Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Afstamming van Ritsche Jelmera tot Jesse Wiegersma uit Hollum

583 views

Published on

Onderzoek van Jesse Wiegersma zijn afstamming van Ritschke Jelmera.

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Afstamming van Ritsche Jelmera tot Jesse Wiegersma uit Hollum

  1. 1. Jesse Wiegersma geboren te Hollum Sijtze Wiegersma geboren te Hollum trouwde met Claudya Paulina de Wind gescheiden in 2007. Sipke Wiegersma geboren te Olterterp trouwde op Ameland met Ytske de Jong geboren te Hollum. Arnoldus Wiegersma geb.: 21-03-1908 te Dongeradeel overleden 24-06-2001 te Veenwouden trouwde met Hendrikje Vrieswijk geb.: 11-03-1915 te Wouterswoude overleden 08-09-2002 te Veenwouden. Beroep: Landarbeider Grietje Lieuwes Banga geb.: 01-02 -1887 te Sijbrandahuis overleden 18-10-1950 te Rinsumageest Trouwde 08-05-1907 in Dantumadeel met Harmen Arnoldus Wiegersma geb.: 07-10-1877 te Rinsumageest overleden 16-11-1960 te Rinsumageest. - Lieuwe Pieters Banga geb.: 1865 in Hiaure overleden in 1930 in Dokkum Trouwde met Lolkje Hania geb.: 1866 in Sijbrandahuis overleden 1941 in Dokkum ( Ook zij is via de Hania tak afstammeling van Ritsche Jelmera) Grietje Jans Hania geb.: 1839 in Sijbrandahuis trouwde met Pieter Lieuwes Banga geb.: 1834 in West Dongeradeel Jan Pieters Hania geb.: 1785 in Sijbrandahuis overleden in 1882 ( Echtgenote is mij nog onbekend) Pieter Jans Hania geb.: 1742 in Aalsum overleden 1832 te Aalsum trouwde met Renske Jans Banga geb.: 1794 te Dokkum overleden 1800 te Aalsum Jan Pieters Hania geb.: 1695 te Aalsum trouwde met Pietje Folkerts Tjitske Renzes Sinia geb.: 1662 te Marrum overleden 1737 te Burum trouwde met Pieter Jans Hania geb.: 1666 te Ternaard overleden 1735 te Aalsum Lysbeths Gerryts Heringa geb.: 1638 te Marrum overleden 1704 te Morra trouwde met Renze Gerrits Sinia geb.: 1635 te Morra overleden 1683 te Morra Beroep: Dijkgraaf Gerrit Gosses Heringa geb.: 1611 te Hantumhuizen overleden 1688 te Hantumhuizen trouwde met Bouck Pietersdochter geb.: 1612 overleden 1680 Beroep: Boer/Dorpsrechter Gosse Etes Heringa geb.: 1585 te Kollum overleden 1640 te Hantumhuizen trouwde met Duyfke Gerrits geb.: 1585 overleden 1649 Beroep: Boer Ete Gosses Heringa geb.: 1562 te Idaard overleden 1619 te Gerkesklooster trouwde met Dyoerd Dircs
  2. 2. Gosse Sackersz Heringa geb.: 1534 te Winsum ( Echtgenote is mij nog onbekend) Jhr. Sacker Eelcesz Heringa geb.: 1505 overleden 1565 te Groningen trouwde met Hil Binnerts Aebinge geb.: 1490 te Hijum overleden 1550 te Groningen ( Ook zij is afstammeling van Ritsche Jelmera, via de familie Aebinge is zij een bed achterkleindochter van Ritsche Jelmera) Beroep: Burgemeester van Groningen Eelcke Sackesz Heringa geb.: 1489 te Marssum overleden 1544 te Goutum trouwde met Lisck Hobbe Doekesdochter Rinia geb.: 1485 te Blessum Sacke Wigles ( Jelmera) ( Camstra van Heringa) geb.: 1458 te Oosterwierum overleden 1510 te Marssum trouwde met His Watze Abbesdochter Dekema geb.: 1450 Eelc ( Ael) Sackesdochter Jelmera geb.: 1435 te Gerbarda overleden 1499 te Hallum trouwde met Wigle Riencks Camstra geb.: 1433 te Wirdum overleden 1499 te Oosterwierum Sacke Ritsckes Donia van Jelmera geb.: 1407 te Ballum ( Jelmerastate) overleden 1448 Trouwde met Ide Tjeerdsdochter van Aylva geb.: 1404 overleden 1475 Ritsche Donia van Jelmera 1e Heer van Ameland Geb.: 1383 te Ternaard Overleden 1450 Jesse Wiegersma 23-11-2016

×