Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Importance of Contact Us page on website.

14 views

Published on

⭕️ اهمیت صفحه #contact
☎️ ویژگی‌های صفحه تماس با ما
☎️ نکات مهم در فرم ارسال پیام
 جلوگیری از ارسال پیام #اسپم
 اشتباهات رایج در این صفحه

#تماس_با_ما #تماس_باما #سایت

 کانال تلگرام دیجیتال مارکتینگ:
@digimarblog

@alireza3242n
+989359728855
Alireza Nazari

Published in: Internet
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Importance of Contact Us page on website.

  1. 1. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ Contact us ‫صفحه‬ ‫اهمیت‬‫با‬ ‫تماس‬‫ما‬ .‫هاست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫همه‬ ‫اساسی‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫راه‬ ‫بهترین‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫و‬ ‫مشتریان‬‫مخاطبان‬ ‫تعامل‬ ‫برای‬ ‫بگوییم‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫زبان‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫صاحبان‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫شما‬ ‫با‬ .‫کارهاست‬ ‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫همانطور‬‫برای‬ ‫راه‬ ‫مهمترین‬ ‫مدیران‬ ‫با‬ ‫مخاطبان‬ ‫بیشتر‬ ‫هرچه‬ ‫تعامل‬ ‫اعتماد‬ ‫جذب‬ ‫البته‬ ‫صد‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫حداکثری‬‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ،‫آنها‬ .‫است‬ ‫نقص‬ ‫گونه‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫ثابت‬ ‫تلفن‬ ‫شماره‬ ،‫پستی‬ ‫دقیق‬ ‫آدرس‬ ‫بیشتری‬ ‫اعتماد‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫کاری‬ ‫همراه‬ ‫یک‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫خریداران‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫بیارو‬ ‫ارمغان‬ ‫به‬،‫د‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫ویژه‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫فروشگاهی‬‫آنها‬ .‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاق‬ ‫فروش‬ ‫و‬ ‫خرید‬
  2. 2. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫حتما‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫و‬ ‫روزها‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫قید‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫تماس‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫ساعات‬ ‫های‬ ‫پاسخگویی‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫هستید‬ ‫هایی‬24‫ت‬ ‫کنید‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫حتما‬ ‫دارید‬ ‫را‬ ‫ساعته‬‫کا‬ ‫ا‬‫از‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫بتوانند‬ ‫ربران‬ .‫شوند‬ ‫مطلع‬ ‫گویی‬ ‫پاسخ‬ ‫ساعات‬‫را‬ ‫آن‬ ‫بایستی‬ ‫نیستید‬ ‫پاسخگو‬ ‫تعطیالت‬ ‫ایام‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫جمعه‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫یا‬ .‫کنید‬ ‫بیان‬ ‫واضح‬ ‫کامال‬ ‫فر‬ ‫داشتن‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫الزامات‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬‫تماس‬ ‫م‬‫مهمترین‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مخاطبان‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫دریافت‬ ‫برای‬ ‫کا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آن‬ ‫فرم‬ ‫این‬ ‫وجود‬ ‫دلیل‬‫ر‬‫بران‬‫را‬ ‫احتمال‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫وارد‬ ‫مختلف‬ ‫زمانی‬ ‫های‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همین‬ ‫به‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫آنها‬ ‫پاسخگوی‬ ‫کسی‬ ،‫بگیرند‬ ‫تماس‬ ‫شما‬ ‫های‬ ‫شماره‬ ‫با‬ ‫کاری‬ ‫غیر‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫بدهند‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫دلیل‬‫طریق‬‫را‬ ‫خود‬ ‫پیام‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬‫در‬ ‫خود‬ ‫پاسخ‬ ‫منتظر‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫ارسال‬ ‫مربوطه‬ ‫واحد‬ ‫به‬ .‫باشند‬ ‫اداری‬ ‫ساعات‬ ‫اولین‬ ‫بسیار‬ ‫نکات‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫فرم‬‫حساس‬ ‫و‬ ‫ریز‬:‫است‬ ‫شرح‬ ‫بدین‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ی‬ 1.‫درستی‬ ‫به‬ ‫فرم‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫چیزی‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫مشکلی‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫و‬‫های‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کار‬ ‫رساند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬‫های‬ ‫دستگاه‬ ‫و‬ ‫مرورگرها‬ ،‫ها‬ ‫عامل‬ ‫سیستم‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫پیشنهاد‬ ‫پس‬ . ... ‫و‬ ‫تاپ‬ ‫لپ‬ ‫و‬ ‫تبلت‬ ،‫موبایل‬ ‫مثل‬ ‫مختلف‬‫تست‬ ‫را‬ ‫آن‬.‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ 2.‫غیرضروری‬ ‫های‬ ‫فیلد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫کردن‬ ‫پر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫مخاطبان‬ ،‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫اجباری‬ ‫و‬‫و‬ ‫کرده‬ ‫پشیمان‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬ ‫از‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬‫کند‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬.‫هدف‬ ‫مخاطب‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫مقصود‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬ ‫آن‬ ،‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫را‬ ‫نیازهایش‬ ‫رفع‬ ‫ی‬ ‫اجازه‬ ‫او‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫قرار‬ ‫فرم‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫حس‬ ‫کاربری‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫طراحی‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫فرم‬ ‫اگر‬ .‫ندارد‬ ‫کارایی‬ ‫فرم‬2‫فرم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫موردی‬ ‫بی‬ ‫سواالت‬ ً‫ال‬‫احتما‬ ،‫ببرد‬ ‫زمان‬ ‫کردن‬ ‫پر‬ ‫برای‬ ‫دقیقه‬ ‫ط‬ ‫به‬ .‫اید‬ ‫گنجانده‬‫توسط‬ ‫آن‬ ‫تکمیل‬ ‫شانس‬ ‫میتواند‬ ‫فرم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫اضافی‬ ‫فیلد‬ ‫هر‬ ‫شدن‬ ‫اضافه‬ ‫معمول‬ ‫ور‬ ‫تا‬ ‫را‬ ‫مشتری‬۱۰‫دهد‬ ‫کاهش‬ ‫درصد‬. 3.‫پیشنهاد‬ ‫بخواهد‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫گاهی‬ ،‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫دریافت‬ ‫دپارتمان‬ ‫و‬ ‫پیام‬ ‫نوع‬ ‫حتما‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫گاهی‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫مربوطه‬ ‫قسمت‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫پیام‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫انتقادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫ارسال‬ ‫پیام‬‫ایشان‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫مستقیم‬ ‫ید‬‫حتما‬ ‫پس‬ .‫برسد‬‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫منوی‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫پاسخگوی‬ ‫دپارتمان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫باید‬ ‫ارسال‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫بیندیشید‬ ‫را‬ ‫تدابیری‬ ‫باید‬ ‫کشویی‬)dropdown)‫دا‬ ‫انتخاب‬ ‫امکان‬.‫باشد‬ ‫شته‬ 4..‫کند‬ ‫اعالن‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بودن‬ ‫آمیز‬ ‫موفقیت‬ ‫پیام‬ ‫باید‬ ‫کاربر‬ ‫از‬ ‫پیام‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫سایت‬ ‫وب‬‫کاربر‬ ‫اگر‬ ‫را‬ ‫پیام‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫پر‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫فیلد‬ ‫تمام‬‫اعالن‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ،‫است‬ ‫کرده‬ ‫ارسال‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬‫یا‬ ‫و‬
  3. 3. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ایمیل‬ ‫یک‬‫است‬ ‫شده‬ ‫دریافت‬ ‫موفقیت‬ ‫با‬ ‫ایشان‬ ‫پیام‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫اعالم‬ ‫ایشان‬ ‫به‬‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫داده‬.‫آید‬ ‫عمل‬ ‫به‬ ‫جلوگیری‬ ‫تکراری‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫دریافت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫انجام‬ ‫باید‬ ‫اقدام‬ ‫این‬ . 5.‫ک‬ ‫دیگری‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬‫از‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ه‬CAPTCHA.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ش‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫های‬ ‫فرم‬ ‫اگر‬ ‫مواقع‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬‫ما‬CAPTCHA‫از‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫ربات‬ ‫توسط‬ ،‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫برای‬ ‫مواقع‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫ناخواسته‬ ‫هایی‬ ‫پیام‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫ایمیل‬ ‫طریق‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ساز‬ ‫مشکل‬ ‫سایت‬ ‫مدیران‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکته‬CAPTCHA‫در‬ ‫کاربر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫ممکن‬ ‫حاالت‬ ‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫تشخیص‬ ‫امکان‬ ‫ممکن‬ ‫حالت‬ ‫ترین‬ ‫راحت‬‫ترین‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫گوگل‬ ‫شرکت‬ ‫های‬ ‫کننده‬ ‫ارائه‬CAPTCHA.‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫رایگان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫برای‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ 6.‫مشکالت‬ ‫بزرگترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬‫پاسخ‬ ‫دیر‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫قسمت‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫ی‬ .‫هاست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مدیران‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫پیام‬ ‫به‬ ‫ندادن‬ ‫پاسخ‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دادن‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫همواره‬‫مشتریان‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫د‬‫خودشان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫خاصی‬ ‫بندی‬ ‫زمان‬ ‫دارای‬ ‫ا‬‫اسر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫انتظار‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫ست‬‫ب‬ ‫وقت‬ ‫ع‬.‫شود‬ ‫داده‬ ‫پاسخ‬ ‫ایشان‬ ‫ه‬‫به‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬ ‫مشت‬ ‫از‬ ‫دریافتی‬ ‫های‬ ‫پیام‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫خاصی‬ ‫ساعات‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫منظم‬ ‫طور‬‫صبورانه‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مراجعه‬ ‫خود‬ ‫ریان‬‫به‬ ‫بهتری‬ ‫آنها‬‫ن‬.‫بدهید‬ ‫را‬ ‫ممکن‬ ‫پاسخ‬ ‫ی‬‫داشته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫برتری‬ ‫از‬ ‫کی‬،‫باشد‬‫نقشه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫لوکیشن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ .‫است‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫محل‬ ‫جغرافیایی‬ ‫موقعیت‬ ‫صحیح‬ ‫درک‬ ‫برای‬‫گوگل‬ ‫های‬ ‫نقشه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫شما‬ .‫کنید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫دقیق‬ ‫محل‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫ا‬ ،‫مپ‬ ‫گوگل‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫کنیم‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫بخواهیم‬ ‫سئو‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫اگر‬،‫آدرس‬ ،‫تماس‬ ‫طالعات‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫و‬ ‫لوکیشن‬‫درستی‬ ‫به‬.‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫مختلفی‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫آیکون‬ ‫و‬ ‫لینک‬ ‫قرارگیری‬ ‫شود‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫حتما‬ ‫که‬ ‫نکاتی‬ ‫مهمترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫که‬ ‫است‬‫با‬ ‫و‬ ‫بیابند‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫مجازی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫بتوانند‬ ‫کاربران‬ ‫تا‬ ،‫دارد‬ ‫حضور‬ .‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫امکا‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫حتما‬ ،‫میکنید‬ ‫استفاده‬ ‫ارتباط‬ ‫برای‬ ‫خارجی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫های‬ ‫رسان‬ ‫پیام‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫ارتباط‬ ‫ن‬ ‫مطلع‬ ‫آنها‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫باشند‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫طریق‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بتوانند‬ ‫تا‬ ‫کنید‬
  4. 4. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ا‬‫شتباه‬‫ات‬‫در‬ ‫رایج‬‫باره‬‫صفحه‬“‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬” 1.‫س‬‫ند‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫کلی‬ ‫به‬ ‫ایت‬‫باشد‬ ‫اشته‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫اشتباهی‬ ‫ترین‬ ‫بزرگ‬‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫در‬،‫هست‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫ترین‬ ‫واضح‬ ‫البته‬ ‫و‬ ،‫بدهد‬ ‫رخ‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫است‬‫های‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬ .‫بسیا‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫شخصی‬‫آنها‬ ‫از‬ ‫ری‬ ‫میشود‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫طراحی‬. ‫اجتماعی‬ ‫صفحات‬ ‫های‬ ‫آیکون‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مالکین‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ،‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫جای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫دادن‬ ‫نشان‬ ‫برای‬ ‫عالی‬ ‫روشی‬ ‫کار‬ ‫این‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫بسنده‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫باالیی‬ ‫بخش‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫فعال‬ ‫حضوری‬ ‫شما‬ ‫که‬‫های‬ ‫شبکه‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هیچ‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ،‫دارید‬ ‫اجتماعی‬ ‫هستند‬ ‫شما‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫محصول‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫کسب‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نیستند‬ ‫عضو‬ ‫اجتماعی‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫کمکی‬ ‫هیچ‬. ‫صرف‬ ‫بسیاری‬ ‫وقت‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫طراحی‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ .‫است‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫طراحی‬ ،‫ساده‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کرده‬‫ویدیوهای‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫و‬‫کیفیت‬ ‫با‬ ‫بسیار‬‫و‬‫زیبا‬ ‫و‬ ‫پویا‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫تصویر‬‫وجود‬ ‫عدم‬ ،‫اید‬ ‫کرده‬ ‫مزین‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫تصور‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تماس‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫نمی‬ ‫کاربران‬ .‫ندارد‬ ‫توجیهی‬ ‫هیچ‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫دهید‬ ‫نمی‬ ‫اهمیتی‬ ‫آنها‬ ‫به‬.‫دهد‬ ‫نمی‬ ‫انتقال‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خوبی‬ ‫حس‬ ‫این‬ ‫و‬ 2.‫دسترس‬‫ی‬‫سخت‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫به‬‫باشد‬ ‫حتما‬‫ا‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫به‬ ‫تا‬‫ی‬‫ن‬‫ا‬ ‫کرده‬ ‫برخورد‬ ‫مساله‬‫ی‬‫د‬‫م‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫که‬‫ی‬ ‫گرد‬‫ی‬‫د‬‫پ‬ ‫را‬ ‫آن‬‫ی‬‫دا‬‫نم‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫با‬ ‫تماس‬ .‫مدیران‬‫سا‬ ‫وب‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫به‬‫یک‬‫باز‬‫ی‬‫تبد‬‫ی‬‫ل‬‫م‬‫ی‬‫که‬ ‫شود‬‫کاربر‬‫در‬ ‫باز‬ ‫نقش‬ ‫آن‬‫ی‬‫گر‬‫دار‬ ‫را‬‫د‬. ‫معموال‬‫منو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ناوبر‬‫ی‬) ‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫باال‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫سایت‬ ‫اصلی‬ ‫منو‬ (‫ن‬‫ی‬‫اب‬‫ی‬،‫د‬ ‫پ‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫فوتر‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫احتما‬‫ی‬‫دا‬‫م‬‫ی‬‫کن‬‫ی‬‫د‬‫حال‬ ‫در‬ .‫ی‬‫که‬‫ا‬‫ی‬‫ن‬‫نظر‬ ‫به‬ ‫کار‬‫ما‬‫م‬ ‫مشکل‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫مناسب‬‫ی‬ ‫آ‬‫ی‬،‫د‬‫برا‬ ‫اما‬‫ی‬‫کابر‬‫مواقع‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫بدتر‬ .‫است‬ ‫نامفهوم‬ ‫ان‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫پ‬‫ی‬‫دا‬،‫شده‬ ‫گم‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬ ‫کردن‬ ‫با‬‫ی‬‫د‬‫بگ‬ ‫کمک‬ ‫گوگل‬ ‫سرچ‬ ‫از‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬‫م‬. ‫بهتر‬‫هم‬ ‫است‬‫ی‬‫شه‬‫ل‬‫ی‬‫نک‬‫منو‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬‫ی‬‫ناوبر‬‫ی‬‫سا‬ ‫وب‬‫ی‬‫ت‬‫ده‬ ‫قرار‬ ‫خود‬‫ی‬‫د‬‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ . ‫نگذار‬ ‫فوتر‬ ‫بخش‬‫ی‬‫د‬‫شو‬ ‫سبب‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫خسته‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫چون‬‫ی‬‫د‬‫سا‬ ‫او‬ ‫تا‬‫ی‬‫ت‬‫ا‬ .‫کند‬ ‫ترک‬ ‫را‬‫ی‬‫ن‬
  5. 5. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ی‬‫عن‬‫ی‬‫دل‬ ‫به‬‫ی‬‫ل‬‫طراح‬‫ی‬‫کاربر‬ ‫رابط‬ ‫بد‬‫ی‬،‫ی‬‫ک‬‫مشتر‬‫ی‬‫ا‬ ‫داده‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫بالقوه‬‫ی‬‫د‬‫ل‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ ‫با‬ .‫ی‬‫نک‬ ‫منو‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬‫ی‬‫ناوبر‬‫ی‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫کلمات‬‫ساده‬“‫تماس‬”‫ی‬‫ا‬Contact،‫وب‬ ‫مخاطبان‬ ‫به‬ ‫ت‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫بهترین‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫کمک‬ ‫خود‬ ‫سایت‬‫ب‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫راه‬ ‫رین‬‫یاب‬.‫ند‬ 3.‫تنها‬ ‫به‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬‫یی‬‫کارا‬‫یی‬‫ندارد‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫فرم‬‫راه‬ ‫ها‬‫ی‬‫ارتباط‬‫ی‬‫عال‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫برقرار‬‫ی‬‫هم‬ ‫اما‬ ‫هستند‬ ‫تماس‬‫ی‬‫شه‬‫تر‬ ‫راحت‬‫ی‬‫ن‬‫را‬‫برا‬ ‫ه‬‫ی‬‫تماس‬‫گرفتن‬ ‫ن‬‫ی‬‫ستند‬‫وقت‬ ً‫ال‬‫معمو‬ .‫ی‬‫کاربر‬‫ی‬‫م‬‫ی‬‫بگ‬ ‫تماس‬ ‫شما‬ ‫با‬ ‫خواهد‬‫ی‬،‫رد‬‫برا‬‫ی‬‫امر‬‫ی‬‫ا‬ ‫مهم‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬‫ی‬‫دهد‬ ‫بنابرا‬‫ی‬‫ن‬‫نبا‬‫ی‬‫د‬‫کن‬ ‫محدود‬ ‫را‬ ‫او‬‫ی‬‫د‬‫ب‬ ‫دادن‬ ‫قرار‬ .‫ی‬‫ش‬‫از‬‫ی‬‫ک‬‫ارتباط‬ ‫راه‬‫ی‬،‫را‬ ‫شما‬‫در‬.‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫دسترس‬ ‫بهتر‬‫ی‬‫ن‬‫ارتباط‬ ‫راه‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫تلفن‬ ‫تماس‬ ‫شما‬ ‫کاربران‬‫ی‬‫دل‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‬‫ی‬‫ل‬‫نم‬‫ی‬‫خواه‬‫ی‬‫د‬‫خود‬ ‫تماس‬ ‫شماره‬ ‫رو‬ ‫بر‬ ‫را‬‫ی‬‫ده‬ ‫قرار‬ ‫صفحه‬‫ی‬،‫د‬‫با‬‫ی‬‫د‬‫ب‬‫ی‬‫ش‬‫از‬‫ی‬‫ک‬‫ارتباط‬ ‫راه‬‫ی‬‫برا‬‫ی‬‫برقرا‬‫ی‬‫رو‬ ‫بر‬ ‫خود‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫ی‬‫سا‬‫ی‬‫ت‬‫قرار‬ ‫ده‬‫ی‬‫د‬‫نم‬ ‫اگر‬ .‫ی‬‫خواه‬‫ی‬‫د‬‫شرکت‬ ‫آدرس‬‫ی‬‫ا‬‫ها‬ ‫آدرس‬‫ی‬‫الکترون‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫برو‬ ‫را‬ ‫خود‬‫ی‬‫س‬‫ا‬‫ی‬‫ت‬‫بگذار‬‫ی‬،‫د‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬ ‫آ‬ ‫از‬‫ی‬‫کون‬‫ها‬‫ی‬‫ها‬ ‫شبکه‬‫ی‬‫اجتماع‬‫ی‬‫معروف‬‫کن‬ ‫استفاده‬‫ی‬‫د‬. 4.‫تبل‬‫ی‬‫غات‬‫ممنوع‬ ‫قرار‬‫تبل‬ ‫دادن‬‫ی‬‫غ‬‫صفحه‬ ‫در‬‫ی‬‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬‫ی‬‫ک‬‫غ‬ ‫کامال‬ ‫حرکت‬‫ی‬‫ر‬‫ا‬ ‫حرفه‬‫ی‬‫ا‬ ‫؛‬ ‫است‬‫ی‬‫ن‬‫بدان‬ ‫را‬‫ی‬‫د‬‫وقت‬ ‫که‬‫ی‬ ‫مخاط‬‫ا‬ ‫وارد‬ ‫ب‬‫ی‬‫ن‬‫م‬ ‫صفحه‬‫ی‬‫با‬ ‫شود‬‫ی‬‫د‬‫اطالعات‬ ‫جلب‬ ‫حواسش‬ ‫و‬ ‫تمرکز‬ ‫تمام‬‫ارتباط‬‫ی‬‫ه‬ ‫نه‬ ‫باشد‬‫ی‬‫چ‬ ‫چ‬‫ی‬‫ز‬‫د‬‫ی‬‫گر‬. ‫که‬ ‫بگویم‬ ‫باید‬ ‫آخر‬ ‫در‬ ‫و‬‫ارتقا‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫همواره‬‫ی‬‫باش‬ ‫خود‬ ‫تماس‬ ‫صفحه‬‫ی‬‫د‬ ‫حت‬‫ی‬‫تمام‬ ‫رفع‬ ‫وجود‬ ‫با‬‫ی‬‫تکم‬ ،‫باال‬ ‫مشکالت‬‫ی‬‫ل‬‫نکن‬ ‫رها‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تماس‬ ‫فرم‬‫ی‬‫د‬‫هم‬ ‫باز‬ ‫احتماال‬ .‫راه‬‫ها‬‫یی‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬‫ارتباط‬ ‫یک‬ ‫بتوانید‬ ‫تا‬‫و‬ ‫راحت‬ ،‫آسان‬‫شده‬ ‫تضمین‬‫را‬‫به‬‫خود‬ ‫مشتریان‬‫پس‬ .‫کنید‬ ‫تقدیم‬ ‫صفحه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫اعتال‬ ‫جهت‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫همیشه‬‫باشید‬ ‫خود‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫تماس‬ ‫باشید‬ ‫موفق‬
  6. 6. mobile: +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: https://t.me/digimarblog ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ ‫آذر‬98

×