Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum

Infokvällen 2014 PowerPoint4 feb med skolstartsdatum

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Infokvällen 2014 power point4 feb med skolstartsdatum

 1. 1. Förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredriks Skola www.lillaadolffredriksskola.stockholm.se
 2. 2. Här finns vi i våra fina lokaler Hörnet Kammakargatan – Drottninggatan
 3. 3. Bestämmelser om förskoleklassen finns dels i skollagen och dels i läroplanen. Skollagen  Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skolväsendet . I skollagen regleras vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och deras vårdnadshavare har. Kap.9 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov.  Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. Läroplanen Lgr11  Läroplanens två första delar gäller för grundskola, förskoleklass och fritidshem. Del 1.Skolans värdegrund och uppdrag. Del 2. Övergripande mål och riktlinjer Den tredje delen innehåller Kursplaner med tillhörande kunskapskrav för grundskolans ämnen. Den tredje delen gäller ej för förskoleklassen då elever i förskoleklassen ej har kunskapskrav. Skollagen och Lgr11 finns att beställa eller ladda ner från Skolverket.se
 4. 4. 3 pedagoger och runt 27 elever i varje klass Tillsammans HELA dagen i en Skolförberedande aktiviteter och fritids i samma lokaler med samma personal hela dagen
 5. 5. Skolförberedande verksamhet 9.00 – 13.00 Fritids övrig tid: 7.00 – 9.00 och 13.00 – 18.00
 6. 6. På vår hemsida kan du läsa våra dokument som rör förskoleklassens verksamhet Arbetsplan för förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredriks skola. Mål och riktlinjer för förskoleklasserna på Lilla Adolf Fredriks Skola Den skolförberedande delen Svenska ,Matematik, So. No. Bild och form, Idrott och hälsa och musik Arbetsplan för fritids i förskoleklassen.
 7. 7. Förskoleklassen är en bro mellan förskolan och skolan.  Här ska barnen bli förberedda och lära känna skolans värld i sin egen takt. Förskoleklassen präglas av värme, lekfullhet, engagemang och respekt för varje enskilt barns behov och integritet. Ur Mål och riktlinjer för förskoleklasserna på LAF
 8. 8. Trygghet och glädje är nr 1  Relationer är en viktig del i förskoleklassens verksamhet och genomsyrar hela året. Vi uppmuntrar barnen till att vara goda kamrater, visa hänsyn och respektera varandras olikheter, lära sig lösa konflikter, kunna leka med olika kamrater och dela med sig till varandra. Barnen ska trivas och må bra, känna sig trygga och tillsammans bli en socialt väl fungerande grupp. Trygghet är grunden till kunskapsinhämtning. Ur Mål och riktlinjer för förskoleklasserna på LAF
 9. 9. Dialog med hemmen genom :  Tamburkontakt vid lämning och hämtning.  Veckobrev , rektorns månadsbrev, föräldramöten, föräldrarådsmöten med rep .från alla klasser och skolledningen + andra evenemang. Vi bjuder in till Utvecklingssamtal en gång per termin. Huvudpersonen, ditt barn, är självklart med. Tillsammans diskuterar vi trivsel och kunskapsutveckling. Utvecklingssamtalet tar ca 30 minuter. Om behov finns för samtal utöver utvecklingssamtalet så har vi det.
 10. 10. Skolförberedande ABC 123 Vi har skolförberedande läs, skriv och matematikstunder både ute och inne som stimulerar och väcker intresse. Läs mer i vår arbetsplan vad vi tränar på i Svenska ,Matematik, Idrott och hälsa, So, No, Bild och form, och musik Finns på hemsidan!
 11. 11. Studiebesök och utflykter, det är vi bra på!
 12. 12. Vi bekantar oss med skolhuset på Dalagatan Vi lär oss hur gymnastiksalen och duschen fungerar Vi träffar mycket personal Ibland gör vi saker med andra årskurser I matsalen tar man sin mat själv och sitter på bestämda platser
 13. 13. Idrott Varje vecka har vi idrott i skolans gymnastiksal. Vi har lekar, hinderbanor, bollövningar, avslappning och annat skoj . Vi duschar och lär oss hålla reda på våra saker.
 14. 14. Musik Musik med skolans musiklärare Patrik varje vecka
 15. 15. Tema arbeten
 16. 16. Förskoleklasserna är också med i skolans stora Vårsoaré som äger rum i Filadelfiakyrkan (Tillsammans är vi över 300 elever på scenen)
 17. 17. Vi gillar att vara ute I Stockholms parklekar, skolgården och skogar runtomkring Vi är ute i alla väder ,på eftermiddagarna har vi oftast mellanmålet med oss Obsan Björklunds Hage 4 H gård Vid Judarnskogen Kronobergsparken Vasaparken Skolgården
 18. 18. Nu börjar förberedelserna till höstens skolstart för våra två nya förskoleklasser!  Vi hälsar på den blivande 6-åringen på sin förskola i mars – april  Vi bjuder in till föräldramöte tisdag den 13 maj  Barnen hälsar på i förskoleklassen tillsammans med vårdnadshavare torsdagen den 15 maj.
 19. 19. Det superviktiga överlämningssamtalet med er föräldrar I augusti under inskolningsdagarnas eftermiddagar kommer ni att erbjudas samtalstid med oss pedagoger. Ni får då tillfälle att berätta allt som vi behöver veta om ditt barn så att skolstarten blir så smidig som möjligt. Har ditt barn under sin tid på förskolan haft särskilt stöd är det viktigt att ni informerar oss om detta nu under våren.
 20. 20. Det är pirrigt, roligt ,STORT och häftigt att börja skolan! Vi tror på en lugn start. Därför kommer det att under inskolningsdagarna vara ett speciellt inskolningsschema då ni lämnar och hämtar era barn. Inskolningsdagarnas tider: Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 9 – 12.00 9 – 14.00 9 – 15.00 9 – 15.30 Överlämningssamtal under eftermiddagen Överlämningssamtal under eftermiddagen Överlämningssamtal under eftermiddagen Överlämningssamtal under eftermiddagen
 21. 21. INSKOLNINGSVECKAN startar tisdagen den 19 aug kl.9.00 Mer information om inskolningsschemat m.m. fås på föräldramötet den 13 maj
 22. 22. Äntligen börjar skolan! Välkommen till oss!

×