Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

багшлах эрх удирдамж

2,226 views

Published on

багшлах эрх удирдамж

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

багшлах эрх удирдамж

 1. 1. дуустал хугацаанд багтаан itpd.mn цахим хаягт зарласан хуваарийн дагуу ирүүлэх ба материалыг хүлээлгэж өгөх ажилтан нь томилолтын хуудас авч ирнэ. 2.10 Хугацаанаас хоцорсон материалыг хүлээн авахгүй. 2.11 Аймгийн боловсрол, соѐлын газар болон нийслэлийн боловсролын газар, Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв нь багшлах эрхийн үнэмлэхийг 2015 оны 08 дугаар сарын 01-ний өдрөөс 08 дугаар сарын 20-ны өдрийг дуустал багшлах эрх олгох ажлын хэсгээс хүлээн авч 09 дүгээр сард багтаан багш нарт хүргэх ажлыг зохион байгуулна. 2.12 Багшлах эрх сунгуулах 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдах үедээ хүсэлтээ гаргана. 2.13 Үндсэн сургалтын бүтэц дараах үе шаттай байх ба сургалтад 70 хувиас дээш оноо тооцуулсан тохиолдолд багшлах эрх сунгагдана. I. Онлайн бүртгэлийн үйл ажиллагаа II. Онлайн сургалт - 15 хоног III. Танхимын сургалт - 5 өдөр IV. Мэргэжлийн шалгалт - 1 өдөр V. Онлайн сургалт - 30 хоног Гурав. Багшлах эрх шинээр авах багш нарт тавигдах шаардлага 3.1 Багшийн мэргэжлээр бакалавраас доошгүй боловсролын зэрэгтэй, эсвэл багш мэргэжлийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан байх 3.2 Багшийн ѐс зүйг чанд сахин, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байх 3.3 Суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байх 3.4 Судалгаа хийх, гадаад хэл, мэдээлэл технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай байх 3.5 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад ажилладаг байх 3.6 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад эхний жилдээ ажиллаж байгаа багшийн хувьд үндсэн сургалтад хамрагдаж Танхимын сургалт – 20 оноо, (танхимын сургалтад заавал хамрагдсан байх) Мэргэжлийн шалгалт – 50 оноо, Онлайн сургалтын үнэлгээ – 30 онооны үнэлгээнээс нийт 70 буюу түүнээс дээш оноо тооцуулсан байх Нийт 70 буюу түүнээс дээш оноо тооцуулаагүй тохиолдолд мэргэжлийн шалгалт эсвэл онлайн сургалтад дахин хамрагдах хүсэлт гаргаж болно. Хүсэлтийг үндэслэн мэргэжлийн шалгалт эсвэл онлайн сургалтыг БМДИ-ээс 2015 оны 06 дугаар сард багтаан зохион байгуулна. 3.7 2014 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагад ажилд орсон багш нь багшаар ажиллах эрхтэй байх ба эхний жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдан уг удирдамжийн 3.6 дахь хэсэгт тавигдах шаардлагыг хангасан байх ба 4 дүгээр зүйлд заасан материалыг бүрдүүлнэ. 3.8 2013-2014 оны хичээлийн жилд ажилд орсон, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан боловч материалаа бүрдүүлж өгөөгүй багш зөвхөн удирдамжийн 4 дүгээр зүйлд дурдсан материалыг бүрдүүлж, багшлах эрх олгуулах хүсэлт гаргана.
 2. 2. 3.9 2013-2014 оны хичээлийн жилд ажилд орсон, эхний жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдаж чадаагүй бол 2014- 2015 оны хичээлийн жилд эхний жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдан уг удирдамжийн 3.6 дахь хэсэгт тавигдах шаардлагыг хангасан байх ба 4 дүгээр зүйлд заасан материалыг бүрдүүлнэ. 3.10 2013 оны 09 дүгээр сарын 01-нээс өмнө сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын байгууллагад багшаар ажилд орсон бөгөөд тасралтгүй ажиллаж байгаа бол зөвхөн удирдамжийн 4 дүгээр зүйлд дурдсан материалыг бүрдүүлнэ. 3.11 Багшаар ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, үр дүнд хийсэн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт хийсэн байх 3.12 Ажиллаж буй сургуулийн харьяалагдаж буй заах аргын нэгдэл “хангалттай” үнэлгээ өгч, дүгнэлт бичсэн байх Дөрөв. Багшлах эрх шинээр авах хүсэлт гаргаж буй багшийн бүрдүүлэх материалын жагсаалт 4.1 Бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллагын багш бол “ЕБС-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /4 дүгээр хавсралт/-ийн загвар, Сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын байгууллагын багш бол “СӨБ-ийн багшид багшлах эрх олгуулах хүсэлт” /5 дугаар хавсралт/-ийн загварыг гараар болон компьютер ашиглан бүрэн бичиж, гарын үсэг, тэмдгээр баталгаажуулсан байж болно. 4.2 3х4 хэмжээтэй цээж зураг – 2ш /сүүлийн 6 сарын зураг/ 4.3 Багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар. Хэрэв багш мэргэжлийн хөрвөх сургалтад хамрагдсан бол үндсэн мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбар, хөрвөх сургалтад хамрагдсан багш мэргэжлийн бакалаврын дипломын хуулбарын хамт. 4.4 Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар /нүүр хуудас, ажилд авах, ажлаас чөлөөлөх тушаал бичигдсэн хэсэг, нийгмийн даатгал төлсөн мэдээлэл бүхий хуудаснууд, тухайн оны 03 дугаар сар хүртэл бичилт хийгдэж, тамга, тэмдэг дарагдсан байх/ 4.5 Үнэмлэхийн үнэ 5000 төгрөг (Зөвхөн уг удирдамжийн 3.8 болон 3.10 дахь хэсгийн дагуу материал бүрдүүлж буй багш нарт хамаарна.) Тав. Багшлах эрх сунгуулах хүсэлт гаргаж буй багшид тавигдах шаардлага 5.1 5, 10 дахь жилдээ ажиллаж буй багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдаж Танхимын сургалт – 20 оноо, (танхимын сургалтад заавал хамрагдсан байх) Мэргэжлийн шалгалт – 50 он оо, Онлайн сургалтын үнэлгээ – 30 оноо байхаас нийт 70 буюу түүнээс дээш оноо тооцуулсан байх. Нийт 70 буюу түүнээс дээш оноо тооцуулаагүй тохиолдолд мэргэжлийн шалгалт эсвэл онлайн сургалтад дахин хамрагдах хүсэлт гаргаж болно. Хүсэлтийг үндэслэн мэргэжлийн шалгалт эсвэл онлайн сургалтыг БМДИ-ээс 2015 оны 06 дугаар сард багтаан зохион байгуулна. 5.2 Өмнөх багшлах эрх цуцлагдаагүй, хүчинтэй байх
 3. 3. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт Ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, хүрсэн үр дүнд өгсөн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт бичсэн Багшийн овог, нэр__________________ Гарын үсэг:__________________ Заах аргын нэгдлийн үнэлгээ, дүгнэлт ________________________сургуулийн багш _______________________-ийн ажил байдалд өгсөн ___________________ЗАН-ийн үнэлгээ, дүгнэлт Үнэлгээ, дүгнэлт бичсэн ЗАН-ийн дарга (ахлагч):________________ Гарын үсэг:___________________
 4. 4. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Сургуулийн удирдлагын тодорхойлолт Ажиллах хугацаандаа ёс зүйг чанд сахиж, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байдал Чанд мөрдөн ажилласан Хангалттай мөрдөн ажилласан Хангалттай мөрдөн ажиллаж чадаагүй Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байдлын тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Эзэмшээгүй Багшийн судалгаа хийх зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Эзэмшээгүй Багшийн гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Эзэмшсэн гадаад хэл Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалтгүй Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Хангалтгүй Тодорхойлсон Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийг уламжилсан Сургалтын менежер:_______________ Захирал:______________________ Гарын үсэг:_________________ тэмдэг Гарын үсэг:_________________ тэмдэг
 5. 5. Байгууллага:_____________________ Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Ёс зүйн хорооны тодорхойлолт: Зөвлөмж: Тухайн багш ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхэд тэмдэглэгээ хийнэ. Хэрэв ёс зүйн зөрчил гаргасан бол тайлбар бичнэ үү. Тайлбар:............................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... Тодорхойлолт бичсэн: Ёс зүйн хорооны дарга: _____________Гарын үсэг________________ Боловсролын газрын баталгаажуулалт, санал Тухайн багшийн ажил байдалд өгсөн тодорхойлолт Тодорхойлолт, санал бичсэн Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийг уламжилсан _________________________мэргэжлийн Арга зүйч (мэргэжилтэн):_______________________ Гарын үсэг:_____________________ Боловсролын газрын дарга: ______________________________ Гарын үсэг:_____________________ тэмдэг Ёс зүйн зөрчилгүй Ёс зүйн зөрчилтэй
 6. 6. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйчийн баталгаажуулалт Үндсэн сургалтад хамрагдсан байдал, авсан үнэлгээ Үндсэн сургалтад хамрагдсан эсэх: □ Тийм □ Үгүй Танхимын сургалтын ирц, үнэлгээ: _____ Мэргэжлийн шалгалтын үнэлгээ: _____ Онлайн сургалтын үнэлгээ: _____ Баталгаажуулалт хийсэн ________________________мэргэжлийн арга зүйч: ________________________ Гарын үсэг:_____________________
 7. 7. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт Ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, хүрсэн үр дүнд өгсөн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт бичсэн Багшийн овог, нэр____________________ Гарын үсэг:__________________
 8. 8. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Цэцэрлэгийн удирдлагын тодорхойлолт Ажиллах хугацаандаа ёс зүйг чанд сахиж, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байдал Чанд мөрдөн ажилласан Хангалттай мөрдөн ажилласан Хангалттай мөрдөн ажиллаж чадаагүй Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авьяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байдлын тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Эзэмшээгүй Багшийн судалгаа хийх зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Эзэмшээгүй Багшийн гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Эзэмшсэн гадаад хэл Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалтгүй Мэдээллийн технологийг сургалтад ашиглах зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт Маш сайн эзэмшсэн Хангалттай сайн эзэмшсэн Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай Хангалтгүй Тодорхойлсон Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийг уламжилсан Арга зүйч:____________________ Эрхлэгч:____________________ Гарын үсэг:___________________ Гарын үсэг:__________________ тэмдэг
 9. 9. Байгууллага:_____________________ Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Ёс зүйн хорооны тодорхойлолт: Зөвлөмж: Тухайн багш ёс зүйн зөрчил гаргасан эсэхэд тэмдэглэгээ хийнэ. Хэрэв ёс зүйн зөрчил гаргасан бол тайлбар бичнэ үү. Тайлбар:............................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ..................................................................................................................... Тодорхойлолт бичсэн: Ёс зүйн хорооны дарга: _____________Гарын үсэг________________ Боловсролын газрын баталгаажуулалт, санал Тухайн багшийн ажил байдалд өгсөн тодорхойлолт, санал Тодорхойлолт бичсэн Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийг уламжилсан _________________________мэргэжлийн Арга зүйч (мэргэжилтэн):_______________________ Гарын үсэг:_____________________ Боловсролын газрын дарга: _____________________________ Гарын үсэг:_________________________ тэмдэг Ёс зүйн зөрчилгүй Ёс зүйн зөрчилтэй
 10. 10. Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________ Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйчийн баталгаажуулалт Үндсэн сургалтад хамрагдсан байдал, авсан үнэлгээ Үндсэн сургалтад хамрагдсан эсэх: □ Тийм □ Үгүй Танхимын сургалтын ирц, үнэлгээ: _____ Мэргэжлийн шалгалтын үнэлгээ: _____ Онлайн сургалтын үнэлгээ: _____ Баталгаажуулалт хийсэн ________________________мэргэжлийн арга зүйч: ________________________ Гарын үсэг:_____________________
 11. 11. Үндсэн сургалтад хамрагдсан тухай: Сургалтад хамрагдсан мэргэжил Сургалт зохион байгуулагдсан газар Сургалт зохион байгуулагдсан хугацаа Хүсэлт гаргасан : ________________________________/ / Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйчийн баталгаажуулалт Үндсэн сургалтад хамрагдсан байдал, авсан үнэлгээ Үндсэн сургалтад хамрагдсан эсэх: □ Тийм □ Үгүй Танхимын сургалтын ирц, үнэлгээ: _____ Мэргэжлийн шалгалтын үнэлгээ: _____ Онлайн сургалтын үнэлгээ: _____ Баталгаажуулалт хийсэн ________________________мэргэжлийн арга зүйч: ________________________ Гарын үсэг:_____________________

×