Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

How to use pinterest

14 views

Published on

#پینترست چیست و چطور می توانیم از آن استفاده کنیم؟


 کانال تلگرام دیجیتال مارکتینگ:
@Digimarblog

@alireza3242n
+989359728855
Alireza Nazari
.
#pinterest #socialmedia #social_media #آموزش_پینترست

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

How to use pinterest

 1. 1. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ How to use Pinterest? ‫کنیم؟‬ ‫استفاده‬ ‫پینترست‬ ‫از‬ ‫چطور‬ ‫نام‬ ً‫احتماال‬Pinterest‫شنیده‬ ‫بارها‬ ‫را‬ )‫(پینترست‬‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫جزو‬ ‫پینترست‬ ‫سایت‬ .‫اید‬ ‫از‬ ‫بیش‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جهان‬ ‫در‬ ‫محبوب‬250.‫دارد‬ ‫ماهانه‬ ‫فعال‬ ‫کاربر‬ ‫هزار‬
 2. 2. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ش‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫پروفایل‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫ایجاد‬ ‫امکان‬ ‫پینترست‬ ‫در‬‫بیش‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بیزینسی‬ ‫و‬ ‫خصی‬ ‫از‬60‫اند‬ ‫داده‬ ‫تشکیل‬ ‫زنان‬ ‫را‬ ‫پینترست‬ ‫کاربران‬ %. PINTEREST‫چیست؟‬ Pinterest‫می‬ ‫لحظه‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آنالین‬ ‫دیواری‬ ‫روزنامه‬ ‫یک‬ ‫مانند‬ ‫را‬‫تصاویر‬ ‫توانید‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫کنید‬ ‫اضافه‬ ‫پینترست‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫موردنظر‬ ‫بردهای‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫می‬ ‫آن‬‫به‬ ‫توانید‬ ‫گذاری‬ ‫نشانه‬ ‫ابزار‬ ‫عنوان‬(bookmarking tool)‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬. ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫تصاویری‬ ً‫معموال‬ ‫افراد‬‫خود‬ ‫پینترست‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫بردهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫ذخیره‬ ‫یا‬ ‫کرده‬ ‫سنجاق‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تصاویری‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کنند‬Pinterest‫می‬ ‫ذخیره‬‫قابل‬ ‫شوند‬ ‫کلیک‬‫مربوط‬ ‫اصلی‬ ‫صفحه‬ ‫وارد‬ ‫جدید‬ ‫زبانه‬ ‫در‬ ‫تصاویر‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫کردن‬ ‫می‬ ‫تصویر‬ ‫به‬‫شوید‬. ‫مثال‬ ‫برای‬Pinterest‫افراد‬ .‫است‬ ‫متعدد‬ ‫های‬ ‫دستورپخت‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫محبوبی‬ ‫بسیار‬ ‫ابزار‬ ‫می‬ ‫جستجو‬ ‫خوشمزه‬ ‫غذاهای‬ ‫تصاویر‬ ‫در‬‫خوشمزه‬ ‫نظرشان‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫تصویری‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫ت‬‫است‬ ‫ر‬ ‫می‬ ‫کلیک‬‫می‬ ‫مطالعه‬ ‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫آنرا‬ ‫پخت‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫آن‬ .‫نمایند‬‫می‬ ‫همچنین‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫توانند‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫آن‬ ‫به‬ ً‫بعدا‬ ‫تا‬ ‫کنند‬ ‫ذخیره‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫پخت‬ ‫دستور‬ ‫برد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫دستور‬. Pinterest‫می‬ ‫محسوب‬ ‫نیز‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫یک‬‫گذاش‬ ‫نظر‬ ،‫کردن‬ ‫الیک‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کابران‬ .‫شود‬،‫تن‬ ‫پست‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬‫می‬ ‫برقرار‬ ‫ارتباط‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫خصوصی‬ ‫پیام‬ ‫ارسال‬ ‫و‬ ‫ها‬‫کنند‬. ‫با‬ ‫کردن‬ ‫کار‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫اگر‬Pinterest‫کرده‬ ‫شروع‬ ‫را‬‫می‬ ‫قطعا‬ ‫مقاله‬ ‫این‬ ،‫اید‬‫مفید‬ ‫برایتان‬ ‫تواند‬ ‫باشد‬.
 3. 3. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫د‬:‫بسازید‬ ‫رایگان‬ ‫اکانت‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬ ‫ر‬ ‫ا‬‫از‬ ‫ستفاده‬Pinterest‫مانند‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫رایگان‬ ً‫کامال‬‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫اجتماعی‬ ‫شبکه‬ ‫هر‬‫از‬ ‫استفاده‬‫باید‬ ‫آن‬ ‫اکانت‬‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫کاربری‬‫بسازید‬. ‫می‬‫در‬ ‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫و‬ ‫ایمیل‬ ‫کردن‬ ‫وارد‬ ‫با‬ ‫توانید‬Pinterest.com‫ب‬ ‫رایگان‬ ‫اکانت‬ ‫یک‬‫و‬ ‫سازید‬‫از‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫کاربری‬ ‫های‬ ‫حساب‬‫خود‬ ‫گوگل‬ ‫یا‬ ‫فیسبوک‬‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫برای‬‫کنید‬ ‫اقدام‬. ‫جزئیا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الزم‬‫حداقل‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ‫را‬ ‫کشورتان‬ ‫و‬ ‫زبان‬ ،‫جنسیت‬ ،‫سن‬ ،‫نام‬ ‫مانند‬ ‫تی‬5‫دسته‬ ‫عالقه‬ ‫مورد‬ ‫موضوعات‬‫تا‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫تان‬Pinterest‫پین‬ ‫بتواند‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫موردنظرتان‬ ‫های‬‫عالیق‬ ‫بگذارد‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫شما‬ ‫فردی‬.
 4. 4. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫پروفایل‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬‫تان‬‫خوبی‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫معرفی‬. ‫د‬‫می‬ ‫مختلف‬ ‫گزینه‬ ‫چندین‬ ‫با‬ ‫منویی‬ ،‫راست‬ ‫سمت‬ ‫باال‬ ‫قسمت‬ ‫ر‬‫بینید‬. Home:‫پین‬ ‫تمام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫جایی‬ ‫اینجا‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫می‬ ‫را‬ ‫کنید‬‫ببینید‬ ‫توانید‬ ‫پین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫هم‬ ‫جدیدی‬ ‫پیشنهادات‬ ‫البته‬ ‫و‬‫کرده‬ ‫ذخیره‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ،‫اید‬‫شود‬. Following:‫می‬ ‫اگر‬‫تنها‬ ‫خواهید‬‫پین‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫های‬‫بروید‬ ‫زبانه‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫ببینید‬ ‫را‬ ‫کنید‬. Explore:‫پین‬ ‫یافتن‬ ‫برای‬‫عالقه‬ ‫آنها‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫موضوعاتی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جدید‬ ‫های‬‫یافتن‬ ‫و‬ ‫هستید‬ ‫مند‬ ‫زبانه‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫کاربران‬Explore‫کنید‬ ‫استفاده‬. ‫پروفایل‬ ‫تصویر‬ ‫و‬ ‫اسم‬‫تان‬:‫ب‬ ‫کلیک‬ ‫با‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫در‬‫می‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫روی‬ ‫ر‬‫در‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫به‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬ ‫مراجعه‬ ‫پینترست‬.(‫می‬ ‫ندارید‬ ‫پروفایل‬ ‫تصویر‬ ‫هنوز‬ ‫اگر‬‫راست‬ ‫سمت‬ ‫نقطه‬ ‫سه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫توانید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫باال‬edit settings‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫پایین‬ ‫منوی‬ ‫از‬ ‫را‬.) Messages‫آیک‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ :‫می‬ ‫مشخص‬ ‫گفتگو‬ ‫کوچک‬ ‫ن‬‫قس‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬‫پیام‬ ‫مت‬‫های‬ ‫می‬ ‫دنبال‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫با‬ ‫شده‬ ‫بدل‬ ‫و‬ ‫رد‬ ‫خصوصی‬‫می‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫که‬ ‫کاربرانی‬ ‫و‬ ‫کنید‬‫قابل‬ ،‫کنند‬ ‫است‬ ‫نمایش‬.
 5. 5. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ Notifications:‫نمایش‬ ‫را‬ ‫پیشنهادات‬ ‫و‬ ‫تعامالت‬ ،‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫زنگ‬ ‫آیکون‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫می‬‫دهد‬. Settings:.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫نقطه‬ ‫سه‬ ‫با‬‫توانید‬ ‫می‬‫ب‬‫روزرسانی‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫تنظیمات‬ ‫تغییر‬ ‫رای‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫اکانت‬. ‫پروفایل‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫پایین‬ ‫و‬ ‫پروفایلتان‬ ‫صفحه‬ ‫در‬‫دید‬ ‫خواهید‬ ‫را‬ ‫زبانه‬ ‫چهار‬ ‫این‬ ‫تان‬: Boards:‫کرده‬ ‫ایجاد‬ ‫که‬ ‫پین‬ ‫دارای‬ ‫بردهای‬ ‫تمام‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اید‬‫دهد‬. Pins:‫سنجاق‬ ‫تازگی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫چیزهایی‬ ‫تمام‬(Pin)‫کرد‬‫ه‬‫می‬ ‫نشان‬ ‫را‬ ‫اید‬‫دهد‬. Tries:‫پین‬ ‫تمام‬‫کرده‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫گذاشته‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫پیامی‬ ‫و‬ ‫اید‬‫می‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫را‬ ،‫اید‬‫مشاهده‬ ‫توانید‬ ‫کنید‬. Topics:‫عالیق‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫کردن‬ ‫دنبال‬ ‫برای‬ ‫شده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫موضوعات‬‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫تان‬. ‫ب‬‫کنید‬ ‫پین‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫ایجاد‬ ‫رد‬.
 6. 6. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫ا‬‫اکانت‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫حاال‬ .‫است‬ ‫جذاب‬ ‫قسمت‬ ‫ین‬‫گذاشته‬ ‫وقت‬ ‫تان‬‫عملکرد‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اید‬Pineterst ‫تا‬ ‫حدودی‬‫پین‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ،‫دارید‬ ‫اطالعات‬‫وجو‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫دو‬ .‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫بردهایتان‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫دارد‬ ‫د‬. ‫گزینه‬1:‫سنجاق‬‫در‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬Pinterest‫کرده‬ ‫پیدا‬‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫اید‬. ‫پین‬ ‫کردن‬ ‫ذخیره‬ ‫برای‬‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬Pinterest‫کرده‬ ‫پیدا‬‫نشانه‬ ‫اید‬‫قرار‬ ‫پین‬ ‫باالی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ماوس‬ ‫گر‬ ‫قرمز‬ ‫دکمه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫داده‬save‫خواسته‬ ‫شما‬ ‫از‬ .‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫آن‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫کلیک‬ ‫می‬‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫آیا‬‫خیر‬ ‫یا‬ ‫شود‬ ‫ذخیره‬ ‫بردتان‬ ‫در‬ ‫خواهید‬. ‫گزینه‬2:‫سنجاق‬‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫دارید‬ ‫تان‬‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫اید‬. ‫زبانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫رفته‬ ‫خود‬ ‫پروفایل‬ ‫روی‬ ‫بر‬Pins‫یا‬Boards‫دکمه‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫کلیک‬Create Pin‫یا‬Create Board‫پین‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫در‬‫بگردید‬ ‫بردها‬ ‫یا‬ ‫ها‬. Create Board:‫پین‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫و‬ ‫مختلف‬ ‫بردهای‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫گزینه‬ ‫این‬ ‫از‬‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫تمایل‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫بردتان‬ ‫برای‬ ‫نامی‬ .‫کنید‬‫خصوص‬ ‫را‬‫کنید‬ ‫ی‬.
 7. 7. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ Create Pin:‫می‬ ،‫است‬ ‫رایانه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تصویرتان‬ ‫اگر‬‫حال‬ ‫این‬ ‫با‬ .‫کنید‬ ‫آپلود‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫آنرا‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬‫پین‬ ‫خواهید‬،‫دارد‬ ‫قرار‬ ‫وب‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫کنید‬URL‫خواسته‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مستقیم‬ ‫نمایید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫تصویر‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پیست‬ ‫کپی‬ ‫شده‬. ‫گزینه‬3:‫می‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫در‬‫کنید‬ ‫ذخیره‬ ‫وب‬ ‫از‬ ً‫مستقیما‬ ‫را‬ ‫پین‬ ‫توانید‬. ‫ویژه‬ ‫نکته‬:‫می‬ ‫اگر‬‫در‬ ‫را‬ ‫موردنظرتان‬ ‫تصاویر‬ ‫وبگردی‬ ‫موقع‬ ‫خواهید‬Pinterest‫باید‬ ،‫کنید‬ ‫ذخیره‬ Pinterest’s browser button‫کردن‬ ‫کلیک‬ ‫دوبار‬ ‫با‬ ‫سادگی‬ ‫به‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫نصب‬ ‫خود‬ ‫مرورگر‬ ‫روی‬ ‫را‬ ‫را‬ ‫تصویر‬‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫موردنظرتان‬ ‫برد‬ ‫در‬. ‫ک‬‫کنید‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫بردهایشان‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫یا‬ ‫اربران‬.
 8. 8. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫پ‬ ‫و‬ ‫بردها‬ ‫به‬ ‫اگر‬‫ی‬‫ن‬‫ها‬‫ی‬‫بعض‬‫ی‬‫عالقه‬ ‫کاربران‬‫شد‬ ‫مند‬‫ی‬،‫د‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫را‬ ‫آنها‬‫ی‬‫د‬‫صورت‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫پ‬ ‫گذاشتن‬‫ی‬‫ن‬‫جد‬‫ی‬‫د‬‫صفحه‬ ‫در‬Home‫نما‬ ‫شما‬‫ی‬‫ش‬‫شوند‬ ‫داده‬. ‫بر‬‫رو‬‫ی‬‫کاربر‬ ‫نام‬‫ی‬‫آنها‬‫کل‬‫ی‬‫ک‬‫سپس‬ ‫و‬ ‫کرده‬follow‫باال‬ ‫در‬‫ی‬‫پروفا‬‫ی‬‫لش‬‫بزن‬ ‫را‬‫ی‬‫د‬‫بردها‬ ‫تا‬‫ی‬‫ش‬‫را‬ ‫کن‬ ‫دنبال‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫بعض‬‫ی‬‫بردها‬‫ی‬‫کل‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کاربر‬ ‫آن‬‫ی‬‫ک‬‫رو‬ ‫بر‬ ‫کردن‬‫ی‬follow‫ز‬ ‫در‬‫ی‬‫ر‬‫هر‬ ‫کن‬ ‫دنبال‬ ‫برد‬‫ی‬‫د‬. ‫ب‬‫د‬ ‫کاربران‬ ‫ا‬‫ی‬‫گر‬‫تعامل‬.‫باشید‬ ‫داشته‬
 9. 9. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫پلتفرم‬Pinterest‫برقرار‬‫ی‬‫د‬ ‫افراد‬ ‫با‬ ‫رابطه‬‫ی‬‫گر‬‫گذار‬ ‫اشتراک‬ ‫و‬‫ی‬‫بس‬ ‫را‬ ‫مطالب‬‫ی‬‫ار‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫ساده‬ ‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫روش‬ ‫به‬‫ها‬‫ی‬‫ز‬‫ی‬‫ر‬‫در‬Pinterest‫باش‬ ‫داشته‬ ‫تعامل‬‫ی‬‫د‬: Save:‫برا‬ ‫آن‬ ‫از‬‫ی‬‫ذخ‬‫ی‬‫ره‬‫پ‬ ‫کردن‬‫ی‬‫ن‬‫در‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫بردها‬ ‫از‬‫ی‬‫کن‬ ‫استفاده‬ ‫خودتان‬‫ی‬‫د‬. Send:‫پ‬‫ی‬‫ن‬‫سا‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫موردنظرتان‬‫ی‬‫ر‬‫بفرست‬ ‫کاربران‬‫ی‬‫د‬‫ی‬‫ا‬‫ا‬‫ی‬‫نکه‬‫د‬ ‫در‬‫ی‬‫گر‬‫ها‬ ‫شبکه‬‫ی‬‫اجتماع‬‫ی‬‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫بگذار‬‫ی‬‫د‬. Comment:‫م‬‫ی‬‫توان‬‫ی‬‫د‬‫پ‬ ‫درباره‬ ‫را‬ ‫نظرتان‬‫ی‬‫ن‬.‫بذارید‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫دیگران‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بیان‬ ( ‫منشن‬ ‫امکان‬ ‫ها‬ ‫کامنت‬ ‫در‬(Mention‫از‬ ‫که‬ ‫کافیست‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫برای‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیز‬ ‫دیگر‬ ‫کابران‬@ ‫انها‬ ‫برای‬ ‫آنها‬ ‫کردن‬ ‫منشن‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫کامنت‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫پاسخ‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آنها‬ ‫کاربری‬ ‫نام‬ ‫و‬ .‫شود‬ ‫ارسال‬ ‫اعالن‬
 10. 10. Staff line : +989359728855 ‫نظری‬ ‫علیرضا‬ Mail: drnazarialireza@gmail.com ‫بازاریابی‬ -‫مدیریت‬ ‫دکترای‬ ‫دانشجوی‬ Telegram: http://t.me/alireza3242n ‫مارکتینگ‬ ‫دیجیتال‬ ‫متخصص‬ ‫اپل‬‫ی‬‫ک‬‫ی‬‫ش‬‫ی‬‫ن‬‫موبا‬‫ی‬‫ل‬PINTEREST‫کن‬ ‫دانلود‬ ‫را‬‫ی‬‫د‬. Pinterest‫می‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫رایانه‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬‫هوشمند‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫توانید‬ ‫نسخه‬ ‫در‬ ‫خود‬‫های‬Ios‫و‬Android‫کنید‬ ‫دریافت‬ ‫نیز‬. ‫آن‬ ،‫کنید‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫های‬ ‫پین‬‫آنها‬ ‫به‬ ‫وقتی‬ ً‫بعدا‬ ‫و‬ ‫نمایید‬ ‫ذخیره‬ ‫را‬ ‫ها‬‫را‬ ‫آنها‬ ‫داشتید‬ ‫نیاز‬ ‫نیست‬ ‫اینکار‬ ‫برای‬ ‫موبایل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫از‬ ‫راحتر‬ ‫چیز‬ ‫هیچ‬ ‫و‬ ‫بیابید‬. ‫چ‬‫گونه‬‫را‬ ‫پینترست‬ ‫اکانت‬‫یا‬ ‫و‬ ‫غیرفعال‬‫؟‬ ‫کنم‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫کردن‬ ‫غیرفعال‬ ‫برای‬‫حذف‬‫پینترست‬ ‫اکانت‬‫طراحی‬ ‫منظور‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ .‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫خود‬ ‫اکانت‬ ‫کردن‬ ‫حذف‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫غیرفعال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫شده‬‫به‬ ‫لطفا‬‫این‬ ‫صفحه‬‫مراجعه‬‫کنید‬. ‫باشید‬ ‫موفق‬ ‫عل‬‫نظری‬ ‫یرضا‬ ‫آبان‬98

×