Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
מערכת החינוך והרשתות החברתיות 
מדיניות
מגבלת הגיל 
: 
, . 11 , ' , 
! " 
( ) 11 - 
. 
16 - WhatsApp - 
! ( ' ) 
.
רשתות החברתיות ולקהילות השיתופיות ברשת 
יתרונות רבים, והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך 
מעודדת את פתיחתן ואת הפעילות באמצעו...
אמנם על פי הוראות המשרד נאסר על מורים להיות חברים של 
תלמידים בפייסבוק )ראה סעיף 9.4-10 , בחוזר הוראות הקבע 
עב/ 4 )א(, "א...
תפקיד המורה 
, 
, " " , 
, , 
! , " " ף ! 
ץ , 
/ 
החינוכי . 
ף
רשת חברתית כחיזוק מקצוע ההוראה 
קהילה מקצועית לומדת של מורים ברשת חברתית מאפשרת: 
• קשר שוטף בין קובעי המדיניות לבין מנהלי...
הרשת החברתית הקשר בין המורים לתלמידים 
קהילה לומדת של מורים ותלמידים ברשת חברתית מאפשרת: 
• מינוף סביבה שבה התלמידים פעילי...
הכללים על מנת לקיים למידה ברשת החברתית 
כדי להשתמש ברשת הפייסבוק לצורך למידה על המורים 
להקפיד על הכללים האלה: 
המורה יפתח...
למורים ולתלמידים אסור להיות חברים ברשתות החברתיות 
על אף שיש הטוענים שיחסים בין מורים לתלמידים ברשתות 
החברתיות יוצרים אמו...
הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות 
הבהרה לחוזר מנכ"ל )תשעג( 6.1-1 שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת 
החינוך: ...
יחד עם זאת, אנו מבינים כי לשימוש ברשתות חברתיות יש גם 
יתרונות שבאים לידי ביטוי בתחום הלימודי והפדגוגי ועל כן נכתב 
נוהל "...
המורה כמנהל 
 לסיכום משרד החינוך אינו רואה את המורה כחבר של התלמידים אלא כמנהל 
אחראי על תהליך הלמידה, תהליך הלמידה תוך ש...
אמיר לוז | מומחה לשימוש במדיה חברתית במערכת החינוך. 
 אמיר לוז אחרי 15 שנים כרכז המחשבים- אחראי מחשוב בבית הספר החקלאי 
מ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

מערכת החינוך והרשתות החברתיות

513 views

Published on

מערכת החינוך והשימוש ברשתות חברתיות מדיניות משרד החינוך

Published in: Education
 • Be the first to like this

מערכת החינוך והרשתות החברתיות

 1. 1. מערכת החינוך והרשתות החברתיות מדיניות
 2. 2. מגבלת הגיל : , . 11 , ' , ! " ( ) 11 - . 16 - WhatsApp - ! ( ' ) .
 3. 3. רשתות החברתיות ולקהילות השיתופיות ברשת יתרונות רבים, והמזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מעודדת את פתיחתן ואת הפעילות באמצעותן, הן של עובדי הוראה בינם לבין עצמם והן של מורים ותלמידים.
 4. 4. אמנם על פי הוראות המשרד נאסר על מורים להיות חברים של תלמידים בפייסבוק )ראה סעיף 9.4-10 , בחוזר הוראות הקבע עב/ 4 )א(, "אתיקה ומוגנות ברשת האינטרנט"(, אך אפשר ואף רצוי להשתמש ברשתות החברתיות לצורכי למידה תוך הקפדה על הכללים שיובאו בהמשך.
 5. 5. תפקיד המורה , , " " , , , ! , " " ף ! ץ , / החינוכי . ף
 6. 6. רשת חברתית כחיזוק מקצוע ההוראה קהילה מקצועית לומדת של מורים ברשת חברתית מאפשרת: • קשר שוטף בין קובעי המדיניות לבין מנהלים ומורים בשדה המאפשר שותפות בעיצוב חזון המקצוע והצעת דרכים להגשמתו • במת שיתוף להפצת רעיונות ולדיון בהם • יצירת מאגר של חומרי למידה, כגון מצגות, תמונות, סרטים, כתבות, קישורים ועוד, הקשורים לנושא לימודי או לסוגיה נדונה • היכרות עם קשת רחבה של מורים עמיתים למקצוע המעצימה את הקהילה ומפתחת גאוות יחידה.
 7. 7. הרשת החברתית הקשר בין המורים לתלמידים קהילה לומדת של מורים ותלמידים ברשת חברתית מאפשרת: • מינוף סביבה שבה התלמידים פעילים ומעורים כבמה ללמידה מאתגרת • יצירת למידה שיתופית ואקטיבית של המורה עם התלמידים ושל התלמידים עצמם • שיתוף התלמידים בבניית הסביבה הלימודית והגברת מעורבותם בתהליך הלימודי באמצעות פעילויות, כגון הוספת קישורים לסרטונים, כתיבת טקסטים רלוונטיים, קישור למקורות ידע • במה להפצת רעיונות ולקבלת משוב מקהילת הלומדים • מתן ביטוי אישי לכל תלמיד.
 8. 8. הכללים על מנת לקיים למידה ברשת החברתית כדי להשתמש ברשת הפייסבוק לצורך למידה על המורים להקפיד על הכללים האלה: המורה יפתח קבוצה סגורה שתנוהל על ידו או על ידי אחד התלמידים שיקבל הרשאה לכך ולא יצרף לקבוצה אף חבר מלבד התלמידים שהוגדרו על ידי המורה )תלמידי כיתה או תלמידי כמה כיתות או תלמידי מגמת לימוד מסוימת(. המורה יפתח לעצמו דף פייסבוק אישי ייעודי כמורה שישמש אותו לחברות בקבוצה. הדף המקצועי לא יכיל כל מידע אישי על המורה עצמו. כל תלמיד בקבוצה יפתח דף פייסבוק ייעודי לקבוצה שלא יכיל מידע אישי על התלמיד עצמו. המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי.
 9. 9. למורים ולתלמידים אסור להיות חברים ברשתות החברתיות על אף שיש הטוענים שיחסים בין מורים לתלמידים ברשתות החברתיות יוצרים אמון ופתיחות בין הצדדים, חושפים את המורה לעולמו של התלמיד ומנגד מחזקים את מעמדו של המורה בעיני התלמידים, הרי שהמרחב הוירטואלי יוצר מצב אשר עלול לטשטש את גבולות היחסים בין הצדדים. מכיוון שהשימוש ברשתות החברתיות למטרות מעלה סוגיות ודילמות מקצועיות ואתיות, המשרד יצא בהנחיה כי אין לעשות שימוש ברשתות חברתיות לאינטראקציות בין-אישיות בין מורים לתלמידים, וכי למורים ולתלמידים אסור להיות חברים ברשתות החברתיות.
 10. 10. הנחיות לשימוש ברשתות חברתיות הבהרה לחוזר מנכ"ל )תשעג( 6.1-1 שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך:  מורה שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כמורה שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה.  מורה שיש לו פרופיל אישי יבחן את הגדרות הפרטיות שלו וידאג לכך שפרטיו האישיים לא יהיו חשופים למי שאינו נמנה על חבריו כדי שפרטים אלה לא ייחשפו לתלמידיו.  המורה לא יהיה "חבר" של תלמידיו בפייסבוק.  תלמיד שאין לו פרופיל בפייסבוק מומלץ שיפתח לעצמו פרופיל פייסבוק אישי כתלמיד שישמש אותו לטובת חברות בקבוצות למידה )השימוש בפייסבוק מותר מגיל 13 ומעלה(.  יש להנחות את כל התלמידים להקפיד על הגדרות פרטיות מוגברות, במסגרתם המידע אודות התלמידים יהיה גלוי רק למי שהוגדרו כחבריהם בפייסבוק .  המורה יהיה אחראי להתנהלות השיח בקהילה שימוקד רק בנושאי הלימוד. כללי האתיקה החלים על שיח זה זהים לכללים של השיח הכיתתי. [1]http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/AgafPituachPedagogi/PedgogiaDigital/facebook.htm
 11. 11. יחד עם זאת, אנו מבינים כי לשימוש ברשתות חברתיות יש גם יתרונות שבאים לידי ביטוי בתחום הלימודי והפדגוגי ועל כן נכתב נוהל "שימוש ברשתות החברתיות ובקהילות שיתופיות ברשת במערכת החינוך. “If you can't beat them. Join them” If you can't beat them. Join them
 12. 12. המורה כמנהל  לסיכום משרד החינוך אינו רואה את המורה כחבר של התלמידים אלא כמנהל אחראי על תהליך הלמידה, תהליך הלמידה תוך שימוש ברשתות חברתיות הוא שימוש בטכנולוגיית המידע , והפנמת המידע ולהפכו לידע, יצירת הידע מחייבת לעיתים לוותר על רמת פרטיות כגון צילום תלמידים לכן גם על ההורים להיות כחלק מבקר על מערכת הלימודים (לא רק ברשתות חברתיות ). הדבר החשוב ביותר במערכת החינוך ומודגש הוא שמירת הפרטיות הן של המורה והן של התלמיד.
 13. 13. אמיר לוז | מומחה לשימוש במדיה חברתית במערכת החינוך.  אמיר לוז אחרי 15 שנים כרכז המחשבים- אחראי מחשוב בבית הספר החקלאי מקוה ישראל ,החלטתי לפנות לדרך חדשה , ולכתוב לייעץ למוסדות חינוך על מנת למקסם את הפעילות הדורשת שימוש במחשב וברשת החברתית במערכת החינוך. לכן באתר זה אתמקד ברשתות חברתיות. מטרת האתר היא: שימוש במדיה חברתית בחינוך. Luz.co.il

×