Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫پیرامون‬ ‫ها‬ ‫قول‬ ‫نقل‬
‫گیمیفیکیشن‬
‫اختری‬ ‫علی‬
MrGamification.com
“
‫هستند‬ ‫ما‬ ‫معلمان‬ ،‫ها‬ ‫بازی‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬.‫سرگرمی‬
‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫نام‬«‫یادگیری‬»‫است‬.
-‫راف‬‫کوستر‬‫کتاب‬ ‫نوی...
“
‫دهند‬ ‫می‬ ‫هدف‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بازی‬.‫پید‬ ،‫نهایی‬ ‫بازی‬‫ا‬
‫هدف‬ ‫یک‬ ‫کردن‬]‫زندگی‬ ‫برای‬[‫است‬.
-‫وینیت‬‫کاپور‬...
“
‫بر‬ ‫دست‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫ما‬‫نمی‬‫چون‬ ‫داریم؛‬‫پیر‬
‫می‬‫شویم‬.‫می‬ ‫پیر‬ ‫ما‬‫چون‬ ‫شویم؛‬‫کرد‬ ‫بازی‬ ‫از‬‫ن‬
‫...
‫گز‬‫هر‬‫می‬‫ن‬‫سم‬‫پر‬«‫شان‬‫ن‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫یا‬‫آ‬
‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬»‫واق‬ ‫سوال‬‫عی‬
‫که‬ ‫است‬ ‫این‬«‫پیشرف‬ ...
‫دیگ‬ ‫چیز‬ ‫یا‬ ‫دستاورد‬ ،‫اتفاق‬ ‫هیچ‬،‫ری‬
‫می‬ ‫ن‬‫عی‬ ‫واق‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ند‬ ‫توان‬،
‫کنند‬ ‫شادمان‬.‫...
‫ها‬ ‫بازی‬ ‫که‬ ‫ینم‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫نده‬ ‫آی‬
‫فزایش‬ ‫ا‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ً‫صریحا‬ ‫باره‬ ‫دو‬
‫و‬ ‫ها‬ ‫نج‬ ‫ر‬ ‫کاهش‬ ...
-‫گیب‬‫زیکرمن‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫؛‬Gamification By Design
«‫که‬ ‫ستند‬ ‫ه‬ ‫ستی‬ ‫ه‬ ‫هان‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫یرو‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫تن‬ ‫ها...
-‫جیک‬‫اورلوویتز‬‫؛‬Head of the Wikipedia Library Wikimedia
«‫این‬‫بازی‬‫است‬‫که‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫انسان‬‫ها‬‫از‬
‫شکست‬‫نتر...
-‫یوکای‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫چو؛‬Actionable Gamification
«‫گیمیفیکیشن‬‫سبکی‬‫از‬‫طراحی‬‫است‬‫که‬‫بی‬‫ش‬‫از‬‫هر‬
،‫چیزی‬‫بر‬‫ا...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

2

Share

Download to read offline

[FA] نقل قول ها پیرامون گیمیفیکیشن - Gamification Quotes

Download to read offline

نقل قول هایی کوتاه و مختصر درباره گیمیفیکیشن که اطلاعات بیشتری به شما درباره این علم می دهند.
MrGamification.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

[FA] نقل قول ها پیرامون گیمیفیکیشن - Gamification Quotes

 1. 1. ‫پیرامون‬ ‫ها‬ ‫قول‬ ‫نقل‬ ‫گیمیفیکیشن‬ ‫اختری‬ ‫علی‬ MrGamification.com
 2. 2. “ ‫هستند‬ ‫ما‬ ‫معلمان‬ ،‫ها‬ ‫بازی‬ ،‫نهایت‬ ‫در‬.‫سرگرمی‬ ‫برای‬ ‫دیگری‬ ‫نام‬«‫یادگیری‬»‫است‬. -‫راف‬‫کوستر‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫؛‬Theory of Fun MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬
 3. 3. “ ‫دهند‬ ‫می‬ ‫هدف‬ ‫تو‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫بازی‬.‫پید‬ ،‫نهایی‬ ‫بازی‬‫ا‬ ‫هدف‬ ‫یک‬ ‫کردن‬]‫زندگی‬ ‫برای‬[‫است‬. -‫وینیت‬‫کاپور‬ ‫راج‬ MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬
 4. 4. “ ‫بر‬ ‫دست‬ ‫کردن‬ ‫بازی‬ ‫از‬ ‫ما‬‫نمی‬‫چون‬ ‫داریم؛‬‫پیر‬ ‫می‬‫شویم‬.‫می‬ ‫پیر‬ ‫ما‬‫چون‬ ‫شویم؛‬‫کرد‬ ‫بازی‬ ‫از‬‫ن‬ ‫می‬ ‫بر‬ ‫دست‬‫داریم‬. -‫جرج‬‫برنارد‬‫شاو‬ MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬
 5. 5. ‫گز‬‫هر‬‫می‬‫ن‬‫سم‬‫پر‬«‫شان‬‫ن‬ ‫از‬ ‫شما‬ ‫یا‬‫آ‬ ‫کنید؟‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬»‫واق‬ ‫سوال‬‫عی‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬«‫پیشرف‬ ‫احساس‬ ‫آیا‬‫ت‬ ‫جاد‬‫ای‬ ‫نان‬‫بازیک‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دستیابی‬ ‫و‬‫می‬ ‫کنید؟‬» -‫یوکای‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫چو؛‬Actionable Gamification MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬
 6. 6. ‫دیگ‬ ‫چیز‬ ‫یا‬ ‫دستاورد‬ ،‫اتفاق‬ ‫هیچ‬،‫ری‬ ‫می‬ ‫ن‬‫عی‬ ‫واق‬ ‫نای‬ ‫مع‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ند‬ ‫توان‬، ‫کنند‬ ‫شادمان‬.‫خ‬ ‫شادمانی‬ ‫باید‬ ‫ما‬‫ود‬ ‫ی‬‫فعال‬ ‫در‬ ‫کردن‬ ‫تالش‬ ‫سخت‬ ‫با‬ ‫را‬‫ت‬ ‫هایی‬،‫ند‬ ‫ده‬ ‫می‬ ‫پاداش‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بسازیم‬. -‫جین‬‫مک‬‫گانیگال‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫؛‬Reality Is Broken MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬
 7. 7. ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫که‬ ‫ینم‬ ‫ب‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫نده‬ ‫آی‬ ‫فزایش‬ ‫ا‬ ‫هدف‬ ‫با‬ ً‫صریحا‬ ‫باره‬ ‫دو‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نج‬ ‫ر‬ ‫کاهش‬ ،‫ندگی‬ ‫ز‬ ‫یت‬ ‫کیف‬ ‫سترد‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫قی‬ ‫حقی‬ ‫شادمانی‬ ‫جاد‬ ‫ای‬‫ه‬ ‫شوند‬ ‫می‬ ‫طراحی‬. MrGamification.com|‫اختری‬ ‫علی‬ -‫جین‬‫مک‬‫گانیگال‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫؛‬Reality Is Broken
 8. 8. -‫گیب‬‫زیکرمن‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫؛‬Gamification By Design «‫که‬ ‫ستند‬ ‫ه‬ ‫ستی‬ ‫ه‬ ‫هان‬ ‫ج‬ ‫در‬ ‫یرو‬ ‫ن‬ ‫ها‬ ‫تن‬ ‫ها‬ ‫بازی‬ ‫ند‬‫توان‬‫می‬‫عال‬ ‫و‬ ‫نافع‬‫م‬ ‫برخالف‬ ،‫مردم‬ ‫شوند‬ ‫عث‬‫با‬‫یق‬ ‫پی‬ ‫بل‬‫قا‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫ند؛‬‫کن‬ ‫تار‬‫رف‬ ‫شان‬ ‫صی‬‫شخ‬‫ش‬ ‫اجبار‬ ‫یا‬ ‫خشونت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫بینی‬.»
 9. 9. -‫جیک‬‫اورلوویتز‬‫؛‬Head of the Wikipedia Library Wikimedia «‫این‬‫بازی‬‫است‬‫که‬‫باعث‬‫می‬‫شود‬‫انسان‬‫ها‬‫از‬ ‫شکست‬‫نترسند‬‫و‬‫با‬،‫اطمینان‬‫تجربه‬‫های‬‫جدی‬‫د‬‫را‬ ‫آزمایش‬‫کنند‬.‫این‬‫بازی‬‫است‬‫که‬‫به‬‫ما‬‫کمک‬‫می‬‫ک‬‫ند‬ ‫تا‬‫در‬‫کارهای‬،‫جدی‬‫بهتر‬‫عمل‬‫کنیم؛‬‫زیرا‬‫از‬‫بازی‬‫ک‬‫ردن‬ ‫لذت‬‫می‬‫بریم‬‫و‬‫بعد‬‫از‬‫کسب‬‫دستاوردها‬،‫احساس‬ ‫شادمانی‬‫می‬‫کنیم‬.»
 10. 10. -‫یوکای‬‫کتاب‬ ‫نویسنده‬ ‫چو؛‬Actionable Gamification «‫گیمیفیکیشن‬‫سبکی‬‫از‬‫طراحی‬‫است‬‫که‬‫بی‬‫ش‬‫از‬‫هر‬ ،‫چیزی‬‫بر‬‫انگیزه‬‫های‬‫انسان‬‫تمرکز‬‫می‬‫کند‬.‫در‬ ،‫حقیقت‬‫گیمیفیکیشن‬‫به‬‫معنای‬“‫طراحی‬‫انسان‬ ‫محور‬”‫است‬.»
 • mr-jasmin

  Mar. 4, 2019
 • AliAkhtari2

  Feb. 24, 2018

نقل قول هایی کوتاه و مختصر درباره گیمیفیکیشن که اطلاعات بیشتری به شما درباره این علم می دهند. MrGamification.com

Views

Total views

9,719

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8,040

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×