Ukáţka školiacich materiálov

UKÁŢKA ŠKOLIACICH
MATERIÁLOV
TPM
Celková efektivita zariadenia

1
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Školiaci materiál






Brožúra TPM
Prezentácia
Pracovný zošit účastníka
Test
Vzorovo v...
Ukáţka školiacich materiálov

Broţúra – TPM






Počet strán: 46
Rozmer: A6
Formát: PDF
Jazyk: slovenský
Rok vydania...
Ukáţka školiacich materiálov

Prezentácia




Počet snímok: 31
Formát: PPTX
Jazyk: slovenský

4
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Obsah


Rozčlenenie strát pri TPM



Straty na zariadení



Koeficient Celkovej Efektivit...
Ukáţka školiacich materiálov

Straty v TPM

6
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Rozčlenenie strát pri TPM
1.
2.
3.
4.
5.

Straty pracovníka
Organizačné straty
Zbytočné pohy...
Ukáţka školiacich materiálov

Šesť hlavných strát na stroji
Prestoje
1. Poruchy vyplývajúce z chýb na zariadení
2. Zoraďov...
Ukáţka školiacich materiálov

Prestoje
1. Poruchy
 strata schopnosti stroja plniť
svoje funkcie
 Závislé na stroji
 Vpl...
Ukáţka školiacich materiálov

Straty rýchlosti
3. Nečinnosť a malé prestávky
 Beh na prázdno, abnormálne
činnosti v
senzo...
Ukáţka školiacich materiálov

Chyby, nekvalita
5. Chyby v procesoch
a oprava
 Nepodarky a nedostatky
v kvalite, ktoré pot...
Ukáţka školiacich materiálov

Celková Efektivita Zariadenia (CEZ)

12
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Celková Efektivita Zariadenia – CEZ
 Overall Equipment Effectiveness – OEE
 Ukazovateľ efe...
Ukáţka školiacich materiálov

Pracovný zošit účastníka





Počet strán: 10
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slovenský

1...
Ukáţka školiacich materiálov

Úlohy
Nasledujúce  úo hy  vypracujte  p dľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skup...
Ukáţka školiacich materiálov

Test, Vzorovo vyplnený test





10 otvorených otázok
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slov...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

17
Ukáţka školiacich materiálov

Sme tu pre Vás
 www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod
 www.ipaczech.cz/
 www.facebook.com/ipaslo...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

19
Ukáţka školiacich materiálov

UKÁŢKA ŠKOLIACICH
MATERIÁLOV
TPM
Autonómna údrţba

20
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Školiaci materiál






Brožúra TPM
Prezentácia
Pracovný zošit účastníka
Test
Vzorovo v...
Ukáţka školiacich materiálov

Broţúra – TPM






Počet strán: 46
Rozmer: A6
Formát: PDF
Jazyk: slovenský
Rok vydania...
Ukáţka školiacich materiálov

Prezentácia




Počet snímok: 79
Formát: PPTX
Jazyk: slovenský

23
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Obsah







Základné ciele a prínosy Autonómnej údrţby (AÚ) v TPM
 Hlavné dôvody vznik...
Ukáţka školiacich materiálov

5 hlavných dôvodov pre vznik porúch na strojoch
 Neschopnosť plniť základné
poţiadavky údrţ...
Ukáţka školiacich materiálov

Čo je Autonómna údrţba, ciele
 Autonómna údržba znamená, že pracovníci výroby samostatne
vy...
Ukáţka školiacich materiálov

Základné schopnosti operátorov
 Schopnosť objaviť, odstrániť abnormality na zariadení a zam...
Ukáţka školiacich materiálov

Základné schopnosti operátorov
 Schopnosť porozumieť vzťahu medzi zariadením a kvalitou,
sc...
Ukáţka školiacich materiálov

3 základné princípy prevencie
 Prevencia je základom pre dosiahnutie totálnych cieľov TPM.
...
Ukáţka školiacich materiálov

Ciele Autonómnej údrţby







Spojiť pracovníkov výroby a údržby pri
 Stabilizovaní, ...
Ukáţka školiacich materiálov

7 krokov Autonómnej údrţby

7. Rozvoj autonómnej
údrţby

Znalosť
vzťahu medzi
6. Organizácia...
Ukáţka školiacich materiálov

Postup implementácie Autonómnej údrţby
Zmena
myslenia

Krok 0

Krok 1
Krok 2
Krok 3

Krok 4
...
Ukáţka školiacich materiálov

Zloţenie tímu pre zavedenie Autonómnej údrţby

Tím AÚ

technológ

obsluha
I. zmena

zástupca...
Ukáţka školiacich materiálov

Postupnosť implementácie
Autonómnej údrţby

34
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Úvodné školenie tímu
Úvod o TPM

Program zvyšovania C.E.Z.



Prečo sme tu?
 Prečo potrebu...
Ukáţka školiacich materiálov

Pracovný zošit účastníka





Počet strán: 10
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slovenský

3...
Ukáţka školiacich materiálov

Úlohy
Nasledujúce  úo hy  vypracujte podľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skupi...
Ukáţka školiacich materiálov

Test, Vzorovo vyplnený test





10 otvorených otázok
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slov...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

39
Ukáţka školiacich materiálov

Sme tu pre Vás
 www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod
 www.ipaczech.cz/
 www.facebook.com/ipaslo...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

41
Ukáţka školiacich materiálov

UKÁŢKA ŠKOLIACICH
MATERIÁLOV
TPM
Zlepšovanie procesov v údrţbe

42
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Školiaci materiál






Brožúra TPM
Prezentácia
Pracovný zošit účastníka
Test
Vzorovo v...
Ukáţka školiacich materiálov

Broţúra – TPM






Počet strán: 46
Rozmer: A6
Formát: PDF
Jazyk: slovenský
Rok vydania...
Ukáţka školiacich materiálov

Prezentácia




Počet snímok: 52
Formát: PPTX
Jazyk: slovenský

45
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Obsah
 Proces, zlepšovanie procesov
 Zákaznícko - dodávateľský princíp, individuálne
a tím...
Ukáţka školiacich materiálov

Proces, zlepšovanie procesov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

47
Ukáţka školiacich materiálov

Zvýšenie prietoku
úzkych miest

Proces

Zvýšenie
podielu na trhu

vonkajšie

vnútorné

5

Zv...
Ukáţka školiacich materiálov

Čo je to proces?
 Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich
činností, kt...
Ukáţka školiacich materiálov

Dôvody zlepšovania procesov v údrţbe
Zámerom zlepšovania je vytvorenie „mysliaceho podniku“
...
Ukáţka školiacich materiálov

Prínosy zlepšovania a jeho nástroje
Prínosy zlepšovania

Nástroje zlepšovania

Zlepšenia man...
Ukáţka školiacich materiálov

3 základné formy zlepšovania podľa rozsahu


Projektový workshop




Riešenie jednej konk...
Ukáţka školiacich materiálov

Zákaznícko – dodávateľský princíp,
individuálne a tímové zlepšovanie

www.ipaslovakia.sk
© I...
Ukáţka školiacich materiálov

Zákaznicko – dodávateľský princíp
 Interný zákazník
 pracovníci, pracovné tímy, pracovné ú...
Ukáţka školiacich materiálov

Aké sú zásady zlepšovania?


Myslieť po novom



Premýšľajte ako byť úspešným



Realizuj...
Ukáţka školiacich materiálov

Individuálne a tímové zlepšovanie
 Problém
 Individuálny prístup – zlepšovateľ pozná probl...
Ukáţka školiacich materiálov

PDCA cyklus
Vychádza z pôvodného Demingovho cyklu, ktorý bol modifikovaný tak,
aby zaistil „...
Ukáţka školiacich materiálov

Pracovný zošit účastníka





Počet strán: 10
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slovenský

5...
Ukáţka školiacich materiálov

Úlohy
Nasledujúce  úlohy  vypracujte  p dľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skup...
Ukáţka školiacich materiálov

Test, Vzorovo vyplnený test





10 otvorených otázok
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slov...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

61
Ukáţka školiacich materiálov

Sme tu pre Vás
 www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod
 www.ipaczech.cz/
 www.facebook.com/ipaslo...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

63
Ukáţka školiacich materiálov

UKÁŢKA ŠKOLIACICH
MATERIÁLOV
TPM
Plánovaná a preventívna údrţba

64
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Školiaci materiál






Brožúra TPM
Prezentácia
Pracovný zošit účastníka
Test
Vzorovo v...
Ukáţka školiacich materiálov

Broţúra – TPM






Počet strán: 46
Rozmer: A6
Formát: PDF
Jazyk: slovenský
Rok vydania...
Ukáţka školiacich materiálov

Prezentácia




Počet snímok: 65
Formát: PPTX
Jazyk: slovenský

67
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Obsah
 Vývoj údržby, stratégie údržby
 Plánovaná a preventívna údržba
 Diagnostika v údrž...
Ukáţka školiacich materiálov

Vývoj údrţby, stratégie údrţby

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

69
Ukáţka školiacich materiálov

Pojem údrţba
 Všetky opatrenia, ktoré nám napomáhajú k zachovaniu
a opätovnému vytvoreniu p...
Ukáţka školiacich materiálov

Stratégie údrţby
 Opatreniam, ktoré sú v rámci údržby
organizované, tak aby ich cieľom bolo...
Ukáţka školiacich materiálov

Vývoj údrţby
 BM – Break – down Maintenance
 PM 1 – Preventive Maintenance



Systém údr...
Ukáţka školiacich materiálov

Systémy údrţby 1/2
 Periodická údrţba
 súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú po ...
Ukáţka školiacich materiálov

Systémy údrţby 2/2
 Plánovaná údrţba
 súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú v pe...
Ukáţka školiacich materiálov

Štruktúra údrţby a definícia základných pojmov podľa
EN 13306
ÚDRŽBA
Do poruchy
Údržba zabra...
Ukáţka školiacich materiálov

Výber vhodnej stratégie údrţby
 Strategické rozdelenie strojov a zariadení podľa vplyvu na ...
Ukáţka školiacich materiálov

Výber vhodnej stratégie údrţby
Vplyv poruchy na podnik

n

kategória údržby

1,0

vysoký

6
...
Ukáţka školiacich materiálov

Výber vhodnej stratégie údrţby


Kritériá pre definovanie stratégie údržby
 Vplyv poruchy ...
Ukáţka školiacich materiálov

Pracovný zošit účastníka





Počet strán: 10
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slovenský

7...
Ukáţka školiacich materiálov

Otázky
Počas  školenia  h adajte  odpovede  n  s
a
t ú

isiace  o ázky.
d
e

Čo  j  to  ú rž...
Ukáţka školiacich materiálov

Test, Vzorovo vyplnený test





10 otvorených otázok
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slov...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

82
Ukáţka školiacich materiálov

Sme tu pre Vás
 www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod
 www.ipaczech.cz/
 www.facebook.com/ipaslo...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

84
Ukáţka školiacich materiálov

UKÁŢKA ŠKOLIACICH
MATERIÁLOV
TPM
Moţnosti zlepšovania organizácie práce
v údrţbe

85
© IPA S...
Ukáţka školiacich materiálov

Školiaci materiál






Brožúra TPM
Prezentácia
Pracovný zošit účastníka
Test
Vzorovo v...
Ukáţka školiacich materiálov

Broţúra – TPM






Počet strán: 46
Rozmer: A6
Formát: PDF
Jazyk: slovenský
Rok vydania...
Ukáţka školiacich materiálov

Prezentácia




Počet snímok: 72
Formát: PPTX
Jazyk: slovenský

88
© IPA Slovakia
Ukáţka školiacich materiálov

Obsah
 Pretypovanie, metodika SMED

 Štandardizácia procesov v údržbe
 Audit v TPM
 Vizu...
Ukáţka školiacich materiálov

Pretypovanie, metodika SMED

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

90
Ukáţka školiacich materiálov

Aká je dôleţitosť pretypovania pre podnik ako celok?
 Ako sa zmenil zákazník a jeho požiada...
Ukáţka školiacich materiálov

Prínosy na zníţenie času pretypovania pre firmu
Elimináciou plytvania pri pretypovaní sleduj...
Ukáţka školiacich materiálov

Ukončenie
výroby 1
dobrého
kusu

Kontrola
1 kusu

Dolaď

Súčiastka

Vlož
korekcie

Súčiastka...
Ukáţka školiacich materiálov

Aké činnosti ovplyvňujú čas pri pretypovaní?
 Plytvania všeobecne









Hľadanie
...
Ukáţka školiacich materiálov

SMED
 Celý postup vychádza z dôkladnej analýzy pretypovania, ktorá sa
vykonáva väčšinou poz...
Ukáţka školiacich materiálov

Interné a externé činnosti
 Pri metóde SMED sa snažíme previesť čo najviac interných činnos...
Ukáţka školiacich materiálov

Prostriedky pre skracovanie časov zoraďovania
 Metóda jedného pohybu – zaistenie objektov j...
Ukáţka školiacich materiálov

Pracovný zošit účastníka





Počet strán: 10
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slovenský

9...
Ukáţka školiacich materiálov

Otázky
Počas  školenia  h adajte  odpovede  n  s
a
t ú

isiace  o ázky.

Aká  je  dôležitosť...
Ukáţka školiacich materiálov

Test, Vzorovo vyplnený test





10 otvorených otázok
Rozmer: A4
Formát: PDF
Jazyk: slov...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

101
Ukáţka školiacich materiálov

Sme tu pre Vás
 www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod
 www.ipaczech.cz/
 www.facebook.com/ipaslo...
Ukáţka školiacich materiálov

www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod

www.ipaslovakia.sk
© IPA Slovakia

103
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Celková efektivita zariadenia - CEZ

478 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Celková efektivita zariadenia - CEZ

 1. 1. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Celková efektivita zariadenia 1 © IPA Slovakia
 2. 2. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2
 3. 3. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 3
 4. 4. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 31 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 4 © IPA Slovakia
 5. 5. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Rozčlenenie strát pri TPM  Straty na zariadení  Koeficient Celkovej Efektivity Zariadenia – CEZ (OEE)  Ako počítame CEZ?  Aké sú spôsoby zberu dát pre CEZ?  Organizácia a kompetencie v CEZ www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 5
 6. 6. Ukáţka školiacich materiálov Straty v TPM 6 © IPA Slovakia
 7. 7. Ukáţka školiacich materiálov Rozčlenenie strát pri TPM 1. 2. 3. 4. 5. Straty pracovníka Organizačné straty Zbytočné pohyby, nedostatočná zručnosť Vyváženie práce Nesprávna automatizácia Kontrola a nastavenie Straty na zariadení 1. Poruchy 2. Zoradenie, prestaven ie 3. Výmena rezných nástrojov 4. Krátkodobé prestoje 5. Znížená rýchlosť 6. Straty rozbehom 7. Straty nekvalitou 8. Iné prestoje Straty výrobných zdrojov 1. Výťažnosť materiálu 2. Straty energie 3. Straty vplyvom prípravkov, nástrojov, úpiniek www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 7
 8. 8. Ukáţka školiacich materiálov Šesť hlavných strát na stroji Prestoje 1. Poruchy vyplývajúce z chýb na zariadení 2. Zoraďovanie a ustavovanie (výmena prípravku, nástroja a pod.) Straty rýchlosti 3. Nečinnosť a malé prestávky (abnormálna činnosť senzorov, blokovanie v sklzoch a pod.) 4. Redukcia rýchlosti (nesúlad medzi navrhnutou a skutočnou rýchlosťou zariadení) Chyby - nekvalita 5. Chyby v procesoch a oprava (nepodarky a nedostatky v kvalite, ktoré potrebujú opravu) 6. Redukcia času medzi štartom stroja a stabilnou prevádzkou www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 8
 9. 9. Ukáţka školiacich materiálov Prestoje 1. Poruchy  strata schopnosti stroja plniť svoje funkcie  Závislé na stroji  Vplyvom mechanického, elektrického, pneumatického defektu  Nezávislé na stroji  Vznikajú tým, že chýba materiál, nástroje, pomocné látky a pod. 2. Zoradenie stroja  čas od zastavenie produkcie jedného typu výrobku až po čas, kedy stroj začne produkovať nový výrobok v požadovanej kvalite Interné činnosti Externé činnosti Plytvania 7% 0:10:28 0:00:52 0:00:52 7% 86% www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 9
 10. 10. Ukáţka školiacich materiálov Straty rýchlosti 3. Nečinnosť a malé prestávky  Beh na prázdno, abnormálne činnosti v senzoroch, interferencia stroja, zasekávanie počas chodu stroja a pod 4. Redukcia rýchlosti  Nesúlad medzi navrhnutou a skutočnou rýchlosťou zariadení  Ukážka  Nastavená rýchlosť stroja 3 min/ ks/ zmena  Reálna rýchlosť 3,8 min/ks/zmena  Strata za zmenu (450 min) 32 ks / zmena www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 10
 11. 11. Ukáţka školiacich materiálov Chyby, nekvalita 5. Chyby v procesoch a oprava  Nepodarky a nedostatky v kvalite, ktoré potrebujú opravu resp. sú odpadom, ale musia byť opäť vyrobené podľa objednávky 6. Straty pri rozbehu  Straty vznikajúce v čase medzi štartom stroja a stabilnou prevádzkou ( predohrev formy na vstrekolisoch – prvé výlisky sú nedokonalé tvarovo, prípadne farebne) www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 11
 12. 12. Ukáţka školiacich materiálov Celková Efektivita Zariadenia (CEZ) 12 © IPA Slovakia
 13. 13. Ukáţka školiacich materiálov Celková Efektivita Zariadenia – CEZ  Overall Equipment Effectiveness – OEE  Ukazovateľ efektivity využitia stroja alebo zariadenia  Čo je účelom CEZ?  Ukázať možný potenciál zlepšovania našich zariadení.  Vzorec pre výpočet CEZ: CEZ = D * R * K  Premenné vzorca pre výpočet CEZ:  D - dostupnosť  R - rýchlosť  K - úroveň kvality www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 13
 14. 14. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 14 © IPA Slovakia
 15. 15. Ukáţka školiacich materiálov Úlohy Nasledujúce  úo hy  vypracujte  p dľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skupinkách. l o e 1. Uveďte  aspoň  j den  príklad  pre  každý  z  mn ovaných  typov  srá t  vo  Vašom  podniku: e t e Prestoje Straty  rýchlosti Chyby - nekvalita www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 15
 16. 16. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 16 © IPA Slovakia
 17. 17. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 17
 18. 18. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 18
 19. 19. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 19
 20. 20. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Autonómna údrţba 20 © IPA Slovakia
 21. 21. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 21
 22. 22. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 22
 23. 23. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 79 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 23 © IPA Slovakia
 24. 24. Ukáţka školiacich materiálov Obsah     Základné ciele a prínosy Autonómnej údrţby (AÚ) v TPM  Hlavné dôvody vzniku porúch na strojoch  Základné schopnosti operátorov  Rozdelenie kompetencií výroba - údržba Postupnosť implementácie Autonómnej údrţby  7 krokov zavedenia Autonómnej údržby  Zloženie tímu pre zavedenie AÚ  Checklisty a certifikácia pre prípravu zavedenia jednotlivých krokov AÚ  Metodika definovania štandardov Systém auditovania krokov v Autonómnej údrţbe Význam BOZP v TPM  Systém LOTO www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 24
 25. 25. Ukáţka školiacich materiálov 5 hlavných dôvodov pre vznik porúch na strojoch  Neschopnosť plniť základné poţiadavky údrţby strojov (doťahovanie uvoľnených skrutiek, čistenie, mastenie a pod.) Poruchy a abnormality stroja  Zlé dodrţiavanie pracovných podmienok (teploty, rýchlosti, tlak, krútiaci moment a pod.) Znečistenie Vibrácie  Chýbajúca kvalifikácia (chyby kontroly, chyby obsluhy a pod.)  Opotrebenie (ložiská, ozubené kolesá, centrovacie prvky a pod.)  Konštrukčné chyby Uvoľnené diely Nesprávne/ Nedostatočné Mazanie (materiál, dimenzovanie a pod.) www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 25
 26. 26. Ukáţka školiacich materiálov Čo je Autonómna údrţba, ciele  Autonómna údržba znamená, že pracovníci výroby samostatne vykonávajú určitú časť z údržbových zásahov.  Ostatné úlohy údržby vyžadujúce špeciálnu kvalifikáciu naďalej ostávajú v kompetencii oddelenia údržby.  Ciele:  Udržovanie si svojho vlastného zariadenia  Aké funkcie plní operátor vo vzťahu k zariadeniu?  Kto má opravovať zariadenie?  Kto je zodpovedný za výskyt porúch na zariadení?  Rozšírenie vlastnej kvalifikácie  Viete ako funguje Vaše zariadenie?  Koľko má mazacích miest? Aký olej sa používa? www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 26
 27. 27. Ukáţka školiacich materiálov Základné schopnosti operátorov  Schopnosť objaviť, odstrániť abnormality na zariadení a zamedziť ich vzniku na zariadení, schopnosť zlepšovať     Správne mazanie, spôsob mazania a spôsob kontroly mazania Čistenie (kontrola), spôsob čistenia Zlepšovanie zariadenia Zlepšovanie postupu údržby (rýchla detekcia, zabraňovanie vzniku abnormalít)  Schopnosť porozumieť funkciám zariadenia a hľadať príčiny abnormalít      Vedieť, čo hľadať pri kontrole Používať správne kritéria pre rozhodovanie o abnormalitách Porozumieť vzťahu medzi špecifickou abnormalitou a jej príčinou Vedieť, kedy treba stroj odstaviť Vedieť diagnostikovať príčiny niektorých porúch www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 27
 28. 28. Ukáţka školiacich materiálov Základné schopnosti operátorov  Schopnosť porozumieť vzťahu medzi zariadením a kvalitou, schopnosť predvídať možné problémy a ich príčiny  Vedieť vykonávať fyzikálnu analýzu problému  Vedieť závislosť medzi stavom časti zariadenia a kvalitou produktu  Vedieť tolerančné rozsahy statickej a dynamickej presnosti, vedieť ako odmerať tolerancie  Porozumieť príčinám chýb kvality  Schopnosť opravovať     Výmena ND Vedieť predpokladanú životnosť jednotlivých časti zariadenia Schopnosť dedukovať príčiny porúch Schopnosť aktívne pomáhať pri väčších opravách zariadenia www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 28
 29. 29. Ukáţka školiacich materiálov 3 základné princípy prevencie  Prevencia je základom pre dosiahnutie totálnych cieľov TPM.  Aké sú totálne ciele TPM?  Údržba normálnych podmienok  Pomáha v prevencii zhoršovania stavu zariadenia (každodenné aktivity: čistenie, kontrola, mazanie, kontrola presnosti a pod.)  Včasné odhalenie abnormalít  Pri výkone práce operátor svojimi zmyslami a meracími prístrojmi a periodickou kontrolou okamžite odhaľuje abnormality (povolené skrutky, zvukové efekty, tečúci olej,...)  Okamžitá reakcia  Operátor a pracovníci údržby okamžite reagujú na abnormality www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 29
 30. 30. Ukáţka školiacich materiálov Ciele Autonómnej údrţby      Spojiť pracovníkov výroby a údržby pri  Stabilizovaní, riadení a zabezpečovaní optimálnych prevádzkových (základných) podmienok  Skorom zachytení abnormalít a problémov  Zabraňovaní zhoršovaniu stavu výrobného zariadenia Zlepšiť zručnosti operátorov, zaistiť ich odborný rast Umožniť operátorom zlepšovanie efektívnosti zariadenia pochopením funkcií zariadenia Zjednodušiť kontrolu a údržbu zariadenia Zlepšiť predvídateľnosť prostredníctvom analýzy dát a zlepšenej komunikácie www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 30
 31. 31. Ukáţka školiacich materiálov 7 krokov Autonómnej údrţby 7. Rozvoj autonómnej údrţby Znalosť vzťahu medzi 6. Organizácia a poriadok presnosťou zariadenia 5. Autonómna kontrola a kvalitou produkcie 4. Všeobecná kontrola Znalosť funkcií a 3. Definovanie štandardu štruktúry zariadenia mazania 2. Eliminácia zdrojov Schopnosť objavovať poruchy, znečistenia porozumieť princípom 1. Počiatočné čistenie a metódam zlepšovania www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 31
 32. 32. Ukáţka školiacich materiálov Postup implementácie Autonómnej údrţby Zmena myslenia Krok 0 Krok 1 Krok 2 Krok 3 Krok 4 Krok 5 Chyby a poruchy zahanbujú Následky Motivácia Zmena zariadenia Premýšľajme!! Prečo vzniká zrýchlené opotrebenie? Čo treba urobiť pre bezpečnosť v kroku 1? Zníţenie počtu porúch/chýb Drobné opravy Zlepšenie schopnosti hľadať a odstraňovať drobné chyby Krok 6 Krok 7 Následky Zmena ľudí Zmena činností Pokiaľ nie sú jasné výsledky – zmena ľudí je obtiažna Snaha zlepšovať Nulové chyby a poruchy Zmena podniku Rozvoj aktivít zdola hore www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 32
 33. 33. Ukáţka školiacich materiálov Zloţenie tímu pre zavedenie Autonómnej údrţby Tím AÚ technológ obsluha I. zmena zástupca údrţby mechano zástupca údrţby elektro obsluha II. zmena vedúci strediska zoraďovač majster zástupca PI BOZP moderátor www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 33
 34. 34. Ukáţka školiacich materiálov Postupnosť implementácie Autonómnej údrţby 34 © IPA Slovakia
 35. 35. Ukáţka školiacich materiálov Úvodné školenie tímu Úvod o TPM Program zvyšovania C.E.Z.  Prečo sme tu?  Prečo potrebujeme TPM?  Základné princípy TPM  Príklady úspešných implementácií TPM  Čo očakávame od TPM?  Program Program Autonómnej údrţby Môj stroj – moje zrkadlo  Prečo autonómna údržba?  Aké sú kroky autonómnej údržby?  Čo budeme dnes robiť?  Vysvetlenie používania červených kariet, karty porúch zvyšovania C.E.Z.  Aké sú straty na zariadení?  Ako budeme merať straty na zariadení?  Vysvetlenie vypisovania formulára C.E.Z.  Vizualizácia C.E.Z. Aké sú najčastejšie poruchy?  Možné poruchy? Príčiny porúch?  Rizikové prvky stroja?  Poučenie o elektropríslušenstve.  Vyjasnenie si kompetencií obsluha – elektroúdržba  Poučenie o bezpečnosti pri práci  Rozdelenie prác. Kto bude čo čistiť?  www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 35
 36. 36. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 36 © IPA Slovakia
 37. 37. Ukáţka školiacich materiálov Úlohy Nasledujúce  úo hy  vypracujte podľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skupinkách. l e 1. Popíšte   dôvody   pre   vznik   porúch   na   strojoch,     s   ktorými   sa   vo   svojej   praxi   najčastejšie  stretávate. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 37
 38. 38. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 38 © IPA Slovakia
 39. 39. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 39
 40. 40. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 40
 41. 41. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 41
 42. 42. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Zlepšovanie procesov v údrţbe 42 © IPA Slovakia
 43. 43. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 43
 44. 44. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 44
 45. 45. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 52 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 45 © IPA Slovakia
 46. 46. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Proces, zlepšovanie procesov  Zákaznícko - dodávateľský princíp, individuálne a tímové, zlepšovanie, zlepšovateľské cykly  Identifikácia plytvaní, plytvanie v údržbe  Najčastejšie používané nástroje pre identifikáciu problémov a hľadanie riešení v údržbe  Pareto diagram www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 46
 47. 47. Ukáţka školiacich materiálov Proces, zlepšovanie procesov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 47
 48. 48. Ukáţka školiacich materiálov Zvýšenie prietoku úzkych miest Proces Zvýšenie podielu na trhu vonkajšie vnútorné 5 Zvýšenie predaja 2 zákazníci dodávatelia ohraničenia 4 vstupy 1 3 proces výstupy zdroje ľudské Redukcia časov a náklady dodávok fyzické Redukcia fixných nákladov Zníţenie nákladov na výrobok www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 48
 49. 49. Ukáţka školiacich materiálov Čo je to proces?  Proces je súbor súvisiacich alebo vzájomne sa ovplyvňujúcich činností, ktoré transformujú vstupy na výstupy (ISO 9000:2000).  Proces je skupina činností - aktivít, ktoré sú navzájom previazané, vyžadujú jeden alebo viac vstupov a vytvárajú výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu (produkt alebo služba).  Proces je skupina činností - aktivít, ktoré sú navzájom previazané, vyžadujú jeden alebo viac vstupov a vytvárajú výstup, ktorý má pre zákazníka hodnotu (produkt alebo služba). www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 49
 50. 50. Ukáţka školiacich materiálov Dôvody zlepšovania procesov v údrţbe Zámerom zlepšovania je vytvorenie „mysliaceho podniku“  Prínosy pre pracovníka      Uľahčime a zjednodušme si prácu Zlepšime si pracovné podmienky Akceptácia Nebojím sa povedať svoju myšlienku Prínosy pre firmu  Úspory  Zvýšenie výkonu strojov a zariadení  Zlepšenie vzťahov medzi údržbou a výrobou  Zlepšenie informačných tokov, komunikácie medzi údržbou a výrobou  Prínosy pre zákazníka  Produkt za dobrú cenu  Rýchlosť dodania  Kvalita je dnes samozrejmosťou www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 50
 51. 51. Ukáţka školiacich materiálov Prínosy zlepšovania a jeho nástroje Prínosy zlepšovania Nástroje zlepšovania Zlepšenia manipulácie s materiálom Gravitačné dopravníky ... Zjednodušovanie výrobných metód a postupov Zlepšovanie práce strojov a zariadení Zvýšenie kvality Zlepšenie pracovných podmienok Metóda SMED, Poka-Yoke ... Poka-Yoke, Andon, Jidoka ... Ergonómia, analýza práce ... Zvyšovanie životnosti nástrojov Redukcia odpadov Redukcia a zreálnenie noriem TPM, SMED, Poka-Yoke ... Odstránenie zbytočných operácií SMED, 5S, ergonómia ... Chronometria, MOST, snímkovanie ... Zlepšenie pracovného prostredia, komunikácie Motivačné systémy, systém zlepšovacích návrhov a spokojnosti pracovníkov ... Zvýšenie bezpečnosti pri práci Ergonómia, Poka-Yoke ... www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 51
 52. 52. Ukáţka školiacich materiálov 3 základné formy zlepšovania podľa rozsahu  Projektový workshop   Riešenie jednej konkrétnej a zložitej úlohy Tímová práca   Riešenie jednoduchej úlohy Jednotlivec  Individuálne riešenie vlastného zlepšovacieho návrhu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 52
 53. 53. Ukáţka školiacich materiálov Zákaznícko – dodávateľský princíp, individuálne a tímové zlepšovanie www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 53
 54. 54. Ukáţka školiacich materiálov Zákaznicko – dodávateľský princíp  Interný zákazník  pracovníci, pracovné tímy, pracovné úseky navzájom.  Externý zákazník   konečný zákazník, ktorý produkt kúpi. Spokojnosť  vysoká kvalita, nízka cena, včasnosť dodávky. Kedy je podľa vás zákazník spokojný? www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 54
 55. 55. Ukáţka školiacich materiálov Aké sú zásady zlepšovania?  Myslieť po novom  Premýšľajte ako byť úspešným  Realizujte dobré riešenia  Aj 60% zlepšenie je zlepšenie  Okamžite opravujte chyby  Problém je novou príležitosťou na zlepšenie  Odhaľte skutočné príčiny „5 x Prečo“ a potom hľadajte riešenie  Prijmite názor 10 ľudí a nie jedného  Zlepšovanie je sen, nepozná žiadne obmedzenie! www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 55
 56. 56. Ukáţka školiacich materiálov Individuálne a tímové zlepšovanie  Problém  Individuálny prístup – zlepšovateľ pozná problém aj zlepšenie  Tímový prístup – problém je známy, zlepšenie nepoznáme  Workshopy  Projekty www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 56
 57. 57. Ukáţka školiacich materiálov PDCA cyklus Vychádza z pôvodného Demingovho cyklu, ktorý bol modifikovaný tak, aby zaistil „nikdy sa nekončiaci“ proces systematického a plánovaného zlepšovania. 1 krok: Plan - Plánuj Spoznanie problému 2 krok: Do - Vykonaj Fáze PDCA cyklu 3 krok: Check - Skontroluj Optimalizácia a zafixovanie 4 krok: Act - Štandardizuj www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 57
 58. 58. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 58 © IPA Slovakia
 59. 59. Ukáţka školiacich materiálov Úlohy Nasledujúce  úlohy  vypracujte  p dľa  inštrukcií  l ktora  samostatne,  alebo  v skupinkách. o e 1. Zamyslíte   sa,   prečo   zlepšovať   procesy   v údržbe.   Aké   prínosy   nám   plynú   zo   zlepšovania? www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 2. Zadefinujte  nv rhy  n  o stránenie  p ytvaní  a zostavte  katalóg  np ravných  opatrení. á d a l á 59
 60. 60. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 60 © IPA Slovakia
 61. 61. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 61
 62. 62. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 62
 63. 63. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 63
 64. 64. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Plánovaná a preventívna údrţba 64 © IPA Slovakia
 65. 65. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 65
 66. 66. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 66
 67. 67. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 65 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 67 © IPA Slovakia
 68. 68. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Vývoj údržby, stratégie údržby  Plánovaná a preventívna údržba  Diagnostika v údržbe  Diagnostické metódy – Subjektívne a objektívne metódy  Subjektívne diagnostické metódy  Objektívne diagnostické metódy  RCM, DMEA algoritmus www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 68
 69. 69. Ukáţka školiacich materiálov Vývoj údrţby, stratégie údrţby www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 69
 70. 70. Ukáţka školiacich materiálov Pojem údrţba  Všetky opatrenia, ktoré nám napomáhajú k zachovaniu a opätovnému vytvoreniu požadovaného stavu strojov a zariadení – prevádzky schopný stav.  Taktiež k zisteniu a posúdeniu skutočného stavu technických zariadení alebo systému ako celku.  Opatrenia v oblasti údržby delíme na:  udrţovanie,  inšpekcie – (prehliadky, revízie zariadení),  opravy.  Celá údržba sa pohybuje okolo týchto troch pojmov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 70
 71. 71. Ukáţka školiacich materiálov Stratégie údrţby  Opatreniam, ktoré sú v rámci údržby organizované, tak aby ich cieľom bolo predchádzať prestojom a poruchám na zariadení hovoríme o preventívnej alebo plánovanej údržbe.  Opatrenia, ktorými vytvárame požadovaný stav u čiastkových alebo celkových prestojov hovoríme o korektívnej údržbe (neplánovanej). Stratégia údrţby Po poruche Podľa časového plánu Podľa skutočného stavu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 71
 72. 72. Ukáţka školiacich materiálov Vývoj údrţby  BM – Break – down Maintenance  PM 1 – Preventive Maintenance   Systém údržby podľa časových plánov Systém údržby podľa technického stavu  PM 2 – Productive Maintenance  TPM – Total Productive Maintenance (Totálne produktívna údržba)  RCM – Reliability Centered Maintenance (Spoľahlivostne orientovaná údržba) TPM - RCM PM 2 PM 1 BM II. Generácia I. Generácia - Údržba po poruche 1950 - Preventívna a plánovaná údržba 1970 III. Generácia - Predbežná údržba - Systém údržby - Komplexná optimalizácia 2000 IV. Generácia - Modelovanie - Výmen modulov - Opravy mimo výrobného systému súčasnosť www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 72
 73. 73. Ukáţka školiacich materiálov Systémy údrţby 1/2  Periodická údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú po uplynutí predpísanej lehoty v stanovených termínoch bez ohľadu na technický stav zariadenia.  Preventívna údrţba  súhrn všetkých údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú preventívne periodicky podľa zostaveného plánu.  Prediktívna údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú na základe vývoja objektu alebo jeho stavu. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 73
 74. 74. Ukáţka školiacich materiálov Systémy údrţby 2/2  Plánovaná údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sa vykonávajú v pevných časových intervaloch bez ohľadu na technický stav zariadenia.  Diagnostická údrţba  súhrn údržbárskych zásahov, ktoré sú vykonávané bez ohľadu na časový plán na základe diagnostických meraní.  Údrţba po poruche  súhrn údržbárskych činností, ktoré sa vykonávajú po zistení poruchového stavu zariadenia. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 74
 75. 75. Ukáţka školiacich materiálov Štruktúra údrţby a definícia základných pojmov podľa EN 13306 ÚDRŽBA Do poruchy Údržba zabraňujúca vzniku prestoja Vykonávaná sa v stanovených intervaloch, alebo podľa predpísaných kritérií, za účelom zníženia pravdepodobnosti vzniku prestoja, alebo obmedzenia funkcie prvku resp. zariadenia. Proaktívna údržba Prediktívna údržba Závislá od stavu zariadenia, pozostávajúca z kontroly spôsobu práce a meraných veličín, ako aj z následných Po poruche Následná údržba Vykonávaná sa po zistení poruchy, za účelom navrátenia prvku do takého stavu, aby mohol spĺňať požadovanú funkciu. Presunutá údržba Okamžitá údržba Nevykonáva sa bezprostredne po zistení poruchy, ale presúva sa podľa daných pravidiel pre údržbu. Vykonáva sa bez prieťahov okamžite po zistení poruchy. Preventívna údržba Vykonáva sa nezávisle od stavu prvku v stanovených časových intervaloch opatrení. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 75
 76. 76. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby  Strategické rozdelenie strojov a zariadení podľa vplyvu na produkciu  A – stroj/ zariadenie vždy pri poruche zastaví celú výrobu alebo linku – vysoké straty, vysoké nebezpečenstvo úrazu  B - stroj/ zariadenie môže zastaviť výrobu alebo linku – možno ho na krátku dobu vyradiť z prevádzky  C - stroj/ zariadenie nie je kritické pre výrobu Výkon Výkon Stroj Kategória 100 ks/zmenu 100 ks/zmenu Stroj 1 Stroj 2 Stroj 3 A 1 100 ks/zmenu A A 1 Výkon 2 Stroj Kategória 100 ks/zmenu T 100 ks/zmenu Stroj 1 Stroj 2 A 2 3 Výkon Stroj 3 B 3 1 50 ks/zmenu 2 B 50 ks/zmenu Stroj 2’ B Časový zásobník T = čas spracovania zásoby T > pohotovostný čas zásahu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 76
 77. 77. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby Vplyv poruchy na podnik n kategória údržby 1,0 vysoký 6 8 5 Pravdepodobnosť poruchy 7 0,5 4 nízky 2 3 1 1,0 0,5 0,5 0,0 možná 1,0 0,0 nemožná Predvídateľnosť Výber najlepšej stratégie údržby podľa kategórie údržby www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 77
 78. 78. Ukáţka školiacich materiálov Výber vhodnej stratégie údrţby  Kritériá pre definovanie stratégie údržby  Vplyv poruchy na podnik – definuje vplyv s ohľadom na produkciu. Vysoký vplyv majú spravidla zariadenia skupiny A, B. Nízky vplyv majú zariadenia skupiny C.  Predvídateľnosť – vyjadruje, či je možné na zariadení predpokladať uzol/ uzly, kde sa porucha vyskytuje. Vysoká predvídateľnosť znamená, ža na zariadení môžeme predpokladať, na ktorom uzle sa porucha vyskytne. Nízka predvídateľnosť znamená, že je problematický predpoklad miesta výskytu poruchy. Porucha sa môže vyskytnúť na rôznych miestach. Pravdepodobnosť je ťažko určiteľná.  Pravdepodobnosť výskytu poruchy – vyjadruje opakovateľnosť poruchy na zariadení alebo jeho uzle. Vysoká pravdepodobnosť znamená častú opakovateľnosť poruchy. Nízka pravdepodobnosť znamená, že na zariadení alebo jeho uzle sa nevyskytujú takmer žiadne poruchy. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 78
 79. 79. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 79 © IPA Slovakia
 80. 80. Ukáţka školiacich materiálov Otázky Počas  školenia  h adajte  odpovede  n  s a t ú isiace  o ázky. d e Čo  j  to  ú ržba? čo  sú  to  stratégie  ú ržby? d Aké  sú systémy  ú ržby? d Periodická  údržba Preventívna  údržba Prediktívna  údržba www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 80
 81. 81. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 81 © IPA Slovakia
 82. 82. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 82
 83. 83. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 83
 84. 84. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 84
 85. 85. Ukáţka školiacich materiálov UKÁŢKA ŠKOLIACICH MATERIÁLOV TPM Moţnosti zlepšovania organizácie práce v údrţbe 85 © IPA Slovakia
 86. 86. Ukáţka školiacich materiálov Školiaci materiál      Brožúra TPM Prezentácia Pracovný zošit účastníka Test Vzorovo vyplnený test  K školiacemu materiálu odporúčame dokúpiť Hru CEZ, Parný stroj a formuláre. www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 86
 87. 87. Ukáţka školiacich materiálov Broţúra – TPM      Počet strán: 46 Rozmer: A6 Formát: PDF Jazyk: slovenský Rok vydania: 2010 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 87
 88. 88. Ukáţka školiacich materiálov Prezentácia    Počet snímok: 72 Formát: PPTX Jazyk: slovenský 88 © IPA Slovakia
 89. 89. Ukáţka školiacich materiálov Obsah  Pretypovanie, metodika SMED  Štandardizácia procesov v údržbe  Audit v TPM  Vizualizácia v TPM  Tímová práca v TPM www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 89
 90. 90. Ukáţka školiacich materiálov Pretypovanie, metodika SMED www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 90
 91. 91. Ukáţka školiacich materiálov Aká je dôleţitosť pretypovania pre podnik ako celok?  Ako sa zmenil zákazník a jeho požiadavky?  Zákazník chce vysokú variantnosť výrobkov  Zákazník chce nízke nadobúdacie investičné náklady  Zákazník chce výrobok rýchlo a vo vysokej kvalite  Aký to má vplyv na výrobu?  Rozšíriť rozmanitosť výrobkov a rozsah servisu  Vysoké vyťaženie zariadenia (minimálne prestoje)  Krátky čas na prestavenie zariadenia na výrobu iného typu výrobku (teoreticky = 0)  Jednoduché a čo najkratšie pretypovanie zariadenia  Redukcia všetkých znakov nekvality  Filozofiou organizácie je produkcia štíhlej výroby! www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 91
 92. 92. Ukáţka školiacich materiálov Prínosy na zníţenie času pretypovania pre firmu Elimináciou plytvania pri pretypovaní sledujeme  Minimálne plytvanie v procese  Zníženie času na pretypovanie  Nulové zásoby  Predpoklad pre zvýšenie kvality www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 92
 93. 93. Ukáţka školiacich materiálov Ukončenie výroby 1 dobrého kusu Kontrola 1 kusu Dolaď Súčiastka Vlož korekcie Súčiastka Nastaviť nové miery Ukončenie výroby posledného kusu Vymeniť nástroje, prípravky Vnímanie času na pretypovanie Pretypovanie www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 93
 94. 94. Ukáţka školiacich materiálov Aké činnosti ovplyvňujú čas pri pretypovaní?  Plytvania všeobecne        Hľadanie Chôdza Čakanie Chýbajúce štandardy Nedostatočné plánovanie Ciachovanie Chýbajúce nástroje Prístupy k plytvaniu  Tradičný prístup k pretypovaniu  Nový prístup k pretypovaniu www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 94
 95. 95. Ukáţka školiacich materiálov SMED  Celý postup vychádza z dôkladnej analýzy pretypovania, ktorá sa vykonáva väčšinou pozorovaním priamo na pracovisku.  Radikálne skracovanie časov na pretypovanie z niekoľkých hodín na niekoľko minút sa dosahuje  Postupne zmenou organizácie pretypovania  Štandardizáciou postupu pretypovania  Tréningom tímu  Špeciálnymi pomôckami i technickými úpravami stroja www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 95
 96. 96. Ukáţka školiacich materiálov Interné a externé činnosti  Pri metóde SMED sa snažíme previesť čo najviac interných činností na externé  Schéma postupu pri skracovaní času pretypovania Všeobecný postup Oddelenie interných a externých činností pri pretypovaní Interné činnosti Externé činnosti 2 Presun interných činností na externé Interné činnosti Externé činnosti 3 Redukcia času interných a externých činností Interné činnosti Externé činnosti 1 www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 96
 97. 97. Ukáţka školiacich materiálov Prostriedky pre skracovanie časov zoraďovania  Metóda jedného pohybu – zaistenie objektov jedným pohybom  Kolíky  Rýchlo upínače  Pružiny  Magnety...  Princíp najmenšieho spoločného násobku – dorazy  Upnutie jednou otáčkou  Paralelné operácie súčasne – viacerí pracovníci www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 97
 98. 98. Ukáţka školiacich materiálov Pracovný zošit účastníka     Počet strán: 10 Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 98 © IPA Slovakia
 99. 99. Ukáţka školiacich materiálov Otázky Počas  školenia  h adajte  odpovede  n  s a t ú isiace  o ázky. Aká  je  dôležitosť  pretypovania  pre  podnik  ako  celok? Aký  to  má  vplyv  na  výrobu  vo   Vašom  podniku? Pretypovanie  vo  výrobe Aké  sú  prínosy?   r e Čo  j  čas  p etypovania? www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 99
 100. 100. Ukáţka školiacich materiálov Test, Vzorovo vyplnený test     10 otvorených otázok Rozmer: A4 Formát: PDF Jazyk: slovenský 100 © IPA Slovakia
 101. 101. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 101
 102. 102. Ukáţka školiacich materiálov Sme tu pre Vás  www.ipaslovakia.sk/sk/e-obchod  www.ipaczech.cz/  www.facebook.com/ipaslovakia.sk Kontakt pre príjem objednávok Jana Bugáňová Telefón: +421 41 23 99 081 Mobil: +421 915 913 547 E-mail: buganova@ipaslovakia.sk www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 102
 103. 103. Ukáţka školiacich materiálov www.ipaslovakia.sk/sk/eobchod www.ipaslovakia.sk © IPA Slovakia 103

×