Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Instagram limits

15 views

Published on

#محدودیت های #اینستاگرام را بیشتر بشناسیم

✅ انواع محدودیت در اینستاگرام
✅ انواع بن ( Ban ) یا #مسدودی در اینستاگرام
✅ نگاه اماری به محدودیت ها
✅ تفاوت های عملکردی برای کسانی که به تازگی در اینستاگرام عضو شده اند

#دیجیتال_مارکتینگ #شبکه_اجتماعی #digitalmarketing #instagram کانال دیجیتال مارکتینگ:
https://t.me/Digimarblog

@alireza3242n
+989359728855
Alireza Nazari

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

Instagram limits

  1. 1. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ Instagram Limits ‫های‬ ‫محدودیت‬‫اینستاگرام‬‫بشناسیم‬ ‫بیشتر‬ ‫را‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫حتما‬‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫اینستاگرام‬(Instagram)‫خودتان‬ ‫یا‬ ‫باشید‬ ‫شنیده‬ ‫چیزهایی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫با‬ ‫کردن‬ ‫نرم‬ ‫پنجه‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫تجربه‬‫من‬‫می‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫در‬‫خواه‬‫م‬ ‫ک‬ ‫صحبت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫کامل‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫طور‬ ‫به‬‫ن‬‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫م‬‫در‬ ‫را‬ ‫مناسبی‬ ‫ده‬ ‫قرار‬ ‫اختیارتان‬‫م‬.
  2. 2. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ای‬‫خاصی‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫نستاگرام‬‫به‬ ‫اگر‬ ‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫آزاردهنده‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫دارد‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫وجود‬ ‫اکانتتان‬ ‫مسدودی‬ ‫و‬ ‫بن‬ ‫احتمال‬ ‫نکنید‬ ‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫قوانین‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬‫ومقرراتی‬‫در‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬‫اطالعات‬ ‫آن‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬ ‫قوانین‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کاربران‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫متاسفانه‬ .‫اند‬ ‫می‬ ‫سبب‬ ‫موضوع‬ ‫همین‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫دقیقی‬‫حتی‬ ‫مواقع‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫خاصی‬ ‫مشکالت‬ ‫با‬ ‫شود‬ ( ‫بن‬ ‫شاهد‬Ban‫شدن‬ ‫مسدود‬ ‫یا‬ )‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫شناخت‬ ‫بنابراین‬ .‫باشند‬ ‫خویش‬ ‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫می‬ ‫کمک‬ ‫کاربران‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬‫استفاده‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫مناسبی‬ ‫و‬ ‫صحیح‬‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ریسک‬‫یا‬‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫شدن‬ ‫مسدود‬‫ممکن‬.‫برسانند‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫مسدودی‬ ‫یا‬ ‫بن‬ ‫انواع‬ ‫قبل‬‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬‫های‬ ‫محدودیت‬‫بگوی‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنم‬ ‫صحبت‬ ‫اینستاگرام‬‫یا‬ ‫مسدودسازی‬ ‫نوع‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫م‬ ‫حساب‬ ‫و‬ ‫کاربر‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫شدن‬ ‫بن‬ ‫عموما‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫شدن‬ ‫بن‬‫کاربری‬‫مختلف‬ ‫صورت‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫وی‬ ‫هستند‬ ‫زیر‬ ‫شرح‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫انجام‬ ‫قابل‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬: 1-‫بن‬ ‫اکشن‬(Action Ban) ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫مسدودی‬ ‫یا‬ ‫بن‬ ‫انواع‬2-‫بن‬ ‫شادو‬(Shadow Ban) 3-‫بن‬ ‫فول‬(Full Bann)
  3. 3. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ 1-‫بن‬ ‫اکشن‬(Action Ban): ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬( ‫بالک‬block‫یا‬ )‫بن‬(ban)‫می‬ ‫رخ‬ ‫زمانی‬ ‫شدن‬‫را‬ ‫مشابه‬ ‫کار‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫کار‬ ‫یک‬ ‫انجام‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫اندازه‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫کردن‬ ‫الیک‬ ‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫اسپم‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫حالتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫می‬ ‫هم‬ ‫پشت‬ ‫و‬ ‫سریع‬ ‫های‬ ‫کردن‬ ‫آنفالو‬ ‫و‬ ‫فالو‬ ‫یا‬ ‫هم‬ ‫سر‬‫اسپمر‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬ .‫ندهد‬ ‫اکانتتان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خاصی‬ ‫اقداماتی‬ ‫انجام‬ ‫اجازه‬ ‫مشخصی‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫شناسایی‬ ‫مثل‬ ‫هایی‬ ‫علت‬‫نداشتن‬ ‫پست‬‫حد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫رویه‬ ‫بی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ،‫پروفایل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاربری‬ ‫اطالعات‬ ‫تکمیل‬ ‫عدم‬ ، .‫باشد‬ ‫محدودیت‬ ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫آمدن‬ ‫بوجود‬ ‫باعث‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫مجاز‬ 2-‫بن‬ ‫شادو‬(Shadow Ban): ‫می‬ ‫رخ‬ ‫زمانی‬ ‫بن‬ ‫شادو‬‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫هشتگ‬ ‫یا‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫هشتگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫هم‬ ‫سر‬ ‫پشت‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫شده‬ ‫مسدود‬ ‫و‬ ‫مشکوک‬ ‫های‬ ‫هشتگ‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫سوی‬‫مواقع‬ ‫اینگونه‬ ‫در‬ .‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫اند‬ ‫می‬ ‫بن‬ ‫شادو‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫اصطالحا‬ ‫اینستاگرام‬‫بدین‬ ‫و‬ ‫کند‬‫کرده‬ ‫ارسال‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫پست‬ ‫ترتیب‬‫جستجوی‬ ‫و‬ ‫اید‬ ‫نمی‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫بودید‬ ‫کرده‬ ‫انتخاب‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫تگ‬‫پست‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫هشتگ‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هایتان‬‫می‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خاصیت‬ ‫عمال‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گیرید‬‫مسدودسازی‬ ‫یا‬ ‫بن‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫به‬ .‫دهند‬ ‫شاد‬ ‫اصطالحا‬‫و‬‫م‬ ‫گفته‬ ‫بن‬‫ی‬‫شود‬. 3-‫بن‬ ‫فول‬(Full Bann): ‫از‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫نقض‬ ‫را‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اصلی‬ ‫قوانین‬ ‫دلیل‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫بن‬ ‫فول‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫اکانتی‬ ‫بازگرداندن‬ ‫برای‬ ‫راهی‬ ‫هیچ‬ ‫متاسفانه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اکانت‬ ‫مسدودسازی‬ ‫حالت‬ ‫بدترین‬ ‫شدن‬ ‫بن‬ ‫ندار‬ ‫وجود‬ ‫شده‬ ‫بن‬ ‫فول‬ ‫اینستاگرام‬‫بن‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫بودید‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫یوزرنیمی‬ ‫حتی‬ ‫اینستاگرام‬ .‫د‬ ‫می‬‫است‬ ‫جالب‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بسازید‬ ‫شده‬ ‫مسدود‬ ‫اکانت‬ ‫مشابه‬ ‫یوزرنیم‬ ‫با‬ ‫جدیدی‬ ‫اکانت‬ ‫نتوانید‬ ‫تا‬ ‫کند‬ ‫دسترسی‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫بگیرد‬ ‫جدی‬ ‫را‬ ‫موضوع‬ ‫خیلی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫بدانید‬IP‫و‬ ‫موبایل‬ ‫اپلیکیشن‬ ،‫کامپیوتر‬ ‫حتی‬ ‫سازد‬ ‫مسدود‬ ‫را‬ ‫اینستاگرام‬ ‫سرورهای‬ ‫به‬ ‫شما‬. ‫همواره‬‫نمی‬ ‫انجام‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫دلیل‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫اکانت‬ ‫مسدودسازی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫دقت‬‫اگر‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫هیچوقت‬ ،‫بگذارید‬ ‫احترام‬ ‫آن‬ ‫قوانین‬ ‫به‬‫آن‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫برای‬ ‫جدی‬‫شد‬ ‫نخواهید‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬.
  4. 4. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫محدودیت‬‫های‬‫اینستاگرام‬ ‫به‬ ‫حال‬‫هایی‬ ‫محدودیت‬ ‫معرفی‬‫پردازم‬ ‫می‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫که‬‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬‫توجه‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ .‫کنید‬‫اینستاگرام‬‫شده‬ ‫عنوان‬ ‫زیر‬ ‫بخش‬ ‫در‬‫اند‬: ‫آ‬ ‫نگاه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫که‬ ‫دید‬ ‫خواهیم‬ ،‫بنگریم‬ ‫ها‬ ‫محدودیت‬ ‫به‬ ‫ماری‬‫کار‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫مدتی‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫برای‬ ‫میکنند‬: ‫فالوینگ‬ ‫تعداد‬‫پیج‬ ‫هر‬ ‫های‬۷۵۰۰‫عدد‬. ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫فالو‬ ‫سقف‬۶۰‫پیج‬. ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬۳۵۰‫عدد‬. ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫آنفالو‬ ‫تعداد‬ ‫حداکثر‬۲۰۰‫پیج‬. ‫پست‬ ‫هر‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫هشتگ‬ ‫تعداد‬۳۰‫عدد‬. ‫کپشن‬ ‫و‬ ‫کامنت‬ ‫کاراکترهای‬ ‫تعداد‬۲۲۰۰‫کاراکتر‬. ‫فقط‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬۳۰‫کاراکتر‬. ‫توضیحات‬Bio‫پیج‬ ‫در‬۱۵۰‫کاراکتر‬ ‫فالوینگ‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬)FOLLOWING): ،‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬ ‫فیک‬ ‫های‬ ‫پروفایل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اسپم‬ ‫کاهش‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫اقدامی‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫محدود‬‫تعداد‬ ‫این‬7500.‫است‬ ‫نفر‬‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫افرادی‬ ‫تعداد‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تعداد‬ ‫رقم‬ ‫این‬ ‫تجربی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫محدود‬ ،‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫مشخص‬160‫تا‬200‫ساعت‬ ‫در‬ ‫نفر‬ ‫کوتاه‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫اگر‬ .‫است‬ ‫نکرده‬ ‫اعالم‬ ‫را‬ ‫دقیقی‬ ‫عدد‬ ‫هیچ‬ ‫رسمی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫خود‬ ‫البته‬ .‫است‬ ‫تعداد‬‫را‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫فالو‬ ‫گزینه‬ ‫بودن‬ ‫فعال‬ ‫غیر‬ ‫یا‬ ‫موقت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫بودن‬ ‫بالک‬ ‫پیام‬ ‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫افراد‬ .‫کرد‬ ‫خواهید‬ ‫دریافت‬ !‫شد‬ ‫نخواهد‬ ‫رفع‬ ‫محدودیت‬ ‫این‬ ‫شما‬ ‫پست‬ ‫ذیل‬ ‫انگلیسی‬ ‫پیام‬ ‫درج‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫اکانت‬ ‫اگر‬7500‫ب‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫فالوئینگ‬‫حالت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫پیج‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫بازدهی‬ ‫شدت‬ ‫ه‬ ‫برخی‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ...‫و‬ ‫کامنت‬ ‫نه‬ ‫الیک‬ ‫نه‬ ‫کنید‬ ‫فالو‬ ‫را‬ ‫کسی‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫نه‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫سکون‬
  5. 5. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫عدد‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫فالوئینگ‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ،‫کنند‬ ‫می‬ ‫فالو‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کاربران‬ ‫مداوم‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫از‬7500 ‫برسد‬‫اس‬ ‫اینستاگرام‬ ‫محدودیت‬ ‫دلیلش‬ ‫و‬ ‫بیاید‬ ‫پایین‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫بازدهی‬.‫ت‬ ‫فالوور‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬)( FOLLOWER: ‫روز‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫فالوی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫اینستاگرام‬ ،‫اسپم‬ ‫حالت‬ ‫آمدن‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫نهایتا‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫طبق‬ .‫است‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫هایی‬ ‫محدودیت‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫و‬ ‫می‬‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫تواند‬60‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫را‬ ‫فالو‬ ‫درخواست‬‫چنانچ‬ ‫و‬‫این‬ ‫از‬ ‫وی‬ ‫فالوی‬ ‫های‬ ‫درخواست‬ ‫تعداد‬ ‫ه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وی‬ ‫اکانت‬ ،‫است‬ ‫اسپم‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫دلیل‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫بنا‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫مقدار‬ ‫بن‬ ‫اکشن‬ ‫حالت‬(Action Ban)‫می‬ ‫قرار‬‫نباشد‬ ‫افراد‬ ‫دیگر‬ ‫برای‬ ‫فالو‬ ‫درخواست‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫دیگر‬ ‫وی‬ ‫تا‬ ‫دهد‬. ‫در‬ ‫محدودیت‬( ‫الیک‬ ‫تعداد‬LIKE:) ‫بر‬‫گزارش‬ ‫ترین‬ ‫تازه‬ ‫طبق‬‫هم‬ ‫دیگران‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫کردن‬ ‫الیک‬ ‫برای‬ ‫اینستاگرام‬ ‫قوانین‬ ‫ظاهرا‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫های‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫گذشته‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫سخت‬ ‫و‬ ‫سفت‬‫مجاز‬ ‫های‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫گذشته‬ ‫در‬300‫کنه‬ ‫بود‬ ‫ساعت‬ ‫در‬ ‫عدد‬‫هم‬ ‫ظاهرا‬ ‫تعداد‬ ‫اکنون‬‫ساعت‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫مجاز‬ ‫های‬ ‫الیک‬‫بر‬‫روی‬60‫عدد‬‫شده‬ ‫تنظیم‬‫طول‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫زیاد‬ ‫بسیار‬ ‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫بن‬ ‫اکشن‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫اکانتتان‬ ‫اینکه‬ ‫احتمال‬ ‫شود‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬. ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬( ‫آنفالو‬UNFOLLOW:) ‫ز‬ ‫افراد‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫شما‬ .‫دارد‬ ‫فالو‬ ‫با‬ ‫مشابه‬ ‫محدودیتی‬ ‫هم‬ ‫مورد‬ ‫این‬‫کنید‬ ‫آنفالو‬ ‫باره‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫یادی‬. ‫محدودیت‬ ‫براساس‬‫در‬ ‫شما‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬‫می‬ ‫ساعت‬ ‫هر‬‫فقط‬ ‫توانید‬۲۰۰‫کنید‬ ‫آنفالو‬ ‫را‬ ‫پیج‬.‫تعداد‬ ‫یکباره‬ ‫هیچگاه‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بالک‬ ‫اکشن‬ ‫باعث‬ ‫عمل‬ ‫این‬ ،‫نکنید‬ ‫آنفالو‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫صفحات‬ ‫از‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬( ‫هشتگ‬HASHTAG:) ‫یکی‬ ‫شاید‬.‫است‬ ‫پست‬ ‫یک‬ ‫برای‬ ‫هشتگ‬ ‫ی‬ ‫استفاده‬ ‫تعداد‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ،‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫پست‬ ‫هر‬ ‫برای‬ ‫شما‬30‫هشتگ‬ ‫مورد‬‫موضوعیتی‬ ‫حفظ‬ ‫علت‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫بدهید‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫توانید‬ ‫نمی‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫پست‬ ‫آن‬ ‫درباره‬ ‫که‬ ‫است‬.
  6. 6. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ :‫نکته‬ ‫آیفون‬ ‫های‬ ‫گوشی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تجربه‬ ‫به‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫هشتگ‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫دیده‬ ‫آندروید‬ ‫و‬30،‫باشد‬ ‫عدد‬ ‫خام‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ویدئو‬ ‫یا‬ ‫عکس‬ ‫فقط‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫هشتگ‬ ‫و‬ ‫کپشن‬ ‫تمام‬ ‫خودکار‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫بارگذاری‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬‫کپشن‬ ‫و‬ ‫کامنت‬ ‫کاراکترهای‬ ‫تعداد‬: ‫ا‬‫ی‬‫بخش‬ ‫برای‬ ‫نستاگرام‬‫شم‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬‫ایموجی‬ ‫یا‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫ا‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬‫محدودیت‬ ‫کنید‬‫ایجاد‬ ‫هایی‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کرده‬‫کاراکتر‬‫می‬ ‫حساب‬‫عبارت‬ ‫اگر‬ ‫شما‬ ‫مثال‬ .‫شود‬“‫فروردین‬1367”،‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬12‫کاراکتر‬ :‫دارد‬11.‫فاصله‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫حرف‬ ‫کلمه‬،‫فاصله‬،‫تیره‬ ‫خط‬،‫هشتگ‬،‫ایموجی‬‫و‬‫با‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫کال‬‫کیبورد‬‫می‬ ‫وارد‬‫کنید‬‫می‬ ‫حساب‬ ‫کاراکتر‬ ‫یک‬‫شود‬‫و‬ ‫دارند‬ ‫محدودیت‬ ‫کاراکترها‬ ‫این‬. ‫کاراکترهای‬ ‫تعداد‬‫کاربری‬ ‫حساب‬ ‫اسم‬‫شما‬(username)‫نمی‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬۳۰‫باشد‬ ‫کاراکتر‬. ‫کاراکترهای‬ ‫تعداد‬‫شما‬ ‫بیوی‬(Bio)‫نمی‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫تواند‬۱۵۰‫باشد‬ ‫کاراکتر‬. ‫و‬‫کا‬ ‫یا‬ ‫کپشن‬ ‫نوشتن‬ ‫در‬ ‫شما‬‫منت‬‫فقط‬ ‫هایتان‬۲۲۰۰‫نمی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫فضا‬ ‫کاراکتر‬‫بنویسید‬ ‫توانید‬. ‫محدودیت‬‫در‬‫تعداد‬‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫انتشار‬‫پست‬(POST): ‫در‬ ‫هنوز‬ ‫اینستاگرام‬ ‫خوشبختانه‬‫راستای‬‫سیاست‬‫کار‬ ‫های‬‫ی‬‫محدودیتی‬ ‫چنین‬ ‫این‬ ‫خود‬‫را‬‫است‬ ‫نکرده‬ ‫اعمال‬‫شما‬ . ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫کل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫پست‬ ‫تعداد‬ ‫هر‬ ‫توانید‬ ‫می‬‫کنید‬ ‫منتشر‬. ‫ممکن‬ ،‫کنید‬ ‫پاک‬ ‫مرتبه‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تصویر‬ ‫زیادی‬ ‫تعداد‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫محدودیتی‬ ‫هم‬ ‫حذف‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫مضمون‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پیامی‬ ‫است‬“Rate Limit Exceeded‫ا‬Error”‫است‬ ‫کافی‬ ‫که‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬ ‫دقایقی‬ ‫کنید‬ ‫امتحان‬ ‫دوباره‬ ‫سپس‬. ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پست‬ ‫نوع‬ ‫محدودیت‬:
  7. 7. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫پست‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫دارد‬ ‫تاکید‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫شدت‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫قوانین‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫مسائلی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫می‬ ‫هایی‬‫ندارن‬ ‫اجازه‬ ‫عنوان‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کاربران‬ .‫هستند‬ ‫انتشار‬ ‫قابل‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫با‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫که‬ ‫د‬ ‫محتوای‬‫اخالقی‬ ‫غیر‬،‫خشونت‬ ‫دهنده‬ ‫ترویج‬،‫آزاری‬ ‫حیوان‬‫در‬ ‫اینستاگرام‬ .‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫بن‬ ‫فول‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫اکانت‬ ‫سریع‬ ‫خیلی‬ ‫چنینی‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫مشاهده‬ ‫صورت‬‫قوانین‬ ‫ترین‬ ‫اصلی‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫بنابراین‬ .‫کند‬ ‫نوع‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫و‬‫می‬ ‫هایی‬ ‫پست‬ ‫سبک‬ ‫و‬.‫هستند‬ ‫ارسال‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫کامنت‬ ‫محدودیت‬: ‫خود‬ ‫کامنت‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫جالب‬ ‫طبیعتا‬ ‫اما‬ ‫ندارند‬ ‫محدودیتی‬ ‫هیچ‬ ‫طول‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کامنت‬‫چند‬ ‫کامنت‬ ،‫تر‬ ‫درک‬ ‫قابل‬ ‫حالت‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کامنت‬ ‫تداخل‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫اینستاگرام‬ !‫کنید‬ ‫تایپ‬ ‫مطلب‬ ‫صفحه‬ ‫نمی‬ ‫نشان‬ ‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بلند‬ ‫های‬‫حدود‬ ‫و‬ ‫دهد‬240‫یک‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫نشان‬ ‫پست‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاراکتر‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫طوالنی‬ ‫کامنت‬ ‫کنار‬ ‫در‬ ‫هم‬ "‫نقطه‬ ‫"سه‬ ‫نماد‬ ‫با‬ ‫آیکون‬‫می‬‫آیکون‬ ‫این‬ ‫لمس‬ ‫با‬ ‫عالقمند‬ ‫کاربران‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬‫کامنت‬ ‫تعداد‬ ‫برای‬ ‫ظاهرا‬ ،‫کامنت‬ ‫طول‬ ‫برخالف‬ ‫اما‬ .‫کنند‬ ‫پیدا‬ ‫دسترس‬ ‫کامنت‬ ‫شده‬ ‫تایپ‬ ‫محتوای‬ ‫کل‬ ‫به‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫محدودیتی‬ ‫مجاز‬ ‫های‬‫تواند‬‫نهایتا‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫در‬60‫کامنت‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫پست‬ ‫زیر‬‫ان‬ .‫کند‬ ‫ثبت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫دایرکت‬ ‫محدودیت‬: ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫دقیقا‬‫شده‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫فالو‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫برای‬ ‫که‬‫یعنی‬ .‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫هم‬ ‫دایرکت‬ ‫برای‬ ‫اند‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫ارسال‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬60.‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫دایرکت‬‫متوجه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫ن‬ ‫محتوای‬ ‫ارسال‬ ‫با‬ ‫شما‬ ‫شود‬‫اکانتتان‬ ‫زود‬ ‫خیلی‬ ،‫دارید‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫قوانین‬ ‫زدن‬ ‫دور‬ ‫در‬ ‫سعی‬ ‫دایرکت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫امناسب‬ .‫کند‬ ‫بن‬ ‫فول‬ ‫را‬ ‫اکانتتان‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫مشکل‬ ‫این‬ ‫تدوام‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منتقل‬ ‫بن‬ ‫اکشن‬ ‫حالت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫نکته‬: ‫طبق‬‫آخرین‬‫با‬ ،‫باشند‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫اینستاگرامی‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫های‬ ‫گزارش‬ ،‫ها‬ ‫الیک‬ ‫تعداد‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫رو‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬‫کامنت‬‫ها‬،‫فالو‬‫انف‬ ‫و‬‫ا‬‫لو‬‫دایرکت‬ ، ‫ها‬‫به‬ ‫ساعت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مجاز‬ ‫ی‬30‫پیدا‬ ‫کاهش‬ ‫عدد‬‫است‬ ‫کرده‬.
  8. 8. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫محدودیت‬: ‫کاری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫این‬ ‫قوانین‬ ‫طبق‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬‫است‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬‫در‬ ‫و‬ ‫می‬ ‫بن‬ ‫فول‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫سریعا‬ ،‫است‬ ‫رفته‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫اکانتی‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫صورتی‬.‫کند‬ ‫نمی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬ ‫های‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫متوجه‬ ‫عموما‬ ‫اینستاگرام‬ ‫البته‬‫این‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫درگیر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫کنار‬ ‫موضوع‬‫ب‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫کشد‬‫فول‬ ‫نظر‬ ‫مور‬ ‫اکانت‬ ،‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫قطعی‬ ‫گزارش‬ ‫دلیل‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫نا‬ ‫می‬ ‫بن‬.‫شود‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫از‬ ‫الگین‬ ‫محدودیت‬IP‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬: ‫می‬ ‫اهمیت‬ ‫کاربرانش‬ ‫امنیت‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬‫های‬ ‫پی‬ ‫آی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫اکانت‬ ‫شدن‬ ‫الگین‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫ببین‬ ‫را‬ ‫مختلف‬‫عموما‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫تایید‬ ‫کد‬ ‫ارائه‬ ‫درخواست‬ ‫یا‬ ‫کند‬ ‫بن‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫اکانت‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫د‬ ‫در‬ ‫اینستاگرام‬ ‫اکانت‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫سه‬‫یا‬‫چهار‬‫گوشی‬‫بگویم‬ ‫بهتر‬ ‫یا‬ ‫و‬IP‫مختلف‬‫مشک‬‫ل‬‫نمی‬ ‫وجود‬ ‫به‬ ‫ی‬‫اما‬ ‫آورد‬ ‫می‬ ‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬‫یا‬ ‫اکانت‬ ‫شدن‬ ‫بن‬ ‫دستور‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫منجر‬ ‫تواند‬.‫کند‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫موقت‬ ‫مسدودسازی‬‫برای‬ ،‫تایید‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫اینستاگرام‬ ‫تا‬ ‫کرده‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ای‬ ‫دومرحله‬ ‫های‬ ‫تایید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ .‫است‬ ‫شده‬ ‫الگین‬ ‫دیگری‬ ‫دستگاه‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫مالک‬ ‫توسط‬ ،‫اکانت‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫فالوور‬ ‫و‬ ‫الیک‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬: ‫شما‬ ‫که‬ ‫زمانی‬‫و‬ ‫الیک‬‫می‬ ‫خریداری‬ ‫فالوور‬‫الیک‬ ‫را‬ ‫هایتان‬ ‫پست‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫اضافه‬ ‫فالورهایتان‬ ‫به‬ ‫هایی‬ ‫اکانت‬ ،‫کنید‬ ‫می‬‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫با‬ ‫بوده‬ ‫فیک‬ ‫اغلبشان‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫پیج‬ ‫به‬ ‫فیک‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ربات‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫این‬ ‫هجوم‬ .‫اند‬ ‫ش‬ ‫مشکوک‬ ‫موضوع‬ ‫به‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫سبب‬ ‫شما‬‫ده‬‫ن‬ ‫و‬‫اکانت‬ ‫بلکه‬ ‫کند‬ ‫بن‬ ‫را‬ ‫فیک‬ ‫های‬ ‫اکانت‬ ‫تنها‬ ‫ه‬ ‫ذره‬ ‫زیر‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫را‬ ‫شما‬‫و‬ ‫سریعتر‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫مشکوک‬ ‫اقدامات‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫بین‬‫تر‬ ‫راحت‬.‫نماید‬ ‫بن‬ ‫اینستاگرام‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫فعالیت‬ ‫کل‬ ‫محدودیت‬: ‫کرده‬ ‫وضع‬ ‫اینستاگرام‬ ‫که‬ ‫قوانینی‬ ‫طبق‬‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫اکانت‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬1440‫فع‬‫نمی‬ ‫روز‬ ‫در‬ ‫الیت‬‫دهد‬ ‫انجام‬ ‫تواند‬. ‫ماکسیم‬ ‫یعنی‬‫م‬‫می‬ ‫غیره‬ ‫و‬ ‫دایرکت‬ ،‫کامنت‬ ،‫فالو‬ ،‫الیک‬ ‫شامل‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫اکانت‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬‫با‬ ‫برابر‬ ‫شوند‬1440‫عد‬‫د‬ ‫روز‬ ‫در‬‫می‬ ‫بن‬ ‫اکشن‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مجاز‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫فعالیت‬ ‫مقدار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫است‬.‫شود‬
  9. 9. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/DigiMarBlog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫رسید‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫سمع‬ ‫به‬،‫یا‬ ‫بن‬ ‫انواع‬ ‫و‬ ‫اینستاگرام‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫اینستاگرام‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫مسدودسازی‬‫صحبت‬ ‫شود‬‫آمد‬ ‫میان‬ ‫به‬‫استفاده‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫امیدوارم‬ . ‫این‬ ‫همچون‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫درست‬ ‫بکارگیری‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫آورده‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫الزم‬‫محدودیت‬ ‫هیچوقت‬ ‫ستاگرام‬ ‫نکنند‬ ‫ایجاد‬ ‫مشکلی‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫های‬. ‫نشانی‬ ‫به‬ ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫تلگرامی‬ ‫کانال‬ ‫در‬ ‫مرا‬ ‫که‬ ‫میکنم‬ ‫دعوت‬ ‫عزیز‬ ‫مخاطبان‬ ‫شما‬ ‫همه‬ ‫از‬ ‫پایان‬ ‫در‬ https://t.me/digimarblog‫خود‬ ‫دوستان‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کانال‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دنبال‬.‫نمایید‬ ‫معرفی‬ ‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ ‫مرداد‬98

×