Advertisement
Advertisement

Grade 9.pptx

  1. Katarungang Panlipunan
  2. Sagutin ang mga sumusunod na tanong: 1. Ano-ano ang sanhi ng paglabag sa katarungang panlipunan? 2. Ano-ano naman ang bunga ng paglabag sa katarungang panlipunan? .
  3. Paglalahad ng sitwasyong binuo ng guro. Sitwasyon: Niyaya ka ng iyong kamag-aaral na mag- cutting classes, ayon sa kanya siya ang bahalang magpaliwanag sa inyong guro tungkol sa iyong hindi pagpasok. Kinabukasan tinanong kayo ng inyong guro ukol sa inyong pagliban sa klase, subalit walang ginawang paliwanag ang iyong kaibigan kaya't napagsabihan kayo ng guro. Ano ang iyong gagawin?
  4. Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Ano ang ipinahihiwatig ng pahayag na “Walang Iwanan”? 2. Sa anong sitwasyon o konteksto mo narinig ang pahayag na ito? 3. Anong pagpapahalaga ang masasalamin sa katagang ito?
  5. Ipabasa at talakayin ang mga sanaysay sa Gawain 1 sa bahaging pagpapalalim ng LM sa pahina 136-138. (gawin sa loob ng 15 minuto) (Reflective Approach) • a. Kahulugan ng katarungang panlipunan • b. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan • c. Makatarungang Tao d. Prinsipyo ng Katarungan
  6. Pag-usapan ang mga sanaysay sa bahaging pagpapalalim sa LM pahina 132-134. (gawin sa loob ng 15 minuto) (Collaborative approach) • Nagsisimula sa pamilya ang katarungang panlipunan •Ang moral na kaayusan bilang batayan ng legal na kaayusan ng
  7. Sagutin ang sumusunod na katanungan: 1. Ano ang katarungan? 2. Paano mo masasabi na ang isang tao ay makatarungan? 3. Ano-ano ang mga
  8. Sa inyong notbuk, isulat ang iyong nararamdaman at realisasyon tungkol sa bahagi na gagampanan
  9. Sagutin ang sumusunod na katanungan: (5 puntos sa bawat katanungan 1. Ano ang katarungan? 2. Bakit kailangang maging makatarungan sa kapwa? 3. Ano ang isang makatarungang
Advertisement