‫לאכזבה‬ ‫העיקריי‬ ‫הגורמי‬ """"‫ביקשתי‬ ‫כבר‬ ‫מה‬‫ביקשתי‬ ‫כבר‬ ‫מה‬‫ביקשתי‬ ‫כבר‬ ‫מה‬‫ביקשתי‬ ‫כבר‬ ‫מה‬"..."..."..."...
 5. 5. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 5 ‫הלקוח‬ ‫של‬ ‫הממוקדת‬ ‫ההגדרה‬: ‫המשל‬ ‫הלקוח‬ ‫הטקטית‬ ‫הרמה‬ ‫במלאכה‬ ‫העוסק‬ ‫שאינו‬)‫לכאורה‬(‫מעורב‬ ‫של‬ ‫בדר‬ ‫המטרה‬ ‫של‬ ‫מיקוד‬: "‫אישית‬ ‫תועלת‬ ‫של‬ ‫מדיד‬ ‫מבח‬" ‫אחד‬ ‫לכל‬‫הלקוחות‬ ‫מסוגי‬ ‫הלקוח‬ ‫הוא‬ ‫מי‬,‫מהפרויקט‬ ‫להפיק‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫מה‬? """"‫ממני‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫מה‬‫ממני‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫מה‬‫ממני‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫מה‬‫ממני‬ ‫רוצה‬ ‫היא‬ ‫מה‬............????""""
 6. 6. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 6 ‫לוודא‬ ‫טכניקה‬‫הלקוח‬ ‫רמות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬: ‫הישיר‬ ‫הדיווח‬ ‫הסיכוני‬ ‫ניהול‬ ‫מובני‬ ‫דיוני‬ ‫בקרה‬ ‫מדדי‬ ‫משובי‬ ◄ ‫הפרויקט‬ ‫ומנהל‬ ‫הלקוח‬ ‫מצד‬ ‫זהה‬ ‫דרישה‬ ‫העניי‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ """"‫אתי‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫למה‬‫אתי‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫למה‬‫אתי‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫למה‬‫אתי‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ‫למה‬"..."..."..."...
 7. 7. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 7 ‫לדרוש‬ ‫לדעת‬ ‫הלקוח‬ ‫על‬: ‫הארגו‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫עיצוב‬ ‫העסקיי‬ ‫להיבטי‬ ‫המוס‬ ‫הער‬ ‫זמינה‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫נכו‬ ‫יישו‬ ‫העסקי‬ ‫התהלי‬ ‫מ‬ ‫ההתעלמות‬ """"‫אתי‬ ‫ומה‬‫אתי‬ ‫ומה‬‫אתי‬ ‫ומה‬‫אתי‬ ‫ומה‬????"..."..."..."...
 8. 8. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 8 ‫אושיות‬‫הציויליזציה‬: ‫פרקינסו‬ ‫חוקי‬ ‫הפיטרי‬ ‫החוק‬ ‫הביורוקרטיה‬ ‫של‬ ‫הקס‬ ‫סוד‬ """"‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫הולכים‬‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫הולכים‬‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫הולכים‬‫ערב‬ ‫לארוחת‬ ‫הולכים‬????"..."..."..."...
 9. 9. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 9 ‫של‬ ‫המיצוב‬: ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫המנמ‬"‫ר‬/‫הפרויקט‬ ‫מנהל‬ ‫המידע‬ ‫מערכות‬ ‫ניהול‬/‫הפרויקט‬ PeopleWare ‫קורה‬ ‫זה‬ ‫מדוע‬? """"‫לייעוץ‬ ‫נלך‬ ‫אולי‬‫לייעוץ‬ ‫נלך‬ ‫אולי‬‫לייעוץ‬ ‫נלך‬ ‫אולי‬‫לייעוץ‬ ‫נלך‬ ‫אולי‬????"""" ↓
 10. 10. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 10 ‫הלקוח‬ ‫זיהוי‬ ...)‫אני‬ ‫מי‬ ‫תשכח‬ ‫אל‬(... ‫של‬ ‫הגדרה‬‫מסירה‬ ‫מבח‬-‫קבלה‬‫לקוח‬ ‫לכל‬ ...)‫ממון‬ ‫הסכם‬(... ‫המשל‬ ‫ללקוח‬ ‫הרגישות‬ ...)‫לחזר‬ ‫להפסיק‬ ‫לא‬(... ‫העניי‬ ‫לבעלי‬ ‫הרגישות‬ ...)‫משפחה‬ ‫גם‬ ‫יש‬(... ‫העסקי‬ ‫התהלי‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ...)‫יש‬ ‫לי‬ ‫גם‬‫קריירה‬(... •‫לביורוקרטיה‬ ‫כבוד‬ ‫לתת‬ ...)‫אנחנו‬ ‫פעם‬ ‫נזמין‬ ‫אולי‬(... ‫עושי‬ ‫מה‬ ‫אז‬? """"‫בוא‬‫בוא‬‫בוא‬‫בוא‬,,,,‫לדבר‬ ‫נשב‬‫לדבר‬ ‫נשב‬‫לדבר‬ ‫נשב‬‫לדבר‬ ‫נשב‬"..."..."..."...
 11. 11. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 11 ‫מידע‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫משטר‬ ‫או‬ ‫ממשל‬IT Governance ‫ארגוני‬ ‫משטר‬‫ב‬ ‫הממוקד‬‫הביצועי‬ ‫ניהול‬‫ו‬‫הסיכוני‬ ‫ניהול‬‫מערכות‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫טכנולוגיית‬. ‫לאסדרה‬ ‫בחלקו‬ ‫מיוחס‬ ‫המידע‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫במשטר‬ ‫הגובר‬ ‫העניי‬ ‫ציבוריות‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫הגוברת‬ ‫העסקית‬)‫יוזמות‬SOX‫סרבנס‬-‫אוקסלי‬ ‫ו‬‫בזל‬II(, ‫המידע‬ ‫טכנולוגיית‬ ‫בתחו‬ ‫שפרויקטי‬ ‫להכרה‬ ‫ג‬ ‫כמו‬: ←‫הארגו‬ ‫ביצועי‬ ‫על‬ ‫עמוקות‬ ‫להשפיע‬ ‫עשויי‬ ←‫משליטה‬ ‫בקלות‬ ‫לצאת‬ ‫עלולי‬ Wikipedia)(
 12. 12. ‫הזוגיות‬ ‫ושימור‬ ‫פרויקטי‬ ‫ניהול‬ 12 ‫שאלות‬?

×