Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

CV-farsi-sarfarazian (2)

556 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CV-farsi-sarfarazian (2)

  1. 1. 1 : ‫خانوادگی‬ ‫نام‬ ‫و‬ ‫نام‬‫امیرحسین‬‫سرفرازیان‬ : ‫تلفن‬09013611390 :‫الکترونیک‬ ‫پست‬Amirhosein_sarfarazian@yahoo.com :‫شغلی‬ ‫سوابق‬ ‫مدیر‬‫باز‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫آتی‬ ‫بازارگستران‬ ‫مهندسی‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫ار؛‬(TMBA)‫سال‬ ‫؛‬1391–‫تاکنون‬ ( ‫آتی‬ ‫بازارگستران‬ ‫مهندسی‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫بازار؛‬ ‫تحقیقات‬ ‫دپارتمان‬ ‫مدیر‬TMBA‫سال‬ ‫)؛‬1388-‫تاکنون‬ ‫آتی‬ ‫بازارگستران‬ ‫مهندسی‬ ‫توسعه‬ ‫شرکت‬ ‫بازار؛‬ ‫تحقیقات‬ ‫کارشناس‬(TMBA)‫سال‬ ‫؛‬1387-1388 ‫ایران؛‬ ‫مالیاتی‬ ‫امور‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫دفتر‬ ‫افزار؛‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫شبکه‬ ‫کارشناس‬1385-1387 ‫افتخارات‬: ‫رتبه‬ ‫کسب‬71‫رشته‬ ‫؛‬ ‫سراسری‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬MBA‫سال‬ ‫؛‬1385 ‫رتبه‬ ‫کسب‬1‫رشته‬ ‫؛‬ ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫کنکور‬ ‫در‬‫اجرایی‬ ‫مدیریت‬‫سال‬ ‫؛‬1385 :‫عضویتها‬ ‫استاندارد‬ ‫تدوین‬ ‫کمیته‬ ‫عضو‬ISIRI/TC225(‫برای‬ ‫استاندارد‬ ‫تدوین‬ ‫کمیته‬‫تحقیقا‬‫اجتماعی‬ ‫پژوهشهای‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫ت‬) ‫صنعتی‬ ‫تحقیقات‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫موسسه‬‫ایران‬ ‫ایران‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫صنفی‬ ‫انجمن‬ ‫عضو‬
  2. 2. 2 ‫تحقیقاتی‬ ‫های‬ ‫تجربه‬: ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫توزیع‬ ‫کانال‬ ،‫(رقبا‬ ‫پیلگون‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬ ‫مطالعات‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،)1393 ‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،)‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫توزیع‬ ‫کانال‬ ،‫(رقبا‬ ‫الکتروپیک‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬ ‫مطالعات‬1393 ‫ستاره‬ ‫پنج‬ ‫هتل‬ ‫ساخت‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬‫المللی‬ ‫بین‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،‫تهران‬ ‫در‬ ‫دیدار‬1393 ‫خودروهای‬ ‫نمایندگان‬ ‫شبکه‬ ‫ارزیابی‬‫ایرانی‬ ‫و‬ ‫چینی‬‫سفارش‬ ‫به‬Chery‫چین‬،‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،1393 ‫مطالعات‬‫شرکت‬ ‫بازار‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،)‫خریداران‬ ،‫توزیع‬ ‫کانال‬ ،‫(رقبا‬ ‫داتیس‬ ‫آشپزخانه‬ ‫لوازم‬1392 ‫مطالعات‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،)‫کننده‬ ‫توزیع‬ ،‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫(رقبا‬ ‫لینانیک‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬1392 ‫مطالعات‬‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ،)‫توزیع‬ ‫کانال‬ ،‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ،‫(رقبا‬ ‫کرد‬ ‫چینی‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬‫؛‬1392 ‫روش‬ ‫به‬ ‫پوشاک‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫ضمیر‬ ‫جامع‬ ‫نقشه‬ ‫تهیه‬ZMET‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،1391 ‫محصوالت‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬‫شاپ‬ ‫بادی‬ ‫بهداشتی‬ ‫آرایشی‬Bodyshop‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ،‫انگلستان‬1391 ‫پروتئین؛‬ ‫مهیا‬ ‫شرکت‬ ‫جدید؛‬ ‫توزیع‬ ‫کانال‬ ‫طراحی‬ ‫و‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1391 ‫بازار‬ ‫مطالعات‬‫استراتژی؛‬ ‫تدوین‬ ‫و‬ ‫رامک‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شرکت‬1391‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫هرمزگان‬ ‫سیمان‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬‫استراتژی؛‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1391 ‫خودرو؛‬ ‫سردساز‬ ‫شرکت‬ ‫بازار؛‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫سنجی‬ ‫امکان‬ ‫و‬ ‫خانگی‬ ‫کولرهای‬ ‫بازار‬ ‫بررسی‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1391 ‫مطالعات‬‫بازار‬‫ویکتوریا‬ ‫شرکت‬Victoria‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازار‬ ‫در‬)‫زیتون‬ ،‫برنج‬ ،‫(چای‬‫؛‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1391 ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫مصرف؛‬ ‫آماده‬ ‫منجمد‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫پتیکا‬ ‫شرکت‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1390 ‫یس‬ ‫تند‬ ‫ابزار‬ ‫پارس‬ ‫شرکت‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫محیط‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫(رونیکس)؛‬‫؛‬ ‫پروژه‬ ‫مدیر‬1390 ‫بازار‬ ‫مطالعات‬‫تولید‬‫در‬ ‫سقفی‬ ‫نورگیرهای‬‫ورقکار؛‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫جذابیت‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫صنایع‬1390 ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫توزیع‬ ‫سازمان‬ ‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫بهپرور‬ ‫شرکت‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫محیط‬‫بسته‬ ‫مرغ‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫برای‬ ‫بندی‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫؛‬1390 ‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫کویر؛‬ ‫پروفیل‬ ‫رنگین‬ ‫شرکت‬ ‫پنجره‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫صنعت‬ ‫بازار‬ ‫مطالعه‬ ‫و‬ ‫بررسی‬1390 ‫کارت‬ ‫سایان‬ ‫شرکت‬ ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ‫محیط‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫صنعت‬ ‫در‬IT‫مدی‬ ‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫ر‬1390 ‫رقبا‬ ‫وضعیت‬ ‫و‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫بررسی‬‫الدورا‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬‫خودرو‬ ‫یدکی‬ ‫قطعات‬ ‫صنعت‬ ‫در‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫؛‬1390 ‫انتخاب‬ ‫صنعتی‬ ‫گروه‬ ‫برندهای‬ ‫وضعیت‬ ‫بررسی‬)‫بست‬ ،‫تکنوگاز‬ ،‫حایر‬ ،‫دوو‬ ،‫(اسنوا‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫بازار؛‬ ‫در‬1389 ‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫رقبا؛‬ ‫و‬ ‫ایرانول‬ ‫شرکت‬ ‫بازار‬ ‫سهم‬ ‫بررسی‬1389،1390،1391 ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعات‬‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫شرکت‬ ‫خارجی‬ ‫و‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬ ‫درنا؛‬1389 ‫ابزارسرا‬ ‫شرکت‬ ‫ورود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫صنعتی‬ ‫ایمنی‬ ‫تجهیزات‬ ‫بازار‬ ‫مطالعه‬(Bosch)‫بازار؛‬ ‫به‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1389 ‫بازار‬ ‫به‬ ‫قدرتمند‬ ‫ورود‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫چای‬ ‫بازار‬ ‫بررسی‬)‫آریا‬ ‫(چای‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1389 ‫البرز‬ ‫استیل‬ ‫محصوالت‬ ‫بازار‬ ‫بررسی‬)‫خریداران‬ ،‫(فروشگاهها‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1389 ‫ماکارون‬ ‫تک‬ ‫شرکت‬ ‫صنعتی؛‬ ‫نان‬ ‫جدید‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بازار‬ ‫شناخت‬ ‫مطالعه‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1388 ‫ب‬ ‫ارتقای‬‫هلدینگ‬ ‫برند‬ ‫ویژگیهای‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫رند‬‫مسکن‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1388 ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫طرح‬‫نوین‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫همراه‬ ‫شرکت‬ ‫همراه؛‬ ‫تلفن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫رسانۀ‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫استراتژی‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫مدیر‬1388 ‫ضوابط‬ ‫اثرات‬ ‫بررسی‬‫بر‬ ‫مرکزی‬ ‫بانک‬‫رفتارمصرف‬‫گذاران‬ ‫سپرده‬‫الحسنه‬ ‫قرض‬‫اقتصاد‬ ‫بانک‬‫نوین‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫کارشناس‬1387 ‫الزامات‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫بررسی‬‫با‬ ‫آور‬ ‫سود‬ ‫همکاری‬‫خارجی‬ ‫شرکای‬‫آلمان‬ ‫فورس‬ ‫مگا‬‫و‬‫شرکت‬‫اسکدار‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫کارشناس‬1387 ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫تست‬‫شرکت‬‫چر‬ ‫و‬ ‫فرش‬‫م‬‫خوراکی‬ ‫مواد‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مشهد‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫کارشناس‬1387 ‫جدید‬ ‫کاالی‬ ‫تست‬‫شرکت‬‫چرم‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫مشهد‬‫ورزشی‬ ‫تجهیزات‬‫؛‬‫پروژه؛‬ ‫کارشناس‬1387
  3. 3. 3 ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫مطالعات‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫خارجی‬‫استراتژی‬‫بازاریابی‬‫صنعت‬ ‫در‬ ‫آیسوداساالر‬ ‫شرکت‬‫کفش‬‫؛‬‫کارشناس‬ ‫پروژه؛‬1387 ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫محیط‬ ‫مطالعات‬‫تدوین‬ ‫و‬ ‫خارجی‬‫بازاریاب‬ ‫استراتژی‬‫ی‬‫صنعت‬ ‫در‬ )‫(پل‬ ‫دوخت‬ ‫طراحان‬ ‫شرکت‬‫پوشاک‬‫؛‬‫کارشناس‬ ‫پروژه؛‬1387 ‫مازندران؛‬ ‫استان‬ ‫مالیاتی‬ ‫امور‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫اتوماسیون‬ ‫های‬ ‫پروژه‬1387-1385 :‫تدریس‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫روشهای‬ ‫معرفی‬ ‫کارگاه‬ ‫ارائه‬‫کیفی‬،‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫ملی‬ ‫کنفرانس‬ ‫در‬ ‫لدرینگ‬ ‫و‬ ‫زیمت‬ ‫نوین‬1393 ‫تدریس‬،‫بازاریابی‬ ‫در‬ ‫بازیها‬ ‫تئوری‬ ‫کاربردهای‬ ‫درس‬1392,1393‫به‬ ‫وابسته‬ ‫بازارسازان‬ ‫آموزشگاه‬ ،TMBA ‫تدریس‬‫کارگاهی‬ ‫تمام‬ ‫های‬ ‫دوره‬‫نوین‬ ‫کیفی‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ ،‫کانون‬ ‫گروه‬(ZMET, Laddering)،1392،1393، ‫به‬ ‫وابسته‬ ‫بازارسازان‬ ‫آموزشگاه‬TMBA ‫دوره‬ ،‫مازندران‬ ‫فنون‬ ‫و‬ ‫علوم‬ ‫دانشگاه‬ ،‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬ ‫درس‬ ‫تدریس‬MBA،1392 ‫شرکت‬ ،‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ،‫بازاریابی‬ ‫تحقیقات‬ ‫دوره‬ ‫تدریس‬TMBA،1390‫تا‬1393 ‫همکاری‬ ،‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫بازاریابی؛‬ ‫تحقیقات‬ ‫دوره‬ ‫تدریس‬‫با‬‫شرکت‬TMBA‫و‬‫دانشگاه‬‫امیرکبیر‬‫؛‬ 1389 ‫همکاری‬ ،‫بازاریابی‬ ‫مدیریت‬ ‫جامع‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫بازاریابی؛‬ ‫تحقیقات‬ ‫دوره‬ ‫تدریس‬‫با‬‫شرکت‬TMBA‫و‬‫تهران؛‬ ‫دانشگاه‬ 1388-1389 ‫تح‬ ‫درس‬ ‫بازاریابی؛‬ ‫تحقیقات‬ ‫دوره‬ ‫مدرس‬ ‫کمک‬‫بازاریابی‬ ‫قیقات‬)‫درگی‬ ‫پرویز‬ ‫(استاد‬‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ،MBA‫دانشگاه‬ ‫مازندران؛‬ ‫فنون‬ ‫و‬ ‫علوم‬1388‫و‬1389 ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬: ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ‫کارگاهی‬ ‫تمام‬ ‫دوره‬‫تا‬ ،60‫ساعت‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تکدرس‬ ‫های‬ ‫دوره‬،‫زیمت‬ ‫نوین‬ ‫های‬ ‫مصاحبه‬ ‫کارگاه‬ ،‫کانون‬ ‫گروه‬ ‫کارگاه‬ ‫نظیر‬ ‫بازار‬ ‫تحقیقات‬ ،‫لدرینگ‬... ‫و‬ ‫دوره‬،‫الکچری‬ ‫و‬ ‫فشن‬ ‫شرکتهای‬ ‫مدیریت‬‫تا‬24‫ساعت‬ ‫برندینگ‬ ‫الکچری‬ ،‫برندینگ‬ ‫فشن‬ ،‫مارکتینگ‬ ‫فشن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫تکدرس‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫دوره‬،‫کارآفرینان‬ ‫برای‬ ‫نوآوری‬ ‫آموزش‬20‫ساعت‬ ‫مبا‬ ‫و‬ ‫اصول‬ ‫آموزش‬ ‫دوره‬،‫مدیران‬ ‫برای‬ ‫پخش‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫نی‬20‫ساعت‬ ،‫کننده‬ ‫مصرف‬ ‫رفتار‬ ‫دوره‬32‫ساعت‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فعالیتهای‬ ‫سایر‬: ‫توزیع؛‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫مدیران‬ ‫راهنمای‬ ‫کتاب‬ ‫تألیف‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ :‫کتاب‬ ‫تألیف‬ ‫و‬ ‫ترجمه‬ ‫بازار‬ ‫مهندسی‬ ‫توسعه‬ ‫مجلۀ‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫چاپ‬ ‫مقالۀ‬ ‫چندین‬ ‫بازاریابی؛‬ ‫مقاالت‬ ‫تألیف‬،،‫آسیا‬ ‫روزنامه‬‫امروز‬ ‫فرصت‬ ‫روزنامه‬ ،‫الکچری‬ ‫محصوالت‬ ‫استراتژی‬ ‫اصول‬ ‫کتاب‬،‫کاپفرر‬ ‫نوئل‬ ‫ژان‬‫در‬‫انتشار‬ ‫دست‬ ‫مارکتینگ‬ ‫الکچری‬ ،‫برندینگ‬ ‫فشن‬ ،‫مارکتینگ‬ ‫فشن‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫مطالعه‬
  4. 4. 4 ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اضافی‬ ‫مراجع‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬

×