Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rynek pracy

714 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rynek pracy

 1. 1. 1 Kto ty jesteś? — Polak mały. Jaki znak twój? — Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? — Między swemi. W jakim kraju? —W polskiej ziemi. Czym ta ziemia? — Mą ojczyzną.. Karina Markowska Grazhina Prokopowich Alicja Zawadzka
 2. 2. 2 Powierzchnia: 312 679 km2 UE 1 maja 2004 roku. 2010r. 6 wśród gospodarek Unii PKB(2009r) ↑1,7% (UE ↓-4,2% Litwa 13,7%) 1PLN – 0,89LTL Polska jest uznawana za kraj rolniczy, dominuje uprawa: zbóż, buraków cukrowych, ziemniaków, owoce i warzywa, hodowla drobiu i trzody chlewnej. Podstawowe gałęzie przemysłu to przemysł wydobywczy, szczególnie węgla kamiennego i brunatnego oraz miedzi, siarki a także srebra. Przemysł elektromaszynowy, techniczny, motoryzacyjny oraz stoczniowy. W sektorze usług ważne miejsce zajmuje budownictwo. Polska jest uznanym producentem między innymi telewizorów, komponentów służących do budowy samochodów, komputerów, czy sprzętu gospodarstwa domowego. Bardzo popularne są również produkty spożywcze wytwarzane w kraju,na przykład alkohole. Udział gł. sektorów gospodarki w PKB
 3. 3. 3 Ludność 38173 tys. ↗1% >2008r. Przyrost naturalny 38,7 tys. ↗10,2%>2008 Wskaźnik migracji netto: -0,47 migrujących/ 1000 mieszkańców
 4. 4. 4
 5. 5. 5
 6. 6. 6
 7. 7. 7 Przychodzi absolwent wyższej uczelni do biura pośrednictwa pracy i pyta: - Czy jest praca dla absolwenta? - Oczywiście, że tak! Pensja 10.000 zł, komórka i samochód służbowy. - Pani żartuje?! - Sam pan zaczął...
 8. 8. 8 tys %
 9. 9. 9  Kształcenie ustawiczne - jest procesem stałego odnawiania, doskonalenia i rozwijania kwalifikacji ogólnych i zawodowych jednostki, trwającym w ciągu całego jej życia.  W Polsce rolę taką pełni np. Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej SGH. Ciekawą formą edukacji jest Uniwersytet Trzeciego Wieku skupiający osoby starsze i organizujący im zajęcia w grupach tematycznych.  Według badań Eurostatu, w 2008 r. jakąkolwiek formą podnoszenia kompetencji zawodowych objętych było w Polsce jedynie 4,7 % osób w wieku 25-64 lata, a w UE 9,5 %,Danii i Szwecji- pd 30 %. Unia, chcąc podnosić kwalifikacje i efektywność pracowników, założyła, że w 2010 r. 12,5 % dorosłych powinno brać udział w kształceniu ustawicznym.
 10. 10. 10  MPiPS przeznaczyło 300 mln na aktywizaję osób do 30 roku życia...  Aktywizacja będzie obejmować w szczególności szkolenia zawodowe i ogólne, w tym z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, szkolenia połączone z programami stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia połączone z przyznaniem środków na podjęcie działalności gospodarczej lub założeniem spółdzielni socjalnej, bądź zatrudnieniem u pracodawcy.  PAIiIZ na rzecz kształcenia młodych specjalistów. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz SGH podpisały umowę o współpracy, której celem jest przygotowanie młodych ludzi do pracy w zagranicznych firmach inwestujących w Polsce. Umowa przewiduje prowadzenie prac badawczych oraz organizowanie wspólnych praktyk, szkoleń i konferencji. PAIiIZ planuje podpisać podobne porozumienia także z 6 innymi polskimi uczelniami.
 11. 11. 11 Aktywność ekonomiczna ludności w wieku 15-34l. wg grup wieku i poziomu ukończonego wykształcenia Kumpel do kumpla: - Na jakie studia idziesz? - Na filozofię. - A gdzie po tym można pracować? - Wszędzie! Na budowie, w supermarkecie, w Mc Donaldzie...
 12. 12. 12
 13. 13. 13 Mocne strony Słabe strony znajomość nowych technologii niechęć do podporządkowania się regułom zadaniowe podejście do pracy postawa roszczeniowa wobec pracodawcy niezależność i ambicja potrzeba stałej informacji zwrotnej i stymulacji stawianie na osobisty rozwój trudności w kontaktach bezpośrednich (preferują komunikację elektroniczną) nastawienie na zmiany i innowacyjność skłonność do ryzyka wysoka samoocena, jasne określanie oczekiwań problemy z przyjmowaniem krytyki duże zaangażowanie w pracę, która interesuje i daje satysfakcję mniejsza skłonność do lojalności duże znaczenie reputacji firmy i dobrej atmosfery w pracy własny komfort i wygoda zamiast poświęcania się dla pracodawcy dbanie o równowagę praca-życie
 14. 14. 14  skrócenie czasu pracy  wielki powrót asystentek/sekretarek  wprowadzenie mini emerytur  awansowanie na podstawie inteligencji emocjonalnej  udzielanie bieżącego feedbacku
 15. 15. 15  Wsk. Zatrudnienia 59,2% UE 65,9%  wiek rezygnacji z pracy zawodowej 59 lat, a w Szwecji: 63,9 lat  brak wolności na rynku pracy 71 miejsce w rankingu wolności gospodarczej, a 105 pod względem wolności dla biznesu 2010.  2009r. Rynkiem pracodawcy  polski model rynku pracy nadal opiera się na działaniach pasywnych (ALMP)  Wsp.aktywności zawodowej 63,8% UE 70,9% Pracownik roku
 16. 16. 16 - Ile będę zarabiał? - pyta młody człowiek podejmujący pierwszą w życiu pracę. - Na początek dostanie pan 600 zł, ale później będzie pan mógł zarobić dużo więcej. - Doskonale - ucieszył się młodzieniec. To ja przyjdę później.
 17. 17. 17 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 1,2%↘ Spadło Wzrosło przetwórstwie przemysłowym (produkcji odzieży o 14,7%) 6,7% działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 10,3% obsłudze rynku nieruchomości 1,9% zakwaterowaniu i gastronomii 6,7% wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę 0,4% dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji 3,7% budownictwie (Roboty budowlane specjalistyczne 7,5%) 5,3% handlu; naprawie pojazdów samochodowych 2,9% Wydatki na budowę dróg w mnl zł 13618 22700 32357 23221 13225 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r.
 18. 18. 18 Świat Polska 1 Wykwalifikowani pracownicy fizyczni Wykwalifikowani pracownicy fizyczni 2 Przedstawiciele handlowi Kierownicy projektów 3 Technicy Przedstawiciele handlowi 4 Inżynierowie Inżynierowie 5 Wyższa kadra zarządzająca Kierowcy 6 Pracownicy działu finansów i księgowości Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni 7 Niewykwalifikowani pracownicy fizyczni Pracownicy sekretariatu i personel administracyjny 8 Operatorzy produkcji Szefowie kuchni/kucharze 9 Pracownicy sekretariatu i personel administracyjny Operatorzy produkcji 10 Kierowcy Pracownicy działu obsługi klienta
 19. 19. 19  Manager ryzyka - Risk Manager  Finansowy wizjoner – aktuariusz  Ekspert od zasobnych portfelów  Księgowy funduszy - Fund Accountant  Mistrz analizy - Research Analyst  Oszczędności na zastępcach dyrektora finansowego
 20. 20. 20
 21. 21. 21  przeciętne miesięczne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsiębiorstw 3 324,91 zł 4,4%↗ realne 1,1%↗  przeciętna miesięczna emerytura brutto 1 542,62 zł 8,7% realna↗ 4,3%  emeryt może dorobić max 2 270,60 zł miesięcznie. Jeśli jego wynagrodzenie przekroczy tę kwotę to ZUS potrąci o tyle, o ile limit został przekroczony. Gdy emeryt dorobi więcej niż 4 216,7 wtedy ZUS wstrzyma wypłatę emerytury. Nie dotyczy osób, które przekroczyły ustawowy wiek emerytalny. One mogą dorabiać bez ograniczeń.  Zasiłek dla bezrobotnych 717 zł brutto - przez pierwsze 3 miesiące, następne 3 - 563 zł brutto staż pracy pd 5 lat. (551,80)  zmienią się proporcje między stałą i zmienną częścią wynagrodzeń. W myśl zasady „Jaka praca, taka płaca” nastąpi również indywidualizacja wynagrodzeń, tj. powiązanie wysokości wynagrodzenia z wydajnością pracownika.
 22. 22. 22 Podstawa obliczenia podatku w zł. Podatek w zł. ponad do 0 3091 0 – roczny dochód bez podatku 3091 85528 18% - kwota zmniejszająca podatek 556,02 85528 14 839,02 + 32% nadwyżki ponad 85 528 (obniżka z 40%) Kwota zmniejszająca podatek miesięczna 46,33 roczna 556,02
 23. 23. 23 obywatele UE oraz państw korzystających ze swobody przepływu osób mogą swobodnie podejmować pracę na terenie Polski. Obywatele Białorusi, Rosji, Ukrainy i Gruzji mogą pracować w Polsce bez zezwolenia, ale tylko przez 6 mies. w ciągu kolejnych 12 miesięcy wymóg sprawdzenia, czy na proponowane przez pracodawcę miejsce nie ma chętnych wśród bezrobotnych Polaków. Ten tzw. test rynku pracy, prowadzony przez powiatowe urzędy pracy - 7 dni, jeśli nie ma potrzeby prowadzenia rekrutacji, lub 14 dni, jeśli jednak będzie prowadzona rekrutacja. 5 typów zezwoleń, w zależności od rodzaju pracy, rodzaju firmy oraz typu zatrudnienia. Z wnioskiem o zezwolenie występuje pracodawca do Wydziału Polityki Społecznej odpowiedniego Urzędu Wojewódzkiego zezwolenia nie potrzebują m.in. uchodźcy, sportowcy, akredytowani korespondenci mediów zagranicznych, artyści przyjeżdżający na krócej niż miesiąc, nauczyciele języków obcych pracujący w placówkach oświatowych (przedszkola, szkoły) Z Kartą Polaka cudzoziemiec pracuje bez zezwolenia. Może również prowadzić działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy. cudzoziemiec nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż to, które jest proponowane polskim pracownikom zatrudnianym na podobnych stanowiskach.
 24. 24. 24  Program „Praca w Polsce” 2009 – 2010  Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pakiet Antykryzysowy  Ustawa z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
 25. 25. 25  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, który od lipca 2009 r. do czerwca 2010 r. jest realizowany przez FISE  Cel: dostarczenie i upowszechnianie wiedzy niezbędnej dla organizacji pozarządowych, samorządów oraz mikro i małych przedsiębiorców do realizacji efektywnych działań na rzecz ich beneficjentów na rynku pracy, z wykorzystaniem outplacementu.  Outplacement, to kompleksowe działania pomocowe świadczone osobom zwalnianym, przygotowujące do życia i poruszania się po rynku pracy po restrukturyzacji.  Outplacement może obejmować w szczególności: poradnictwo zawodowe i psychologiczne, pomoc w znalezieniu nowego miejsca pracy, finansowanie szkoleń i kursów przekwalifikowujących, kursów doszkalających, pomoc w zmianie miejsca zamieszkania, środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 26. 26. 26  Zwiększenie dostępności przedsiębiorców do środków w formie pomocy publicznej  Procedura przyśpieszonego wyboru projektów „szybka ścieżka”  Pakiety tzw. „szybkiego reagowania”  Specjalistyczne studia podyplomowe i szkolenia dofinansowane nawet w 100%.  Dodatki relokacyjne (mobilnościowe) oraz motywacyjne  Dotacje na założenie własnej firmy – wsparcie w wysokości do 40 tys. PLN
 27. 27. 27 1.Okres rozliczeniowy – nawet do 12mies. 2. Indywidualny rozkład czasu pracy na mocy decyzji pracodawcy.... 3. ... lub po wniosku pracownika 4 Można obniżyć wymiar czasu pracy 5. Więcej umów na czas określony 6.Ustawa będzie obowiązywała do końca 2011 r.
 28. 28. 28  Polska jako jeden z nielicznych krajów odnotowała wzrost gospodarczy.  Na taki wynik złożyły się m.in. uwarunkowania makro i utrzymanie płynnego kursu walutowego. Duży wpływ miała również konsumpcja wewnętrzna oraz konkurencyjność towarów eksportowych  Sytuacja na świecie w ostatnim czasie zmieniła rolę państwa i jego wpływ na procesy zachodzące w globalnej gospodarce.  Ważne okazały się nie tylko prawa rynkowe, ale również instytucje publiczne oraz wprowadzane przez nie regulacje wspierające lokalną gospodarkę  Działania rządu mające na celu łagodzenie skutków kryzysu ekonomicznego.  m.in. Plan Stabilności i Rozwoju skierowany do pracodawców i przedsiębiorstw, które znalazły się w trudnej sytuacji.  Projekt „Lepsze regulacje”, którego zadaniem jest reforma prawa gospodarczego  2010 rok to rok wyborów prezydenckich, ale miejmy nadzieję, że nie zmarnuje się kolejnych 12 miesięcy.
 29. 29. 29 Przyszłość jest niemożliwa do przewidzenia. Bardzo trafnie ujął to amerykański ekonomista J.K. Galbraith stwierdzając, że „Przy prognozach ekonomistów astrologia wydaje się godną szacunku nauką”. 
 30. 30. 30 http://tvpw.pl/videos/75/Juwenalia_Warszawskie_2008

×