Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
БСШУ-ны сайдын 2010 оны 12 сарын 20-ны                          өдрийн 600 дугаар тушаалын   ...
Засгийн газрын тогтоолоор өвшөөрөгдсөн, багш бүр гүйцэтгэх албагүй ажил                   з     үйлч...
Шалгуур үзүүлэлт             Оноо    Хувь 3.6.1. Сургалтын ажлын шалгуур, үзүүлэлт, нийт оноо      0-...
мэдлэг, түүнийгээ хэрэглэх болон шийдвэр гаргах чадвар   б. Нийгэмд хандсан үйл ажиллагаа явуулж иргэд, олон нийтийн  ...
4.2.  Ажлын хэсгийг Гэгээрлийн төвийн аргазүйч/сургуулийн сургалтын менежер, орон    нутагт албан бус боловсрол хариуц...
тодорхойлох                 шагналд тодорхойлох       •  Хугацаа нь болсон, зохих шаардлагыг   •...
Чиглэлийн хавсралт 1     Албан бус боловсролын багшийн ажлыг төлөвлөх үлгэрчилсэн загварАймаг/Нийслэл: ..................
a) ...                               үндэслэнэ                  б) ...   ...
үндэслэн                                        дээшлүүлэх             ...
Чиглэлийн хавсралт 2   Албан бус боловсролын багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн загварАймаг/Нийслэл: .................
2.  Багшийн нэмэлт үүргийн биелэлт   ДОТООД БОЛОН НЭМЭГДЭЛ АЖИЛ,      ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ        (1.2. “Д...
Ажлын хэсгийн ахлагч    Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургуулийн    сургалтын менежер5.2. Төрийн алба, багштай холбоот...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Abb n bagshiin ajliig tolovloh, uneleh, dugnehed bar.chiglel 600

1,681 views

Published on

 • Be the first to comment

Abb n bagshiin ajliig tolovloh, uneleh, dugnehed bar.chiglel 600

 1. 1. БСШУ-ны сайдын 2010 оны 12 сарын 20-ны өдрийн 600 дугаар тушаалын хоёрдугаар хавсралт АЛБАН БУС БОЛОВСРОЛЫН БАГШИЙН АЖЛЫГ ТӨЛӨВЛӨХ, ҮНЭЛЭХ, ДҮГНЭХЭД БАРИМТЛАХ ЧИГЛЭЛ Нэг. Ерөнхий зүйл1.1. Албан бус боловсролын багш (цаашид багш гэх)-ийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхэд энэхүү чиглэлийг баримтлана.1.2. Багшийн үндсэн ажил нь албан бус боловсролын Гэгээрлийн т өвийн багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод туссан үйл ажиллагаагаар тодорхойлогдоно.1.3. Багш нь үндсэн ажлаас гадна нэмэлт ажил гүйцэтгэж болно.1.4. Багшийн ажлыг төлөвлөх, үнэлэх, дүгнэхдээ Төрийн албаны Зөвлөлийн 2007 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар”, “Төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн төвшин ( р дүнгийн гэрээний биелэлт) -г үнэлэх журам” -ыг арга үйн ерөнхий ү з удирдамж болгож, боловсролын салбар болон Гэгээрэл төвийн онцлогийг тооцно.1.5. Гэгээрэл төв /сургуулийн захирал (цаашид ерөнхий менежер гэх ) нь багштай үр дүнгийн гэрээ байгуулан, түүний биелэлтийг эцэслэн дүгнэж, баталгаажуулна.1.6. Ерөнхий менежер энэхүү чиглэлд заасан багшийн ажлыг төлөвлөх, түүний биелэлтийг үнэлэх эрхээ Гэгээрэл өвийн арга үйч/ сургуулийн сургалтын т з менежерт бичгээр шилж үүлэх бөгөөд ийнхүү шилжүүлсэн нь түүнийг хариуцлагаас чөлөөлөх үндэслэл болохгүй.1.7. Багшийн ажлыг жилээр өлөвлөж, ажлын явц, гүйцэтгэлийг календар ийн т улирлаар хянан үнэлж, жилийн эцсээр дүгнэнэ.1.8. Энэхүү чиглэлд хэрэглэсэн зарим нэр томьёог дор дурдсан утгаар ойлгоно. 1.8.1. Багшийн “үндсэн ажил” гэж багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод туссан ажил, үйлчилгээг; 1.8.2. Багшийн “нэмэлт ажил” гэж багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод тусгагдаагүй ажил, үйлчилгээг;1.9. Багшийн үндсэн ажил нь “сургалтын ажил” ба “бусад ажил” гэсэн хоёр дэд хэсгээс бүрдэнэ. Сургалтын ажилд бичиг үсэг, дүйцсэн хөтөлбөр, амьдрах, аж төрөх ухаан, эр үүл мэндийн сургалтын х өтөлбөрий н дагуу сургалт явуулах, зохион байгуулах, зохицуулах, хөтөлбөрөө төлөвлөж боловсруулах ба үнэлж сайжруулах; бусад ажилд сургалт, үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх (иргэдийн хэрэгцээний судалгаа авах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх гэх мэт ), орон нутгийн иргэд, байгууллагуудтай хамтран ажиллах, өөрийгөө хөгжүүлэх зэрэг ажил үйлчилгээ хамаарна.1.10. Багшийн нэмэлт ажил нь “дотоод” ба “нэмэгдэл” гэсэн хоёр дэд хэсгээс бүрдэнэ. Дотоод ажилд багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод шууд хамаарахг , үй Гэгээрэл т сургуулийн ажлын өлөвлөгөөнд туссан, багш бүр хийх албагүй; өв/ т нэмэгдэл ажилд багшийн ажлын байрны тодорхойлолтод шууд хамаарахг үй, 1
 2. 2. Засгийн газрын тогтоолоор өвшөөрөгдсөн, багш бүр гүйцэтгэх албагүй ажил з үйлчилгээ тус тус хамаарна. Хоёр. Багшийн ажлыг төлөвлөх2.1. Багш тухайн жилд үйцэтгэх ажлаа төлөвлөхдөө ажлын байрны тодорхойлолт г болон орон нутаг, Гэгээрэл т /сургуулийн үйл өв ажиллагааны өлөвлөгөөг т үндэслэх ба ерөнхий менежертэй байгуулах үр дүнгийн гэрээгээр баталгаажуулна. Багшийн жилийн ажлын т өлөвлөгөө нь үр дүнгийн гэрээний салшгүй хэсэг байна.2.2. Багшийн үр дүнгийн гэрээг байгуулах бэлтгэл болон зохион байгуулалтыг Төрийн албаны з өвлөлийн 2007 оны 48 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албан хаагчийн үр дүнгийн гэрээ байгуулах заавар” -ын “ р дүнгийн гэрээ байгуулах” Ү гэсэн хоёрдугаар зүйлийн дагуу хангана 1.2.3. Багшийн үр дүнгийн гэрээг үлгэрчилсэн загвар (чиглэлийн хавсралт 1)-ын дагуу баримтжуулж, баталгаажуулна.2.4. Багш жилд 40-өөс доошгүй долоо хоног ажиллана.2.5. Багш долоо хоногт Хөдөлмөрийн тухай хуулиар тогтоосон цагаар ажиллах ба 30 цагтай тэнцэх сургалтын ажил, 10 цагтай тэнцэх бусад ажлыг гүйцэтгэхээр тооцож төлөвлөнө.2.6. Сургалтын ажилд зарцуулах долоо хоногийн 30 цагийн 15 нь сургалт явуулах, зохион байгуулах, зохицуулахад, 15 нь сургалтын өтөл бөрийг боловсруулах, х сайжруулахад тус тус ногдоно.2.7. Сургалтын ажлыг т лөвлөхдөө албан бус боловсролын сургалтын ө үлгэрчилсэн төлөвлөгөөнд заасан цагийг баримтална.2.8. Сургалтын ажлыг холбогдох мэргэжлийн баг бүрдүүлж хамтран төлөвлөж болно.2.9. Багш тухайн хичээлийн жилд г үйцэтгэх дотоод болон нэмэгдэл ажлыг үр дүнгийн гэрээгээр зохицуулна. Гурав. Багшийн ажлыг үнэлэх3.1. Багшийн ажлын үр дүн, мэргэшлийн төвшин (цаашид үр дүнгийн гэрээний биелэлт гэх)-г үр дүнгийн гэрээ (ажлын төлөвлөгөө)-нд туссан ажил, үйлчилгээ бүрийн хугацаа, тоо хэмжээ, чанарын хүрсэн төвшингээр үнэлнэ.3.2. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ, дүгнэлтийг үлгэрчилсэн загвар (чиглэлийн хавсралт 2)-ын дагуу баримтжуулж, баталгаажуулна.3.3. Багшийн үндсэн болон нэмэлт ажлын үнэлгээний дээд оноо нь тус бүр 100 байна.3.4. Сургалтын ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг үнэлэх дээд оноо нь 60, бусад ажил 40 байх ба дараах шалгуур, үзүүлэлтийг баримтална.1 Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.mn гэсэн веб сайтаас үзэж болно. 2
 3. 3. Шалгуур үзүүлэлт Оноо Хувь 3.6.1. Сургалтын ажлын шалгуур, үзүүлэлт, нийт оноо 0-60 60,03.6.1.1. Нэгж хичээлийн боловсруулалт 0-20а. Суралцагчдын бие бялдар, оюун ухаан, сэтгэл зүй, 0-4нийгэмшихүйн хөгжлийн онцлог, тэдний хэрэгцээ, сонирхол,мэдлэгийн өмнөх төсөөллийг оношилсон байдалб. Оношлогоонд суурилан хөтөлбөр ийн зорилго, зорилтыг 0-4нарийвчилсан байдалв. Төвшин хоорондын агуулгын залгамж холбоог хангаж 0-4төлөвлөсөн хугацаанд сургалтын товлосон зорилт хэрэгжихболомжтой байхаар сургалтын агуулгаа сонгосон байдалг. Сонгосон агуулгаа үр өгөөжтэй эзэмшүүлсэн байхаар мэдлэг 0-4бүтээлгэх, технологид суурилсан дидактик шийдэл,суралцахуйн үйл бүрт харгалзуулан оновчтой сонгосон бүтээлчаргууд бүхий сургалтын арга зүйг боловсруулсан байдал “Төрийн өмчитд. Сургалтын товлосон зорилтоо бодитой үнэлэхүйцээр 0-4 ЕБС,үнэлгээний агуулга, гүйцэтгэлийн төрлийг оновчтой сонгож бүх цэцэрлэгийнсуралцагчдад тэгш боломж олгосон үнэлгээний даалгавар багш, бусад ажилтанд үрболовсруулсан байдал. дүнгийн улирлын3.6.1.2.Сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сайжруулалт 0-12 мөнгөна. Сургалтын явц, үр дүнгийн судалгаа хийсэн байдал 0-4 урамшуулал олгох тухай”б. Холимог бүлгийн сургалтын арга зүйг оновчтой хэрэгжүүлсэн 0-4 Засгийн газрынбайдал 2008 оны 54в. Сургалтын дараа сургалтын хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг 0-4 дүгээрболох хэрэгцээ, зорилт, агуулга, арга зүй, хэрэглэгдэхүүн, тогтоолоор баталсанүнэлгээг боловсронгуй болгох чиглэлээр оруулсан өөрчлөлт журмын дагуу3.6.1.3. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний боловсруулалт, 0-16 багшийн ажлынашиглалт, сургалтын үйлийн болон сэтгэл зүйн орчин үр дүнг улирлаарбүрдүүлэлт үнэлсэн оноог 1,134 гэсэна. Сонгосон агуулга, арга зүй, үнэлгээнд нийцсэн сургалтын 0-4 хувийн жингээрхэрэглэгдэхүүнийг бэлтгэсэн арга технологи, хэрэглэгдэхүүний үржүүлж, энэтөрөл, хүртээмжийн байдал аргачлалд шууд ашиглана.б. Сургалтын хэрэглэгдэхүүнийг тогтмол, үр өгөөжтэй, ариг 0-4гамтай хэрэглэсэн байдалв. Сургалтанд мэдээлэл, харилцааны технологийг хэрэглэсэн 0-4байдалг. Сургалтын хэрэглэгдэхүүний сэтгэл зүй, жендер, эрүүл ахуй, 0-4аюулгүй байдлын шаардлага хангасан байдал3.6.1.4. Суралцагчдын хөгжил, төлөвшилд гарсан 0-12өөрчлөлта. Суралцагчдын мэдлэг, ур чадвар, хандлагын төвшинд гарсан 0-4өөрчлөлтб. Суралцагчдын сурах арга барил эзэмшсэн байдал 0-4в. Суралцагчдын бие даах, бусадтай хамтран ажиллах арга 0-4барил эзэмшсэн байдал 3.6.2. Бусад ажлын шалгуур, үзүүлэлт, нийт оноо 0-403.6.2.1. Сургалт, үйл ажиллагаанд үзүүлэх дэмжлэг 0-20а. Иргэдийн боловсролын хэрэгцээ, төвшний судалгааг авч, 0-4тогтмол шинэчлэн анализ хийсэн байдалб. Баримт бичгийг боловсруулах, хөтлөх , хадгалах стандартыг 0-4хангасан байдалв. Албан бус боловсролын мэдээллийн санг бодитой 0-4бүрдүүлсэн байдалг. Сургалт, үйл ажиллагааны тайлан мэдээг цаг хугацаанд нь 0-4үнэн зөв гаргасан байдалд. Сургалт үйл ажиллагаа явуулах боломжтой, эрүүл ахуйн 0-4шаардлагад нийцсэн орчин бүрдүүлсэн байдал3.6.2.2. Иргэд, олон нийтийн хамтын ажиллагаа 0-8а. Төрийн алба, Боловсролын болон бусад хууль, тогтоомжийн 0-4 3
 4. 4. мэдлэг, түүнийгээ хэрэглэх болон шийдвэр гаргах чадвар б. Нийгэмд хандсан үйл ажиллагаа явуулж иргэд, олон нийтийн 0-4 хамтын ажиллагаанд оруулсан хувь нэмэр 3.6.2.3. Багшийн хөгжил 0-12 а. Албан бус боловсролын чиглэлээр өөрийгөө хөгжүүлсэн 0-4 байдал б. Гадаад хэлээр мэдээлэл ашиглах, харилцах чадвар 0-4 в. Мэдээлэл, харилцааны технологи ашиглах, мэдээлэл 0-4 боловсруулах чадвар3.7. Багшийн дотоод болон нэмэгдэл ажлыг г үйцэтгэх чадварыг дараах үзүүлэлт, оноогоор үнэлнэ. Шалгуур үзүүлэлт Оноо Хувь 3.7.1. Дотоод ажлын гүйцэтгэх чадварыг үнэлэх үзүүлэлт, 0-40 40,0 нийт оноо а. Зохион байгуулах чадвар 0-10 б. Бие даан ажиллах чадвар 0-10 в. Хариуцлага хүлээх чадвар 0-10 г. Хүмүүстэй харилцах чадвар 0-10 3.7.2. Нэмэгдэл ажлын гүйцэтгэх чадварыг үнэлэх үзүүлэлт, 0-60 60,0 нийт оноо а. Хамтран ажиллах чадвар 0-10 б. Хүмүүст эерэгээр нөлөөлөх чадвар 0-10 в. Асуудал шийдвэрлэх чадвар 0-10 г. Суралцах чадвар 0-10 д. Бүтээлч санаа дэвшүүлэх чадвар 0-10 е. Оновчтой, ёс зүйтэй шийдвэр гаргах чадвар 0-103.8. Багшийн үндсэн болон нэмэлт ажлын үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг тус бүрт нь тэдгээрийн гүйцэтгэлийн нийт оноог үндэслэн үнэлнэ. 3.8.1. 90-100 оноо авсан бол “А” буюу “Маш сайн” 3.8.2. 80-89 оноо авсан бол “B” буюу “Сайн” 3.8.3. 70-79 оноо авсан бол “C” буюу “Хангалттай” 3.8.4. 60-69 оноо авсан бол “D” буюу “Дутагдалтай” 3.8.5. 0-59 оноо авсан бол “E” буюу “Хангалтгүй”3.9. Үндсэн болон нэмэлт ажлынүйцэтгэлийг г ерөнхий менежерийн шийдвэрээр байгуулсан ажлын хэсэг үнэлж, үндэслэлээ товч тодорхой бичнэ.3.10. Багш ажлынүр дүнг ээ сайжруулах зорилгоор ерөнхий менежерийн хүлээсэн үүргийн биелэлт буюу багшид үзүүлсэн дэмж лэг туслалцааны байдалд “Сайн”, “Дунд”, “Сул” гэсэн үнэлгээний аль нэгийг өгч, үндэслэлээ товч тодорхой бичнэ.3.11. Багш одоо эрхэлж байгаа ажлынхаа сэтгэл ханамжийн төвшинд “Дээг үр”, ү “Дундуур”, “Доогуур” гэсэн үнэлгээний аль нэгийг өгч, үндэслэлээ товч тодорхой бичнэ. Дөрөв. Багшийн ажлыг дүгнэх4.1. Ажлын хэсэг үнэлгээ гаргахдаа тухайн багшийн ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээ, ажлын байрны тодорхойлолт, багшийн ажлыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг тус тус үндэслэнэ. 4
 5. 5. 4.2. Ажлын хэсгийг Гэгээрлийн төвийн аргазүйч/сургуулийн сургалтын менежер, орон нутагт албан бус боловсрол хариуцсан нэгж, олон нийтийн т өлөөллийг оролцуулан байгуулна.4.3. Сургалтын болон бусад ажлын гүйцэтгэлийг үнэлж дүгнэхдээ багшийн өөрийн үнэлгээг харгалзана.4.4. Багш ерөнхий менежер, Гэгээрэл өвийн арга зүйч/сургуулийн т сургалтын менежерийн гэрээнд үлээсэн үүргийн биелэлт болон үзүүлсэн дэмжлэг х туслалцааг “Сул”, эрхэлж байгаа ажлынхаа сэтгэл ханамжийн түвшинг “Д оогуур” гэж үнэлсэн тохиолдолд жилийн эцэст үр дүнгийн гэрээ байгуулсан талууд ажлаа сайжруулах арга замын талаар харилцан ярилцаж, тохиролцоонд х үрэн баталгаажуулсан байна.4.5. Ерөнхий менежер нь ажлын хэсгийн хурлаар хэлэлцсэн багшийнүр дүнгийн гэрээний биелэлтийн дүгнэлттэй танилцан шийдвэр гарга х ба гарын үсэг зурж, тамгаар баталгаажуулна. Энэ үнэлгээ нь багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн эцсийн үнэлгээ, дүгнэлт байна.4.6. Ерөнхий менежер нь багшийн ажлынүр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ дүгнэлтийг үндэслэн холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу олгогдсон эрхийн хүрээнд дор дурдсан арга хэмжээг авч хэрэгж үүлэх замаар багшийг дэмжиж, эсвэл хариуцлага тооцож болно. Үнэлгээ, Үнэлгээ, дүгнэлтийг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, дэвшүүлэх санал дүгнэлт Үндсэн үүргийн биелэлтээр Нэмэлт үүргийн биелэлтээр • Байгууллага дотроо албан тушаал • Нэмэгдэл ажлын хөлс дэвшүүлэх олгох • Цалингийн шатлалыг алгасуулж • Ур чадварын нэмэгдүүлэх нэмэгдлийг зохих • Улирлын мөнгөн урамшууллыг дээд хувиар олгох хэмжээгээр олгох • Мөнгөн болон бусад • Ур чадварын нэмэгдлийг зохих хувиар хэлбэрийн шагнал олгох олгох • Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн • Төр засгийн дээд урамшуулал олгох байгууллагын болон “А” • Төр засгийн дээд байгууллагын болон салбарын шагналд Маш сайн салбарын шагналд тодорхойлох тодорхойлох • Хугацаа нь болсон, зохих шаардлагыг • Хэрэгцээ, сонирхолынх хангасан бол мэргэжлийн зэргийг нь нь дагуу тусгай хамгаалах ба ахиулахаартодорхойлох сургалтад • Боловсролын зэргээ ахиулах сургалтад хамруулах гэх мэт хамрагдахад нь зохих дэмжлэг үзүүлэх • Албан тушаал дэвшүүлэх • Хэрэгцээ, сонирхолынх нь дагуу тусгай сургалтад хамруулах • Өөрийн хүсэлтээр нэмэгдэл ажил гүйцэтгүүлэх гэх мэт • Одоогийн ажилд үргэлжлүүлэн • Нэмэгдэл ажлын хөлс ажиллуулах олгох • Дараагийн шатлалын цалин олгох • Ур чадварын • Улирлын мөнгөн урамшуулал олгох нэмэгдлийг “B” • Ур чадварын нэмэгдлийг зохих хувиар зохих хувиар олгох Сайн олгох • Мөнгөн болон бусад • Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн хэлбэрийн урамшуулал урамшуулал олгох олгох • Салбар ба орон нутгийн шагналд • Салбар ба орон нутгийн 5
 6. 6. тодорхойлох шагналд тодорхойлох • Хугацаа нь болсон, зохих шаардлагыг • Хэрэгцээ, сонирхолынх хангасан бол мэргэжлийн зэргийг нь нь дагуу тусгай хамгаалуулах ба ахиулахаар сургалтад хамруулах тодорхойлох гэх мэт • Хэрэгцээ, сонирхолынх нь дагуу сургалтад хамруулах • Өөрийн хүсэлтээр нэмэгдэл ажил гүйцэтгүүлэх гэх мэт • Цалингийн шатлалыг ахиулахг үйгээр • Нэмэгдэл ажлын хөлс албан тушаалд нь ажиллуулах олгох • Улирлын мөнгөн урамшууллыг доод • Мөнгөн болон бусад хэмжээгээр олгох хэлбэрийн урамшуулал • Хүчин төгөлдөр байгаа мэргэжлийн олгох зэргийн нэмэгдлийг олгох • Орон нутаг, “C” • Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн байгууллагынХангалттай урамшуулал олгох шагналд тодорхойлох • Орон нутаг, байгууллагын шагналд • Мэргэжил арга зүйн тодорхойлох сургалтад хамруулах • Өөрийн хүсэлтээр нэмэгдэл ажил гүйцэтгүүлэх • Мэргэжил, арга зүйн сургалтад хамруулах гэх мэт • Цалингийн шатлал бууруулж, албан • Нэмэгдэл ажлын хөлс тушаалд нь ажиллуулах олгох • Хүчин төгөлдөр байгаа мэргэжлийн • Цаашид нэмэгдэл ажил зэргийн нэмэгдлийг олгох гүйцэтгүүлэх, эсэх “D” • Мөнгөн болон бусад хэлбэрийн талаарДутагдалтай урамшуулал олгох тохиролцох • Захиргааны санаачлагаар нэмэгдэл • Шаардлагатай мэдлэг, ажил гүйцэтгүүлэх чадвар эзэмших • Дутагдаж байгаа мэдлэг, чадвар сургалтад хамруулах эзэмших сургалтад хамруулах гэх мэт • Сахилгын шийтгэл ногдуулах • Нэмэгдэл ажил • Цалингийн шатлалыг бууруулах, эсвэл гүйцэтгүүлэхгүй байх хэвээр нь хадгалж, тодорхой хугацаанд ажлаа сайжруулах нөхцөлтэйгээр тухайн албан тушаалд “E” нь ажиллуулахХангалтгүй • Хүчин төгөлдөр байгаа мэргэжлийн зэргийн нэмэгдлийг олгох • Захиргааны санаачлагаар нэмэгдэл ажил гүйцэтгүүлэх • Ажлаас халах гэх мэт -------- о О о -------- 6
 7. 7. Чиглэлийн хавсралт 1 Албан бус боловсролын багшийн ажлыг төлөвлөх үлгэрчилсэн загварАймаг/Нийслэл: .......................................Сум/Дүүрэг: .......................................Гэгээрэл төв/сургуулийн нэр: ...............................Албан тушаал: .........................................................Овог, нэр: ................................................................. 20.......... ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭ1. Багшийн хүлээх үүрэг1.1. Орон нутаг, Гэгээрэл т в /сургуулийн х гжлийн ө ө стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн үндсэн ажил, үйлчилгээ Байгууллагын Ажил, үйлчилгээний шалгуур үзүүлэлт бүтээгдэхүүн Багшийн тухайн (хүрэх түвшин) (Зөвхөн багшийн жилд гүйцэтгэх албан тушаалд ажил, үйлчилгээ Тоо хэмжээ Чанар Хугацаа Өртөг хамаарах) 1. Албан бус боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах стратегийн зорилтын х үрээнд : Бүтээгдэхүүн 1.1. Багшийн ажлын Чиглэлийн Чиг- Жилийн Засгийн байрны 2.4-2.7 дахь лэлийн ажлын газрын Сургалтын тодорхойлолтонд заалтыг 3.6.1-д төлөвлө- 2007 оны хөтөлбөр үндэслэнэ. заасан гөөг 351 дүгээр төлөвлөх, заагдсан үйл шалгуур үндэслэнэ тогтоолын ажиллагаанд боловсруулах тулгуурлан жилийн үзүү- 6-р лэлт хавсралтаа Бүтээгдэхүүн 1.2. төлөвлөгөөндөө Чиглэлийн р 2.4-2.7 дахь Сургалтын туссан үйл заалтыг тогтоосон хөтөлбөр ажиллагааг бичнэ. үндэслэнэ. албан хэрэгжүүлэх, тушаалын цалингийн сайжруулах a) ... шатлалыг Бүтээгдэхүүн 1.3. б) ... Багшийн үндэслэнэ Сургалтын в) ... г.м. жилийн ажлын төлөвлөгөөг хэрэглэгдэхүүний a) ... үндэслэнэ. боловсруулах, б) ... ашиглах, в) ... г.м. сургалтын үйлийн болон сэтгэл үйн з a) ... орчин бүрдүүлэх б) ... в) ... г.м. 2. Сургалт, үйл ажиллагааг дэмжих, нийгэм дэх хамтын ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах стратегийн зорилтын хүрээнд (Ажлын байрны тодорхойлолтын “Бусад ажил”): Бүтээгдэхүүн 2.1. Багшийн ажлын байрны Багшийн Чиг- Жилийн Засгийн тодорхойлолтын жилийн ажлын лэлийн ажлын газрын Сургалт, үйл “Бусад” ажлын төлөвлөгөөг 3.6.2-д төлөвлө- 2007 оны ажиллагаанд “Багшийн хөгжлийг үндэслэнэ. заасан гөөг 351 дүгээр дэмжлэг үзүүлэх хангах” гэсэн гол үйл шалгуур үндэслэнэ тогтоолын ажиллагаанаас бусад үзүү- 6-р хэсэгт хамаарах орон лэлт хавсрал- Бүтээгдэхүүн 2.2. нутаг, Гэгээрэл төв/ таар Иргэд, олон сургуулийн жилийн тогтоосон нийтийн хамтын төлөвлөгөөндөө албан ажиллагаанд хувь туссан үйл ажиллагааг тушаалын бичнэ. цалингийн нэмэр оруулах шатлалыг 7
 8. 8. a) ... үндэслэнэ б) ... в) ... г.м. a) ... б) ... в) ... г.м.1.2. Дотоод ажил, үйлчилгээ 3................................байгууллагын дотоод бүтээгдэхүүний хүрээнд: Бүтээгдэхүүн 3.1 Гэгээрлийн Багшийн Тусгай Жилийн Нийт ажил, ................................ төв/ жилийн шалгуур, ажлын үйлчилгээний сургуулийн ажлын үзүү-лэлт төлөвлөгөөг ачааллыг Бүтээгдэхүүн 3.2 жилийн төлөвлө- байж үндэслэнэ. багасгаж, албан ................................ төлөвлөгөөнд гөөг болно. тушаалын туссан, үндэс- цалингийн уламжлалт лэнэ. хэмжээнд, эсвэл, болон нийт ажлаа онцгойлох бүрэн хийж, ажил, санхүүжилтийн үйлчилгээг тусгай эх бичнэ. үүсвэрээс a) ... б) ... в) ... г.м. a) ... б) ... в) ... г.м.1.3. Нэмэгдэл ажил, үйлчилгээ 4. Багш, орон нутгийн хамтын ажиллагаа, сургалтын материаллаг орчныг дэмжих стратегийн зорилтын хүрээнд (Засгийн газрын тогтоолоор зөвшөөрөгдсөн ажил, үйлчилгээ): Бүтээгдэхүүн 4.1 Багш жилийн Багшийн Чиглэлийн Жилийн ажлын Засгийн газрын төлөвлөгөөг жилийн 3.7.1, 3.7.2-д төлөвлөгөөг 2007 оны 219 Гэгээрэл төв ерөнхий ажлын заасан үндэслэнэ. дүгээр хариуцан ажиллах менежер болон төлөвлөгөөг шалгуур тогтоолын 1-р Бүтээгдэхүүн 4.2 Гэгээрэл үндэслэнэ. үзүүлэлт хавсралтаар Орон нутгийн цаг төвийн арга тогтоосон зүйч/сургуулийн нэмэгдэл үеийн ажилд сургалтын хөлсийг оролцох менежертэй үндэслэнэ. тохиролцон боловсруулна. a) ... б) ... в) ... г.м. a) ... б) ... в) ... г.м.1.4. Мэдлэг, чадвараа дээшлүүлэх зорилт Мэдлэг, чадвараа Хэрэгжүүлэх Тоо, Чанар Хугацаа Өртөг дээшлүүлэх арга зам хэмжээ зорилт Зорилт 1: БСШУ-ны сайдын Суралцах Чиглэлийн Үндэсний болон БСШУ-ны 2008 оны 72 хугацаа, 3.6.2.3 дахь орон нутаг сайдын 2008 ........................ дугаар тушаалаар судлах цаг, шалгуур сургуулийн оны 72 Зорилт 2: баталсан “... олгох үзүүлэлт зохицуулалттай тушаалаар ..................... багш, удирдах кредитийн сургалтын баталсан ажилтны хэмжээ график “...багш, мэргэжил зэргийг үндэслэнэ. удирдах дээшлүүлэх үндэслэнэ ажилтны журам”-ыг мэргэжил 8
 9. 9. үндэслэн дээшлүүлэх сургалтын төрөл, журам”-ын хэлбэрээ сонгоно. “мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын санхүүжилт” гэсэн 4 дэх зүйлийг үндэслэнэ.1.5. Багш төрийн алба, төрийн албан хаагчтай холбоотой стандартыг мөрдөж, багшийн мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг хууль, тогтоомжийн дагуу сахина.1.6. Үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг календарийн улирал тутам үнэлүүлж , жилийн эцэст тайлагнана.2. Ерөнхий менежер, Гэгээрэл өвийн т арга зүйч/ сургуулийн сургалтын менежерийн хүлээх эрх, үүрэг2.1. Багшийн үйцэтгэх ажил, үйлчилгээ, мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтыг г хэрэгжүүлэхэд багшид захиргааны болон мэргэжил, арга зүйн байнгын дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ.2.2. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг хангах боломж, нөхцөлийг бүрдүүлнэ.2.3. Багшийн үр дүнгийн гэрээнд тусгагдсан ажил, үйлчилгээний хэрэгжилтийн явц, гүйцэтгэлийн талаар багштай тогтмол ярилцаж, зөвлөгөө өгнө.3. Багшийн үр дүнгийн гэрээнд оруулах нэмэлт, өөрчлөлт3.1. Багшийн үр дүнгийн гэрээнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг талууд харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр шийдвэрлэнэ.4. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг дүгнэх хугацаа4.1. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийг ..... оны ..... дугаар сарын .... –ний дотор багтаан дүгнэнэ.5. Багшийн үр дүнгийн гэрээний хариуцлага5.1. Ерөнхий менежер холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу үрэн эрхийнхээ хүрээнд б багш үр дүнгийн гэрээгээр хүлээсэн үүргээ хэрхэн биелүүлсэнийг үндэслэн багшийг урамшуулах, багшид хариуцлага хүлээлгэх арга хэмжээг авч шийдвэр гаргана.6. Багшийн үр дүнгийн гэрээний баталгаажуулалт Ерөнхий менежер: ................................ ................................ (..............................................) (Албан тушаал, Тамга) (Гарын үсэг) (Овог нэр) ............................................... (Огноо) Багш: ................................ ................................ (..............................................) (Албан тушаал) (Гарын үсэг) (Овог нэр) ............................................... (Огноо) 9
 10. 10. Чиглэлийн хавсралт 2 Албан бус боловсролын багшийн ажлыг үнэлж, дүгнэх үлгэрчилсэн загварАймаг/Нийслэл: .......................................Сум/Дүүрэг: .......................................Гэгээрэл төв/сургуулийн нэр: ...............................Албан тушаал: .......................................................Овог, нэр: ............................................................... 20.......... ОНЫ ҮР ДҮНГИЙН ГЭРЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН ИЛТГЭХ ХУУДАС1. Багшийн үндсэн үүргийн биелэлт Үр дүнгийн гэрээний Ажил үйлчилгээний гүйцэтгэл биелэлтэд ерөнхий (Шалгуур, үзүүлэлтийн менежерийн өгсөн Үр дүнгийн гэрээнд хүрсэн төвшинг үнэлгээний оноо тусгагдсан ажил, үйлчилгээ, тодорхойлж, орон нутаг, (1.1. Орон нутаг, Гэгээрэл тэдгээрийн шалгуур Гэгээрэл төв/сургуулийн төв/сургуулийн стратегийн үзүүлэлт хөгжил, стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн (тоо, хэмжээ, чанар, хугацаа, зорилтын хэрэгжилтэд “Үндсэн ажил, үйлчилгээнд”: өртөг) оруулсан хувь нэмэр, ач 0-88 оноо, 1.4. Мэдлэг холбогдол талаас нь чадвараа дээшлүүлэх томьёолно.) ажилд: 0-12 оноо өгнө) ҮНДСЭН АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ Бүтээгдэхүүн 1.1-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 1.2-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 1.3-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 2.1-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн .2-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Үндсэн ажил, үйлчилгээний биелэлтийн дундаж оноо МЭДЛЭГ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛ ҮҮЛЭХ АЖЛЫН БИЕЛЭЛТ: Зорилт 1-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Зорилт 2-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Мэдлэг чадвараа дээшлүүлэх зорилтын биелэлтийн дундаж оноо Үндсэн үүргийн биелэлтийн нийт дундаж оноо (0-100) “ ”буюу”...................................” 10
 11. 11. 2. Багшийн нэмэлт үүргийн биелэлт ДОТООД БОЛОН НЭМЭГДЭЛ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЕЛЭЛТ (1.2. “Дотоод ажил, үйлчилгээнд”: 0-40 оноо, 1.3: “Нэмэгдэл ажилд”: 0-60 оноо өгнө) Бүтээгдэхүүн 3.1-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 3.2-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Дотоод ажил, үйлчилгээний биелэлтийн дундаж оноо Бүтээгдэхүүн 4.1-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 4.2-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Бүтээгдэхүүн 4.3-ийн хүрээнд: a)…………………………. б)………………………….г.м Нэмэгдэл ажил, үйлчилгээний биелэлтийн дундаж оноо Нэмэлт үүргийн биелэлтийн нийт дундаж оноо (0-100) “ ”буюу”...................................”3. Ерөнхий менежер, Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургалтын менежерийн хүлээсэн үүргийн биелэлт, ажлынхаа талаарх багшийн сэтгэл ханамжийн төвшин3.1. Нөгөө тал болох Ерөнхий менежер, Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургалтын менежерийн хүлээсэн үүргийн биелэлтийг хэрхэн үнэлж байгаагаа доорх хувилбаруудаас сонгож √ гэж тэмдэглэнэ. Үнэлгээ Сул Дунд Сайн Албан тушаалтан Ерөнхий менежер Арга зүйч/сургуулийн сургалтын менежер Жич: Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургалтын менежерийн хүлээх үүрэг ерөнхий менежертэй байгуулсан үр дүнгийн гэрээгээр тодорхойлогдоно.3.2. Багш одоогийн эрхэлж байгаа ажилдаа хэр сэтгэл ханамжтай байгаагаа үнэлж √ гэж тэмдэглэнэ. Доогуур Дундуур Дээгүүр4. Тайлангийн баталгаажуулалт Ажлын гүйцэтгэлээ тайлагнасан багш: ............................................. (.................................................) .......................................... (гарын үсэг) (овог нэр) (огноо)5. Ажлын хэсгийн ахлагчийн тэмдэглэл5.1. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтэнд өгсөн үнэлгээ, дүгнэлтийн үндэслэл: 11
 12. 12. Ажлын хэсгийн ахлагч Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургуулийн сургалтын менежер5.2. Төрийн алба, багштай холбоотой стандартыг мөрдөх, багшийн мэргэжлийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахихтай холбогдсон үүргийн биелэлтийн тухай дүгнэлт: Ажлын хэсгийн ахлагч Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургуулийн сургалтын менежер5.3. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийгүнэлж өгсөн дүгнэлтийг үндэслэн хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал: Ажлын хэсгийн ахлагч a)… б)… в)… Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургуулийн a)… сургалтын менежер б)… в)…6. Ерөнхий менежерийн тэмдэглэл Үнэлгээ Зөвшөөрөөгүй Зөвшөөрсөн Зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гаргах Дүгнэлт үндэслэл Ажлын хэсгийн үнэлгээ, дүгнэлт7. Багшийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн үнэлгээ, дүгнэлтийн баталгаажуулалт7.1. Үнэлгээ өгсөн Гэгээрэл төвийн арга зүйч/сургуулийн сургалтын менежер: ............................... ................................ (.........................................) ............................... (албан тушаал) (гарын үсэг) (овог нэр) (огноо)7.2. Үнэлгээ өгсөн ажлын хэсгийн ахлагч: ............................... ................................ (.........................................) ............................... (албан тушаал) (гарын үсэг) (овог нэр) (огноо)7.3. Үнэлгээ өгсөн ерөнхий менежер: ............................... ................................ (.........................................) ............................... (албан тушаал) (гарын үсэг) (овог нэр) (огноо)7.4. Үнэлгээтэй танилцсан багш: ............................... ................................ (.........................................) ............................... (албан тушаал) (гарын үсэг) (овог нэр) (огноо) 12

×