Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
HEDERSMORD
InneHållInledning                        3Internationell rätt                   3...
InlednIngVarje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör omutomrättsliga, su...
Allmänt kan sägas att hedersrelaterat våld har sina rötter i kvinnors underordnade sociala status somofta samverkar med de...
HedersbegreppetDet är svårt att ge en generell bild av begreppet heder, eftersom det har olika betydelse i olika samhällen...
Generellt sett tycks hedersmord vara vanligare på landsbygden än i urbana miljöer. Det innebär dock inteatt den “moderna” ...
Studier från bland annat Palestina visar att när flickor eller kvinnor söker hjälp utanför familjen, uppfattasdet implicit...
utanför äktenskapet. Enbart misstanken om att kvinnan har skadat familjens heder kan leda tilltortyrliknande behandling.Je...
öknen. Hedersmord används även för att dölja förekomsten av våldtäkt och incest inom familjen, som inedanstående fall:  ...
KvinnOR gES SKyDD – i fängElSEMellan 40-60 kvinnor frihetsberövas varje år av de jordanska myndigheterna för att skydda de...
Under åren 2001-2003 var underhuset tillfälligt upplöst och i mitten av 2001 antogs ett antal“provisoriska” lagar som seda...
minst 20 mord rum, varav ett skedde inne i en rättssal. LECORVAW menar att allmänheten i Libanongärna vill tro att förekom...
Många fall av hedersmord uppmärksammas av media och människorättsorganisationer men glöms sedanbort. I andra fall lider kv...
hennes uppförande och handlingar, hennes rörelser, hennes sätt att tala. “Förseelser” som att maten inteserveras i tid, at...
Andra pekar på en brutalisering av det pakistanska samhället som ägt rum under de senaste årtiondena,genom att en rad nya ...
och delstatsregeringen i Punjab överklagade den nya domen var för sig och dessa båda överklagandenbehandlas nu som ett äre...
Den pakistanska strafflagen föreskriver dödsstraff för mord. Särskilda regler gäller om mordoffrets lagligaarvinge är avko...
ytterligare hot och trakasserier från samhället i övrigt. En misshandlad kvinna kan i de flesta fall inteheller räkna med ...
Enligt Pakistans grundlag har såväl kvinnor som män rätt att välja vem de vill ingå giftermål med ochingen får tvingas in ...
månad hittar rapporter om 2-3 fall från olika delar av Syrien och som oftast beskrivs som olyckor ellersjälvmord, men som ...
natiOnEll KaMpanJSyria Women Observatory initierade år 2006 en nationell kampanj och samlade in namnunderskrifterfrån tuse...
Necla Akdeniz var en 14-årig flicka från provinsen Kulp i Diyarbakir. En kväll 1999 sov hon hos  släktingar tillsammans m...
StatEn, SExuEll tORtyR OcH HEDEREftersom samhället fäster så stor vikt vid kvinnors heder d.v.s. deras sexuella ”renhet”, ...
noterinlEDning1) UNFPA - United Nations Population Fund, http://www.unfpa.org Violence Against Women and Girls.2) UNICEF 1...
16) Suzanne Ruggi, Middle East Report, spring 1998: Honour Killings in Palestine.17) Tahire Kocktürk-Runefors: En fråga om...
5) Honor Crimes in Yemen. A legal and social analysis on Violence against Yemeni women pertaining to honor. May2005.http:/...
Hedersmord
Hedersmord
Hedersmord
Hedersmord
Hedersmord
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hedersmord

26,129 views

Published on

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder.

 • Be the first to comment

Hedersmord

 1. 1. HEDERSMORD
 2. 2. InneHållInledning 3Internationell rätt 3Hedersmord – hur ska det definieras? 4Hedersmord och islam 4Hedersbegreppet 4Att återupprätta förlorad heder 5Hedersmord i samband med våldtäkt och incest 6Lagstiftning 7Andra hedersrelaterade brott 7Jemen 8Jordanien 8Libanon 11Pakistan 12Syrien 19Turkiet 21Noter 24 Hedersmord 2
 3. 3. InlednIngVarje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör omutomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det årligen om upp till 5000 kvinnor sommördas av sina manliga närstående för att återupprätta familjens heder. Mörkertalet är stort och enligtAmnesty International dokumenteras årligen cirka 1000 fall – enbart i Pakistan. Och antalet hedersmordtycks öka.1Hedersmord förekommer i många olika länder och samhällen. Enligt en FN-rapport som publicerades ijanuari 2000, hade den särskilda rapportören om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar,mottagit rapporter om hedersmord i Bangladesh, Brasilien, Ecuador, Egypten, Indien, Israel, Italien,Jordanien, Kina, Pakistan, Marocko, Storbritannien, Sverige, Turkiet och Uganda, under perioden 1november 1998 till 5 december 1999.2InternatIonell rättDiskriminering av och våld mot kvinnor utgör allvarliga kränkningar av de grundläggande fri- ochrättigheterna. Flera internationella deklarationer, konventioner och resolutioner har antagits för attge kvinnor ett fullvärdigt skydd. Enligt dessa är staten skyldig att erbjuda kvinnor skydd, oavsett omkränkningarna sker i den offentliga eller privata sfären.FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 3, fastslår att “Alla människor har rätttill liv, frihet och personlig säkerhet”. Alla människor har rätt att inte utsättas för tortyr eller annan grym,omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (artikel 5). Äktenskap må ingås endast medde blivande makarnas fria och fullständiga samtycke (artikel 16:2). Fri- och rättigheterna tillfaller allamänniskor ”utan åtskillnad av något slag, såsom ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annanuppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt” (artikel 2).Den allmänna förklaringen fastslår således att alla människor har rätt att få leva ett liv i jämlikhet, utandiskriminering och med lika skydd från lagens sida.Hedersmord utgör en extrem form av könsrelaterat våld. FN:s generalförsamling antog 1993 endeklaration om avskaffande av våld mot kvinnor. Deklarationen fördömer allt fysiskt, sexuellt ochpsykologiskt våld mot kvinnor, vare sig det sker inom familjen, i samhället eller om det utförs av elleraccepteras av statsmakten. FN:s medlemsländer uppmanas att fördöma våld mot kvinnor och att intehänvisa till sedvänjor, traditioner eller religiösa överväganden för att därigenom undvika sitt ansvar attavskaffa det.I januari 2001 antog FN:s generalförsamling en resolution (55/66) om avskaffande av brott mot kvinnori hederns namn. Resolutionen fastslog att hedersrelaterade brott mot kvinnor är en fråga som berörkvinnors mänskliga rättigheter och att det åligger medlemsstaterna att förhindra och utreda sådana brott,samt ställa förövarna inför rätta. Staten är skyldig att ge offren skydd. Statens undlåtenhet att skyddaoffren utgör i sig en kränkning av de mänskliga rättigheterna.I april 2002 antog Europarådet en rekommendation (Rec 2002, 5) om skydd mot våld mot kvinnor, somäven innehöll särskilda rekommendationer till medlemsländerna beträffande hedersmord.Trots detta har flera länder i bland annat Latinamerika och Mellanöstern institutionaliserat idén ommännens rätt att försvara sin heder (honour defence) i sin lagstiftning. Fäder, bröder och äkta män sommördat en kvinnlig familjemedlem i hederns namn kan enligt lagen komma att åtnjuta strafflindring ellerstraffrihet ibland annat Irak, Jordanien, Syrien, Marocko, Qatar, Turkiet och på Haiti.I Brasilien var det fram till mitten av 1980-talet vanligt att män som anförde förlorad heder som motiv tillmord på kvinnor frikändes eller dömdes till kortare straff, trots att lagligt stöd för sådana domar saknades. Hedersmord 3
 4. 4. Allmänt kan sägas att hedersrelaterat våld har sina rötter i kvinnors underordnade sociala status somofta samverkar med de normer, trosföreställningar och samhällsinstitutioner som upprätthåller patriarkalastrukturer. Hedersrelaterade brott, som i sin värsta form kulminerar i mord, är en del av ett betydligt meromfattande problem som årligen drabbar miljontals kvinnor världen över: nämligen fysiskt, sexuellt ochpsykologiskt våld utövat av deras närstående män.Hedersmord – Hur ska det defInIeras?Hedersmord definieras ofta som: mord på en kvinna, utfört av hennes far, bror, make eller annan manligsläkting, för att hon haft en påstådd eller verklig sexuell relation innan hon ingått äktenskap eller utanföräktenskapet.3I starkt patriarkala samhällen betraktas kvinnors föräktenskapliga eller gifta kvinnors utomäktenskapligasexuella förbindelser som det allvarligaste hotet mot männens och familjens heder. Begreppethedersmord är kopplat till kvinnans (otillåtna) bruk av sin sexualitet och/eller ett omoraliskt, oacceptabeltuppförande. Kvinnan anses, genom sitt påstådda eller verkliga beteende, ha dragit skam över sin familjgenom att bryta mot de accepterade samhällsnormerna för hur en kvinna förväntas uppföra sig.4Men även andra opassande beteenden hos de kvinnliga familjemedlemmarna kan dra skam och vanäraöver familjen, och i förlängningen över hela samhället.5 Kvinnor mördas för att de gift sig med män desjälva valt, för att de vägrat ingå tvångsgifte, för att de skilt sig från män som misshandlat dem, för att deflirtat, visat brist på lydnad eller för att de “tillåtit sig själva” att bli våldtagna..6I en situation då kvinnan anses ha dragit skam över familjen åligger det de manliga familjemedlemmarnaatt återupprätta hedern. Mordet ses som en rättvis och berättigad handling. En man som begår etthedersmord försvarar inte bara sin egen heder utan även moralen i samhället.7Även pojkar och män som anses bryta mot rådande normer kan riskera att utsättas för hedersmord.Under senare år har man t.ex börjat uppmärksamma homosexuella pojkars/mäns utsatthet förhedersförtryck i Sverige.Hedersmord ocH IslamDe flesta hedersmord begås i muslimska länder.8 Förekomsten av hedersmord i den muslimska världendateras till förislamisk tid. Det finns inget stöd för hedersmord i islam.Inom islam finns strikta regler om vad som är tillåtet (halal) och vad som är förbjudet (haram).Äktenskapsbrott och utomäktenskapligt sex (zina) är förbjudna handlingar. Den islamska lagen Shari’a,som baseras på Koranen, föreskriver dödsstraff genom stening för äktenskapsbrott för både kvinnor ochmän, men bara om det finns fyra vittnen till den sexuella akten. Motsvarande straff för ogifta kvinnor ochmän som haft utomäktenskapligt sex är 80 piskrapp. Islam tillåter inte att enskilda personer tar lagen isina egna händer och själva bestraffar brottslingen.9Många muslimska feminister, intellektuella modernister och muslimska ledare menar att islam ochShari’a har feltolkats och att hedersmord är ett exempel på hur sedvänjor och traditioner åsidosatt islam.Enligt muslimska feminister är en av orsakerna till detta att islam genom alla tider uttolkats av män.Ett annat problem är att många muslimska ledare undlåter att uttryckligen ta avstånd från hedersmordvilket tenderar att ge legitimitet åt morden.Tilläggas bör att en del forskare menar att hedersmord förekommer i alla kulturer och att just heder är enbakomliggande orsak till de flesta mord på kvinnor som utförs av deras manliga partner. Mord på kvinnori nära relationer avspeglar enligt dessa forskare attityder som är gemensamma för alla samhällen ochländer, och som handlar om kvinnans värde, hennes “riktiga” roll i samhället och mäns äganderätt överoch kontroll av kvinnor.10 Hedersmord 4
 5. 5. HedersbegreppetDet är svårt att ge en generell bild av begreppet heder, eftersom det har olika betydelse i olika samhällen,samhällsgrupper och kontexter och är föränderligt över tid. Begreppet är omtvistat men många forskaremenar ändå att det är relevant och att kraven på kvinnlig kyskhet är ett centralt element inte bara i det såkallade kyskhetsbältet (ungefär Mellanöstern/Nordafrika) utan också i andra delar av Medelhavsområdet.I de flesta länder ses familjen som det fundament på vilket samhället vilar. I många länder ärfamiljen hierarkiskt uppbyggd utifrån kön och ålder: de unga är underordnade de äldre, kvinnorna ärunderordnade männen.11 Den enskilda familjens status är till största del beroende av familjens heder.I sådana samhällen är mannens värde, status och acceptans, både i de egna och i samhällets ögon,avhängigt av faktorer såsom stam- eller klantillhörighet, familjeheder och ägande.12 Heder är relaterat tillpatriarkala familje- och släktskapsrelationer och individen betraktas i första hand som en del av gruppen,klanen eller familjen.Hedersbegreppet, som dessvärre används för att legitimera våld mot eller mord på kvinnor, baseraspå idén om att mannens heder är beroende av de andra familjemedlemmarnas uppförande ochbeteende.13 Särskilt viktig för – och direkt kopplad till mannens och familjens heder är de kvinnligafamiljemedlemmarnas kyskhet. Kvinnornas kyskhet utgör gränsen mellan heder och skam och kvinnornaär med andra ord bärare av männens, familjens och hela släktens heder.Hedersetiken grundas på föreställningen om att kvinnan har ett ansvar för att försvara hedern samtidigtsom hon inte själv är kapabel att värna om sin kyskhet. Kvinnans könsliv upphör därmed att vara hennesprivata angelägenhet och hålls under sträng övervakning.Ofta karaktäriseras så kallade hederskulturer av varierande grader av könssegregation och kvinnokontroll.Det tar sig bland annat uttryck i att kvinnans rörelsefrihet begränsas till den så kallade privata sfären.14Den sociala kontrollen utförs av såväl kvinnor som män, både inom och utanför familjen.En kvinna tillåts inte begå misstag, och blotta misstanken om att hon är involverad i en otillåten sexuellrelation med en man, kan innebära livsfara för henne. Undersökningar som gjorts i Jordanien visar attflertalet kvinnor som mördats i hederns namn är unga och ogifta och mellan 90-95% av dessa kvinnorhar vid obduktion visat sig vara oskulder.15Den unga, ogifta kvinnans värde är starkt sammanflätat med hennes oskuld. Familjen vakar överdottern och ofta begränsas den unga kvinnans rörelsefrihet drastiskt när hon når förpubertal ålder. Attlåta eller tvinga sina döttrar att ingå äktenskap vid tidig ålder blir således ett sätt att förhindra otillåtnaföräktenskapliga sexuella förbindelser och bevara flickornas kyskhet. En kvinnas oskuld “ägs” av männenomkring henne: först av fadern som överlämnar gåvan till en annan man i samband med dotternsgiftermål.16Den traditionella kvinnorollen tillmäter kvinnan värde och respekt genom moder- och hustruskapet. Dengifta “goda” kvinnan är den som underordnar sig mannens och familjens behov och hjälper mannenatt bevara sitt rykte och sin heder genom att låta honom fullgöra sin plikt att se till att hon uppträderanständigt. Om en gift kvinna begår äktenskapsbrott har hon därmed visat på makens oförmåga attskydda henne, vilket är hans plikt.17 En viktig uppgift för den gifta kvinnan är att uppfostra sina döttrar tillatt följa gällande normer för hur kvinnor förväntas uppföra sig.att återupprätta förlorad HederI så kallade hederskulturer återfinns begreppen heder och skam i hela samhället, men i varierande gradoch med olika konsekvenser för den kvinna som anklagas för att ha överskridit normerna. En flicka frånden lägre samhällsklassen på landsbygden i Irak som misstänks vara involverad i en föräktenskapligsexuell relation löper stor risk att dödas. En flicka från medelklassen i storstaden straffas sannolikt genomatt hållas i husarrest för samma “brott”.18 Hedersmord 5
 6. 6. Generellt sett tycks hedersmord vara vanligare på landsbygden än i urbana miljöer. Det innebär dock inteatt den “moderna” stadsbefolkningen saknar förståelse för eller automatiskt tar avstånd från företeelsen.Hedersmord förekommer i alla samhällsklasser.Hedersmordet föregås ofta av att familjen försökt få dottern att anpassa sig till gällande normer genomhot, trakasserier, misshandel och husarrest.19 En del forskare menar att sannolikheten för att en kvinnaska utsättas för hedersmord är mycket liten så länge som kvinnans (påstådda eller verkliga) överträdelseav gällande normer förblir dold. Familjen kan då välja att inte bestraffa henne alls eller att bestraffa hennepå annat sätt; hon kan till exempel hållas i husarrest eller förskjutas av sin familj och bli tvingad att flyttafrån orten.Om överträdelsen blir allmänt känd tvingas familjen agera för att bevara sin samhälleliga position.20 Omoch hur familjen agerar beror med andra ord på vad man upplever att familjen – kollektivet – riskerar attförlora genom att inte agera.Det är de manliga familjemedlemmarnas sak att återupprätta hedern när den väl skändats. Att renafamiljen från skammen och vanäran är inte bara accepterat av omgivningen utan ofta ett uttalat krav. Denman som inte agerar för att återställa den förlorade hedern, förlorar omvärldens respekt och utsätts föröppet hån och starka påtryckningar. En man som tar saken i egna händer och visar makt och förmåga attsäkerställa sin heder genom att mörda den som åsamkat skammen, hyllas däremot som en hjälte.21Detta torde vara ett av skälen till att många hedersmord sker i det offentliga.22 Bestraffningen eller mordetkan till och med öka familjens anseende och heder så att familjens sociala status stiger.23Undersökningar från Jordanien visar att det oftast är bröder som är förövare, följt av fäder. Men ävenmanliga kusiner eller farbröder utför ibland morden, liksom kvinnans make eller makens släkt. Oftautses en minderårig bror till att utföra mordet, eftersom deras ringa ålder medför lägre straff.24 Såväl denmördade kvinnan som förövaren är i viss mån offer för hedersetikens krav på återupprättad heder.En del bedömare menar att man ofta underskattat den roll som offrets kvinnliga anhöriga, grannkvinnormed flera spelar i samband med hedersmord. Det händer att kvinnor är direkt delaktiga i mordet,även om det sällan tycks vara fallet. Däremot bereder de väg för dåden genom att de ofta ligger bakomryktesspridning och skvaller, som i värsta fall leder fram till hedersmordet. Kvinnor kan också ha en deli förberedelserna eller hemlighållandet av mordplanerna. I likhet med övriga personer i det omgivandelokalsamhället, är inte heller kvinnor behjälpliga i eventuella polisutredningar.25Ett skäl till att kvinnor medverkar eller undlåter att ingripa för att förhindra mordet kan vara att familjensekonomiska situation eller framtidsutsikterna för övriga kvinnliga släktingars giftermål tros kunnaförsämras om inte familjehedern återupprättas.26 Många kvinnor är också helt beroende av familjen försin försörjning. I hederskulturerna är föreställningen om familjens heder även internaliserad hos de flestakvinnor.Hedersetiken konserverar manliga intressen och de kvinnor som utmanar grundförutsättningarna riskeraratt förlora socialt anseende, eller själva utsättas för förföljelse.Hedersmord I samband med våldtäkt ocH IncestFlera exempel från bland annat Pakistan, Jordanien och de palestinska samhällena visar att även kvinnorsom våldtagits riskerar att utsättas för hedersmord. Sexuella övergrepp på kvinnor betraktas ofta som ettbrott riktat mot kollektivet, snarare än mot individen. En kvinna som blivit våldtagen kan i värsta fall ansesha dragit skam över såväl familjen som samhället i stort. När sexuella övergrepp på kvinnor blir allmäntkända rubbas den sociala jämvikten och stabiliteten i samhället.I den mån som offret för våldtäkten överhuvudtaget berättar om övergreppet, försöker familjen ofta tystaned händelsen och hålla den dold. Medicinska ingrepp och operationer för att återställa mödomshinnan isyfte att säkerställa att ”skandalen” inte uppdagas i samband med framtida giftermål, förekommer. Hedersmord 6
 7. 7. Studier från bland annat Palestina visar att när flickor eller kvinnor söker hjälp utanför familjen, uppfattasdet implicit som ett underkännande av familjens förmåga att skydda dem och kan leda till hot frånfamiljens sida.27I flera länder i Mellanöstern undgår våldtäktsmannen att ställas inför rätta om han går med på att gifta sigmed sitt offer. Den våldtagna kvinnan döms därmed till ett livslångt straff när hon tvingas ingå äktenskapmed förövaren. För offrets familj innebär giftermålet att hedern räddas.Olika versioner av den här typen av lagstiftning återfinns bland annat i Marocko, Libanon, Syrien,Jordanien, Palestinska områdena, men även i flera länder i Central- och Sydamerika såsom Guatemala,Ecuador och Mexiko. Liknande lagar avskaffades i Argentina och Costa Rica så sent som 1999.Hedersmord används också för att skyla över incest och våldtäkt på unga flickor inom familjen,i synnerhet om övergreppen resulterat i graviditet. Den unga kvinnan anklagas då ofta direkt avgärningsmannen för att ha haft en otillåten föräktenskaplig sexuell relation med någon utomståendeman. I flera sådana fall har myndigheterna sökt skydda den mordhotade kvinnan genom att hålla henne ifängelse.28lagstIftnIngFöreställningarna om heder och det legitima i att mörda en kvinna för heders skull kodifieras i lagstiftning.I flera länder medges strafflindring eller till och med straffrihet för mord på kvinnor om gärningsmannenhänvisar till heder.29Lagar som medger strafflindring för hedersmord kan spåras långt tillbaka i tiden. I den ottomanskastrafflagen behandlades hedersmord genom artikel 188. Denna artikel baserades i sin tur på den franskastrafflagen från 1810 (artikel 324), som medgav strafflindring för äkta män som begått så kallade “crimeof passion”. Först 1975 avskaffades artikel 324 ur strafflagen i Frankrike.30Än idag medges strafflindring eller till och med straffrihet för hedersmord i bland annat Syrien, Irak ochde palestinska områdena. I andra länder, exempelvis Pakistan är strafflättnader eller frikännande vidhedersmord numera snarare ett utslag av sedvänjor och domstolars juridiska beslut, än tillämpning avgällande lagar. I majoriteten av dessa länder finns inga motsvarande strafflättnader för kvinnor, även omde anför heder som motiv till mord.I Jordanien, där människorättsorganisationer, kvinnorörelser och enskilda personer under flera års tiddrivit omfattande kampanjer för att få bort strafflättnader för hedersmord ur lagstiftningen, har underhuseti parlamentet vid två tillfällen röstat emot förslag till lagreformer som syftat till att avskaffa de aktuellalagparagraferna. I stället antog parlamentet i december 1999 ett förslag som utökade existerande lag tillatt även omfatta kvinnliga gärningsmän.31Norra Irak/Kurdistan avskaffade i augusti 2002 strafflättnader för hedersmord ur sin lagstiftning. Fram tilldess hade den irakiska strafflagen No.111 från 1969 tillämpats.32andra Hedersrelaterade brottUtöver hedersmord begås även andra brott i hederns namn. Det omfattar t.ex barnäktenskap,tvångsäktenskap, misshandel, syraattacker, frihetsberövande, försvinnanden, våldtäkter eller andrasexuella övergrepp och trakasserier.Hedersmord ses ofta som en sista utväg och föregås nästan alltid av att flickan eller kvinnan utsättsför stark kontroll och omfattande begränsningar av den personliga och sexuella integriteten ochsjälvbestämmandet.Flickor och kvinnor i alla åldrar kan anklagas för att dragit skam över sin familj eller deras samhälle pågrund av sitt uppförande – allt ifrån att småprata med en manlig granne till att ha en sexuell relation Hedersmord 7
 8. 8. utanför äktenskapet. Enbart misstanken om att kvinnan har skadat familjens heder kan leda tilltortyrliknande behandling.JemenEfter att Syd- och Nordjemen återförenades år 1990 antogs en ny konstitution som garanteradelikhet inför lagen för alla medborgare och alla medborgares lika rättigheter och offentliga skyldigheter.Konstitutionen stadgade att ingen diskriminering fick äga rum på grunder såsom kön, hudfärg, härkomst,språk, yrke, social status eller religion.1 Efter inbördeskriget 1994, genomfördes författningsändringaroch avsnittet som handlade om otillåten diskriminering togs bort. Istället infördes en ny skrivning omatt “Kvinnorna är männens systrar och de har rättigheter och skyldigheter i enlighet med Shari’a ochi enlighetet med lagen”.2 Enligt författningen från år 1994 är den islamska lagen – Shari’a – den endakällan som lagstifningen baseras på.3Enligt organisationen Sisters Arab Forum for Human Rights (SAF), har kvinnors situation avsevärtförsämrats i takt med att antalet medlemmar av traditionella klaner ökat i parlamentet.4Hedersbegreppet i Jemens lagstiftning innefattar inte bara kyskhet och otillåtna sexuella relationer utanberör också företeelser som att lämna hemmet utan makens tillstånd.Artikel 40 i 1992 års Personal Status Law no.20 och 1998 års lag no. 28 stipulerar att:“Maken har rätt att åtlydas av sin hustru när det ligger i familjens intresse”.Kvinnan ska:1. flytta med maken till det äktenskapliga hemmet om hon inte angett som vilkor i äktenskapskontraktet att hon ska kvarvara i sin familjs hem. I sådant fall ska hon möjliggöra för maken att bo med henne och ge honom hans äktenskapliga rättigheter2. tillåta honom att ha sex med henne3. foga sig efter hans befallningar utan att sätta sig upp mot honom. Hon ska utföra alla sina plikter i hemmet.4. inte lämna hemmet annat än med makens tillåtelse eller om hon haft en godtagbar ursäkt i enlighet med Shari’a [...] utan att bryta mot hedern [...] eller för att sköta sina finansiella ärenden eller utföra sitt arbete som överenskommel förutsatt att det inte strider mot Shari’a. En sådan ursäkt som accepteras enligt Shari’a är att kvinnan lämnar hemmet för att sköta om och hjälpa sina ålderstigna föräldrar om det inte finns någon annan som ser till dem.5Strafflagen föreskriver dödsstraff för mord på kvinnor. Strafflindring medges dock för hedersrelateradebrott och hedersmord. I fall av äktenskapsbrott kan den make som mördar sin hustru och hennes älskaredömas till böter eller fängelsestraff på max ett år.6Uppgifter om hedersmord i Jemen är mycket knapphändiga och uppgifterna går i sär. Flera artiklarrefererar till en universitetsstudie som uppskattade att 400 kvinnor mördades i hederns namn i Jemenunder år 1997.7JordanIenÅrligen rapporteras mellan 20-30 hedersmord i Jordanien. Men mörkertalet är stort och det verkligaantalet offer tros vara betydligt fler.En advokat från Jordanian Women’s Union uppskattar att antalet hedersmord är fyra gånger fler än vadde officiella uppgifterna visar.1 Chefen för the Public Security Directorate’s Family Protection Unit (FPU)menar att många av de självmord bland kvinnor som rapporteras, i själva verket är hedersbrott, därkvinnan tvingats till att begå självmord.2I andra fall arrangeras hedersmordet så att de ska se ut som självmord. Flera av de kvinnor som varje årrapporteras som saknade och “försvunna” tros också ha mördats i hederns namn, och sedan begravts i Hedersmord 8
 9. 9. öknen. Hedersmord används även för att dölja förekomsten av våldtäkt och incest inom familjen, som inedanstående fall: År 1993 våldtogs 16-åriga Kifaya av sin bror Mahmoud. Våldtäkten resulterade i graviditet och Kifaya genomgick en abort varpå hon giftes bort till en 50-årig man. Sex månader senare upplöstes äktenskapet och samma kväll knivhöggs hon ihjäl av sin äldre bror Khalid. Khalid dömdes till 7 1/2 års fängelse för överlagt mord men straffet reducerades sedan till 1 års fängelse. Mahmoud dömdes till 13 års fängelse för våldtäkt och försök till mord på sin syster.OffREn OcH föRövaRnaOfficiell statistik visar att de flesta hedersmord i Jordanien utförs av bröder till kvinnan (61.9%) följt avfäder (14.3%) och därefter bror- eller systerson (10%). Ofta utses en minderårig bror till att utföra mordeteftersom minderåriga riskerar kortare straff och i regel avtjänar straffet på ungdomsanstalt, utan atthamna i straffregistret.3Flertalet hedersmord i Jordanien begås i fattiga, tättbebyggda områden på landsbygden, men är intebegränsade till dessa områden utan förkommer i alla samhällsgrupper.4Blotta misstanken om en olovlig sexuell relation eller tecken på omoraliskt beteende kan försätta flickoroch kvinnor i livsfara. Flertalet kvinnor som mördas i hederns namn är unga och ogifta och har vidobduktion visat sig vara oskulder. Enligt chefsrättsläkaren i Amman, som utreder alla dödsfall där detfinns misstankar om hedersrelaterade brott, tar man emot omkring 300 flickor per år, vars familjer kräveren försäkran om att flickornas mödomshinna är oskadd. Chefsrättsläkaren uppger att han i flera fallbevisat att flickan i fråga varit oskuld, men ändå fått tillbaka hennes kvarlevor några månader senare.5Undersökningar visar att omkring 90% av de kvinnor som mördats i hederns namn, vid obduktion visatsig vara oskulder.6 Ungefär 70% av offren för hedersmord är mellan 15 och 27 år.7Mellan åren 1986-1999 utgjorde hedersmorden mellan 17-34% av det totala antalet mord i Jordanienunder ett år: år antal mord hedersmord andel i % 1986 66 22 33 1987 69 18 26 1988 76 23 30 1989 62 20 32 1990 82 22 26 1991 76 24 31 1992 93 27 29 1993 96 33 34 1994 87 24 27 1995 78 20 25 1996 108 19 17 1997 105 25 23 1998 108 22 20 1999 67 17 25 2002 22Källa: Faqir Fadia: Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan. Third World Quarterly, Vol 22, No 1,2001 och The Jordan Times 2002-12-29 Hedersmord 9
 10. 10. KvinnOR gES SKyDD – i fängElSEMellan 40-60 kvinnor frihetsberövas varje år av de jordanska myndigheterna för att skydda dem mothedersrelaterad brott och mord.8 Lagen om brottsförebyggande åtgärder från 1954 medger att kvinnorkan placeras i fängsligt förvar genom administrativa beslut i syfte att skydda dem under upp till tre år.9Ett problem är att när kvinnorna väl fängslats behandlas de som omyndiga och kan inte lämna fängelsetnär de själva vill. Myndigheterna kan kvarhålla kvinnorna om de fruktar för kvinnas säkerhet och liv.10En kvinna som hålls i administrativt förvar kan dock släppas om en manlig släkting till henneundertecknar en begäran om det. Ofta måste släktingarna skriva under en försäkran om att de intekommer att skada eller döda flickan eller kvinnan. I flera kända fall har dock kvinnorna mördatsomedelbart efter frigivningen. Om släktingarna vägrar skriva under kvarhålls kvinnan. Det finns exempelpå kvinnor som har suttit fängslade i upp till 12 år: Kifah (fingerat namn) var 18 år när hon först fördes till kvinnofängelset utanför Amman år 1989. Hon hade träffats av fyra av de 22 skotten som hennes farbror avlossat mot henne när hon försökte rymma med sin pojkvän. Farbrodern letade reda på paret och hann i kapp dem precis innan de lyckats ta sig över gränsen till ett grannland. Hennes “brott” var att hon vägrat gifta sig med sin kusin. Fortfarande efter 12 år satt Kifah fängslad.11Tidigare hölls de hotade kvinnorna tillsammans med dömda brottslingar vid Women’s Correctional andRehabilitation Center – ett kvinnofängelse söder om Amman. Under senare år har fängelseledningeninrättat en speciell avdelning för de förföljda kvinnorna. Enligt uppgifter finns det hälso- och sjukvårdpå området, liksom socialarbetare, en lekskola för kvinnornas barn samt ett bibliotek. Vidare bedrivsundervisning för att öka kvinnornas möjligheter till försörjning.12År 2005 inrättades ett center, “Family Rehabilitation Center”, i Amman där våldsutsatta och hotadekvinnor skulle kunna söka sig, men centret har ännu inte tagits i drift.13HEDERSMORD i JORDaniEnS lagStiftning OcH pOlitiKDen jordanska konstitutionen från 1953, garanterar alla jordanska medborgares rättigheter oavsett kön.Enligt den jordanska strafflagen kan mord straffas med livstids fängelse eller dödsstraff. Lagen medgerdock strafflindring för hedersmord och i de allra flesta fall av hedersmord åtnjuter förövaren starktreducerade straff. I ett fall dömdes en far som mördat sin dotter till 6 dagars fängelse.14Människorättsorganisationer, kvinnorörelser, kungahuset och enskilda personer har under flera års tiddrivit omfattande kampanjer för att bekämpa strafflindring och straffrihet för hedersmord. I mars 1999skrev kung Abdullah ett brev som instruerade premiärministern att “ändra lagarna som diskriminerarkvinnor och utsätter dem för orättvisa”.15 Regeringen presenterade ett förslag till lagändring med skärptapåföljder för hedersmord. Förslaget antogs av överhuset men i november 1999 röstade underhuset iparlamentet emot detsamma. I januari 2000 gjorde regeringen ett nytt försök att få igenom lagreformen,som återigen godkändes av överhuset men som stoppades av parlamentets underhus efter en diskussionsom varade i tre minuter.16Lagreformen mötte starkt motstånd bland många parlamentariker som bland annat tolkat förslagetsom ett sätt att “legalisera obscenitet och äktenskapsbrott”. Kampanjen för lagreformen utfördes, enligtenskilda parlamentsledamöter, av personer som mottagit pengar från utlandet “i syfte att infiltrera detjordanska samhället och sprida omoral”.17 Andra parlamentsledarmöter har hävdat att de är emotäktenskapsbrott, men att de än mer emotsätter sig att enskilda personer har rätt att döda eller ta lageni sina egna händer. I en undersökning som gjordes av den engelskspråkiga dagstidningen The JordanTimes framgick att 62% av jordanierna motsatte sig ändringsförslaget av artikel 340. Det främsta skäletsom angavs var rädslan för att det skulle kunna leda till “moraliskt sedefördärv i samhället.”18 Hedersmord 10
 11. 11. Under åren 2001-2003 var underhuset tillfälligt upplöst och i mitten av 2001 antogs ett antal“provisoriska” lagar som sedan ratificerades av parlamentet när den nya lagstiftningen väl samlats. Ävenett av de lagrum som behandlar hedersmord berördes.aRtiKEl 340Före lagändringen av artikel 340 som genomfördes år 2001 kunde den man som förövat hedersmordhelt undgå att straffas under vissa omständigheter enligt artikel 340:§1 i den jordanska strafflagen. Dettalagrum användes dock sällan i praktiken.19 Lagändringen från år 2001 innebar dock fortsatt strafflindringförövare av hedersmord för varje man som attackerar sin hustru eller någon annan kvinnlig släkting sombegår äktenskapsbrott eller befinner sig “olagligt i säng” med en annan, och dödar, sårar eller skadaren av dem eller båda. Lagen gjordes dessutom könsneutral genom att ytterlikare en klausul lades tillsom tillerkänner samma strafflindring för kvinnor som begår hedersmord.20 I september 2003 skulleparlamentet ratificera lagändringen av artikel 340. Återigen godkändes lagändringen av överhuset menstoppades av underhuset.21aRtiKEl 98Artikel 98, vilket vanligtvis är det lagrum som används för strafflindring lyder: “den som begår ett brott iett anfall av raseri, orsakat av en orättfärdig och skadlig handling från offrets sida, åtnjuter strafflindring.”Lagen är könsneutral och omfattar således såväl kvinnor som män.Till skillnad från artikel 340 krävs inte att gärningsmannen ertappat offret på bar gärning (in flagrante)eller någon annat bevisstandard för att påvisa kvinnans felsteg.Strafflindring kan ges för sådana brott som är straffbara med döden, däribland överlagt mord och artikel98 stipulerar att straffet kan sänkas till minst ett års fängelse. Dessutom kan domstolarna ytterligarehalvera straffet om offrets familj avstår från sin rätt att anmäla brottet till domstol. När det gäller såkallade hedersmord är offrets anhöriga samma familj, vars medlemmar är delaktiga eller medskyldiga tillbrottet. Familjen avsäger sig därför nästan alltid rätten att anmäla brottet. Detta leder till att förövarna avhedersmord kan dömas - och ofta döms - till fängelse i sex månader.22Trots att artikel 98 är könsneutral, gynnar lagen i dess praktiska tillämpningen enbart män.Hedersrelaterade brott som uppenbarligen är planerade, bedöms regelmässigt av domstolarna som utslagav ett ”anfall av raseri” hos gärningsmännen. Domstolarna accepterar även de mest triviala utmaningarmot den patriarkala auktoriteten som “orättfärdiga och skadliga” handlingar från offrets sida.23I ett fall av hedersmord som rapporterades i The Jordan Times, skriver till exempel domstolen i sittutslag att offret utmanade normer och traditioner och var en rebellisk person som förorsakade sin familjskam och vanära “genom att lämna hemmet utan deras vetskap eller tillstånd”. Enligt journalisten ochkvinnorättsaktivisten Rana Husseini, har ageranden såsom att lämna sitt hem eller att yttra ord som“Det är mitt liv och jag är fri att göra som jag vill” betraktats som “orättfärdiga och skadliga handlingar” ijordanska domstolar.24Ordningsmakten anklagas för partiskhet vad gäller våld mot kvinnor i Jordanien. Vanligtvis undlåterpolisen att seriöst utreda eller samla relevanta bevis från alla parter som är involverade i brottet ellermordet.25lIbanonUppgifterna om antalet hedersmord i Libanon går isär. I samband med en konferens om hedersmordsom hölls i Beirut i maj 2001, hävdade libanesiska advokater att i genomsnitt en kvinna i månadenfaller offer för hedersmord. Siffran baserades på antalet fall som tagits upp i rättegång och advokaternamenade att det verkliga antalet är betydligt högre.1 Det är dock svårt att göra uppskattningar eftersomhedersmord ofta arrangeras så att de ska se ut som olyckor.Enligt studier som gjorts av den libanesiska kvinnorättsorganisationen The Lebanese Council to ResistViolence Against Women (LECORVAW) har antalet hedersmord ökat under senare år. Under 2002 ägde Hedersmord 11
 12. 12. minst 20 mord rum, varav ett skedde inne i en rättssal. LECORVAW menar att allmänheten i Libanongärna vill tro att förekomsten av hedersmord är ett mindre problem än i omgivande länder.2 Libanesiskmedia rapporterade om mellan två och tre fall av hedersmord i månaden under hela år 2001.3HEDERSMORD i libanOnS lagStiftningÅr 1999 gjordes vissa ändringar i den libanesiska lagstiftningen gällande hedersmord. Fram till dessmedgav strafflagen straffminskning eller till och med straffrihet för hedersmord.4I likhet med den syriska lagstiftningen, innehöll den libanesiska lagen begreppet “tvivelaktig hållning”,åsyftande offrets beteende i en “misstänkt” situation. Ett sådant beteende hos offret kunde föranledastrafflättnader för förövaren. Det var domarens sak att utifrån sitt eget omdöme avgöra vad som kundebetraktas som “tvivelaktig hållning” hos offret. Begreppet missbrukades, vilket visas i följande exempel: En bror ser sin syster tillsammans med en lärare på bygatan. Brodern dödar henne och söker strafflindring genom att åberopa att hans syster uppvisat en “tvivelaktig hållning”. I ett annat exempel ser en bror sin syster anlända till hemmet tillsammans med en grupp vänner. Han dödar henne och hävdar att en av de unga männen i gruppen var hennes älskare och åberopar systerns “tvivelaktiga hållning”.5Trots vissa förändringar i lagen tas gärningsmannens motiv fortfarande i beaktande och förövaren kani praktiken slippa undan med ett kortare fängelsestraff. Kvinnor som mördar sina män i hederns namnåtnjuter ingen strafflindring.6FN:s barnkommitté, vars uppgift är att granska efterlevnad av Konventionen om barnets rättigheter(Barnkonventionen) i de länder som anslutit sig till konventionen, uttryckte år 2002 sin oro överförekomsten av hedersmord i Libanon:Noting the statement by the delegation that the problem of crimes comitted in the name of honour do notexist in the State Party, the Committe is nevertheless concerned that the provisions relating to “honourcrimes” remain in the Penal Code. It is deeply concerned at the statement by the delegation that in somecases such crimes are not punished at all.The Committee recommends that the State party:(a) Rapidly review its legislation with a view to eliminating all provisions allowing sentences to be reduced if the crime in question is committed in the name of honour;(b) Amend the law in accordance with international standards and ensure prompt and thorough investigations and prosecutions; and(c) Undertake awareness-raising activities to make such practices socially and morally unacceptable.7pakIstanKvinnor i Pakistan ses som andra klassens medborgare och utsätts för en systematisk diskriminering.De förnekas sina ekonomiska, sociala, medborgerliga och politiska rättigheter, och diskrimineras av enlagstiftning som den militäre diktatorn Zia ul-Haq införde på 1970- och 80-talen.1Den icke-statliga kommissionen för mänskliga rättigheter i Pakistan, HRCP, konstaterade i sin rapportför år 2000 att trots att nästan 51 procent av landets cirka 150 miljoner invånare är kvinnor har defortfarande en underordnad status i samhället.2 Redan från födseln diskrimineras flickor och kvinnorur alla samhällsklasser, även om kvinnor från de fattigare samhällsklasserna är särskilt utsatta för densystematiska diskrimineringen.Antalet hedersmord i Pakistan är alarmerande och straffriheten är så gott som total. I takt med att alltflerkvinnor i landet får kunskap om och, om än med försiktighet, börjar kräva sina rättigheter, tycks antalethedersmord och annat våld mot kvinnor öka. Hedersmord 12
 13. 13. Många fall av hedersmord uppmärksammas av media och människorättsorganisationer men glöms sedanbort. I andra fall lider kvinnor i tysthet, dör en våldsam död och begravs i anonyma gravar.Och trots att Pakistans regering under president Pervez Musharraf vid upprepade tillfällen kraftfulltfördömt hedersmord i officiella uttalanden, och utlovat åtgärder för att skydda kvinnors mänskligarättigheter i Pakistan, har situationen för Pakistans kvinnor endast förbättrats marginellt under de senasteåren.HEDERSbEgREppEt i paKiStanHedersmord, som från början var en balochistansk och pashtunsk stamtradition, förekommer i helalandet men är särskilt vanligt i provinserna Balochistan, NWFP (the North West Frontier Province), övreSindh och Punjab. Hedersmorden sker övervägande på landsbygden i avlägsna byar, men förekommeräven i urbana miljöer och udersökningar visar att det finns ett betydande stöd och acceptans förhedersmord i stora delar av samhället, även bland den välutbildade befolkningen.3Det är i huvudsak två faktorer som utgör grunden för det hedersrelaterade våldet mot kvinnor i Pakistan;dels betraktandet av kvinnor som handelsvara, dels själva hedersbegreppet.Synen på kvinnan som objekt eller handelsvara är djupt rotad i stamkulturen. Kvinnor betraktas, oavsettklass, etnicitet eller religion, som de manliga familjemedlemmarnas ägodelar, snarare än mäniskor medvärdighet och rättigheter. Ägaren har rätt att besluta om ägodelens öde.4 Alla äktenskap i stamsamhälletinvolverar betalning i form av brudpris. Flickan eller kvinnan överlämnas till brudgummen i utbyte mot ensumma som överlämnas till brudens far. Brudpriset varierar beroende på kvinnans status, hälsa , skönhetoch ålder. Likt andra ägodelar höjer bruden mannens status och heder.Ägande av och kontroll över eftertraktansvärda egedomar, särskilt kvinnor, guld och land (zan, zar, zamin)kopplas till mannens heder. Begreppet heder (ghairat) är nära förknippat med mannens samhälleligastatus och respekt (izzat), som i sin tur är beroende av ägande, välstånd och egendom. Kvinnan betraktassom ett värdeföremål och utgör därmed en integrerad del av mannens eller stammens heder. Kvinnanoch kvinnokroppen är bärare av den manliga hedern, men besitter själv ingen sådan.5 Kvinnans kropp fårinte ges eller tas annat än genom reglerade utbyten som män beslutat om, och kvinnan måste vakta ochbevara sin kyskhet och oskuld.I den traditionella “rättsskipningen” görs ingen åtskillnad mellan misstänkta eller bevisade otillåtnasexuella relationer. Minsta misstanke om otillåtet sex medför att mannens och familjens heder skändasoch kvinnan förlorar sitt värde som begärlig egendom och handelsvara - och därmed rätten till liv. Såledesblir de pakistanska kvinnornas rätt till liv avhängigt av att de följer de sociala normerna och traditionerna.6I provinsen Sind i södra Pakistan kallas hedersmord för “karo kari”. Karo betyder svart man och karisvart kvinna och orden syftar på personer som har sexuella relationer utanför äktenskapet, vilket ärförbjudet i Pakistan. En “svart man” och en “svart kvinna” är personer som drar skam över andra enligthederskulturen och i syfte att återupprätta den skändade hedern hackas offret till döds med yxor ellerhackor, oftast med deltagande från alla byns män.7 Hedersmorden sker ofta offentligt och med bynsunderförstådda eller uttryckliga stöd.8Bland de pashtunska stammarna i North West Frontier Province (NWFP) och i Baluchistan i sydvästkallas hedersmorden för tur och innebär att offren kan hackas ihjäl, slaktas med kniv, brännas ellerskjutas.9 I det befolkningsrika Punjab sker dödandet oftast med skjutvapen och hedersmordet är oftareresultat av individers beslut. Hedersmord i Punjab sker oftast i det privata.Föreställningen om vad som smutsar ner och skändar en mans heder har ständigt utvidgats och sträckersig långt över de sexuella normerna. Även sådant beteende eller handlande som strider mot gällandesociala normer kan uppfattas som vanhedrande och föranleda hedersmord. Det kan handla om attkvinnor själva vill välja vem de ska gifta sig med, att kvinnor begär skilsmässa från misshandlande makareller kvinnor som våldtagits. Mannens kontroll begränsas inte till kvinnans sexualitet utan omfattar även Hedersmord 13
 14. 14. hennes uppförande och handlingar, hennes rörelser, hennes sätt att tala. “Förseelser” som att maten inteserveras i tid, att kvinnan ger svar på tal eller trotsar mannens förbud att gå och besöka någon utanförhemmet rapporteras kunna leda till allvarliga bestraffningar. Hedersmord utförs ofta på de mest vagagrunder som i fallet med en make som dödade sin hustru efter att ha drömt att hon bedragit honom. Iett annat fall mördades en kvinna i Baluchistan av sin make efter att hon besökt sin familj utan mannenstillstånd.10I de flesta samhällena finns inget annat straff för kari än döden. En mans förmåga att skydda ochåterupprätta sin heder bedöms av hans familj och grannar. Genom att döda den som dragit skamöver familjen demonstrerar mannen sin makt och förmåga att skydda sin heder och hedersmordenutförs därför ofta helt öppet. Det sociala trycket på männen att utföra hedersmord är stort, även om detbara handlar om beskyllningar, rykten eller skvaller. En man som ignorerar ryktena riskerar att själv blibetraktad som skamlig och vanhedrande.11Mannens skändade heder återupprättas endast delvis genom att kvinnan dödas för hennes påståddaeller verkliga sexuella “överträdelse”. Han måste också döda karo, det vill säga den man som kvinnanpåstås ha varit involverad med. Men eftersom den utpekade kvinnan mördas först hinner karo ofta fåvetskap om detta och ta till flykt. Konflikten kan då lösas genom förhandling och kompensation. Om bådasidor ger sitt medgivande arrangeras ett möte eller avtal, faislo, eller ett jirga, stamråd, där bägge parterfinns representerade. Mötet syftar till att återställa balansen genom att förhandla fram kompensationför skadorna. En karo som vill undkomma måste betala kompensation för att hans liv ska sparas samtför mannens förlorade heder och för förlusten av den mördade kvinnan. Kompensationen kan antingenbestå av pengar eller överlämnandet av en flicka/kvinna från karos familj, eller bägge delarna. Inom varjestam finns en fast angiven storlek på kompensationen.12Det här systemet gör det möjligt att tjäna pengar eller att erhålla kvinnor. Amnestys rapporter beskriveräven “påhittade” hedersmord, där män anklagar sina hustrur eller systrar för att ha en förbindelse meden förmögen man i utpressningssyfte. I dessa fall dödas vanligen kvinnan och den utpekade mannenförmås sedan betala en stor summa i kompensation till mannen. Riskerna är få och förövaren är så gottsom säker på att hedersmord bedöms mycket milt av domstolarna – om fallet överhuvudtaget tas upp.13HEDERSMORD i paKiStanDet är omöjligt att fastställa hur många hedersmord som äger rum i Pakistan eftersom många aldriganmäls eller på annat sätt registreras. Pakistanska medier och människorättsorganisationer hävdar attdet mördas tre kvinnor om dagen i så kallade hedersmord i Pakistan. Stämmer beräkningarna mördasöver 1000 kvinnor om året i hederns namn i Pakistan.14 I en studie från 2001 som utförts av PunjabWomen Development and Social Welfare Department framkommer att endast 5 procent av alla våldtäkteroch hedersmord anmäls. Enligt Pakistans kommission för mänskliga rättigheter, HRCP, ökar antalethedersmord och även andra former av våld mot kvinnor i Pakistan.15Under 2002 ökade antalet kända hedersmord med 25 procent jämfört med året innan.16 Enbart iprovinsen Sindh i södra Pakistan rapporterades mer än 300 hedersmord ha ägt rum. Minst 161 flickoroch kvinnor mördades av sina anhöriga i provinsen Punjab. Siffror och information från övriga delar avlandet saknas men tjänstemän på HRCP befarar att de verkliga siffrorna är betydligt högre. På grundav bristande resurser kan inte kommissionen verka i några av de mest konservativa provinserna såsomBaluchistan. Enligt en annan människorättsorganisation, Lawyers for Human Rights, rapporterades 549fall i inhemsk media under perioden januari-augusti 2002.17Att hedersmord tycks öka i omfattning har flera förklaringar. Regeringens misslyckande med att vidtaeffektiva åtgärder för att stoppa fenomenet samt den näst intill totala straffrihet som omger hedersmordenär viktiga faktorer. Analytiker i Pakistan nämner också orsaker som statsinstitutionernas försvagning samten ideologisk och demokratisk samhällskris, vilket bidragit till att olika grupper söker alternativa modellersom inspirerats av bland annat talibanerna i Afghanistan. Den ekonomiska nedgången i landet harfördröjt utbildningsinsatser och demokratiseringsprocesser. Hedersmord 14
 15. 15. Andra pekar på en brutalisering av det pakistanska samhället som ägt rum under de senaste årtiondena,genom att en rad nya brott belades med dödsstraff. Den ökande tillgången till vapen bland landsbygdensbefolkning i Afghanistankonfliktens kölvatten, kan också ha bidragit till ökad våldsanvänding vidfamiljefejder och hedersrelaterade tvister.18I takt med att alltfler kvinnor i landet får kunskap om och, om än med försiktighet, börjar krävasina rättigheter, tycks antalet hedersmord och annat våld mot kvinnor öka. Advokater från Sukkuradvokatsamfund menar att den ekonomiska nedgången i landet har tvingat ut alltfler kvinnor påarbetsmarknaden, något som många män motsätter sig av rädsla för att kvinnor ska exponeras för nyamänniskor, idéer och influenser.19Den ökade anmälningsbenägenheten – att anhöriga och grannar nu anmäler brott som tidigare ignoreratskan delvis förklara de stigande siffrorna, menar man på Pakistans kommission för mänskliga rättigheter,HRCP.20OffREn OcH föRövaRnaKvinnor i alla åldrar riskerar att utsättas för hedersmord och bland offren återfinns såväl flickor iförpubertal ålder, som mor- och farmödrar. De utpekade kvinnorna får aldrig tillfälle att ge sin version avhändelserna.21 Även män dödas i hedersmord. För de manliga släktingarna till den anklagade kvinna, kanäven karo, (mannen som kvinnan påstås ha haft en otillåten relation med), utgöra måltavla.Besluten om hedersmord fattas av individer och morden utförs antingen i det privata eller offentligt, i deflesta fall av äkta män, fäder eller bröder till de mördade kvinnorna. I vissa fall kan jirgas, stamråden,besluta om att en kvinna skall avrättas och sedan skicka ut män för att utföra dådet.22 Pakistanskommission för mänskliga rättigheter, HRCP har observerat att föräldrarna tvingar allt yngre pojkar attmörda sina systrar som motsätter sig tvångsäktenskap. Pojkarna får sedan fädernas formella förlåtelseoch undgår därmed åtal och straff.23Hedersnormen är internaliserad hos många pakistanska kvinnor och det har förekommit att även kvinnorhar godkänt och varit delaktiga i hedersmord. Det finns uppgifter om att hedersmorden på senare tidbörjat drabba fler än den “vanhedrande” kvinnan då även andra kvinnliga familjemedlemmar som försöktingripa, har mördats.24HEDERSRElatERaDE bROtt OcH StaMRåD, JiRgaSEn nationell och internationell proteststorm bröt ut i juni 2002 sedan Mukhtaran Mai, en omkring 30-årigkvinna “dömts” av ett lokalt jirga att gruppvåldtas sedan hennes 12-åriga bror påstods ha haft en “olagligaffär” med en flicka från en annan stam. Flickan kom från Mastoistammen, som hade högre status änpojkens egen, och affären ansågs ha vanärat Mastoistammens heder.25Den 22 juni 2002 verkställdes “domen” och Mukhtaran Mai fördes till en hydda där hon våldtogs underen och en halv timma av fyra män. Efter gruppvåldtäkten kastades hon ut på gatan och tvingades gå hemgenom byn endast iklädd en söndersliten skjorta. Ingen av de församlade byborna ingrep för att förhindraövergreppen, trots Mukhtarans rop på hjälp.Händelsen läckte dock ut till media och gav upphov till en nationell och internationell proteststorm somgjorde det omöjligt för de officiella myndigheterna att inte agera. Den 30 juni anmälde Mukhtaran Maigruppvåldtäkten och 14 män greps. Fyra av dem åtalades för att ha utfört våldtäkten och övriga tioåtalades för medhjälp. I augusti 2002 dömde anti-terrorismdomstolen i Dera Ghazi Khan sex män tilldöden; fyra av dem dömdes för att ha utfört våldtäkten och två män dömdes för att ha deltagit i det jirga/panchayat som beordrat gruppvåldtäkten. Övriga åtta personer frikändes. Såväl Mukhtaran Mai somstaten överklagade domstolens beslut att frikänna åtta av männen till högsta domstolen i Lahore.Den 4 mars 2003 upphävde högsta domstolen i Lahore tidigare domar och frikände fem av de sexmän som dömts till döden, samt omvandlade dödsstraffet till livstids fängelse för den sjätte personen.Som skäl för domstolens beslut anfördes “brist på bevis” samt “bristfällig utredning”. Mukhtaran Mai Hedersmord 15
 16. 16. och delstatsregeringen i Punjab överklagade den nya domen var för sig och dessa båda överklagandenbehandlas nu som ett ärende av Högsta domstolen i Pakistan. Prövningen av ärendet inleddes den27 juni 2005. Den 28 juni upphävde Högsta domstolen tidigare beslut från domstolen i Lahore samtfastställde att samtliga 13 män som inledningsvis anklagades för delaktighet i gruppvåldtäkten, inklusivedem som frikänts, åter skulle gripas och hållas frihetsberövade. Den fjortonde mannen är fortfarandefrihetsberövad och avtjänar sitt livstidsstraff.Det så kallade Meerwala-fallet är ett extremt exempel på den typ av egenmäktig och godtycklig“rättsskipning” som förekommer i rurala områden och som baseras på lokal sedvanerätt. AmnestyInternational fruktar att systemet med stamråd kommer att fortleva om de inte uttryckligen förbjuds ellerförändras.27HEDERSMORD i paKiStanSK lagStiftningDen pakistanska konstitutionen garanterar jämlikhet mellan könen, bland annat genom artikel 25 somfastslår att “Alla medborgare är lika inför lagen och har rätt till samma skydd från lagens sida”. Officielltoch enligt landets strafflag betraktas hedersmord som mord men staten misslyckas dock systematisktmed att förhindra, utreda och ställa de ansvariga för hedersmorden inför rätta.Pakistan har två parallella rättssystem, ett sekulärt och ett religiöst. Det var den militäre diktatorn Ziaul-Haq som i slutet av 70-talet underminerade det civila domstolssystemet genom att införa en federalshari’a domstol som skulle tillse att landets lagar följde Koranen och Sunnah, profeten Muhammedsuttalanden och direktiv.28 Enligt den pakistanska grundlagen måste alla lagar vara förenlig med islamiskrätt. 1979 infördes de religiösa strafflagarna hudood som kriminaliserar mord, stöld, hädelse, apostasi,äktenskapsbrott, våldtäkt utanför äktenskapets ramar, alkohol och hasardspel. Enligt hudood-lagarna kanstraff som stening, spöstraff, strypning eller stympning utdömas.I praktiken tillämpas straffen mycket sällan. Spöstraffet har tagits bort utom för vissa typer av brott.29En tredje form av rättsskipning förekommer i stora delar av de västra gränsområdena, där denpakistanska statsmakten endast har en begränsad kontroll. Stamområdena är juridiskt autonomagentemot pakistansk lag, vilket innebär att den lokala sedvanerätten står över pakistansk lag. I klan-och stamsamhällena råder ett godtyckligt och informellt system av rättsskipning enligt shari’a ochstamtraditioner. Jirgas, lokala och traditionella byråd där byälste och/eller andra ledare ingår, löser tvisteroch konflikter i byn.30Det är särskilt de omdiskuterade lagarna quisas (vedergällning) och diyat (kompensation, blodspengar)som förhindrar att kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld eller våld i hemmet får upprättelse. Quisasoch diyat utfärdades 1990 som föreskrifter eller förordningar men antogs av parlamentet år 1997 somgällande lag och ersatte därmed delar av strafflagen.Quisas och diyat omfattar brott såsom mord, dråp och åsamkande av fysisk skada, och omdefinierarbrotten i islamska termer, såsom islam har tolkats i Pakistan. Omtolkningen innebär att mord, dråp ochåsamkande av fysisk skada betraktas som ett brott mot enskild person och faller således inte underallmänt åtal. Enligt dessa lagar tillåts offret eller dennes familj bestämma om straffet ska bli vedergällningenligt principen öga för öga, tand för tand eller om förövaren ska betala en ersättning eller få nåd.Quisas och diyat förstärker synen på att mord inom familjen i första hand är en privatsak och att mordpå familjemedlemmar är en familjeangelägenhet som inte måste leda till åtal, utan blir föremål förförhandling. Eftersom offret eller offrets anhöriga har rätt att välja mellan hämnd och förlåtelse samt rättatt besluta om att åtal mot förövaren ska läggas ned, innebär det att familjer väljer att inte ställa förövareninför rätta. I närmare 90 procent av fallen med hedersmord är förövaren en familjemedlem.31Quisas kan endast tillämpas efter att de mycket strikta beviskraven uppfyllts. I praktiken tycks lagen omquisas inte tillämpas, även om den fortfarande finns kvar.32 Däremot tillämpas diyat, vilket har fått till följdatt personer som begått mord inte straffas eller att förmögna och inflytelserika personer kan slippa straffgenom att betala kompensation till offrets familj. Hedersmord 16
 17. 17. Den pakistanska strafflagen föreskriver dödsstraff för mord. Särskilda regler gäller om mordoffrets lagligaarvinge är avkomma till förövaren. I sådana fall är maxstraffet för förövaren 14 års fängelse. En man somdödar sin hustru, med vilken han har barn kan sålunda inte dömas till döden.33pOliSiäRa OcH RättSliga MynDigHEtERRättskipningen präglas av ineffektivitet och korruption. Vittnen och enskilda inom rättssystemet mutaseller hotas ofta. Lagen som förbjuder mord garanterar inte att det blir rättegångar vid hedersmord eller attstraff utdöms.Det pakistanska domstolsväsendet, som kraftigt domineras av män, reflekterar samhällets attityder tillkvinnor och tenderar att stå på de manliga förövarnas sida. Delar av rättsväsendet tycks vara övertygadeom att varje ingrepp mot den patriarkala samhällstrukturen riskerar att splittra samhället, varför det ärrättsväsendets sak att förhindra en sådan omstörtning.34 Domarna på lägre nivå, men ibland även domarepå högre nivå tenderar att underbygga och förstärka diskriminerande och traditionella normer, snarare änatt säkra könens likhet inför lagen i enlighet med landets konstitution. Den enskilde domarens attityderlämnas stort utrymme.35Polisen agerar eller låter sig ofta användas som traditionens och moralens väktare, snarare än att utförasin uppgift att upprätthålla statens lagar. Kvinnor som allvarligt skadats av sina makar och som vågatuppsöka polis, utsätts ofta för ytterligare förnedring från polisens sida. Inte sällan vägrar polisen att taemot kvinnans anmälan. Kvinnan avråds ofta från att göra en anmälan och uppmanas att åka hem ochförsöka reda ut saken med maken.36 Polisen tar nästan alltid förövarens parti i hedersmord och förövarnaåtalas mycket sällan.37Fäder använder sig av polisen för att finna och återföra eller godtyckligt gripa döttrar som gift sigmen män som de själva valt mot föräldrarnas vilja. Ofta anmäler fadern att dottern bortförts av någonfrämmande man, eller också anklagas dottern för zina, utomäktenskaplig otillåten sexuell relation.38KönSDiSKRiMinERanDE lagStiftning i paKiStanShari’a-lagen, såsom den tolkas i Pakistan, diskriminerar kvinnor vid till exempel arv och skilsmässor. Ibrottmål är en kvinnas vittnesmål mindre värt än en mans.Hudood-lagarna som infördes 1979 medförde att tidigare lagstiftning gällande äktenskapsbrott, zina, ochvåldtäkt, zina-bil-jabr, ändrades. Sex utanför äktenskapet blev för första gången i landets historia ett brott.Även unga flickor som nått puberteten kunde nu åtalas för att ha haft olagliga sexuella relationer, vilketkan bestraffas med stening till döds. Bestraffningen har dock hittills aldrig utförts i Pakistan.39 Kvinnorsom utsätts för våldtäkt riskerar att anklagas för äktenskapsbrott och häktas. Detta, i kombination medden upplevda skammen, gör att mycket få våldtäkter anmäls. I häktet är risken stor att de utsätts förytterligare fysisk, psykisk eller sexuell tortyr.40Vid våldtäkt ligger bevisbördan på offret. Om kvinnan blir gravid och inte kan bevisa våldtäkten riskerarhon att bli dömd för att ha haft en sexuell relation utan att vara gift. Våldtäkt kan bestraffas med hängningmedan äktenskapsbrott och sexuella relationer utanför äktenskapet kan bestraffas med stening. Dessabrott kom att gå under namnet zina förordningen.41 Våldtäkt inom äktenskapet erkänns inte som ett brott.vålD MOt KvinnOR i paKiStanPakistanska kvinnor utsätts för våld, såväl i hemmet som i övriga samhället. Inofficiella undersökningarvisar att över 80 procent av alla kvinnor på något sätt misshandlas i hemmet.42 Enligt the PakistanInstitute of Medical Sience utsätts mer än 90 procent av alla gifta kvinnor för misshandel av sina makar.Orsaker såsom att mannen varit missnöjd med maten eller städningen, eller att kvinnan fött ett barnav “fel” kön, det vill säga en dotter, uppges föranleda misshandel i form av sparkar, slag och sexuellaövergrepp.43Mäns våld mot kvinnor och våld i hemmet betraktas av många som mannens rätt att uppfostra kvinnanoch brotten anmäls nästan aldrig. Om kvinnorna vänder sig till polisen riskerar de att utsättas för Hedersmord 17
 18. 18. ytterligare hot och trakasserier från samhället i övrigt. En misshandlad kvinna kan i de flesta fall inteheller räkna med något stöd från den egna familjen. Att en dotter vill skilja sig uppfattas som en skam förkvinnans familj, och kan leda till att familjen tvingar henne att återvända till maken eller att hon mördas ihederns namn.44Dessutom spelar sociala och ekonomiska faktorer en stor roll. Om en dotter återvänder hem till sin familjså innebär det utgifter för familjen. Familjen har vanligtvis också betalat den erforderliga hemgiften ochom kvinnan då skiljer sig så riskerar familjen att förlora sin “investering”.45Rapporter visar att under år 2000 våldtogs en kvinna varannan timme i Pakistan.46 Icke-muslimskakvinnor är särskilt utsatta för sexuella övergrepp och polisen vidtar sällan några åtgärder för att gripaförövarna. I vissa fall är poliser direkt inblandade i övergreppen.“SOtDöDEn” – Ett ExtREMt uttRycK föR DEt SyStEMatiSKa vålDEtMellan 1994-2002 rapporterades 4.000 pakistanska kvinnor – och detta enbart i området kringhuvudstaden Islamabad - ha dränkts in i fotogen varefter olika familjemedlemmar satt eld på dem.Pakistanska kvinnorättsaktivister kallar det choola – spisdöden, eller sotdöden.47 Människorätts-organisationer i Pakistan uppskattar att tre kvinnor om dagen dör till följd av choola. Kvinnorna är oftast iåldern mellan 18 och 35 år, och ungefär en tredjedel av dem är gravida då de dör.48Skälen för att bränna dessa kvinnor varierar, men vanligast är att kvinnan inte lyckats frambringa en son,eller att mannen vill gifta sig med en andra hustru utan att kunna försörja den första, eller att kvinnan haftlångvariga konflikter med svärmodern.Människorättsförsvarare menar att männens familjer ofta mutar polisen för att få dessa dödsfall klassadesom självmord.49 Pakistans kommission för mänskliga rättigheter, HRCP uppskattar att förövaren grips imindre än 20 procent av fallen och att de misstänkta ofta släpps inom några dagar.50Fallen av syrakastning, som leder till att offret vanställs mycket svårt, tycks också öka.SKyDD föR utSatta KvinnORVåldsutsatta kvinnor har sällan någonstans att ta vägen och avsaknaden av “gömställen” bidrar tillkvinnornas näst intill totala isolering. En kvinna som reser ensam riskerar att bli föremål för övergrepp frånpolisen, främmande män eller manliga släktingar som jagar henne.51År 1999 öppnades sex kriscenter för kvinnor i olika delar av landet. Kriscentren erbjuder viss rättshjälpoch kan hänvisa kvinnor i behov av skydd till de statliga kvinnohusen för utsatta kvinnor, DarulAmans. Kvinnohusen är otillräckliga, både vad gäller deras antal och det stöd de erbjuder och är oftaöverbelagda. Kvinnorna som sökt skydd stängs in och lär sig inte heller några färdigheter som skullemöjliggöra för dem att bygga upp sina liv utanför kvinnohuset. Personalen på Darul Amans rådger oftade skyddssökande kvinnorna att försonas med sina makar och återvända till, vad som måste anses varaen oföränderlig misshandelssituation.52 Avsaknaden av skyddat boende och avsaknaden av kvinnohus itillräcklig omfattning har gjort att kvinnor ibland sökt skydd i fängelse.53Det finns inga statliga institutioner som erbjuder rättshjälp för dessa kvinnor. Däremot finns det i de flestastäder så kallade kriscenter, Family Crisis Centers, som erbjuder viss rådgivning och som kan hänvisatill kvinnohus. Det finns endast ett fåtal ideella organisationer som har kapacitet att bistå kvinnor medanmälningar om våld och övergrepp och samtidigt ge dem det moraliska och sociala stöd som behövs.54tvångSgiftE OcH aRRangERaDE äKtEnSKapAtt kvinnor själva väljer vem de gifter sig med anses ofta skada familjens heder, och dessa kvinnornahotas, förnedras, hålls inlåsta eller tvingas in i äktenskap med någon annan. Om de väljer att gifta sig idomstol mot föräldrarnas vilja riskerar de att anklagas för zina, olaglig sexuell förbindelse, om föräldrarnainte erkänner äktenskapet som giltigt. Paret har ofta svårt att bevisa att äktenskapet ingåtts lagligteftersom domstolarna inte alltid för register över ingångna äktenskap.55 Hedersmord 18
 19. 19. Enligt Pakistans grundlag har såväl kvinnor som män rätt att välja vem de vill ingå giftermål med ochingen får tvingas in i ett giftermål. I praktiken ser det helt annorlunda ut och flertalet äktenskap arrangerasav brudparets fäder.En positiv trend är att pakistanska domstolar mer och mer har dömt till kvinnans fördel i fall som gällttvångsäktenskap. Frågan behandlas nu av Högsta domstolen, som med prejudicerande verkan förväntasbekräfta kvinnors rätt att själv få välja vem de vill gifta sig med.56Kvinnor har få möjligheter att styra över sina liv och det är fortfarande mycket vanligt att unga flickor giftsbort på traditionsenligt sätt i arrangerade äktenskap, trots att de inte vill och med mycket äldre män.Tvångskonvertering – ofta i syfte att ingå ett tillfälligt äktenskap – förekommer.57Skilda kvinnor har låg status och riskerar att förlora vårdnaden om sina barn.58syrIenvålD MOt KvinnOR i SyRiEnVåld mot kvinnor i Syrien är underrapporterat och det förs ingen officiell statistik. Enligt en rapport somSyrian General Union of Women (SGUW) publicerade i april 2006 utsätts var fjärde gift kvinna för våldi sitt hem.1 Enligt studien, som finansierats av UNIFEM, hade 22% av de tillfrågade kvinnorna utsattsför psykiskt eller fysiskt våld. Vad gäller det fysiska våldet förövades det i 72% av fallen av en manligfamiljemedlem, såsom make, far eller bror.CEDAW-kommittén, som granskar staternas efterlevnad av FN:s konvention om avskaffande av allaformer av diskriminering av kvinnor (CEDAW) fastslog i sina slutliga rekommendationer från år 2007att den syriska regeringen utan dröjsmål måste vidta omfattande åtgärder för att bekämpa våld motflickor och kvinnor. Den syriska staten uppmanades att anta lagstiftning som kriminaliserar våld motkvinnor, inklusive mäns våld mot kvinnor i hemmet. Regeringen måste se till att kvinnor som utsättsför våld får skydd och upprättelse samt att förövarna ställs inför rätta. Våldtäkt inom äktenskapet måstekriminaliseras. Kommittén uppmanade även regeringen att ändra lagen som medger att en våldtäktsmansom gifter sig med sitt offer kan undgå att straffas för sitt brott. Kommittén uttryckte också sin oro överden akuta brist på skyddat boende och annat stöd för våldsutsatta kvinnor.2HEDERSMORDDet saknas statistik kring hur många flickor och kvinnor som utsätts för hedersrelaterat våld ochhedersmord i Syrien och uppfattningen om problemets omfattning går vitt isär. Exempelvis menar USState Department att hedersmord i Syrien är mycket sällsynta och sker företrädelsevis på landsbygden.3 Ien artikel från IRIN, (en nyhetsbyrå kopplad till FN:s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)som publicerades i oktober 2005, finns det tvärtom uppgifter om att hedersmord är vanliga i Syrien.Bland annat omnämns uppgifter från en oberonde hemsida om diskriminering av kvinnor, Syria WomenObservatory, uppskattar att omkring 200 hedersmord årligen äger rum i landet.4I april 2007 publicerade det Danska flyktingrådet en rapport från en “fact finding mission” till Damaskusunder början av samma år.5 Ett av de områden som särskilt behandlas i rapporten är förekomsten avhedersmord och även här skiljer sig uppfattningen markant mellan olika uppgiftslämnare i Syrien:En kvinnoorganistionen med kopplingar till regeringen menar att hedersmorden gradvis minskat i Syrienunder de senaste 20 åren och att det endast begåtts sju hedersmord under de senaste 10 åren. Sammaorganisation menar att problemet endast förekommer i vissa delar av landet där klansamhället lever kvar.UNICEF:s lokalkontor i Damaskus uppger att bara i staden Aleppo är det runt 40 flickor som årligenriskerar hedersmord eller andra sociala, familjerelaterade problem. Ytterligaren en uppgiftslämnare, enadvokat, framhåller att hedersmord är mycket vanliga och antalet kan vara så högt som 200-300 mordårligen, vilket skulle placera Syrien som femte land i världen vad gäller förekomsten av hedersmord.Uppgiftslämnaren uppger att informationen samlats in genom de lokala tidningarna och att hon varje Hedersmord 19
 20. 20. månad hittar rapporter om 2-3 fall från olika delar av Syrien och som oftast beskrivs som olyckor ellersjälvmord, men som i realiteten utgör hedersmord. Hedersmord förekommer enligt advokaten i såvälstäder som på landsbygden. Som exempel anger hon att det under år 2006 rapporterades om 2-3 fall istaden Afrin, 4-5 fall i staden Swaida och 13 fall under en enda månad i Edlib.Två advokater uppger att de flesta hedersmord begås i de nordöstra delarna av landet men att det ävenförekommer i andra delar samt i städer.Flera uppgiftslämnare understryker att hedersmord inte är begränsat till någon särskild religiös grupputan förekommer bland såväl druser som muslimer och kristna. En ambassad i Damaskus uppskataratt minst 100 hedersmord begås årligen i Syrien. Gemensamt för de flesta uppgiftslämnare är att manpåpekar att det saknas officiell statistik kring hedersmord.HEDERSMORD i SyRiSK lagStiftningEn bidragande orsak till de mycket skiftande uppfattningarna kan vara hur “hedersmord” definieras.I strikt juridisk mening krävs att mordes begås omedelbart när kvinnan ertappas på bar gärning (inflagrante delicto) med att ha utomäktenskapligt sex. Flera syriska uppgiftslämnare i den danska rapportenmenar att om en kvinna dödas en månad efter att den utomäktenskapliga sexuella relationen uppdagats,eller om en familj letar efter sin dotter som anses ha begått ett fel och sedan hittar och dödar henne,är det inte att betrakta som hedersmord. Andra uppgiftslämnare menar att hedersmord mycket väl kanbegås långt efter att den sexuella akten ägt rum, t.ex i samband med att man upptäcker att dottern ärgravid.6Flera lagrum överser med mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterade brott, genom strafflindring.I juli 2009 avskaffade president Bashar al-Assad artikel 548 (1) och (2) i den syriska strafflagen från1949. Artikel 548 (1) fastslog att den man som “ertappar sin hustru, mor, dotter eller syster med att begåäktenskapsbrott (flagrante delicto) eller olagliga sexuella handlingar med en annan och dödar eller skadaren av dem eller båda, undgår straff. Artikel 548 (2) fastslog att den man som förövat mord eller skada skaåtnjuta strafflindring om han ertappat sin hustru eller mor eller dotter eller syster i en misstänkt situation(attitude équivoce) med en annan.Den nya Artikel 548 som ersatte den tidigare lyder: “Han som ertappar sin hustru, syster, moder ellerdotter med att begå en olaglig sexuell handling och oavsiktligt dödar eller skadar dem ska avtjäna minsttvå år i fängelse”.Lagändringen innebär visserligen ett stopp för total straffrihet men leder samtidigt till att hedersmord ävenfortsättningsvis behandlas annorlunda än “vanliga” mord. Reformen omfattade endast artikel 548 ochflera andra artiklar som också är tillämpliga vid hedersmord är oförändrade.Artikel 192 i strafflagen anger att domaren kan sänka straffet i fall av hedersmord om domaren fastställtatt motivet för brottet varit hedervärt. Istället för dödsstraff kan livstids fängelse utdömas och istället förlivstid straffarbete kan domaren döma till livstids fängelse eller fängelse i 15 år. “Milt fängelsestraff” kanersätta fängelse eller straffarbete.7Ytterligare en artikel, 242, medger att domaren kan sänka straffet, både för kvinnor och män, i de fall dåmord har begåtts i vredesmord och motiverats av en olaglig handling från offrets sida.8Utomäktenskapliga affärer är olagliga i Syrien. Lagstiftningen gällande äktenskapsbrott ärkönsdiskriminerande: kvinnor som i domstol befinns vara skyldiga till äktenskapsbrott kan dömas tillmellan 3 månader och 2 års fängelse. Motsvarande straff för män är mellan 1 månad och 1 års fängelse.9Enligt några uppgiftslämnare i den danska rapporten döms en kvinna som dödat sin man på grund av atthan begått äktenskapsbrott, till 15 års fängelse. Motsvarande straff för en man som dödat sin hustru avsamma skäl var före lagändringen fängelse i mellan 5 månader till ett och ett halvt år.10 Hedersmord 20
 21. 21. natiOnEll KaMpanJSyria Women Observatory initierade år 2006 en nationell kampanj och samlade in namnunderskrifterfrån tusentals personer som stödde organisationens krav på lagändringar vad gäller straffrihet ochstrafflindring för hedersmord. På sin hemsida beklagar organisationen i april 2007 att “den officiellaresponsen” uteblivit trots ett års kampanjarbete och massivt stöd från olika delar av samhället.11År 2008 kom the National Forum on Honor Crimes med en rad rekommendationer, däribland att artikel548 skulle upphävas och artikel 192 ändras. National Forum on Honor Crimes sponsrades av densyriska kommissionen för familjeangelägenheter, (Syrian Commission for Family Affairs) i samarbetet medJustitieministeriet och Ministeriet för religiösa donationer.turkIetHEDERSbEgREppEt i tuRKiEtDet finns många olika ord för “heder” i det turkiska språket. Seref beskriver en sorts heder som ärkopplad till mannens eller de manliga släktingarnas prestationer. Det är uteslutande män som besitteroch kontrollerar seref.Ett annat ord, namus, beskriver en typ av sexuell heder som förutsätter både fysiska och moraliskakvaliteter som en kvinna bör ha. Kvinnans namus måste skyddas och bevaras under hela hennes liv;såväl före, under som efter äktenskapet.De kvinnliga familjemedlemmarnas namus är avgörande för hela familjens heder och anseende. Därförförväntas kvinnor även skydda namus hos andra flickor/kvinnor som är släkt med dem: döttrar, barnbarn,svärdöttrar. Samtidigt är det en alltför viktig uppgift för att anförtro åt kvinnorna själva och det åliggerdärför familjen män att vaka över kvinnornas kyskhet och beteende.1Unga flickor och kvinnor hålls inlåsta i hemmen, de blir utfrysta eller till och med mördade för att de haften (verklig eller påstådd) utomäktenskaplig affär eller för att de blivit våldtagna, för att de gift sig medmän de själva valt. Även “missgärningar” som att ha pratat med män, eller gått på bio kan få de mestfatala följder.2 H.A endast 12 år gammal, dödades av sin familj efter att de hört hennes namn läsas upp i lokalradion. En väninna hade ringt in till radion och önskat en kärlekssång i H.A:s namn. Detta upplevdes som en stor skam för familjen eftersom det skulle uppfattas som om flickan hade en kärleksaffär i omgivningens ögon.3HEDERSMORD i tuRKiEtUppgifterna om antalet hedersmord i Turkiet går isär. I flera artiklar refereras till forskare som uppgeratt det rör sig om 200 kända fall årligen, men att det verkliga antalet kan vara betydligt fler.4 US StateDepartment uppger att av rapporter i turkisk media att döma, rör det sig om dussintals hedersmord varje år. 5Hedersmord förekommer i alla delar av Turkiet men är vanligast på landsbygden i landets södra ochsydöstra delar. Genom omfattande migration till städerna har sedvänjan även “flyttat in” i städerna.6Migrationen leder till att den unga generationens flickor (och pojkar) får bättre utbildning samtidigt somde exponeras för den “moderna” livsstilen i staden. Det sociala trycket på såväl den yngre som den äldregenerationen sägs ha lett till att antalet mord, misshandel och annat våld inom familjen ökat.7HEDERSKultuREn OcH SExuElla övERgREppKvinnor som utsatts för våldtäkt i Turkiet riskerar att drabbas av ytterligare våld från familjens sida,utfrysning, tvångsäktenskap eller till och med mord. Hedersmord 21
 22. 22. Necla Akdeniz var en 14-årig flicka från provinsen Kulp i Diyarbakir. En kväll 1999 sov hon hos släktingar tillsammans med sina systrar, sju och nio år gamla. En 40-årig släkting till Necla, en byvakt*, knackade på dörren. Enligt uppgift våldtog byvakten Necla efter att ha hotat henne med en pistol. Necla talade inte om för någon att hon hade våldtagits, men ett halvår därefter var det uppenbart att hon var gravid. En ung pojke ska ha ombetts att erkänna våldtäkten i utbyte mot en summa pengar, men senare talade Necla om att hon hade våldtagits av sin släkting, som sattes i häkte men därefter frigavs. Neclas barn var dödfött. Under tiden hade hennes anhöriga haft familjeråd och kommit överens om att återupprätta sin ”heder”. Folk fick höra talas om familjerådets beslut, och någon rapporterade det till polisen som enligt uppgift hävdade att de inte kunde ingripa. Advokater fick samtidigt höra talas om vad som hänt Necla och försökte kontakta henne. Poliser såg till att advokaterna inte fick veta var hon befann sig, och de hann inte få kontakt med Necla. Necla hade återvänt till en släktings hem och en kusin hade dödat henne med två skott i huvudet. Efter nio dagar, då ingen hade begärt att få hennes kropp, begravde kommunen henne på en kyrkogård för icke identifierade människor.8 * Byvakter är bybor som får pengar och vapen av regeringen för att de ska kunna agera som milis i avlägsna områden i sydost. De har gjort sig skyldiga till många övergrepp; många har anklagats för våldtäkt och våldsdåd. Systemet med byvakter stärktes i slutet av 1980-talet i samband med att PKK:s verksamhet ökade, och byvakterna åtnjöt samma straffrihet som andra säkerhetsstyrkor, t.ex. polisen och gendarmeriet. De anser sig f.n. ha stora befogenheter och utsätter civila för övergrepp.När det gäller sexuella övergrepp används hedersbegreppet som en ursäkt för att tysta offret och inteagera. Det här leder till att sexuellt våld hålls dolt och “privat”. Det skapas ett klimat där det är mycketsvårt för kvinnor att tala om de sexuella övergrepp de utsatts för eftersom det anses vara skamligt att taupp sådant som ska hållas privat. Kvinnor som trots detta vågar talar öppet om de övergrepp de utsattsför, finner det ytterst svårt att få rättvisa. Både staten och närsamhället ser till att de blir tystade. ”Jag vill dela med mig av min smärta. De skuldbelägger mig. Varför? Vad har jag gjort? Var det för att jag gick ut, för att jag berättade min historia som de förebrår mig? Naturligtvis ska jag berätta min historia. Jag har stolthet också. Jag har heder. Jag är tvungen att berätta. Om de tystar mig, vad ska jag göra? Folk slår mig. Om jag inte talar, hur ska jag kunna rentvå [min heder, mitt namn]. Sedan skulle jag gömma mig, andra som blivit överfallna skulle gömma sig, och vad skulle sedan hända! Ska kvinnor inte alls gå ut på gatorna?” Kvinna som utsatts för våldtäkt 9Enligt turkisk lag betraktas sexuellt våld mot kvinnor som en “kriminell handling mot allmän anständighetoch familjen”. Amnesty pekar på farorna med en sådan definition som gör våldtäkt till ett angrepp på ochbrott mot familjen eller närsamsamhället snarare än på individen. Kvinnors fysiska och psykiska integritetinför lagen hamnar i skymundan till förmån för familjens och samhällets skändade heder.Enligt den turkiska lagen kan en man som våldtagit en kvinna dömas till villkorlig dom om han gifter sigmed offret. Den våldtagna kvinnan döms därmed till ett livslångt straff när hon tvingas ingå äktenskapmed förövaren. För offrets familj innebär giftermålet att hedern räddas. Hedersmord 22
 23. 23. StatEn, SExuEll tORtyR OcH HEDEREftersom samhället fäster så stor vikt vid kvinnors heder d.v.s. deras sexuella ”renhet”, harhedersbegreppet använts av statstjänstemän som ett sätt att kontrollera oliktänkande. Genom att torteraoch förnedra kvinnor angrips såväl kvinnan som hennes familj och omgivning. Hedern fläckas av statennär polis, säkerhetsstyrkor och gendarmeri utsätter kvinnor för sexuellt våld.Alla kvinnor riskerar att drabbas av våld, men på grund av den diskriminering som förekommer iTurkiet, riskerar kurdiska kvinnor i större omfattning att utsättas för våld från statsanställdas sida. Detgäller särskilt de kvinnor som lever i sydöstra delen av landet, och de som hyser politiska åsikter somregeringen och militären finner oacceptabla.Amnesty befarar att statsanställda kan tillgripa tortyr i form av våldtäkt i vetskapen om att de som utsättstroligen inte kommer att rapportera vad som hänt. Om en våldtäkt avslöjas kan det påverka kvinnans ochalla hennes anhörigas förmodade heder. Våldtäkt är således ett effektivt sätt för förövarna att rikta in sigbåde mot kvinnan och hennes omgivning, och samtidigt kunna räkna med straffrihet för sina brott.10 ”Jag lever i ett land där orättvisa i samhället och all slags grymhet existerar. Jag ansåg att det var min plikt som människa att angripa detta. I många år hade jag arbetat på en socialistisk tidning. Därför hade jag blivit våldtagen och torterad. Min skam kom inte ur detta, det var något annat. Vad då? Heder? Det var polisens torterare som våldtog mig. Så nu hade jag förlorat min heder? Satt hedern i mina könsorgan eller i min hjärna? Fläckades min heder därför att jag inte kunde skydda dessa organ, för att de låg utom min viljas kontroll? Eller, hade jag inte till det yttersta försvarat de värden jag trodde på? Och min man? Var min heder fläckad för honom? Varför såg jag mig själv som hans heder? Varför tänkte jag att han aldrig skulle röra mig mera? Det var inte mitt fel. Och varför letade jag efter skuld hos mig själv? Jag tänkte inte så när jag hängde där naken. Varför tänkte jag så nu?” Asiye Güzel Zeybek11HEDERSMORD i tuRKiSKa lagStiftningEnI april 2005 trädde en ny strafflag i kraft som avsevärt förbättrade skyddet för kvinnor. Våldtäkt inomäktenskapet kriminaliserades. Möjligheten att få strafflindring vid hedersmord togs bort.Enligt artikel 52 i den tidigare strafflagen kunde strafflindring medges om en person begått mord i ettupprört sinnestillstånd (“aggravated agitation”). Förövare av hedersmord åtnjöt ofta strafflindring medstöd av denna lagparagraf, även om själva begreppet hedersmord inte förkom i lagstiftningen.tRaDitiOnER StaRKaRE än lagEn?Vanligtvis fattas beslutet om att döda den vanhedrande kvinnan i familjeråd med de manliga släktingarna.Familjerådet består ofta av fadern och bröderna, men även farbröder, farfäder och svågrar kan ingå.14Dessa släktingar kan även aktivt delta i själva planeringen av mordet eller sanktionera handlingen genomsitt tysta stöd. I familjerådet utses den person som ska utföra mordet.Hedersmord betraktades även tidigare som ett brott, men ett förståeligt eller rent av rättmätigt sådant.Män som begår hedersmord får sina manliga släktingars och närsamhällets mer eller mindre uttaladestöd. Hedersmord 23
 24. 24. noterinlEDning1) UNFPA - United Nations Population Fund, http://www.unfpa.org Violence Against Women and Girls.2) UNICEF 1997: Women CommentaryCOMMISSION ON HUMAN RIGHTS, Fifty-sixth session Item 11 (b) of the provisional agenda: Civil and Political RightsIncluding Questions of: Disappearances and Summary Executions.Report of the special rapporteur, Ms. Asma Jahangir, submittedpursuant to Commission on Human Rights resolution 1999/35http://193.194.138.190/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/b72f2cfe9aa28e58802568ab003c572eHEDERSMORD – HuR SKa DEt DEfiniERaS?3) Odeh, L.A. i Feminism and Islam (ed. Mai Yamani), 1996.Sharon K Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and Western Society.Ghada Humeidan och Vivian Habash: Crimes of Honour, Al Hayat Organization.4) Womens Center for Legal Aid and Counselling: A Gap Analysis Report on the Status of the Palestinian Women, 20005) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.6) Gendercide Watch: Case Study: ”Honour” Killings and Blood Feuds, http://www.gendercide.orgAmnesty International: Pakistan:Honour killings of girls and women, AI Index: ASA 33/18/99, http://www.amnesty.se7) Women’s International Network News, summer 99, vol. 25, issue 3: Arab ”honour” based on murder of women.HEDERSMORD OcH iSlaM8) Gendercide Watch: Case Study: ”Honour” Killings and Blood Feuds, http://www.gendercide.orgÅr 1982 fanns det tjugotvå länder som enligt sin konstitution var muslimska eller islamska stater. Dessa inkluderade:Algeriet, Bahrain, Egypten, Förenade arabemiraten, Iran, Irak, Jemen, Jordanien, Kuwait, Libyen, Malaysia, Maldi-verna, Mauritanien, Marocko, Oman, Pakistan, Qatar, Saudiarabien, Singapore, Somalia, Sudan, Syrien och Tunisien.Ytterligare tre länder ansåg sig vara muslimska stater, nämligen Afghanistan, Bangladesh och Turkiet. I Libanon ärislam delvis statsreligion.(Källa: Spatz, Melissa, A ”Lesser” Crime: A Comparative Study of Legal Defenses for Men Who Kill Their Wives” :Columbia Journal of Law and Social Problems , 24:597, 1991)9) Lexington Area Muslim Network, http://leb.net/pipermail/lexington-net/2001-March/002495.htmlStatus of Muslim Women Nor Well Understood, 2001-03-27Muslim Women’s League, ”Position Paper on ”Honour Killings”. http://www.mwlusa.orgFaqir Fadida, Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan, Third World Quarterly, Vol 22, No 1, 2001.10) Spatz, Melissa, A ”Lesser” Crime: A Comparative Study of Legal Defenses for Men Who Kill Their Wives” : Colum-bia Journal of Law and Social Problems , 24:597, 1991.Baker Nancy V mfl: ”Familly Killing Fields: Honour Rationales in the Murder of Women, Violence against women, vol 5nr 2, Febuary 1999.HEDERSbEgREppEt11) Shalhoub-Kevorkian, Nadera: The politics of disclosing female sexual abuse: a case study of Palestinian society,1999 http://www.sciencedirect.com12) ) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.13) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.14) Tahire Kocktürk-Runefors: En fråga om heder. Tidens förlag 1991.Shalhoub-Kevorkian, Nadera: The politics of disclosing female sexual abuse: a case study of Palestinian society, 1999http://www.sciencedirect.com15) Social politik, nr 2, 2000: Tema gränslandEdna Yaghi: Honour Killings, March 2001 och IPS World News: ”Gender-Jordan: Cheat and get killed”, 2000-12-08. Hedersmord 24
 25. 25. 16) Suzanne Ruggi, Middle East Report, spring 1998: Honour Killings in Palestine.17) Tahire Kocktürk-Runefors: En fråga om heder. Tidens förlag 1991.Renata Rabichev: The Mediterranean concepts of honour and shame as seen in the depiction of the biblical woman.att åtERuppRätta föRlORaD HEDER18) Al-Khayyat, 1990, Honour and Shame: Women in Modern Iraq.19) SvD, Hedersmord toppen på ett isberg, 2002-01-23.20) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.21) Suzanne Ruggi, Middle East Report, spring 1998: Honour Killings in Palestine.KWAHK, Kurdish Media: Kurdish women take action against honour killings , 2000-05-31, http://www.kurdishmedia.com22) Amnesty International: Pakistan:Honour killings of girls and women, AI Index: ASA 33/18/99, http://www.amnesty.se23) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.24) Gendercide Watch: Case Study: ”Honour” Killings and Blood Feuds, http://www.gendercide.org25) Gendercide Watch: Case Study: ”Honour” Killings and Blood Feuds, http://www.gendercide.org26) Sharon K. Araju, 2000: Crimes of Honour and Shame: Violence against Women in Non-Western and WesternSociety.HEDERSMORD i SaMbanD MED vålDtäKt OcH incESt27) Shalhoub-Kevorkian, Nadera: The Politics of Disclosing Female Sexual Abuse: A Case Study of Palestinian Society.Child Abuse and Neglect, vol 23, issue 12, December 1999 http://www.sciencedirect.com28) Shalhoub-Kevorkian, Nadera: The Politics of Disclosing Female Sexual Abuse: A Case Study of Palestinian Society.Child Abuse and Neglect, vol 23, issue 12, December 1999 http://www.sciencedirect.comlagStiftning29) Spatz, Melissa, A ”Lesser” Crime: A Comparative Study of Legal Defenses for Men Who Kill Their Wives” : Colum-bia Journal of Law and Social Problems , 24:597, 199130) Faqir Fadida, Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan, Third World Quarterly, Vol 22, No 1,2001.31) IPS (Inter Press Service News Agency): Jordan: Cheat and Get Killed, 1999-12-08.32) Pressmeddelande från Kurdistan Regional Government (KRG), Nordic Representation: ”New law puts an end tomitigating circumstances for honour related killings”, 2002-09-19lanDinfORMatiOn:JEMEn1) Honor Crimes in Yemen. A legal and social analysis on Violence against Yemeni women pertaining to honor. May2005.http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/171.pdf2) Honor Crimes in Yemen. A legal and social analysis on Violence against Yemeni women pertaining to honor. May 2005.http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/171.pdf3) Länder i fickformat. Yemen. Utrikespolitiska Institutet.4) Honor Crimes in Yemen. A legal and social analysis on Violence against Yemeni women pertaining to honor. May2005. http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/171.pdf Hedersmord 25
 26. 26. 5) Honor Crimes in Yemen. A legal and social analysis on Violence against Yemeni women pertaining to honor. May2005.http://www.surgir.ch/data/surgir/content/document/171.pdfUS State Department: Yemen. Country Reports on Human Rights Practices, March 2002.http://www.state.govJORDaniEn1) Yaghi, Edna: Honour Killings.2) Faqir Fadia: Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan. Third World Quarterly, Vol 22, No 1,2001.3) Faqir Fadia: Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan. Third World Quarterly, Vol 22, No 1,2001.4) Socialpolitik, nummer 2, 2000: Tema Gränsland: Mord för syns skull.5) Socialpolitik, nummer 2, 2000: Tema Gränsland: Mord för syns skull.6) Inter Press Service (IPS) 1999-12-08: Jordan: Cheat and Get Killed.7) Humeidan, Ghada och Habash, Vivian: Crimes of Honour. Al Hayat Organization.8) Human Rights Watch: Jordanian Law Excuses Murder, 1999-08-11, http://www.hrw.org9) Faqir Fadia: Intrafamily femicide in defence of honour: the case of Jordan. Third World Quarterly, Vol 22, No 1,2001.10) Al-Raida: Imprisonment to Protect Women Against ”Crimes of Honor”: A Dual Violation of Civil Rights, Vol. XIX,Fall/Winter 2001-2002.http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/raida.html11) Al-Raida, Imprisonment to Protect Women Against ”Crimes of Honor”: A Dual Violation of Civil Rights, Vol. XIX,Fall/Winter 2001-2002.http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/raida.html12) Al-Raida, Imprisonment to Protect Women Against ”Crimes of Honor”: A Dual Violation of Civil Rights, Vol. XIX,Fall/Winter 2001-2002.http://www.lau.edu.lb/centers-institutes/iwsaw/raida.html13) Svenska UD: Mänskliga rättigheter i Jordanien 2006. Landrapport.http://www.manskligarattigheter.gov.se/dynamaster/file_archive/070306/2948d3bc941c1d9f9bfd465ba1fc79c5/Jordanien%5fMR.2006.pdf14) Araji, Sharon K: Family Violence Including Crimes of Honor in Jordan. Violenve Against Women, May 2001, Vol 7,Issue 5.15) Herizons 2000, Honour Killings. http://www.wccpenang.org/herizons_10.htm16) Feldner Yotam, All in the Family: How the perpetrators of Honour Killing get off lightly. The Review, January 2001.http://www.aijac.org.au/review/2001/261/essay261.html17) Inter Press Service (IPS) 1999-12-08: Jordan: Cheat and Get Killed.18) Feldner Yotam, All in the Family: How the perpetrators of Honour Killing get off lightly. The Review, January 2001.http://www.aijac.org.au/review/2001/261/essay261.html19) Human Rights Watch: Honoring the killers: Justice denied for ”honor” crimes in Jordan. (2004)http://www.hrw.org/reports/2004/jordan0404/20) Human Rights Watch: Honoring the killers: Justice denied for ”honor” crimes in Jordan. (2004)http://www.hrw.org/reports/2004/jordan0404/21) Human Rights Watch: Honoring the killers: Justice denied for ”honor” crimes in Jordan. (2004)http://www.hrw.org/reports/2004/jordan0404/22) Human Rights Watch: Honoring the killers: Justice denied for ”honor” crimes in Jordan. (2004) Hedersmord 26

×