1Transcriptie foto’s (met dank aan Reinder Tolsma)Recesboek 1677-1683t/m 5007.jpg Hendrik Jacobs5002=5003=5004Cornelis Dir...
25008-5010.jpg Heere MinnesOp 5008 zie ik geen Heere Minnes, wel Folkert Eefkes en Neel Eebe dhtrOp 5009-5010 zie ik geen ...
35039-5040.jpg Heere Minnes, een van de rechters in een geschil5041-5043.jpg Heere Minnes, idem5044-5047.jpg iets over Rix...
45095 kopen Hendrik Jacobs en zijn vrouw zekere achtendeellen over hoog en laag5098 kopen Jan Jacobs en ook Roeloff jansen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transcripties foto's recesboeken 1657 1683 nedergerecht ameland

868 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
868
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
236
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcripties foto's recesboeken 1657 1683 nedergerecht ameland

  1. 1. 1Transcriptie foto’s (met dank aan Reinder Tolsma)Recesboek 1677-1683t/m 5007.jpg Hendrik Jacobs5002=5003=5004Cornelis Dircks ende Tets lieuwe dhtr echteluijden to Hollum op Ameland begeren bood enconsent opte cope van sekere darde part van de plaetse (trochskrast) feddrick Janssens gelegenzijnde ’t westerste dardendeel van die Buijre Rechters, hebbende d’hocht ten zuiden, de buirereed ten westen ende de heere rijdweg ten noorden is gelegen, soo groot ende cleijn, goet endequaet als het aldaer is gelegen, in cope bekomen van gemelte feddrick Janssen, voor 150cargls contant volgens den brieve4 feb. 1657Henndrick Jacobsz Burgemeester ende Pieter Douwes protesteren ende soo veelle noodtverspieren dese vercopinge als verstaende dat den vercoper niet vermach tselve t(verhandelen??), alsoo het buijre lant is en geen eijgen, Actum den 4 feb. 1657Protestanten verblijven bij haer voorgaende protesten om t selve naeder te deduceren, Actumvoor Rechters 11-4-1657Protestanten verblijven alsnoch bij haer gedaene protesten om redenen geen eijgen landzijnde, vermits jaers beswaert met 1½ str grontpacht aende Buijre rechters te betaelen,weshalve den vercoper eenge redenen mochte moveren, geholden sal zijn te procederen opbehoorlijke termijnen, volgens recht ende ordannie, Actum voor Recht den 18-2-1657Feddrick Jans als vercoper segt voor tegenbericht op dese gedaene protesten, nul ende vangeender weerde te hoeden, vermits de protestanten, nu noch ter geene tijden hebben betoont,de handen van de Buijre Rechters als5005=5006als grontheeren sijnde, ofte ten minste alle Jaeren d’grontpacht aen wert betaalt, soo dat deprotestanten (??) sulx haer protesten van geende weerde sullen moeten verclaert worden terwijlle sy geen naestlegers ofte geen bloetverwanten van de vercoper zijn, soo dat de vercoperwel gequailificeert is, van zijn eijgen vercochte plaats te mogen vercopen tot zijn eijgen willeende gelieve, hiermede (ond?)lopende den protesten quade protestanie, concludeere,contendeere den vercoper ex dictis dicindi era Jud. off. susplend. dae bij mijn E heerenvanden Gerechte (??) gesproocken ende verclaert sal worden, dat een vercopinghe plaats endestandt sal houden, nu ende ’t eeuwige tijdende des protestanten protesten nul machteloos salworden verclaert alsmede de protestanten gedoempt te worden een eeuwich swijgen, endemoeten de costen te betaelen (??) gerechte (?) vallen ende die noch geraecken te vallen, cumexpensisProtestanten verblijven bij haere gedaene protesten ende seggen opt tegenbericht bij devercoper zijnne volmacht gedaen ijnde, in geen waerheijt bestaet, om redenen die vercopersels wel kennende is, den buijre rechters ??????5007Hendrick jacobs koopt een stuk land, juni 1664
  2. 2. 25008-5010.jpg Heere MinnesOp 5008 zie ik geen Heere Minnes, wel Folkert Eefkes en Neel Eebe dhtrOp 5009-5010 zie ik geen Heere Minnes, maar Sipke Folkerts die een huis koopt van JacobFreerks5011-5016.jpg Hendrik Jacobs maar ook Rixt van Donia (Erfvrouwe van Ameland)Dit gaat over de benoeming door Righst van Donia van burgemeesters in de dorpen vanAmeland: Hendrik Jacobs, groot schipper, wegens den dorpe Hollum, 12-1-16705018-5019.jpg Hendrik Jacobs, Ruurdt Jansen, Obbe Hillebrants, Wimer (Minne?) Bauckesen Teunis Tijmens (dit zijn de rechters, rechtdag 2-6-1780)Het gerecht veroordeelt IJsbrant Rijp tot 12 cg boete en het betalen van de “glasen” die hijheeft kapotgeslagen in het huis van Markus Ros te Nes5020-5021.jpg Hendrik Jacobs en andere volmagten worden genoemd voor het jaar 1681.5023-5025.jpg Roelof Jacobs en Dirck JansenRoelof Jacobs (als rechter) eist dat Jan Clasen een achtendeel land ontruimt (die ishet daarniet mee eens) 19-2-16825026, 5028.jpg ?Bgm Roeloff Jacobs eiser tegen Thonis Efkes aangeklaagde. ’t Gerecht in den name endewegens sijne gefr. van Amelandt hebben de eijsch van de dager gehoord nopend de leverantievan (???) Auckes brandewij bij de gedaagde ontfangen, 6-2-16785030-5032.jpg Douwe LuiwesGeen Douwe Luiwes gezien, wel:Renck(?) Gabbes tot Hollum dager (in opdracht?) en Euue Pijtters en Pyttie Cornelisechtel.gedaagden.’t Gerecht beveelt dat de gedaagden de 500 cg terug betalen die zij van Jan Jacobs hebbenontvangen, 4-6-16795033-5036.jpg Hendrik JacobsZie zo geen Hendrick Jacobs, wel een Cornelis Cornelis en een (?) Bueckama en Frans RosDit is een gedeelte uit een akte5037-5038.jpg Hendrik JacobsRechtdagh den 10eNovember 1680 present de burgemeesters Hendrick Jacobs, ObbeHillebrants Teunis Tijmens.Sybble Sentses tot Hollum eiserJan heres tot Ballum gedaagde om de ge arresteerde penningen voor rechte te consigneren inpersoon Jan Wiettes(?)Jan Heres in judicio comparerende heeft geconsigneerdt in handen van de Commiss. HendrickJacobs de somma van twintig car.gls; tien strs onder deductie van een gulden tien stuivers dieal voren bij deselve waren afgecortTegens welcke consignatie Gerben Cornelis mede in judicio comparerende heeft geprotesteert salfs recht te willen blijven (aen costen nopens dese consignatie getrocken(?)In margine:Partijen hier van sijn ge accordeert ende de penningen getelt door Commiss. hier in gemelt ophet verclaren van Sibble Jenses in kennisse mijn handt desen 1(?) januarij 1681
  3. 3. 35039-5040.jpg Heere Minnes, een van de rechters in een geschil5041-5043.jpg Heere Minnes, idem5044-5047.jpg iets over Rixt van DoniaGaat weer over de benoeming van burgemeesters in de verschillende dorpen, 19-1-1681+ het “sweren ende beloven” van de genoemden5048-5049.jpg Heere MinnesGeen Heere Minnes, maar Ewe Pieters die eist dat Andries Wigles de schade die hij aan deboot van schipper Claes Roeloffs van Hamburg heeft aangebracht (binnen drie dagen)tweede stuk:Hans Ariens vrouw van Hollum eist bergloon van Henne hendricks (ook Jan Rijp genoemd)5050-5051.jpg Tjeerd SijptsJohannes Hettes protesteert de ??? van opzegginge van de hiemeinghe ende huijsstede bij JanHendrx Vuijren gebruijct5052-5055.jpg ?5057-5058.jpg Jan Hendriks Fuiring, Hendrik JacobsDe bgm Hendrick Jacobs arrestantenDirck Hansen arresteerde, Rinck Gabbes (?) in persoon geciteert per me secretariumHendrick Jacobs weigert de huur van een stuk land dat hij van Dirck Hansen huurt te betalen“voor ende al eer de arrestant nopens sijne competentie sal sijn voldaen en de accuseert”5059-5060.jpg Jan JacobsDe rechters willen niet dat de volmachten van Hollum de obligatie aan Gerben Cornelisbetalen voor hij zelf aan zijn eigen verplichtingen heeft voldaan, 10-3-16805061-5067.jpg Rixt van Donia (zelfde als 5011-5016.jpg)Benoeming burgemeesters,19-1-16815074.jpg Jan Hendriks FuiringJan Hendrix Fuijringh sampt Jan Rijcks met sijne socij wagenars to Hollum protesteren deeffectu arresti gedaen aen de bgm Reinder Jansen om geen penn. van het geene onder sijn E.van de volmagten der voors dorpe ten profijte van Claes Aesges timmerman tot leeuwardenals aennemer van de reparatien der tooren tot hollum sijn geconsigneert, voor en al eer dearrestanten van schip- en wagenvrachten daer over gevallen sullen zijn voldaenDit zijn recesboeken vóór 16775087-5088.jpg Hendrik Jacobs, oud bgm van Hollum koopt een klein stukje land5089-5090.jpg Hendrik Jacobs en zijn vrouw Trijntie Pyters, kopen een halff hiem, genaamptEeltie Cornelis ende Trijn Andries Hiem5091-5094.jpg Hendrik Jacobs5095-5109.jpg Hendrik Jacobs wordt in diverse passages genoemd
  4. 4. 45095 kopen Hendrik Jacobs en zijn vrouw zekere achtendeellen over hoog en laag5098 kopen Jan Jacobs en ook Roeloff jansen eigenedommen5101 koop Hendrick Jansen een stuk lant, 15 juni 1664enz.enz.enz.5110.jpg Roelof Jacobz wordt als volgmagt genoemd en zijn vrouw Trijn Annis?

×