Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ana Cechirlan. Organizarea actiunilor de informare

558 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ana Cechirlan. Organizarea actiunilor de informare

 1. 1. “ Biblioteca mai mult decît bibliotec ă: integrare, inovare şi informaţie pentru toţi” Conferinţa aniversară ABRM 16-18 noiembrie 2011 “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan, sef departament BRŞA
 2. 2. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>cod de bună practică – document ce con ţ ine </li></ul><ul><li>principii şi practici acceptate pe plan naţional ş i </li></ul><ul><li>interna ţ ional, utilizabile în diverse domenii, inclusiv </li></ul><ul><li>în aplicarea managementul ui calităţii în instituţiile de </li></ul><ul><li>învăţămînt . Î n acelaşi timp c od urile de bune practici </li></ul><ul><li>permit individualizarea fiec ă rei instituţii în parte, în </li></ul><ul><li>concordanţă cu misiunea, tradiţia şi strategia </li></ul><ul><li>propuse. </li></ul>
 3. 3. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Codul de bună practică include următoarele activităţi: </li></ul><ul><li>Ziua specialistului </li></ul><ul><li>Difuzarea Selectivă a Informaţiei – DSI </li></ul><ul><li>Ziua Catedrei </li></ul><ul><li>Expoziţii </li></ul><ul><li>Sinteză Bibliografică </li></ul>
 4. 4. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fiecare tip de acţiune conţine: </li></ul><ul><li>Definiţie </li></ul><ul><li>Scop </li></ul><ul><li>Grup ţintă </li></ul><ul><li>Organizare </li></ul><ul><li>Metodologie </li></ul>
 5. 5. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ziua Specialistului </li></ul><ul><li>Definiţie: Ziua Specialistului este o activitate complexă de informare bibliografică şi documentară a unui grup de studenţi sau/şi specialişti într-un anumit domeniu de activitate. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: studenţi, specialişti de diferit nivel (managerial, executiv, funcţional) din întreprinderi, organizaţii, instituţii agricole. </li></ul>
 6. 6. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Difuzarea Selectivă a Informaţiei </li></ul><ul><li>Definiţie: Difuzarea Selectivă a Informaţiei (DSI) este o formă de informare bibliografică şi documentară individuală, sistematică, realizată în scopul sus ţ inerii cercetătorilor cu informaţii şi publicaţii din domeniul agriculturii, apărute recent la o anumită temă de cercetare . </li></ul><ul><li>Grup ţintă: cadrele didactice şi ştiinţifice, masteranzii şi doctoranzii, cercetătorii instituţiilor de cercetări ştiinţifice de profil agrar din întreaga republică . </li></ul>
 7. 7. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Fişa de înregistrare a abonatului DSI </li></ul><ul><li>Nume, prenume: ___________________________________________ </li></ul><ul><li>Instituţie: __________________________________________________ </li></ul><ul><li>Funcţie: ___________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tel. s erviciu : _______________________________________________ </li></ul><ul><li>E-mail : ___________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tema de cercetare pentru care solicitaţi informaţii: </li></ul><ul><li>________________________________________________________ ___ </li></ul><ul><li>Aspecte concrete ale temei: </li></ul><ul><li>1) _________________________________________________________ </li></ul><ul><li>2) _________________________________________________________ </li></ul><ul><li>3) ____________________________________________________ _____ </li></ul><ul><li>Limbi solicitate : ___________________________________________ </li></ul><ul><li>Data _________ Semnătura _____________ </li></ul>
 8. 8. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>FIŞA DE EVALUARE A SERVICIULUI DIFUZARE SELECTIVĂ A INFORMAŢIEI (DSI) </li></ul><ul><li>Nume, prenume________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>Tema de cercetare______________________________________________________________ </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Vă rugăm să subliniaţi varianta aleasă </li></ul><ul><li>1. Cum apreciaţi serviciul DSI? </li></ul><ul><li>Satisfăcător Excelent </li></ul><ul><li>Bun Neeficient </li></ul><ul><li>2. Aţi găsit informaţia necesară/utilă în listele bibliografice primite? Da Nu </li></ul><ul><li>3. În ce surse anume aţi găsit informaţia relevantă temei Dvs. de cercetare? </li></ul><ul><ul><li>Cărţi </li></ul></ul><ul><ul><li>Reviste naţionale </li></ul></ul><ul><ul><li>Reviste străine </li></ul></ul><ul><ul><li>Baze de date </li></ul></ul><ul><li>4.Ce propuneri şi sugestii aveţi privind serviciile DSI?_____________________________ </li></ul><ul><li>____________________________________________________________________________ </li></ul><ul><li>Vă mulţumim pentru participare ! </li></ul>
 9. 9. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ziua Catedrei </li></ul><ul><li>Definiţie: Ziua Catedrei este o activitate complexă de informare bibliografică şi documentară a colaboratorilor unei catedre din cadrul universităţii. </li></ul><ul><li>Grup-ţintă: cadrele didactice şi ştiinţifice, doctoranzii şi masteranzii catedrei </li></ul>
 10. 10. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Ac ţiunea Ziua Catedrei la UASM </li></ul><ul><li>Obiectivele acţiunii: </li></ul><ul><li>informarea corpului profesoral-didactic asupra asigurării cu material documentar a disciplinelor citite în UASM; </li></ul><ul><li>familiarizarea cu activităţile şi serviciile bibliotecii; </li></ul><ul><li>asigurarea relaţiilor interactive între catedre şi bibliotecă; </li></ul><ul><li>sporirea nivelului calitativ al servirii informaţionale. </li></ul><ul><li>Loc desfăşurare : acţiunea s-a petrecut în incinta bibliotecii sub formă </li></ul><ul><li>de şedinţă comună a personalului catedrelor şi a </li></ul><ul><li>şefilor serviciilor bibliotecii. </li></ul>
 11. 11. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Conţinutul acţiunii (ZC) </li></ul><ul><li>Şedinţele au fost axate pe trei teme principale: </li></ul><ul><li>Achiziţia de carte şi periodice; </li></ul><ul><li>Asistenţă informaţională, servicii; </li></ul><ul><li>Asigurarea cu material documentar didactic şi ştiinţific. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>În rezultatul acestei acţiuni (ZC) au fost întreprinse următoarele: </li></ul><ul><li>S-a alcătuit un raport pentru rectorat despre desfăşurarea acţiunii; </li></ul><ul><li>Au fost analizate solicitările cadrelor didactice; </li></ul><ul><li>S-au propus modalităţi de rezolvare a problemelor existente; </li></ul><ul><li>A fost elaborat un şir de recomandări pentru satisfacerea oportună a cerinţelor informaţionale a catedrelor </li></ul>
 12. 12. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Expoziţii </li></ul><ul><li>Definiţie: Expoziţia este o activitate de informare a utilizatorilor asupra achiziţiilor de documente intrate în bibliotecă sau asupra documentelor existente în colecţiile bibliotecii la o anumită tematică, eveniment, personalitate. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: utili zatorii bibliotecii şi publicul interesat </li></ul>
 13. 13. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Sinteză bibliografică </li></ul><ul><li>Definiţie: Sinteza bibliografică este o componentă a activităţii de informare şi cuprinde o caracterizare concisă a conţinutului documentelor prezentate în cadrul unei expoziţii. </li></ul><ul><li>Grup ţintă: utili zatorii bibliotecii şi publicul interesat </li></ul>
 14. 14. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Marketing-ul şi publicitatea acţiunilor de informare </li></ul><ul><li>Orice activitate de informare este organizată atît la iniţiativa bibliotecii, cît şi la solicitare </li></ul><ul><li>Activităţile de informare pot fi organizate ca tip aparte sau pot combina cîteva tipuri de activităţi. </li></ul><ul><li>Activităţile de informare sunt organizate de bibliotecă, dar pot fi organizate şi în colaborare cu instituţiile în care sunt petrecute </li></ul><ul><li>Participanţilor la acţiun i li se repartizează un set de materiale promoţionale </li></ul>
 15. 15. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Publicitate: </li></ul><ul><li>Pentru fiecare acţiune se întocmeşte un aviz elaborat în funcţie de tipul activităţii. </li></ul><ul><li>Avizul se plasează în holul bibliotecii, pe panourile de informare ale instituţiilor, facultăţilor în care va avea loc activitatea şi pe site-ul bibliotecii. </li></ul><ul><li>Avizarea poate fi realizată şi prin alte modalităţi: presa universitară, telefon, e-mail, baner etc. </li></ul><ul><li>Avizul se plasează în locurile indicate cu cel puţin 5 zile înainte de desfăşurarea activităţii. </li></ul>
 16. 16. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Anexe </li></ul><ul><li>Fişa de înregistrare a participantului (ZS) </li></ul><ul><li>Chestionar (ZS) </li></ul><ul><li>Fişa de evidenţă DSI </li></ul><ul><li>F işa de evaluare a serviciului DSI </li></ul><ul><li>Chestionar (ZC) </li></ul>
 17. 17. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Desfăşurarea acţiunilor de informare extramuros </li></ul><ul><li>Scopul program ului : </li></ul><ul><li>S ensibilizarea comunităţii agrare privind rolul BRŞA ca una din principalele surse de informare şi documentare în domeniul agriculturii şi ştiinţelor adiacente . </li></ul><ul><li>P romova rea colecţiil or , serviciil or şi produsel or bibliotecii şi satisface rea cerinţel or informaţionale ale utilizatorilor. </li></ul>
 18. 18. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Locul desfăşurării : a cţiunile de informare au fost petrecute în cadrul a 8 instituţii de cercetări ştiinţifice: </li></ul><ul><li>Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia”, Bălţi </li></ul><ul><li>Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare </li></ul><ul><li>Întreprinderea de Stat pentru Cercetare în selecţia şi Hibridarea Suinelor „Moldsuinhibrid” , Orhei </li></ul><ul><li>Institutul de Fitotehnie „Porumbeni” , Pa ş cani </li></ul><ul><li>Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară, Maximovca </li></ul><ul><li>Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro” </li></ul><ul><li>Întreprinderea de Stat pentru Cercetare şi Producere a Resurselor Biologice Acvatice „Acvacultura-Moldova” </li></ul><ul><li>Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului „N. Dimo”. </li></ul>
 19. 19. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În cadrul activităţilor au fost organizate e xpoziţ ii (8) - circa 700 documente . </li></ul><ul><li>Participanţilor la acţiunile de informare extramuros li s-au oferit materiale promotionale: </li></ul><ul><li>P liantul BRŞA; </li></ul><ul><li>Centrul de Informare şi Documentare FAO în RM; </li></ul><ul><li>AGLINET – împrumut interbibliotecar internaţional; </li></ul><ul><li>Baza de date AGORA. </li></ul>
 20. 20. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>În rezultatul desfăşurării acţiunilor de informare extramuros au fost conturate unele probleme rezolvarea cărora cere următoarele: </li></ul><ul><li>- organizarea acţiunilor de informare extramuros şi în cadrul colegiilor de profil agrar; </li></ul><ul><li>- organizarea unui training de utilizare a bazelor de date generate de FAO cu participarea reprezentanţilor instituţiilor sus-numite; </li></ul><ul><li>- delegarea persoanei responsabile de bibliotecă din reţea la acţiunile de instruire organizate de BRŞA (seminare, mese rotunde, ateliere profesionale). </li></ul>
 21. 21. “ Organi zarea acţiunilor de informare” Ana Cechirlan <ul><li>Mul ţ umesc pentru atenţie ! </li></ul>

×