Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahan pemantapan sarana_ibu_bapa_dan_sekolah

 • Be the first to comment

Bahan pemantapan sarana_ibu_bapa_dan_sekolah

 1. 1. PROGRAM PEMANTAPANPROGRAM PEMANTAPANPROGRAM PEMANTAPANPROGRAM PEMANTAPAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHSARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHSARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHSARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH DI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIADI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIADI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIADI BAWAH PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2013201320132013 ---- 2025202520252025 Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 2. 2. Parents, Community and Private Sector
 3. 3. PELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAHPELAKSANAAN SARANA IBU BAPA DAN SARANA SEKOLAH Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 4. 4. GENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAGENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAGENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARAGENERASI MASA HADAPAN BERDASARKAN FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA Jasmani Emosi Rohani Intelek Sahsiah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 Menghasilkan individu yang holistik
 5. 5. Aktiviti lapangan Pembelajaran dalam kelas Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 6. 6. DiDiDiDi manamanamanamana anakanakanakanak kitakitakitakita beradaberadaberadaberada???? Purata hanya 14 % masa pelajar berada di sekolah setahun Selebihnya di rumah dan dalam komuniti Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 7. 7. Kegunaan Masa Murid Kegunaan masa murid berumur 7 – 16 tahun, berdasarkan 42 minggu di sekolah dan purata 5.5 jam di sekolah setiap hari (sekolah rendah dan menengah), 2 jam masa kokurikulum wajib seminggu dan masa tidur 8 jam sehari. SUMBER: KPM, sampel jadual waktu murid, 2011 Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 8. 8. Yang berlaku sekarang… Ibu bapa hanya datang ke sekolah apabila: Dijemput untuk Hari-Hari tertentu (Hari Pelaporan, Hari Sukan dll) Anak ada masalah disiplin di sekolah Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 9. 9. Apa yang ingin dicapai? Peningkatan penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam pembelajaran anak Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 10. 10. Perubahan dari Sistem Sekolah kepada Sistem Pembelajaran Pengetua Guru Pelajar PIBG Pengetua Guru Pelajar PIBG Komuniti Sektor Swasta Agensi Awam Sistem Sekolah Sistem Pembelajaran Peningkatan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran anak di sekolah dan di luar sekolah. Perubahan Paradigma… 11 Menimbulkan Kesedaran Meningkatkan peranan ibu bapa, Komuniti dan Sektor Swasta dalam Pembelajaran Menggunakan Sarana Sekolah dan Sarana Ibu Bapa Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 11. 11. ApakahApakahApakahApakah ““““SistemSistemSistemSistem PembelajaranPembelajaranPembelajaranPembelajaran”””” Sistem Pembelajaran mengakui bahawa pembelajaran berlaku melangkaui kawasan sekolah dan boleh berlaku di rumah dan dalam komuniti. Sekolah mesti menyediakan persekitaran yang kondusif untuk jalinan hubungan kerja positif antara sekolah dengan ibu bapa dan komuniti.” Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 12. 12. SekolahSekolahSekolahSekolah –––– kerjasamakerjasamakerjasamakerjasama dengandengandengandengan ibuibuibuibu bapabapabapabapa Mempunyai tanggung jawab yang dikongsi bersama antara ibu bapa dan guru bagi memastikan pembelajaran berkualiti untuk murid Meningkatkan kesedaran ibu bapa dalam membantu pembelajaran murid Memperluas peranan ibu bapa sebagai rakan sekolah dalam meningkatkan keberhasilan anak-anak mereka Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 13. 13. SekolahSekolahSekolahSekolah –––– kerjasama dengan komunitikerjasama dengan komunitikerjasama dengan komunitikerjasama dengan komuniti Mendapat kerjasama secara sukarela daripada pertubuhan dalam komuniti untuk menyediakan pelbagai perkhidmatan dan memberi manafaat kepada sekolah setempat Menggalakkan pelibatan murid dalam pertubuhan dan aktiviti komuniti serta mendapat pengajaran penting melalui proses tersebut Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 14. 14. This image cannot currently be displayed. Untuk mewujudkan sistem pembelajaran, suasana pembelajaran perlu diwujudkan di mana-mana Pembelajaran boleh berlaku di luar sekolah Komuniti Sekolah Guru PIBG Ibu Bapa Sekolah perlu menggalakkan ibu bapa memainkan peranan dalam pendidikan Semua ibu bapa boleh membantu anak mereka mencapai potensi sepenuhnya dengan melibatkan diri dengan pembelajaran anak” Komuniti boleh menyokong pembelajaran Guru mesti mengenalpasti kekuatan ibu bapa dan membantu mereka memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran anak mereka, di sekolah dan di luar sekolah ” Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 15. 15. ELEMEN-ELEMEN YANG TERDAPAT DALAM SARANA A 6 elemen dalam Sarana Penglibatan Ibu Bapa dan Komuniti (setakat mana sekolah menyediakan keadaan yang kondusif bagi menggalakkan ibu bapa dan komuniti terlibat dalam pembelajaran anak di sekolah 1.Iklim Sekolah 2.Komunikasi Berkesan 3.Sokongan Terhadap Kejayaan Murid 4.Tanggungjawab Bersama (Shared Responsibility) 5.Keputusan Bersama (Shared Decision Making) 6.Kerjasama dengan Komuniti B Penubuhan 2 Biro baru dalam PIBG 1. Biro Kumpulan Sokongan Ibu Bapa (Parent Support Group – menghulurkan bantuan kepada ahli PIBG yang memerlukan) 2. Biro Maklumat (untuk menganalisis data) C Khidmat Bantu kepada sekolah 1.Akademik 2.Ko kurikulum 3.3K 4.Bimbingan Kerjaya 5.Penyelenggaraan sekolah 6.Motivasi/disiplin murid Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 16. 16. Melancarkan Kempen Kesedaran untuk merapatkan jurang perbezaan sekolah-ibu bapa-komuniti untuk meningkatkan sistem pembelajaran Anak Nadi Aspirasi Kita : Pendidikan Anak Tanggungjawab BersamaMesej IBU BAPA KOMUNITI SEKTOR SWASTA SASARAN UTAMA 1 MENGUPAYAKAN (EMPOWER) 2 MEMBOLEHKAN (ENABLE) 3 Mesej Ibu Bapa: Penggerak Kecemerlangan Pendidikan Kenapa? • Penglibatan ibu bapa di rumah dan di sekolah mempunyai impak besar dalam pembelajaran anak Mesej Anak Anda, Tanggungjawab Kita Bersama Kenapa? • Komuniti mesti bersatu padu untuk mengutamakan pendidikan bagi kejayaan negara Mesej Kemakmuran berterusan melalui pendidikan Kenapa? • Sumbangan kepada pendidikan untuk kemakmuran sektor swasta MELIBATKAN (ENGAGE) Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 17. 17. Pengerusi: Pgrh BPSH TP : TP BPSH SU : BPSH AJK 1.BPSBPSK 2.BPI 3.BPKhas 4.BTP 5.BPM 6.BPTV 7.BPPDP 8.BKK 9.BS 10.UKK 11.Bkew Pengerusi : Pgrh JPN TP : TP SU : KSPS AJK 1.KSPK 2.KSPA 3.KSP Swasta & Khas 4.KS Maklumat & ICT 5.Semua PPD 6.KPP BTPN 7.Pegawai PIBG JPN 8.Wakil PIBG dari setiap Daerah 9.Agensi Kerajaan yang berkaitan 10.NGOs 11.Agensi Swasta Pengerusi : PPD TP : T PPD SU : Peg PIBG (Unit Sek PPD) AJK 1.Pegawai ICT Daerah 2.Pegawai HEM 3.Pegawai P Khas & Swasta 4.Pengetua (wakil dari setiap daerah) 5.Guru Besar (wakil dari setiap daerah) 6.YDP PIBG (SM dan SR) 7.Pusat Kegiatan Guru (PKG) 8.Ketua Jabatan Kerajaan 9.Ahli politik (jika perlu) 10. NGOs 11.Penghulu 12.Ketua Kg/Ketua masy/Ketua Rumah Pjg 13.Agensi swasta JAWATAN KUASA KERJA PENGLIBATAN IBU BAPA KOMUNITI SEKOLAH/KEMPEN PENDIDIKAN NASIONAL KEBANGSAAN NEGERI DAERAH Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 18. 18. BIDANG TUGAS JK PELAKSANA KEBANGSAAN • Menjadi Jurulatih Utama Kebangsaan • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat Bahagian dan Negeri dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan di peringkat Bahagian dan Negeri • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 19. 19. Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Negeri • Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus • Melaksanakan kursus Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah di peringkat negeri • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat negeri dan daerah dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan negeri dan daerah • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan Mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 20. 20. Bidang Tugas JK Pelaksana Peringkat Daerah • Menjadi Jurulatih Utama pelaksanaan kursus • Melaksanakan kursus Sarana Ibu Bapa dan Sarana Sekolah di peringkat daerah • Memastikan ‘content delivery’ di peringkat daerah dan sekolah dilaksanakan dengan berkesan • Memantau pelaksanaan daerah dan sekolah • Memastikan ketepatan masa kutipan data dan mengesahkan kesahihan data • Melaksanakan kempen Inisiatif Ibu Bapa, Komuniti & Sektor Swasta Suatu Inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025
 21. 21. We don’t have to be perfect to be a perfect parent

×