Alireza

726 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Alireza

 1. 1. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬1‫طراحی‬‫جهت‬ ‫مدلی‬‫عوامل‬ ‫بررسی‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫بر‬‫کارآفرینی‬‫زاده‬ ‫بندر‬ ‫شاه‬ ‫حمید‬1‫کامیاب‬ ‫علیرضا‬2‫چکیده‬‫اهمیت‬ ‫از‬ ‫حاضر‬ ‫عصر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫کارآفرینی‬‫گشته‬ ‫برخوردار‬ ‫افزونی‬ ‫روز‬‫و‬‫جبو‬ ‫خوود‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫محققان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫توجه‬‫است‬ ‫کرده‬.‫کارآفرینی‬‫زیوادی‬ ‫سهم‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫اقتصادی‬ ‫پیشرفت‬ ‫عطف‬ ‫نقطه‬‫جهوت‬ ‫در‬ ‫را‬‫سوی‬ ‫به‬ ‫حرکت‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫کیفی‬ ‫افزایش‬‫و‬ ‫کیفیوت‬‫آ‬‫ی‬‫نوده‬‫ا‬‫ی‬‫و‬ ‫بشوش‬ ‫امیود‬‫ایفا‬ ‫اقتصاد‬‫م‬‫ی‬‫کند‬‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫را‬ ‫کشوور‬ ‫یک‬ ‫آینده‬‫دگرگوون‬.‫ود‬‫و‬‫نمای‬‫بوه‬‫گونه‬‫ا‬‫ی‬‫عوامل‬ ‫شناسایی‬ ‫که‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬، ‫آن‬ ‫بر‬‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫بوه‬ ‫شایانی‬ ‫کمک‬‫کاربرد‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫مدیران‬‫صح‬‫ی‬‫ح‬‫تر‬‫ی‬‫کا‬ ‫از‬‫ر‬‫انجوا‬ ‫از‬ ‫هدف‬ .‫نماید‬ ‫آفرینی‬‫شناسایی‬ ‫تحقیق‬ ‫این‬‫شاخص‬‫ها‬‫یی‬‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫است‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫کوارآفرینی‬ ‫بر‬ ‫را‬‫دارند‬‫عوامول‬ ‫ایون‬ ‫دادن‬ ‫اولویت‬ ‫و‬‫مو‬‫ی‬‫ود‬‫و‬‫توان‬‫اثربششوی‬ ‫افوزایش‬ ‫موجو‬.‫گردد‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫کارآفرینی‬‫د‬‫ر‬‫پوووهش‬ ‫این‬‫بررسوی‬ ‫طریوق‬ ‫از‬‫حودودا‬03‫تحقیق‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مقاله‬‫شاخص‬‫ها‬‫یی‬‫بیشترین‬ ‫که‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫بر‬ ‫را‬‫ارائه‬ ‫جداولی‬ ‫قال‬ ‫در‬ ‫داشتند‬ ‫کارآفرینی‬‫شده‬‫اند‬‫ایون‬ ‫بررسوی‬ ‫از‬ ‫پو‬ .‫متغ‬‫ی‬‫رها‬‫از‬ ‫هرکودا‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬‫آن‬‫هوا‬41‫مورثر‬ ‫عامول‬‫که‬ ‫شدند‬ ‫شناسایی‬5‫و‬ ‫وزن‬ ‫بیشوترین‬ ‫که‬ ‫شاخص‬‫در‬ ‫بودنود‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫اهمیوت‬‫عوامل‬ ‫این‬ .‫شدند‬ ‫طراحی‬ ‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫قال‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫شوامل‬4-‫نووآوری‬2-‫مالی‬ ‫امور‬0-‫ریسک‬1-‫و‬ ‫تکنولوژی‬5-‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬.‫واژگان‬ ‫کبید‬، ‫کارآفرینی‬ ‫توسعه‬ ، ‫کارآفرینی‬‫اقتصادی‬ ‫پیشرفت‬Representing a model to evaluate the factor of influencing on entrepreneurshipHamid ShahbandarzadehAlireza KamyabAbstract :Entrepreneurship is one of the most important organization subjects which has achieved anincreasingly important in the recent era and has caught the attention of many researchers.Entrepreneurship is the turning point of economic important and plays a considerable role inincreasing the quality of products, services and moving towards a better quality and a helpfulfuture for the economy or it can even change the future of a country in such way that detectingthe effective factor on entrepreneurship can give managers considerable help in order forapplying more appropriate usage for entrepreneurship. This article aims at detecting indiceswhich have higher effect on entrepreneurship and prioritizing these factors can cause an increase1.‫اس‬،‫بوشهر‬ ‫فارس‬ ‫خبیج‬ ‫دانشگاه‬ ‫صنعتی‬ ‫مدیریت‬ ‫گروه‬ ‫تادیار‬13093332190،shahbandarzadeh@pgu.ac.ir2‫.دانشجو‬‫ارشد‬ ‫کارشناسی‬ ‫ی‬‫فارس‬ ‫خبیج‬ ‫دانشگاه‬ ‫بازرگانی‬ ‫مدیریت‬،‫بوشهر‬13330319390،akamyab@mehr.pgu.ac.ir
 2. 2. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬2in effectiveness of entrepreneurship in the organization. In this study after studying about thirtynew and relevance articles, the indices which have had the highest effect on entrepreneurship arerepresented in some tables. After examining these parameters and measuring the weight andimportance of each of them, fourteen effective elements were detected which among them fiveindices with highest weight and importance where designed in a conceptual model. The effectiveelements were: innovation ,financial ,risk taking ,technology and business model.Keywords: Entrepreneurship, Improvement Entrepreneurship, Economic Improvement‫مقدمه‬‫توجه‬‫به‬‫کار‬‫آفرینی‬‫از‬‫ابتدای‬‫معرفی‬‫اندیشه‬‫عبمی‬‫مدیریت‬‫با‬‫آن‬‫همراه‬‫بوده‬‫است‬.‫در‬‫سال‬‫ها‬‫ی‬‫گذشته‬‫کارآفرینی‬ ‫درباره‬ ‫عبمی‬ ‫تحقیقات‬‫پراک‬‫نده‬‫و‬ ‫بوده‬‫وجود‬ ‫عمال‬‫نداشت‬.‫تحقیقواتی‬ ‫جامعوه‬ ‫میوان‬ ‫در‬‫اهمیوت‬‫اندکی‬‫به‬‫حوزه‬‫کارآفرینی‬‫د‬‫ر‬‫و‬ ‫اشکال‬‫چهارچوب‬‫ها‬‫ی‬‫مشتبف‬‫داده‬ ‫نشوان‬‫م‬‫ی‬‫شود‬.‫پویواترین‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ٌ‫اخیرا‬‫رشوته‬‫ها‬‫ظهوور‬.‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫رشته‬ ‫این‬‫ح‬‫ی‬‫ات‬‫ی‬‫تر‬‫ی‬‫ن‬‫و‬ ‫پویاترین‬ ،.‫اسوت‬ ‫آموده‬ ‫پدیود‬ ‫اجتماعی‬ ‫عبو‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬(Audretsch, 2012).‫وارد‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بحث‬ ‫امروزه‬‫زم‬‫ی‬‫نه‬‫ها‬‫ی‬.‫اسوت‬ ‫شده‬ ‫مشتبفی‬‫داشوتن‬ ‫توجه‬‫م‬ ‫این‬ ‫به‬‫بحث‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫عمیقوی‬‫جوا‬ ‫توسوعج‬ ‫بور‬‫داشو‬ ‫خواهود‬ ‫مو‬‫اکثور‬ .‫ت‬‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫نویسندگان‬‫میزان‬‫بالقوه‬‫ا‬‫ی‬‫هموج‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫از‬‫ا‬، ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫جامعه‬ ‫فراد‬‫ایون‬ ‫کوردن‬ ‫ترغی‬ ‫اگرچه‬‫مزیوت‬‫نیازمنود‬‫دیدن‬ ‫تدارک‬‫برنامه‬ ‫یک‬‫مدیران‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫ریزی‬‫مو‬‫ی‬‫باشود‬(Marzban,Moghimi, & Ramezan, 2013).‫بورای‬ ‫متعددی‬ ‫بسیار‬ ‫تعاریف‬‫وجوود‬ ‫کوارآفرینی‬، ‫دارد‬‫کشف‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫کارآفرینی‬‫فرصت‬‫ها‬‫ی‬‫جدید‬‫محصوالت‬ ‫مانند‬‫جدید‬،‫طراحوی‬ ، ‫جدیود‬ ‫فرایندهای‬‫کوردن‬ ‫تسوشیر‬ ‫و‬ ‫جدیود‬ ‫سوازمانی‬ ‫سواختار‬‫جدید‬ ‫بازارهای‬‫نظور‬ ‫تجدیود‬ ‫که‬ ‫معناست‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫این‬ .‫است‬‫دوره‬‫ا‬‫ی‬‫بوه‬‫نوآوری‬ ، ‫استراتوی‬ ، ‫ساختار‬‫استراتویک‬ ‫تجدید‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫ایجاد‬ ،‫م‬‫ی‬‫کند‬(Audretsch, 2012).‫عطف‬ ‫نقطه‬ ‫کارآفرینی‬‫ی‬‫اسو‬ ‫اقتصادی‬ ‫پیشرفت‬‫و‬ ‫ت‬‫بشش‬ ‫امید‬ ‫آینده‬ ‫و‬ ‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫زیادی‬ ‫سهم‬‫ایفا‬ ‫اقتصاد‬ ‫و‬‫م‬‫ی‬‫کند‬‫و‬‫حتی‬ ‫یا‬‫م‬‫ی‬‫تواند‬‫بسازد‬ ‫را‬ ‫کشور‬ ‫یک‬ ‫آینده‬‫کمک‬ ‫کارآفرینی‬ .‫م‬‫ی‬‫کند‬‫توا‬‫وود‬‫و‬‫بش‬ ‫وویق‬‫و‬‫تش‬ ‫وانی‬‫و‬‫جه‬ ‫وطح‬‫و‬‫س‬ ‫در‬ ‫وت‬‫و‬‫رقاب‬‫واد‬‫و‬‫ایج‬ ‫در‬ ‫وان‬‫و‬‫کارآفرین‬ ‫وش‬‫و‬‫نق‬ .‫فعال‬‫ی‬‫ت‬‫ها‬‫ی‬‫اقتصادی‬ ‫جدید‬‫و‬ ‫رشود‬ ‫و‬ ‫شوغل‬ ، ‫ثوروت‬ ‫تولید‬ ‫به‬ ‫کمک‬ ‫برای‬‫اطمینان‬ ‫حصول‬ ‫همچنین‬‫مهوم‬ ‫بسویار‬ ‫جامعه‬ ‫رفاه‬ ‫از‬‫مو‬‫ی‬‫باشود‬(Soriano &Huarng, 2013).‫پژوهش‬ ‫هدف‬‫امروزه‬‫کارآفرینی‬‫مرکوز‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫اصوبی‬ ‫موضووعات‬ ‫از‬ ‫یکوی‬ ‫عنوان‬ ‫به‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫مطرح‬ ‫سازمانی‬ ‫مباحث‬ ‫و‬ ‫موضوعات‬ ‫بیشتر‬‫و‬ ‫توجوه‬ ‫موورد‬ ‫اساسوی‬ ‫طوور‬ ‫بوه‬ ‫را‬ ‫کارآفرینی‬ ‫نقش‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫طوری‬ ‫به‬‫هدف‬ .‫داد‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬‫عوامل‬ ‫شناسایی‬ ‫پووهش‬ ‫این‬ ‫انجا‬ ‫از‬‫بور‬ ‫مورثر‬‫عوامول‬ ‫بررسوی‬ ‫جهوت‬ ‫مودلی‬ ‫عوامول‬ ‫ایون‬ ‫اسواس‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫کارآفرینی‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫ارائه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بر‬. ‫شود‬
 3. 3. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬3‫پژوهش‬ ‫روش‬‫مقاله‬ ‫این‬ ‫در‬‫کتاب‬ ‫مطالعات‬ ‫روش‬ ‫از‬‫کت‬ ‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫مرور‬ ‫و‬ ‫ایی‬ ‫شانه‬‫بررسی‬ ‫این‬ ‫نتایج‬ . ‫است‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫منتشر‬‫جدول‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫جداولی‬ ‫صورت‬ ‫به‬‫شاخص‬‫ها‬‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬‫ایون‬ ‫در‬ ‫کوه‬‫شاخص‬ ‫هر‬ ‫اهمیت‬ ‫درجه‬ ‫جدول‬‫تعدا‬ ‫اساس‬ ‫بر‬‫د‬‫تکرارهای‬‫آن‬‫هوا‬‫مقواالت‬ ‫در‬‫شده‬ ‫بازبینی‬‫گردید‬ ‫شناسایی‬‫لحوا‬ ‫هموین‬ ‫بر‬ ‫و‬‫مفورو‬ ‫مفهوومی‬ ‫مودل‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬‫پژوهش‬ ‫پیشینه‬‫مطالعه‬ ‫از‬ ‫پ‬13‫زمین‬ ‫در‬ ‫مقاله‬‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫ه‬20‫مقاله‬‫جدید‬‫و‬‫مرتبط‬‫با‬‫موضوع‬،‫مورد‬‫مطالعه‬‫دقیق‬‫قرار‬‫گرفت‬‫در‬ ‫و‬ ‫اداموه‬ ‫در‬ ‫کوه‬‫شماره‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پووهشی‬ ‫پیشینه‬ ‫قال‬4‫آن‬ ‫در‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬ ‫شوده‬ ‫آورده‬‫متغیرهای‬ ‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫نا‬ ، ‫انتشار‬ ‫سال‬ ، ‫مقاله‬ ‫نا‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫بور‬ ‫گذار‬‫مشوشص‬ ‫مقالوه‬ ‫هور‬ ‫هوای‬ ‫متغیر‬ ‫تعداد‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫کارآفرینی‬.‫است‬ ‫گردیده‬‫وانگ‬ ‫چونگ‬1‫همکاران‬ ‫و‬‫سال‬ ‫در‬2342‫در‬‫مقاله‬‫ا‬‫ی‬‫با‬‫عنوان‬‫مودلی‬ "‫ی‬‫ک‬ ‫پویایی‬ ‫از‬ ‫کپارچه‬‫عوامول‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ " ‫ارآفرینی‬‫توأث‬‫ی‬‫ر‬‫کارآفری‬ ‫بر‬ ‫گذار‬‫عووامبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫پرداختند‬ ‫نی‬‫اموور‬ ، ‫خالقیوت‬ ‫ماننود‬، ‫مالی‬، ‫تجاری‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ، ‫مصرف‬‫میزا‬ ، ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬‫ریسک‬ ‫ن‬،‫بازار‬‫استراتوی‬ ،،‫ارزش‬‫شرکت‬‫ها‬‫ی‬، ‫خصوصی‬‫داخبی‬ ‫بازگشت‬ ‫نرخ‬‫اشاره‬‫کرده‬‫اند‬(Wang, Wang, & Yang, 2012)‫ادرتش‬ ‫دیوید‬2‫سال‬ ‫در‬2342‫عنووان‬ ‫تحوت‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫در‬"‫تحقیقوات‬‫عامل‬ ‫چندین‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ " ‫کارآفرینی‬‫نوآوری‬ ، ‫شرکت‬ ‫مالی‬ ‫امور‬ ‫مانند‬،‫ووناخت‬‫شو‬ ‫ووایی‬‫توانو‬ ‫و‬ ‫ووادی‬‫اقتصو‬ ‫ووعج‬‫توسو‬ ‫وود‬‫رشو‬‫وواره‬‫اشو‬ ‫ووت‬‫فرصو‬‫کرد‬(Audretsch,2012).‫سی.گودلی‬ ‫جان‬3‫سال‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫و‬2344‫م‬ ‫در‬‫عنووان‬ ‫بوه‬ ‫خود‬ ‫قاله‬"" ‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫و‬ ‫عمبیات‬ ‫مدیریت‬‫در‬ ‫عمبیوات‬ ‫کنترل‬ ‫بررسی‬ ‫به‬‫کارآفرینی‬ ‫فعالیت‬ ‫سابقه‬‫شرکت‬‫ها‬‫ی‬‫پرداخت‬ ‫بزرگ‬‫نود‬‫بوه‬ ‫وه‬‫و‬‫ک‬‫عامل‬‫هوا‬‫ی‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫ی‬‫همچون‬‫نووآوری‬ ، ‫بوازار‬ ، ‫محصول‬‫تکنولووژی‬ ،،‫موفقیوت‬‫ریسک‬ ‫کنترل‬ ، ‫شرکت‬، ‫زموانی‬ ‫دسترسوی‬ ، ‫تشریفات‬ ‫فرایند‬ ‫کنترل‬‫دسوت‬‫کردند‬ ‫پیدا‬(C. Goodalea, F. Kuratkob, S. Hornsby, & G. Covin, 2011)‫اف.اسپولبر‬ ‫دنیل‬4‫سال‬ ‫در‬2342‫خوود‬ ‫مقاله‬ ‫در‬‫دانوش‬ " ‫عنووان‬ ‫بوا‬‫پردا‬ ‫مدلی‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ " ‫نوآورانه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫با‬ ‫ضمنی‬‫طریوق‬ ‫از‬ ‫کوه‬ ‫خت‬‫کارآفرینی‬ ‫بر‬ ‫ضمنی‬ ‫دانش‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫همچوون‬ ‫عووامبی‬ ‫شوامل‬ ‫کوه‬ ‫اسوت‬‫تکنولوژی‬، ‫نووآوری‬ ،‫واحود‬ ، ‫اختوراع‬‫گوذاری‬ ‫سورمایه‬ ‫و‬ ‫تحقیقوات‬‫م‬‫ی‬‫باشد‬(F. Spulber, 2012).1-Chong Wang2-Daivid Audretech-3-John C.Goodle-4-Daniel F.Spulber-
 4. 4. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬4‫سال‬ ‫در‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫مرزبان‬ ‫شیرمراد‬2340‫عنوان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫مقاله‬ ‫در‬"" ‫سوازمانی‬ ‫کوارآفرینی‬ ‫قبمورو‬ ‫بور‬ ‫مورثر‬ ‫عوامل‬‫مل‬ ‫عوا‬ ‫بررسوی‬ ‫بوه‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫بوه‬ ‫کوه‬ ‫پرداختنود‬ ‫تهران‬ ‫دانشگاه‬ ‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بر‬، ‫مدیریت‬ ‫حمایت‬ ‫مانند‬ ‫عوامبی‬‫تقویت‬‫پاداش‬‫ها‬، ‫سوازمانی‬ ‫مرزهای‬ ،‫زمان‬ ‫بودن‬ ‫دسترس‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫بصیرت‬‫کردنود‬ ‫اشواره‬(Marzban, Moghimi, &Ramezan, 2013).‫ز‬ ‫جمال‬‫در‬ ‫همکاران‬ ‫و‬ ‫هیر‬‫سوال‬2342‫عنووان‬ ‫بوا‬ ‫خوود‬ ‫مقالوه‬ ‫در‬"‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫کوه‬ " ‫سوازمانی‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬ ‫رفتار‬ ‫بر‬ ‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬‫روی‬ ‫بر‬‫شرکت‬‫ها‬‫ی‬‫عوامول‬ ‫به‬ ‫شد‬ ‫انجا‬ ‫ترکیه‬ ‫کشور‬‫تأث‬‫ی‬‫رگوذار‬‫ی‬‫دسوت‬‫شامل‬ ‫که‬ ‫یافتند‬، ‫نوآوری‬، ‫پذیری‬ ‫ریسک‬‫موداو‬ ‫تعهد‬ ، ‫مرثر‬ ‫تعهد‬،‫کاری‬ ‫وجدان‬‫م‬‫ی‬‫باشد‬(Zehir, Muceldili, & Zehir, 2012).‫آ‬‫ازدمیرسی‬ ‫تا‬1‫سال‬ ‫در‬2344‫در‬‫مقاله‬‫ا‬‫ی‬‫عنووان‬ ‫به‬‫کوارآفرینی‬ "‫کوارآفرینی‬ ‫بور‬ ‫مرثر‬ ‫عوامل‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ " ‫استراتوی‬ ‫فرایند‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬‫ترکیه‬ ‫بازار‬ ‫در‬‫مانند‬ ‫عوامبی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫پرداخته‬، ‫نووآوری‬‫خوود‬‫با‬‫ز‬‫نوسازی‬2(‫تجدیود‬ ‫طریوق‬ ‫از‬ ‫سوازمان‬ ‫تحوول‬ ‫دهنده‬ ‫نشان‬‫ا‬‫یو‬‫ده‬‫ها‬‫ی‬‫کبیدی‬).‫است‬ ‫شده‬ ‫ساخته‬ ‫آن‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫که‬،‫ت‬ ، ‫جدید‬ ‫تجارت‬ ‫ریسک‬‫عامل‬‫،ض‬‫و‬‫تولید‬ ، ‫ابط‬‫فرهنگ‬‫سر‬‫بوازار‬ ، ‫محصوول‬ ، ‫انسوانی‬ ‫مایه‬‫اشواره‬‫است‬ ‫کرده‬(Özdemirci, 2011).‫دیویتو‬ ‫لوری‬3‫سال‬ ‫در‬2342‫در‬‫مقالوه‬‫ا‬‫ی‬‫عنووان‬ ‫بوا‬"‫کوارآفرینی‬‫سواخت‬ ‫در‬ ‫سازمانی‬‫کوه‬ " ‫جوایگزین‬ ‫مسویرهای‬‫عوامول‬‫تأث‬‫ی‬‫رگوذار‬‫بور‬،‫را‬ ‫کارآفرینی‬‫ایجواد‬ ، ‫کواری‬ ‫سیسوتم‬ ، ‫دولتوی‬ ‫سیستم‬ ، ‫مالی‬ ‫امور‬‫بازا‬ ، ‫خدمات‬ ، ‫محصول‬ ، ‫ارزش‬‫اسوت‬ ‫کورده‬ ‫معرفوی‬ ‫ریسک‬ ‫و‬ ‫نوآوری‬ ، ‫ر‬(DiVito, 2012).‫جدول‬‫شماره‬0:‫خالصه‬‫ا‬‫ی‬‫عوامل‬ ‫پژوهشی‬ ‫پیشینه‬ ‫از‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫آفرینی‬ ‫کار‬ ‫بر‬ ‫گذار‬‫ردیف‬‫نا‬‫مقاله‬‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫نا‬‫انتشار‬ ‫سال‬‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نا‬‫شاخص‬‫ها‬4‫بررسی‬‫عوامل‬‫مرثر‬‫کارآفرینی‬ ‫بر‬‫و‬ ‫راجعی‬ ‫یدهللا‬‫همکاران‬(2344(، ‫مالیاتی‬ ‫حمایت‬‫بانکی‬ ‫سها‬ ‫افزایش‬،‫مسئول‬‫ی‬‫ت‬‫تقویت‬ ، ‫اعضا‬ ‫پذیری‬، ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫عبم‬‫قوانین‬ ‫از‬ ‫حمایت‬‫افزایش‬ ، ‫کارآفرینی‬ ‫ارتقا‬ ،‫مهارت‬‫ها‬‫ی‬‫اشتیاق‬ ‫افزایش‬ ، ‫ششصی‬،‫سالم‬ ‫رقابت‬ ‫ایجاد‬‫فرهنگ‬ ،432‫شرکت‬ ‫کارآفرینی‬‫اچ.فان‬ ‫فیبیپ‬4‫و‬‫همکاران‬(2332)، ‫شرکت‬ ‫پذیری‬ ‫ریسک‬‫کارآفرینی‬ ‫عمل‬‫شبکه‬ ‫ظرفیت‬ ، ‫نوآوری‬ ، ‫شرکت‬‫سازمانی‬، ‫ششصی‬ ‫بین‬ ‫شبکه‬ ‫ظرفیت‬ ،‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫شبکه‬ ‫ظرفیت‬‫کس‬ ‫مدل‬ ،‫کار‬ ‫و‬80‫ایجاد‬‫فرصت‬‫ها‬‫یی‬‫کارآفرینی‬ ‫برای‬‫سازمانی‬‫ال.رایت‬ ‫آپریل‬5‫و‬‫همکاران‬(2340)، ‫سازمان‬ ‫بقاء‬‫جمعی‬ ‫کارآفرینی‬‫سازمانی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬ ،01‫موج‬ ‫کاری‬ ‫تنوع‬ ‫آیا‬‫کارآفرینی‬ ‫ارتقاء‬‫مارینو‬ ‫مارینا‬6‫همکاران‬ ‫و‬‫تنوع‬ ، ‫آموزشی‬ ‫تنوع‬ ، ‫اخالقی‬ ‫تنوع‬‫دموگرافیک‬011-Ata ozdemirci-2-Self renewal-3-Lori Divito4 -Phillip H.phan5 -April L.Wright6 -Marinna Marino
 5. 5. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬5‫م‬‫ی‬‫شود‬‫؟‬(2342)5‫به‬ ‫کارآفرینی‬ ‫عزیمت‬‫و‬ ‫رشد‬ ‫نتیجه‬ ‫عنوان‬‫نمو‬‫آبشونگا‬ ‫مارتین‬2(2343)‫ششصیت‬ ، ‫شغبی‬ ‫وضعیت‬ ، ‫جنسیت‬، ‫کارآفرینی‬‫رهبری‬ ، ‫مداخبه‬،‫بازار‬ ، ‫تجاری‬ ‫فعالیت‬‫بالقوه‬7‫ردیف‬‫مقاله‬ ‫نا‬‫و‬ ‫نویسنده‬ ‫نا‬‫سال‬‫انتشار‬‫تعداد‬ ‫و‬ ‫نا‬‫شاخص‬‫ها‬6‫کارآفرینی‬ ‫ارتباط‬‫بازاریابی‬ ‫با‬‫مورگان‬‫پی.مایبز‬3(2344)، ‫استراتوی‬‫نو‬، ‫محصوالت‬ ‫در‬ ‫آوری‬، ‫رقابتی‬ ‫فضای‬‫بازسازی‬‫فرا‬‫ی‬‫ندها‬،‫بازسازی‬‫مدل‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬،‫تکنولوژی‬77‫و‬ ‫نوآوری‬‫کار‬‫صنای‬ ‫در‬ ‫آفرینی‬‫بتیان‬ ‫دانش‬‫ربریو‬ ‫دومینگو‬‫سوریانو‬‫و‬‫همکاران‬(2340)، ‫نوآوری‬‫به‬‫کارگ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬، ‫ها‬ ‫فرصت‬، ‫مالی‬ ‫امور‬ ، ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬ ‫طراحی‬‫فرهنگ‬ ،68‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬‫مسیرهای‬ ‫ساخت‬ ‫در‬‫جایگزین‬‫دیویتو‬ ‫لوری‬4(2342)‫سیستم‬ ، ‫دولتی‬ ‫سیستم‬ ، ‫مالی‬ ‫امور‬، ‫محصول‬ ، ‫ارزش‬ ‫ایجاد‬ ، ‫کاری‬‫خدمات‬،‫بازار‬،، ‫ریسک‬ ، ‫نوآوری‬‫کس‬ ‫مدل‬‫و‬‫کار‬2‫برای‬ ‫داخبی‬ ‫محیط‬‫شرکت‬ ‫کارآفرینی‬‫بروتو‬‫آر.بارداج‬5(2344)، ‫مناب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ، ‫پذیری‬ ‫ریسک‬، ‫پاداش‬ ‫تقویت‬ ، ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬‫دهی‬ ‫جهت‬ ، ‫فرهنگ‬ ، ‫مدیریت‬ ‫حمایت‬‫زمانی‬ ‫دسترسی‬ ، ‫ذکاوت‬ ‫تولید‬ ، ‫کار‬843‫دهی‬ ‫شکل‬ ‫و‬ ‫تاسی‬‫مشتبف‬ ‫اشکال‬‫کارآفرینی‬‫ال.هربی‬ ‫سانا‬6‫و‬‫همکاران‬(2343)‫دولت‬ ، ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ، ‫تجارت‬044‫پایدار‬ ‫کارآفرینی‬‫پریش‬ ‫برادلی‬7(2343)‫تبادالت‬ ، ‫سینرژیک‬ ‫کارایی‬ ، ‫اهداف‬‫انگیزه‬ ، ‫تصمیمات‬ ‫بندی‬ ‫اولویت‬ ،642‫ورود‬ ‫از‬ ‫آفرینی‬ ‫کار‬‫پارکر‬ ‫سیمون‬8‫و‬‫همکاران‬(2342)، ‫ورود‬ ‫حالت‬ ، ‫آموزش‬‫سرمایه‬‫کارآفرینی‬ ‫زمینه‬ ، ‫انسانی‬040‫موفقیت‬ ‫بررسی‬‫دهقانی‬ ‫کارآفرینانه‬‫لی‬ ‫گوهاو‬9‫و‬‫همکاران‬(2342)، ‫نف‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ، ‫مبارزه‬ ‫روحیه‬‫توانایی‬ ، ‫تکنولوژی‬ ، ‫نوآوری‬‫مدیریت‬541‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬‫در‬‫سازمان‬‫ها‬‫ی‬‫بشش‬‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬‫ایرا‬ ‫دولتی‬ ‫فرهنگی‬‫ن‬‫سید‬‫مقیمی‬ ‫محمد‬(4024)، ‫رهبری‬ ‫سبک‬ ، ‫انگیزش‬ ، ‫آموزش‬‫مناب‬ ، ‫ساختار‬ ، ‫استراتوی‬ ، ‫محیط‬‫نوآوری‬ ، ‫مالی‬81 -demographic2 -Martin Obschonka3 - Lori DivitoLori Divito-45- Broto R. Bhardwaj6- Sana El Harbi-7- Bradley D. Parrish8- Simon C. Parker9- Guohao LI
 6. 6. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬645‫عوامل‬ ‫بررسی‬‫بر‬ ‫مرثر‬ ‫سازمانی‬‫کارآفرینی‬ ‫توسعه‬‫ترویج‬ ‫و‬ ‫سازمانی‬‫کشاورزی‬‫بیگی‬ ‫عبم‬ ‫امیر‬‫همکاران‬ ‫و‬(4088)‫و‬ ‫کنترل‬ ، ‫رجوع‬ ‫ارباب‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬‫ساختار‬ ، ‫مالی‬ ‫نظا‬ ، ‫نظارت‬‫رهبری‬ ، ‫سازمانی‬ ‫فرهنگ‬ ، ‫سازمانی‬‫ویوگی‬ ، ‫سازمانی‬ ‫ارتباطات‬ ،‫سازمان‬ ‫مدیریت‬،‫سارمانی‬ ‫استراتوی‬‫ی‬‫افته‬‫ها‬‫از‬ ‫پ‬ ‫بشش‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬ ‫مقاالت‬ ‫بررسی‬‫پووهش‬‫هوا‬‫ی‬‫زمینوه‬ ‫در‬ ‫مشتبوف‬‫ایون‬‫پووهش‬،‫شاخص‬‫ها‬‫عوامل‬ ‫و‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫کارآفرینی‬ ‫بر‬‫ش‬ ‫جدول‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫پاالیش‬ ‫و‬ ‫انتشاب‬‫ماره‬2‫شوامل‬ ‫کوه‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬، ‫تکرار‬ ‫تعداد‬ ، ‫شاخص‬ ‫نا‬‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫وزن‬‫ه‬‫از‬ ‫رکدا‬‫شواخص‬‫ها‬‫شوده‬ ‫مشوشص‬‫توجه‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬‫عوامل‬ ‫آن‬ ‫به‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫کوارآفرینی‬ ‫بور‬‫تعیوی‬‫گردیوده‬ ‫ن‬.‫است‬‫شماره‬ ‫جدول‬9‫شناسایی‬ :‫فراوانی‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫کارآفرینی‬ ‫بر‬‫ردیف‬‫شاخص‬ ‫نا‬‫تکرار‬ ‫تعداد‬‫درصد‬‫اهمیت‬4‫نوآوری‬444714%2‫مالی‬ ‫امور‬74312%0‫ریسک‬74312%1‫تکنولوژی‬5718%5‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬5718%6‫فرهنگ‬1612%7‫استراتوی‬1612%8‫دولت‬0116%2‫گذاری‬ ‫سرمایه‬0116%43‫آموزش‬0116%44‫محصول‬0116%42‫سازمان‬ ‫ساختار‬0116%40‫رهبری‬0116%41‫توسعه‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬0116%45‫جم‬61433%‫جدول‬ ‫در‬‫شماره‬2‫عوامل‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫د‬ ‫از‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بر‬‫یدگاه‬‫بررسی‬ ‫و‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نویسنده‬ ‫چندین‬‫و‬ ‫نظرات‬ ‫نقطه‬‫اشارات‬‫آن‬‫ها‬‫در‬‫مقاالت‬‫عوامل‬ ‫و‬ ‫بحث‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫خود‬‫تأث‬‫ی‬‫رگذار‬‫تکرار‬ ‫و‬ ‫فراوانی‬ ‫تعداد‬ ،‫شاخص‬‫ها‬‫از‬‫مجموعه‬ ‫دیدگاه‬‫آن‬‫ها‬.‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬
 7. 7. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬7‫شکل‬0:‫راداری‬ ‫نمودار‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫جدول‬9‫شکل‬4‫بیان‬‫گر‬‫میوزان‬‫توأث‬‫ی‬‫ر‬‫هو‬‫ر‬‫یوک‬‫از‬‫عوامول‬‫معرفوی‬‫شوده‬‫در‬‫وه‬‫و‬‫مجموع‬‫واالت‬‫و‬‫مق‬‫وورد‬‫و‬‫م‬‫وی‬‫و‬‫بررس‬‫در‬‫ون‬‫و‬‫ای‬‫وووهش‬‫و‬‫پ‬‫و‬‫و‬‫م‬‫ی‬‫ود‬‫و‬‫باش‬‫وه‬‫و‬‫ب‬‫ووری‬‫و‬‫ط‬‫وه‬‫و‬‫ک‬‫وه‬‫و‬‫مالحظ‬‫و‬‫و‬‫م‬‫ی‬‫وردد‬‫و‬‫گ‬‫ور‬‫و‬‫ه‬‫وه‬‫و‬‫چ‬‫از‬‫وز‬‫و‬‫مرک‬‫وودار‬‫و‬‫نم‬‫وه‬‫و‬‫ب‬‫ومت‬‫و‬‫س‬‫ویط‬‫و‬‫مح‬‫آن‬‫ویش‬‫و‬‫پ‬‫م‬‫ی‬‫رو‬‫ی‬‫م‬‫میزا‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫عامل‬‫معرفی‬‫شده‬‫بیشتر‬‫م‬‫ی‬‫گردد‬.‫مفهومی‬ ‫مدل‬‫از‬ ‫اسوتفاده‬ ‫با‬ ، ‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬‫شواخص‬‫ها‬‫ی‬‫و‬ ‫شوده‬ ‫معرفوی‬‫محاس‬ ‫همچنین‬‫از‬ ‫هرکدا‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫بج‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫جودو‬ ‫در‬ ‫شوده‬ ‫ارائوه‬‫ل‬‫شماره‬2،‫شاخص‬‫ها‬‫یی‬‫از‬ ‫باالتر‬ ‫تکرار‬ ‫تعداد‬ ‫که‬5‫مودل‬ ‫در‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫بار‬‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫و‬‫عوامل‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫ارائه‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بر‬ ‫گذار‬‫شده‬‫اند‬.‫زیر‬ ‫مدل‬ ‫در‬5، ‫نوآوری‬ ‫عامل‬‫و‬ ‫تکنولووژی‬ ، ‫ریسوک‬ ، ‫مالی‬ ‫امور‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬‫کارآفرینی‬ ‫روی‬ ‫بر‬‫توأث‬‫ی‬‫ر‬‫مو‬‫ی‬‫گذارنود‬‫بوا‬ ‫مودل‬ ‫ایون‬ .‫استناد‬‫به‬‫گفته‬‫ها‬‫ی‬‫حدودا‬03‫و‬ ‫آثار‬ ‫در‬ ‫نویسنده‬‫پووهش‬‫ها‬‫ی‬‫شان‬‫مورور‬ ‫و‬‫آن‬‫پووهش‬‫ها‬‫ارائه‬‫است‬ ‫شده‬.024681012‫نوآوری‬‫مالی‬ ‫امور‬‫ریسک‬‫تکنولوژی‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬‫فرهنگ‬‫استراتژی‬‫دولت‬‫گذاری‬ ‫سرمایه‬‫آموزش‬‫محصول‬‫سازمان‬ ‫ساختار‬‫رهبری‬‫توس‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫واحد‬‫عه‬Series1
 8. 8. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬8‫شکل‬9‫مف‬ ‫مدل‬‫مفرو‬ ‫هومی‬‫مدل‬ ‫عناصر‬ ‫تعریف‬ ‫و‬ ‫توضیح‬‫وف‬‫تعریو‬ ‫وه‬‫بو‬ ‫ول‬‫ذیو‬ ‫در‬‫و‬‫وومی‬‫مفهو‬ ‫ودل‬‫مو‬ ‫ور‬‫عناصو‬ ‫وریح‬‫تشو‬‫وکل‬‫شو‬ ‫در‬2‫پرداخته‬‫م‬‫ی‬‫شود‬0-: ‫ووآوری‬‫و‬‫ن‬‫وا‬‫و‬‫ب‬ ‫ودمات‬‫و‬‫خ‬ ‫و‬ ‫وول‬‫و‬‫محص‬ ‫در‬ ‫ووآوری‬‫و‬‫ن‬ ‫وه‬‫و‬‫ب‬ ‫واره‬‫و‬‫اش‬‫ود‬‫و‬‫تاکی‬‫است‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫در‬ ‫نوآوری‬ ‫و‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬(Özdemirci,2344).9-:‫مالی‬ ‫امور‬‫یرای‬‫سوال‬‫ها‬‫ی‬‫یوک‬ ، ‫موالی‬ ‫اموور‬ ‫عمبکورد‬ ‫بسویاری‬‫از‬ ‫وی‬‫یکو‬ ‫و‬ ‫وت‬‫اسو‬ ‫وده‬‫شو‬ ‫وه‬‫گرفتو‬ ‫ور‬‫نظو‬ ‫در‬ ‫وم‬‫مهو‬ ‫ور‬‫متغیو‬‫زم‬‫ی‬‫وه‬‫نو‬‫ها‬‫ورای‬‫بو‬‫وازمان‬‫و‬‫س‬ ‫وده‬‫و‬‫آین‬ ‫ورد‬‫و‬‫عمبک‬ ‫وات‬‫و‬‫تحقیق‬‫و‬‫و‬‫م‬‫ی‬‫ود‬‫و‬‫باش‬(J. Hansen&Eggers,2343).3-: :‫و‬‫ریسو‬‫وق‬‫طریو‬ ‫از‬ ‫وار‬‫کو‬ ‫و‬ ‫و‬‫کسو‬ ‫وک‬‫ریسو‬‫ووک‬‫شو‬‫ها‬‫ی‬‫ودایت‬‫هو‬ ‫وی‬‫بیرونو‬‫م‬‫ی‬‫شود‬‫مانند‬ ،‫کوه‬ ‫کوارآفرین‬ ‫وک‬‫و‬‫ی‬ ‫مورگ‬ ‫یوا‬ ‫محصوول‬ ‫یوک‬ ‫شودن‬ ‫منسوخ‬‫مهارت‬‫ها‬‫ی‬‫الز‬ ‫فوردی‬‫اسوت‬ ‫داشوته‬ ‫را‬ ‫شورکت‬ ‫عمبیوات‬ ‫انجوا‬ ‫جهوت‬(L.Glaeser, R. Kerr& ,A.M. Ponzetto,2343).
 9. 9. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬94-: ‫ی‬ ‫تکنولووو‬‫عنوووان‬ ‫بووه‬‫پد‬‫یوو‬‫ده‬‫ا‬‫ی‬‫شووامل‬ ‫کووه‬‫دسووتگاه‬‫ها‬،، ‫مصوونوعات‬، ‫ابزارهووا‬ ، ‫فراینوودها‬‫روش‬‫هووا‬‫کووه‬ ‫اسووت‬ ‫مووواد‬ ‫و‬‫م‬‫ی‬‫توانود‬‫شوود‬ ‫اسوتفاده‬ ‫تجواری‬ ‫و‬ ‫صونعتی‬ ‫اهوداف‬ ‫تحقوق‬ ‫منظوور‬ ‫بوه‬(PRODAN,2337).5-: ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدل‬‫مدل‬‫ها‬‫ی‬‫را‬ ‫روابوط‬ ‫و‬ ‫عناصور‬ ‫بایود‬ ‫کوار‬ ‫و‬ ‫کس‬‫کنند‬ ‫شناسایی‬‫طور‬ ‫به‬‫ی‬‫شوود‬ ‫داده‬ ‫تمییوز‬ ‫شورکت‬ ‫کوار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫که‬‫بوه‬ .‫کس‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ، ‫دیگر‬ ‫عبارت‬‫و‬‫و‬ ‫ساخته‬ ‫را‬ ‫کارش‬‫اسوتراتو‬‫ی‬‫اش‬‫را‬‫سازی‬ ‫مفهو‬‫م‬‫ی‬‫کند‬(Michelini&Fiorentino,2344).‫گیری‬ ‫نتیجه‬‫ب‬‫ا‬‫ایون‬ ‫در‬ ‫مورثر‬ ‫عوامول‬ ‫شوناخت‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫کارآفرینی‬ ‫نقش‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫زمینه‬‫که‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ، ‫مدیران‬ ‫برای‬‫ایون‬‫شواخص‬‫ها‬‫عم‬ ‫بورای‬ ‫را‬‫بکورد‬‫و‬ ‫کاراتر‬‫اثربشش‬‫تر‬‫ک‬‫در‬ ‫ارآفرینی‬‫سازمان‬،‫بنودی‬ ‫اولویوت‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬. ‫نماییم‬‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫حدود‬ ‫بررسی‬03‫پووهش‬ ‫و‬ ‫مقاله‬‫زمینوه‬ ‫این‬ ‫در‬‫و‬‫جد‬‫شماره‬ ‫اول‬4‫و‬2،41‫شاخص‬‫کارآفرینی‬ ‫بر‬ ‫مرثر‬ ‫و‬ ‫اساسی‬‫مششص‬‫شد‬‫که‬‫از‬ ‫هرکدا‬ ‫اهمیت‬ ‫و‬ ‫وزن‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫شاخص‬‫ها‬‫در‬ ‫که‬‫شوکل‬4‫کوامال‬‫مشوشص‬‫گردید‬،5‫بقیه‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫که‬ ‫عامل‬‫شاخص‬‫ها‬‫کوارآفرینی‬ ‫بور‬‫تأث‬‫ی‬‫رگوذار‬‫بود‬‫ند‬‫شامل‬ ‫که‬4-‫نوآوری‬2-‫مالی‬ ‫امور‬0-‫ریسک‬1-‫تکنو‬‫و‬ ‫لوژی‬5-‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬،‫مفرو‬ ‫مفهومی‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬‫(شکل‬2)‫بور‬‫اساس‬‫آن‬‫ها‬‫آورده‬ ‫اهمیت‬ ‫ترتی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫طراحی‬‫شوده‬‫اند‬‫وزن‬ ‫دارای‬ ‫و‬04%، ‫ووآوری‬‫و‬‫ن‬ ‫ورای‬‫و‬‫ب‬2215%‫و‬ ‫وک‬‫و‬‫ریس‬ ‫و‬ ‫والی‬‫و‬‫م‬ ‫وور‬‫و‬‫ام‬ ‫ورای‬‫و‬‫ب‬41%‫ورای‬‫و‬‫ب‬‫کار‬ ‫و‬ ‫کس‬ ‫مدل‬ ‫و‬ ‫تکنولوژی‬‫م‬‫ی‬‫باشند‬.‫پیشنهاد‬‫م‬‫ی‬‫شود‬‫تأث‬‫ی‬‫ر‬‫ه‬‫ر‬‫از‬ ‫یک‬‫شاخص‬‫ها‬‫ی‬‫شکل‬2‫و‬ ‫جداگانه‬ ‫طور‬ ‫به‬‫قال‬ ‫در‬‫در‬ ‫میدانی‬ ‫پووهشی‬‫سازمان‬‫ها‬‫ی‬‫و‬ ‫بررسی‬ ‫مربوط‬.‫شود‬ ‫آزمون‬‫و‬ ‫منابع‬‫مأخذ‬:1-‫بیگی‬ ‫علم‬,‫ا‬.,‫محمدی‬ ‫ملک‬,‫ا‬., &‫مقیمی‬,‫س‬. (1388).‫در‬ ‫سازماني‬ ‫كارآفریني‬ ‫توسعه‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫سازماني‬ ‫عوامل‬ ‫بررسي‬‫كشاورزي‬ ‫ترویج‬ ‫سازمان‬.‫ایران‬ ‫کشاورزی‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫اقتصاد‬ ‫تحقیقات‬.2-‫مقیمی‬,‫س‬. (1386).‫در‬ ‫سازمانی‬ ‫کارآفرینی‬ ‫بر‬ ‫موثر‬ ‫عوامل‬‫سازمان‬‫های‬‫ایران‬ ‫دولتی‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫خدمات‬ ‫بخش‬.‫پایدار‬ ‫سالمت‬ ‫مدیریت‬ ‫توسعه‬ ‫مؤسسه‬.3-Audretsch, D. (2012). Entrepreneurship research. Management Decision, 755-764.4-C. Goodalea, J., F. Kuratkob, D., S. Hornsby, J., & G. Covin, J. (2011). Operations management andcorporate entrepreneurship: The moderating effect. Journal of Operations Management.
 10. 10. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬115-C. Parker, S., & van Praag, C. (2012). The entrepreneurs mode of entry: Business takeover or newventure start? Journal of Business Venturing.6-D. Parrish, B. (2010). Sustainability-driven entrepreneurship: Principles of organization design.Journal of Business Venturing.7-DiVito, L. (2012). Institutional entrepreneurship in constructing alternative paths. Research Policy,896-884.8-El Harbia, S., & R. Anderson, A. (2010). Institutions and the shaping of different forms ofentrepreneurship. The Journal of Socio-Economics.9-F. Spulber, D. (2012). Tacit knowledge with innovative entrepreneurship. International Journal ofIndustrial Organization.10-H. Phan, P., Wright, M., Ucbasaran, D., & Tan, W.-L. (2009). corporate entrepreneurship. Journalof Business Venturing, 197-205.11-J. Hansen, D., & Eggers, F. (2010). The marketing/entrepreneurship interface: a report on the“Charleston Summit”. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 53-42.12-L. Glaeser, E., R. Kerr, W., & A.M. Ponzetto, G. (2010). Clusters of entrepreneurship. Journal ofUrban Economics, 168-150.13-L. Wright, A., & F. Zammuto, R. (2013). Creating opportunities for institutional entrepreneurship:The Colonel and. Journal of Business Venturing, 51-68.14-LI, G., WU, B., & BAI, G. (2012). Investigation on the Success of Peasant Entrepreneurs. 2012International Conference on Solid State Devices and Materials Science, (pp. 2282 – 2286).15-Marinoa, M., Parrotta, P., & Pozzoli, D. (2012). Does labor diversity promote entrepreneurship?Economics Letters, 15-19.16-Marzban, S., Moghimi, S., & Ramezan, M. (2013). The effective factors in organizaitionalentrepreneurship climate. journal of chinese entrepreneurship, 73-96.17-Michelini, L., & Fiorentino, D. (2011). New business models for creating shared value. SocialResponsibility Journal.18-Obschonka, M., K. Silbereisen, R., & Rodermund, E. S. (2010). Entrepreneurial intention asdevelopmental outcome. Journal of Vocational Behavior, 63-72.19-Özdemirci, A. (2011). Corporate Entrepreneurship and Strategy Process. International StrategicManagement Conference, 626-611.20-P. Miles, M., & Crispin, S. (2111). Entrepreneurship’s relevance to marketing. Journal of Researchin Marketing and entrepreneurship, 126-136.21-PRODAN, I. (2007). TECHNOLOGICAL ENTREPRENEURSHIP: TECHNOLOGY TRANSFER FROMACADEMIA TO NEW FIRMS. LJUBLJANA: UNIVERSITY OF LJUBLJANA FACULTY OF ECONOMICS.
 11. 11. ‫ملی‬ ‫همایش‬‫محور‬ ‫دانش‬ ‫صنعت‬ ،‫کارآفرین‬ ‫دانشگاه‬‫مازندران‬ ‫دانشگاه‬1122-R. Bhardwaj, B. (2011). Internal environment for corporate entrepreneurship. Journal of ChineseEntrepreneurship.23-Ribeiro Soriano, D., & Huarng, K.-H. (2013). innovation and entrepreneurship in knowledgeindustries. Journal of Business Research.24-Soriano, D. R., & Huarng, K.-H. (2013). Innovation and Entrepreneurship in knowledge industries.Journal of Business Research.25-Wang, C., Wang, N., & Yang, J. (2012). A unified model of entrepreneurship dynamics. Journa lofFinancial Economics.26-Zehir, C., Muceldili, B., & Zehir, S. (2012). The Impact of Corporate Entrepreneurship onOrganizational. International Strategic Management Conference.

×