Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Závěrečný úkol KPI - Podnikatelská etika a její aplikace

898 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI - Podnikatelská etika a její aplikace

  1. 1. Martina TuháArgumentaceText byl vytvořen jako dílčí podklad pro prezentaci tématu „Manažerská etika a její aplikace“ dopředmětu Management 2 a jako pomocný materiál ke zkouškovým otázkám z tohoto předmětu,který je povinný na oboru Podniková ekonomika a management, který studuji. Název „Podnikatelskáetika a její aplikace“ byl zvolen v návaznosti na obecnější zaměření této práce. PODNIKATELSKÁ ETIKA A JEJÍ APLIKACEAnotaceText stručně vysvětluje pojem podnikatelská etika. Uvádí, prostřednictvím čeho je možné zavést etikudo podnikání a jaké výhody z tohoto procesu mohou pro společnost plynout. Klíčový nástrojemaplikace etiky do podnikání je etický kodex, kterému je proto věnovaná část práce, kde je taképředstaven výsledek průzkumu „Míry aplikace etického kodexu“. Na závěr je uveden konkrétnípříklad etického kodexu v praxi.Klíčová slovaPodnikatelská etika, kodex, aplikace, etika, podnikáníPodnikatelská etika Pojem podnikatelská etika není terminologicky pevně ustanoven díky svému relativněkrátkému vývoji, a proto může být definován různě. Jednou ze základních definic je: „Podnikatelskáetika je profesní, aplikovaná, normativní etika.“1 Další definice hovoří o podnikatelské etice jakoo aplikaci etiky na život samotných hospodářských subjektů či jako o souboru morálních zásada norem, které usměrňují chování ve světě podnikání.2Aplikace etiky do podnikání Integrace etiky do podnikání je záležitostí managementu, a proto je důležitá etickáodpovědnost vedení podniku. Nejprve musí vlastníci a manažeři vytyčit směr celého programuimplementace etických principů, identifikovat klíčové zainteresované skupiny, rozpoznat jejichočekávání a postavení. Etická odpovědnost podniku by měla být zaměřená jak dovnitř firmy, tedy namanagement a zaměstnance, tak i na okolí – zákazníci, investoři, konkurenti, dodavatelé atd. Celýproces poté probíhá prostřednictvím principů, nástrojů a metod etického řízení. Principy etického řízení je nutné transponovat do podnikatelské filozofie a strategických cílůpodniku. Tyto principy vytváří ideovou základnu pro implementaci etiky do podnikatelského prostředía řadíme mezi ně např. odpovědnost podnikání, ekonomický a sociální vliv na podnikání,respektování pravidel, ochranu životního prostředí apod. Následně by měly být zavedeny jednotlivé1 PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit. 1. vyd.Praha: Grada, 2007, str. 142 FIALA, Bohumil. Podnikatelská etika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, str. 68
  2. 2. nástroje etického řízení, kterými jsou např. etické kodexy, interní dokumenty, etický audit, reporting,společensky odpovědné aktivity, vzdělávání v této oblasti atd. Zároveň by měly být uplatněnyzákladní metody etického řízení – dialog a konsensus. Zavedením těchto principů, nástrojů a metod se kultivuje podnikatelské prostředí díky vznikuetické infrastruktury podniku. Posiluje se loajalita zaměstnanců a spokojenost zákazníků, vytváří seimage firmy a tyto aspekty přispívají k loajalitě investorů a v některých případech i k většíproduktivitě.3 Dalšími důvody aplikace etiky do podnikání je v dlouhodobějším období možnostzvýšení ekonomické efektivity, především může dojít ke snížení transakčních a informačníchnákladů.4Etický kodex Klíčovým nástrojem v procesu implementace etiky do podnikání je etický kodex. Ten I. Rolnýdefinuje jako „systematicky zpracovaný soubor norem a předpisů, který vymezuje a upravuje vztahymezi členy určité komunity“.5 Pro úspěšné prosazení principů etického řízení do podnikové praxe byměl mít etický kodex formalizovanou podobu, měl by být v dostatečném povědomí, být veřejněpřístupný. Musí být podporován nejen vrcholovým vedením firmy, ale musí se také dostat do všechstupňů řízení. Organizace Transparency International ve spolupráci se studenty Vysoké školy ekonomicképrovedla v roce 2005 a 2006 průzkum aplikace etického kodexu ve společnostech působících načeském trhu. Cílem průzkumu bylo především z webových stránek společností zjistit míru aplikaceetického kodexu. Průzkum míry zavedení etického kodexu ukázal, že pouze 8,4 % zkoumaných společnostímělo v 1. polovině roku 2006 zavedený etický kodex, 89,6 % společností jej zavedený nemělo.6 Zdroj dat: Průzkum aplikace etických kodexů. Transparency International- Česká republika3 PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit. 1. vyd.Praha: Grada, 2007, str. 26-274 tamtéž, str. 67-735 ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomáš van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2. přeprac. vyd.Praha: Oeconomica, 2006, str. 696 Průzkum aplikace etických kodexů [online]. Transparency International – Česká republika, [citováno20012-12-29]. Dostupné z <http://www.transparency.cz/pruzkum-aplikace-etickych-kodexu/>
  3. 3. „Průzkum dále prokázal, že existuje silná závislost mezi velikostí firmy a přítomností etickéhokodexu; čím větší je společnost, tím je vyšší procentuální zastoupení firem s etickým kodexem. Takéexistuje závislost mezi původem firmy a přítomností etického kodexu; vyšší procentuální zastoupenífirem s etickým kodexem je u firem zahraničních.“7Etický kodex v praxi „V zájmu zachování morálního statusu reklamy vznikají ve všech ekonomicky vyspělýchevropských zemích různé rady pro reklamu či asociace organizací pracujících v reklamě, které se snažípro větší „čistotu“ reklam přijímat různé etické kodexy na regulování reklamní činnosti. Tyto etickékodexy většinou zdůrazňují, že reklama musí být postavena na principech slušnosti, čestnostia pravdivosti.“8 V České republice například existuje Iniciativa zodpovědných pivovarů, která si dala za cílúčinnou samoregulaci komerční komunikace v oboru pivovarnictví. Jedním ze zakladatelů jei Plzeňský Prazdroj, a.s., který se také hlásí k politice a pravidlům mezinárodní skupiny SABMiller plc.Mezi hlavní zásady např. patří: společnost se snaží zahrnout do své komerční komunikace výzvuk zodpovědnému přístupu ke konzumaci alkoholických nápojů, v této oblasti se podílí i vzdělávánímaloobchodníků a spotřebitelů, ve společnosti existují interní pravidla chování zaměstnanců vevztahu k alkoholu, podporuje výzkumné projekty, jejichž výsledky pomáhají účinněji zaměřitprogramy usilující o prevenci nadměrné a nezodpovědné konzumace alkoholu atd.9 Plzeňský Prazdroj dále dodržuje Kodex komerční komunikace, který je nad rámec platnýchčeských zákonů. Kodex obsahuje například následující pravidla: reklama nesmí být zaměřena naosoby mladší 18 let a nebude tedy prezentována v médiích, jejichž většinu cílové skupiny tvořínezletilí, reklama nebude spojovat konzumaci piva a akt řízení vozidel, nebude zobrazovat těhotnénebo kojící ženy konzumující pivo, nesmí snižovat nebo zamlžovat obsah alkoholu, reklama by dáleneměla vzbuzovat dojem, že konzumace piva posiluje mentální nebo fyzické vlastnosti. Žádnápodpora prodeje by neměla povzbuzovat k nezodpovědné konzumaci alkoholu, zejménak nadměrnému pití.10Zdroje:[1] ČANÍK, Petr, Libuše ŘEZBOVÁ a Tomas van ZAVREL. Metody a nástroje podnikatelské etiky. 2.přeprac. vyd. Praha: Oeconomica, 2006, 123 s. ISBN 8024511436.[2] FIALA, Bohumil. Podnikatelská etika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 200 s. ISBN 80-244-1241-1.[3] PUTNOVÁ, Anna a Pavel SEKNIČKA. Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociálníaudit. 1. vyd. Praha: Grada, 2007, 166 s. ISBN 9788024716213.[4] Etický kodex [online]. Plzeňský Prazdroj, [citováno20012-12-30]. Dostupnéz <http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/eticky_kodex_izp.pdf>7 Průzkum aplikace etických kodexů [online]. Transparency International – Česká republika, [citováno20012-12-29]. Dostupné z <http://www.transparency.cz/pruzkum-aplikace-etickych-kodexu/>8 FIALA, Bohumil. Podnikatelská etika. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, str. 1139 Pravidla odpovědného výrobce [online]. Plzeňský Prazdroj, [citováno20012-12-30]. Dostupnéz <http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/pravidla_odpovedneho_vyrobce.pdf>10 Etický kodex [online]. Plzeňský Prazdroj, [citováno20012-12-30]. Dostupnéz <http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/eticky_kodex_izp.pdf>
  4. 4. [5] Pravidla odpovědného výrobce [online]. Plzeňský Prazdroj, [citováno20012-12-30]. Dostupnéz <http://www.prazdroj.cz/data/web/soubory/pravidla_odpovedneho_vyrobce.pdf>[6] Průzkum aplikace etických kodexů [online]. Transparency International – Česká republika,[citováno20012-12-29]. Dostupné z < http://www.transparency.cz/pruzkum-aplikace-etickych-kodexu/>Hodnocení hlavních zdrojů:Etické řízení ve firmě: nástroje a metody, etický a sociální audit doporučení vyučujících předmětu Management 2, kteří tuto knihu uvedli jako doporučený zdroj k tématu Manažerská etika a její aplikace autorka Doc. RNDr. A. Putnová, PhD., MBA se přímo specializuje na otázky praktické aplikace nástrojů podnikatelské etiky do firemní praxe jedná se relativně o novou publikaci významné nakladatelství odborné literatury objektivní informace, dostatečné pokrytí dané problematikyPrůzkum aplikace etických kodexů [online] vydavatel stránek nevládní nezisková protikorupční organizace Transparency International autor – studenti VŠE ve spolupráci s organizací Transparency International (projekt Viva Etika) stránka je aktualizovaná, obsahuje funkční odkazy stránka obsahuje nové informace k tématu podložené průzkumy informace přesné, objektivníPravidla odpovědného výrobce [online] zdroj: oficiální stránky Plzeňského Prazdroje, který se hlásí ke společenské odpovědnosti a má na svých stránkách detailně zpracovanou tuto tématiku a pravidla, která dodržuje stránky jsou aktualizované, obsahují funkční odkazy

×