Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
9 клас
 Ознайомитись з поняттям
про складнопідрядне речення,
особливостями будови, основними
видами його будови;
 з’ясувати, що...
1. Складнопідрядне речення. Його будова й засоби зв’язку в ньому.
2. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.а) ставим...
Його будова й засоби
зв’язку в ньому.
Складнопідрядним називається таке
речення, в якому одна частина речення
(підрядна) підпорядковується другій
(головній) і з...
Головною називається пояснювальна,
незалежна частина, підрядною – пояснююча,
залежна частина.
геть ідіть з дороги.
Головне...
Засоби зв’язку
у складнопідрядних
реченнях
Сполучники:
що, як, якщо, так що,
тому що, мов (немов),
хоч, для того щоб, бо,
...
що його голос тонув у власних
1 спол. 2
Солодові здавалося,
Сполучники підрядності приєднують
підрядне речення до головног...
що росте на свободі,
в дитинстві у мене.
який?
[ , ( що ), ].
Сполучникове слово приєднує підрядне
речення до головного і ...
Головні речення, до яких належать підрядні,
можуть мати вказівні слова.
Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік
нікого...
Вказівними словами бувають:
а) вказівні займенники цей, той, такий,
стільки;
б) вказівні прислівники так, настільки,
там, ...
Інтонація складнопідрядного речення має
певні особливості: у кінці першого речення
тон підвищується і робиться пауза, а на...
У більшості видів складнопідрядних
речень підрядна частина може займати
будь-яке місце щодо головної: стояти перед
головно...
Де рятуються, там не перемагають.
(Усн. нар. тв.)
де?
( де ) , [ ].
Ті, що в будинках розкішних живуть,
нам не поможуть в ...
Якщо підрядне речення стоїть на
початку складнопідрядного речення або в
кінці його, то воно відокремлюється від
головного ...
Якщо підрядна частина речення
приєднується до головної складеними
сполучниками типу через те що, для того
щоб, після того ...
Якщо підрядна частина з’єднується з
головною складеними сполучниками навіть
коли, перш ніж, в той час як, лише коли, кома
...
Тире для інтонаційного виділення
А що правду креше у вічі – то це така натура.
(О. Гончар)
( А що… ) – [ ].
Головна частин...
У багатокомпонентному складнопідрядному
реченні, коли підрядні частини мають спільну
головну і з’єднані одиничним сполучни...
Якщо підрядна частина починається
заперечною часткою не.
Варто зрозуміти не коли він писатиме реферат,
а який матеріал зіб...
Якщо підрядна частина складається лише
з одного слова
Пов’язуючи світлий виноград, сміється дівчина
не знати з чого.
(М. Р...
Види підрядних речень за значеннямВиди підрядних речень за значеннямВиди підрядних речень за значенням
означальні
• займен...
яка хоче бути господарем свого
життя і своєї долі, мусить триматись ближче до
природи.
яка?
[ , ( яка ), ].
Підрядними озн...
У головному реченні можуть бути вказівні
слова той, такий.
1
Той мур зламає,
2
хто знання має.
[ ], ( хто ).
Засоби зв’язку у складнопідрядних
реченнях з підрядними означальними
сполучні слова:
• займенники:
який, котрий,
чий;
• пр...
Підрядні означальні
власне означальні
(відносяться до
іменника і завжди
стоять після нього)
(1)
займенниково-
означальні
(...
якого?
1 2
Мисливці підійшли до лісу, який виднівся неподалік.
якого?
[ ], ( який ). – складнопідрядне
з підрядним означал...
хто Прометея має рух.
(В. Сосюра)
Підрядними з’ясувальними називаються
речення, які пояснюють те, про що говориться
в голо...
Засоби зв’язку у складнопідрядному
реченні з підрядними з’ясувальними
сполучники:
що, як, щоб,
ніби, мов
сполучні слова:
х...
Підрядні з’ясувальні найчастіше пояснюють
присудок у головному реченні, який може
бути виражений:
1) дієсловом неповної се...
що?
Добре, що ми молоді, родом з країни завзяття.
(М. Сингаївський)
що?
[ ], ( що ).
що?
Людині треба, щоб її робота залиш...
• мети
• причини
• умови
• допустовості
• наслідку
• місця
• часу
• ступеня і способу дії.
Підрядні обставинні
там кується краща доля.
де?
де?
( де ), [ ].
Підрядними місця називаються речення,
що вказують на місце дії в головному
ре...
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними місця
+ вказівні сполучні
слова слова
там, туди, де, куди,
скрізь ...
коли?
( коли ), [ ].
раптом
перед нею виріс Федір.
Підрядними часу називаються речення, що
вказують на час дії в головному...
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними часу
обставини сполучні слова та сполучники
тоді, коли, поки, доки...
Для зв’язку підрядних речень із головним
можуть слугувати словосполучення, до
складу яких входять сполучники
підрядності: ...
що не
можна було торкнутися рукою.
(О. Гончар)
якою мірою?
[ ], ( що ).
Підрядними ступеня і способу дії
називаються речен...
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними ступеня дії
слово із значенням сполучні слова:
якості + вказівні с...
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними способу дії
…дієслово сполучне слово:
+ вказівне слово: як, скільк...
Різновидом підрядних способу дії є
підрядні порівняльні:
Видно, хоч голки збирай.
(Народна творчість)
як?
[ ], ( хоч ).
щоб гаї були
веселі.
чому?
[ ], ( щоб ).
Складнопідрядними реченнями з
підрядними причини називаються такі
речення, в яких...
що поїзд сіпонув і
раптом пішов швидше.
(Ю. Смолич )
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними причини
сполу...
Складені сполучники через те що, тому що
та ін., розчленовуються. Їхні компоненти
стають наголошеними вказівними словами.
...
щоб розглянути отриману заяву.
з якою метою?
[ ], ( щоб ).
Складнопідрядними реченнями з
підрядними мети називаються такі
...
Структурна схема
складнопідрядного речення
з підрядними умовними
сполучники: вказівне
якщо, коли, слово
якби, як то
, .
сп...
для німців реальна загроза нависла зі сходу.
незважаючи на що?
( хоч ), [ ].
Складнопідрядним реченням з підряд-
ними допу...
сполучні слова: протиставні
скільки, як сполучники:
з підсилюючою а, але, зате,
часткою не , проте, однак
Структурна схема...
так що
непогода їм не загрожувала.
Туристи вже добре влаштувалися,
Підрядними наслідковими називаються
речення, в яких вка...
Підрядні наслідку пояснюють головне
речення в цілому і з’єднуються з ним
складним сполучником так що.
Вони завжди стоять п...
так що й з полу
не зведусь.
[ ], (так що ). – підрядне наслідкове.
що й з полу
не зведусь.
[ так ], ( що ). – підрядне спо...
Складнопідрядні речення з підрядними
поділяються на чотири різновиди:
 складнопідрядні з однорідною супідрядністю;
 скла...
!
Однорідна супідрядність
У складнопідрядному реченні з
однорідною супідрядністю два і більше
підрядних одного виду однако...
2
Схема однорідної супідрядності
3 4
– головне речення
– однорідні
супідрядні
речення
1
1 2
Люблю, коли зоря покрівлі золотить, коли
3
світанковий спів пташки кругом розносять,
4
коли од моря зір звільняється б...
Неоднорідна супідрядність
!
У складнопідрядному реченні з
неоднорідною супідрядністю два чи
більше підрядних по-різному за...
Схема неоднорідної супідрядності
2
1
3
– головне речення
– супідрядні неоднорідні
2
Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах,
1 3
мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах.
(М. Рильський)
1
2...
Послідовна підрядність
!
У складнопідрядному реченні з
послідовною підрядністю перше підрядне
залежить від головного,
друг...
Схема послідовної підрядності
3
– головне речення
– підрядне І ступеня
– підрядне ІІ ступеня
2
1
1 2
Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш,
3
що той день уродить.
3
– головне речення
– підрядне (причини)
І ступеня
– п...
Мішаний тип
У складнопідрядному реченні мішаного
типу поряд існують однорідна, неоднорідна
супідрядність, послідовна підря...
1 3
Зайві слова з’являються в мові тоді, коли те, про що ми
2 4
говоримо, ще не до кінця нами осмислено, коли предмет розм...
Порядок синтаксичного розбору
складнопідрядного речення
1. Вказати, що речення складне, сполучникове,
складнопідрядне, виз...
Зроби синтаксичний
розбір речення.
Треба було ще глибоко розуміти,
що мова тільки та невичерпано
багата й гарна, яка випле...
Перевір себе
Треба було ще глибоко розуміти,
що мова тільки та невичерпано
багата й гарна, яка виплекана
твоїм рідним наро...
1
2
3 4
5
Речення складне, сполучникове, складнопідрядне
мішаного типу.
1 частина – головна.
1-2-3 – послідовна підрядність, де 2 частина – підрядне
з'ясувальне (І ступеня), приєднується до голо...
ТЕМАТИЧНА
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
«СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»
Презентацію підготували:
Вчителі ЗОШ №7 м. Новогродівка
Учитель української мови та
літератури
Якименко Олена Володимирів...
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Складнопідрядне речення
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Складнопідрядне речення

107,957 views

Published on

Методичний посібник до теми "Складнопідрядне речення"

Published in: Education
 • Be the first to comment

Складнопідрядне речення

 1. 1. 9 клас
 2. 2.  Ознайомитись з поняттям про складнопідрядне речення, особливостями будови, основними видами його будови;  з’ясувати, що підрядна частина може з’єднуватися з головною за допомогою сполучників та сполучних слів;  домогтись засвоєння правил уживання розділових знаків у складнопідрядному реченні, їх інтонації.
 3. 3. 1. Складнопідрядне речення. Його будова й засоби зв’язку в ньому. 2. Розділові знаки у складнопідрядному реченні.а) ставимо тире б) не ставимо кому 3. Основні види а) підрядні означальніб) підрядні з'ясувальні в) складнопідрядні обставинні - місця - часу - ступеня і способу дії- причини - мети - допустовими - наслідковими 4. Складнопідрядне з кількома підрядними 5. Завдання 6. Тематична контрольна робота
 4. 4. Його будова й засоби зв’язку в ньому.
 5. 5. Складнопідрядним називається таке речення, в якому одна частина речення (підрядна) підпорядковується другій (головній) і з’єднується з нею сполучником підрядності або сполучниковим словом та інтонацією. який? Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках. Люблю народ, якого силу ніхто не зломить у віках. (П.Воронько)
 6. 6. Головною називається пояснювальна, незалежна частина, підрядною – пояснююча, залежна частина. геть ідіть з дороги. Головне речення – геть ідіть з дороги; підрядне – коли вам страшно. Підрядне речення пояснює головне і відповідає на питання коли? Коли вам страшно, коли? Коли вам страшно, геть ідіть з дороги. (Леся Українка)
 7. 7. Засоби зв’язку у складнопідрядних реченнях Сполучники: що, як, якщо, так що, тому що, мов (немов), хоч, для того щоб, бо, незважаючи на те що та ін. Сполучні слова: − відносні займенники (хто, що, який, чий, котрий); − прислівники (де, коли, звідки, як, куди)
 8. 8. що його голос тонув у власних 1 спол. 2 Солодові здавалося, Сполучники підрядності приєднують підрядне речення до головного, але членами речення не виступають. що? що? грудях. [ ] , ( що ). Солодові здавалося, що його голос тонув у власних грудях. (М. Руденко)
 9. 9. що росте на свободі, в дитинстві у мене. який? [ , ( що ), ]. Сполучникове слово приєднує підрядне речення до головного і водночас є членом підрядного речення. Його можна замінити повнозначним словом головного речення. 1 2 Тихий клене, Сполучне слово що можна замінити сполучниковими словами який, котрий, і вони будуть виконувати ту саму синтаксичну функцію. який? серце взяв ще Тихий клене, що росте на свободі, серце взяв ще в дитинстві у мене. (С. Будний)
 10. 10. Головні речення, до яких належать підрядні, можуть мати вказівні слова. Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. Вказівне слово є членом головного речення. той Тільки той ненависті не знає, хто цілий вік нікого не любив. (Леся Українка)
 11. 11. Вказівними словами бувають: а) вказівні займенники цей, той, такий, стільки; б) вказівні прислівники так, настільки, там, тут, туди, звідти, тоді, доти, тому; в) означальні займенники весь, всякий, кожний.
 12. 12. Інтонація складнопідрядного речення має певні особливості: у кінці першого речення тон підвищується і робиться пауза, а на другому тон знижується. Ми за мир у всьому світі, бо у нас одна мета.
 13. 13. У більшості видів складнопідрядних речень підрядна частина може займати будь-яке місце щодо головної: стояти перед головною, в середині її або після неї. 1 2 Там устеляли травами долівку, щоб добрий дух природи постеріг і відвернув усі лихі напасті. (В. Базилевський) з якою метою? [ ], ( щоб ).
 14. 14. Де рятуються, там не перемагають. (Усн. нар. тв.) де? ( де ) , [ ]. Ті, що в будинках розкішних живуть, нам не поможуть в недолі. (Г. Чупринка) які? [ , ( що ), ].
 15. 15. Якщо підрядне речення стоїть на початку складнопідрядного речення або в кінці його, то воно відокремлюється від головного комою; якщо підрядне речення стоїть в середині головного, воно відокремлюється комами з обох боків. Коли вітер дуже тривалий, зашумить дуб і шуміть довго й завзято. Перебудуйте речення! ( коли ), [ ]. [ ], ( коли ) . [ , ( коли ), ]. ?
 16. 16. Якщо підрядна частина речення приєднується до головної складеними сполучниками типу через те що, для того щоб, після того як, незважаючи на те що, так що, кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або всередині його, але тільки один раз. 2 І ось тепер, після того як над світом відгриміла 1 найбільша з воєн, мені дорога знову стелиться до Харкова, до моєї альма-матер. (О. Гончар) [ , ( після того як ), ].
 17. 17. Якщо підрядна частина з’єднується з головною складеними сполучниками навіть коли, перш ніж, в той час як, лише коли, кома ставиться перед усім складеним сполучником. 2 Здавши документи в штаб, Черниш, перш ніж іти в батальйон, з’явився, за офіцерським звичаєм, відрекомендуватись командирові полку. (О. Гончар) [ , ( перш ніж ), ].
 18. 18. Тире для інтонаційного виділення А що правду креше у вічі – то це така натура. (О. Гончар) ( А що… ) – [ ]. Головна частина стоїть після підрядної і виражає висновок, наслідок. Хто волю хоче вбить – загине. (Нар. тв.) ( Хто ) – [ ].
 19. 19. У багатокомпонентному складнопідрядному реченні, коли підрядні частини мають спільну головну і з’єднані одиничним сполучником сурядності. 1 2 Біда навчить, кому руку подати і від кого 3 прийняти чесний хліб. (Д. Павличко) [ ], ( кому… ) і ( від кого… ).
 20. 20. Якщо підрядна частина починається заперечною часткою не. Варто зрозуміти не коли він писатиме реферат, а який матеріал зібрав. [ ] ( не коли…, а який ). Якщо перед сполучником підрядності стоїть сполучник сурядності. З’ясуйте і чого він домагається. [ ] ( і чого… ).
 21. 21. Якщо підрядна частина складається лише з одного слова Пов’язуючи світлий виноград, сміється дівчина не знати з чого. (М. Рильський) [ ] ( з чого… ).
 22. 22. Види підрядних речень за значеннямВиди підрядних речень за значеннямВиди підрядних речень за значенням означальні • займенниково- означальні; • власне означальне з’ясувальні обставинні • місця; • часу; • ступеня і способу дій; • мети; • причині; • умови; • допустовості; • наслідку.
 23. 23. яка хоче бути господарем свого життя і своєї долі, мусить триматись ближче до природи. яка? [ , ( яка ), ]. Підрядними означальними називаються речення, що пояснюють іменник у головному реченні і відповідають на питання який? яка? яке? яка? Справжня людина, Справжня людина, яка хоче бути господарем свого життя і своєї долі, мусить триматись ближче до природи.
 24. 24. У головному реченні можуть бути вказівні слова той, такий. 1 Той мур зламає, 2 хто знання має. [ ], ( хто ).
 25. 25. Засоби зв’язку у складнопідрядних реченнях з підрядними означальними сполучні слова: • займенники: який, котрий, чий; • прислівники: де, куди, звідки, коли, як. сполучники: що щоб мов наче неначе
 26. 26. Підрядні означальні власне означальні (відносяться до іменника і завжди стоять після нього) (1) займенниково- означальні (відносяться до займенників той, все, всякий, кожний; може стояти перед означувальним словом) (2)
 27. 27. якого? 1 2 Мисливці підійшли до лісу, який виднівся неподалік. якого? [ ], ( який ). – складнопідрядне з підрядним означальним 2 1 Хто щастя взяв у лютій боротьбі, той може захистити його в бою. який? ( хто ), [ ] – складнопідрядне з підрядним
 28. 28. хто Прометея має рух. (В. Сосюра) Підрядними з’ясувальними називаються речення, які пояснюють те, про що говориться в головному реченні і відповідають здебільшого на питання непрямих відмінків. Ніколи в бурі не загине (хто?),
 29. 29. Засоби зв’язку у складнопідрядному реченні з підрядними з’ясувальними сполучники: що, як, щоб, ніби, мов сполучні слова: хто, який, чий, котрий, де вказівні слова: те
 30. 30. Підрядні з’ясувальні найчастіше пояснюють присудок у головному реченні, який може бути виражений: 1) дієсловом неповної семантики (потребує додаткового з’ясування): а) із значенням мовлення (сказати, записати, повідомити); б) із значенням мислення (думати, упевнитися); в) із значенням сприймання (бачити, помічати, чути); 2) предикативним прислівником (відомо, зрозуміло, ясно, добре, прекрасно); 3) модальним словом (треба, можна, можливо, жаль); 4) прикметником (радий, переконаний, певен); 5) іменником (думка, чутка, звістка, надія, повідомлення).
 31. 31. що? Добре, що ми молоді, родом з країни завзяття. (М. Сингаївський) що? [ ], ( що ). що? Людині треба, щоб її робота залишилася після неї самої жити. (Ю. Яновський) що? [ ], ( щоб ).
 32. 32. • мети • причини • умови • допустовості • наслідку • місця • часу • ступеня і способу дії. Підрядні обставинні
 33. 33. там кується краща доля. де? де? ( де ), [ ]. Підрядними місця називаються речення, що вказують на місце дії в головному реченні і відповідають на питання де? куди? Де у людства власна воля, Де у людства власна воля, там кується краща доля. (Нар. тв.)
 34. 34. Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними місця + вказівні сполучні слова слова там, туди, де, куди, скрізь , звідки . Де мало слів, там більше правди. де? ( де ), [ ].
 35. 35. коли? ( коли ), [ ]. раптом перед нею виріс Федір. Підрядними часу називаються речення, що вказують на час дії в головному реченні і відповідають на питання коли? відколи? як довго? з якого часу? до якого часу? Коли вона підбігла майже до самої води, Коли вона підбігла майже до самої води, раптом перед нею виріс Федір. (В. Винниченко)
 36. 36. Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними часу обставини сполучні слова та сполучники тоді, коли, поки, доки, ледве доти , скоро, як, тільки, як тільки .
 37. 37. Для зв’язку підрядних речень із головним можуть слугувати словосполучення, до складу яких входять сполучники підрядності: після того як, з того часу як, відтоді як, з того часу як, в той час коли. Найчастіше перша половина цих словосполучень включається в головне речення, а друга – в підрядне. В той час, коли велика гроза прогриміла над світом, земля пригорнулася до хлібороба. (І. Цюпа)
 38. 38. що не можна було торкнутися рукою. (О. Гончар) якою мірою? [ ], ( що ). Підрядними ступеня і способу дії називаються речення, що вказують на ступінь і спосіб дії головного речення і відповідають на питання якою мірою? наскільки? як? яким способом? Труби мінометів уже розпеклися так,
 39. 39. Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними ступеня дії слово із значенням сполучні слова: якості + вказівні скільки, настільки, як слова: так, такий, сполучники: що, щоб, настільки наче, неначе, немов, ніж, , чим, мов, ніби . Веселчині смуги були такі ясні, неначе горіли тихим полум’ям. (І. Нечуй-Левицький)
 40. 40. Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними способу дії …дієслово сполучне слово: + вказівне слово: як, скільки, настільки, так сполучники: що, щоб, наче, ніби, , нібито, ніж, чим . Буває так, що в лютому весною пахне сніг. (М. Нагнибіда)
 41. 41. Різновидом підрядних способу дії є підрядні порівняльні: Видно, хоч голки збирай. (Народна творчість) як? [ ], ( хоч ).
 42. 42. щоб гаї були веселі. чому? [ ], ( щоб ). Складнопідрядними реченнями з підрядними причини називаються такі речення, в яких підрядні вказують на причину, що викликає дію головної частини речення, і відповідають на питання чому? через що? з якої причини? чому? Ми гаї посадили (з якої причини?),
 43. 43. що поїзд сіпонув і раптом пішов швидше. (Ю. Смолич ) Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними причини сполучники: бо, через те що, тому що, завдяки тому що, , оскільки, у зв’язку з тим що . Я прокинувся через те,
 44. 44. Складені сполучники через те що, тому що та ін., розчленовуються. Їхні компоненти стають наголошеними вказівними словами. Кома ставиться перед сполучником що.
 45. 45. щоб розглянути отриману заяву. з якою метою? [ ], ( щоб ). Складнопідрядними реченнями з підрядними мети називаються такі речення, в яких підрядне речення вказує на мету того, про що говориться в головному, і відповідає на питання для чого? з якою метою? Була створена спеціальна комісія для того,
 46. 46. Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними умовними сполучники: вказівне якщо, коли, слово якби, як то , . сполучники: якщо, коли, якби, як , .
 47. 47. для німців реальна загроза нависла зі сходу. незважаючи на що? ( хоч ), [ ]. Складнопідрядним реченням з підряд- ними допустовими називаються такі речення, в яких підрядне вказує на дію, що відбуваються всупереч змісту головного речення, і відповідає на питання незважаючи на що? Хоч наші війська ще не оволоділи Житомиром,
 48. 48. сполучні слова: протиставні скільки, як сполучники: з підсилюючою а, але, зате, часткою не , проте, однак Структурна схема складнопідрядного речення з підрядними допустовими сполучники: хоч, хай, нехай, , незважаючи на те що . Як не мудруй, а правди ніде діти. ( як ), [ ].
 49. 49. так що непогода їм не загрожувала. Туристи вже добре влаштувалися, Підрядними наслідковими називаються речення, в яких вказується на наслідок дії головного речення і відповідають на питання внаслідок чого? [ ], ( так що ).
 50. 50. Підрядні наслідку пояснюють головне речення в цілому і з’єднуються з ним складним сполучником так що. Вони завжди стоять після головного речення. [ ], ( так що ).
 51. 51. так що й з полу не зведусь. [ ], (так що ). – підрядне наслідкове. що й з полу не зведусь. [ так ], ( що ). – підрядне способу дії. Відрізняй підрядні наслідку від підрядних способу дії. У В А Г А! Під час сівби я занедужала так, Під час сівби я занедужала,
 52. 52. Складнопідрядні речення з підрядними поділяються на чотири різновиди:  складнопідрядні з однорідною супідрядністю;  складнопідрядні з неоднорідною супідрядністю;  складнопідрядні з послідовною підрядністю;  складнопідрядні мішаного типу.
 53. 53. ! Однорідна супідрядність У складнопідрядному реченні з однорідною супідрядністю два і більше підрядних одного виду однаково залежать від того самого слова головного речення.
 54. 54. 2 Схема однорідної супідрядності 3 4 – головне речення – однорідні супідрядні речення 1
 55. 55. 1 2 Люблю, коли зоря покрівлі золотить, коли 3 світанковий спів пташки кругом розносять, 4 коли од моря зір звільняється блакить. (В. Сосюра) 1 2 3 4 – однорідна супідрядність (підрядні часу)
 56. 56. Неоднорідна супідрядність ! У складнопідрядному реченні з неоднорідною супідрядністю два чи більше підрядних по-різному залежать від головного речення (відповідають на різні питання, відносяться до різних слів головного речення).
 57. 57. Схема неоднорідної супідрядності 2 1 3 – головне речення – супідрядні неоднорідні
 58. 58. 2 Коли пісні мойого краю пливуть у рідних голосах, 1 3 мені здається, що збираю цілющі трави я в лугах. (М. Рильський) 1 2 3 супідрядне неоднорідне (підрядне часу) супідрядне неоднорідне (з'ясувальне)
 59. 59. Послідовна підрядність ! У складнопідрядному реченні з послідовною підрядністю перше підрядне залежить від головного, друге – від першого, третє – від другого. Ці підрядні називаються: підрядні першого ступеня, підрядні другого ступеня…
 60. 60. Схема послідовної підрядності 3 – головне речення – підрядне І ступеня – підрядне ІІ ступеня 2 1
 61. 61. 1 2 Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, 3 що той день уродить. 3 – головне речення – підрядне (причини) І ступеня – підрядне (з’ясувальне) ІІ ступеня 2 1 чому? що?
 62. 62. Мішаний тип У складнопідрядному реченні мішаного типу поряд існують однорідна, неоднорідна супідрядність, послідовна підрядність.
 63. 63. 1 3 Зайві слова з’являються в мові тоді, коли те, про що ми 2 4 говоримо, ще не до кінця нами осмислено, коли предмет розмови 5 знайомий нам мало, бо ми не маємо часу замислитись над тим, 6 що ми говоримо або пишемо. (А.Коваль) 1 2 3 4 5 6
 64. 64. Порядок синтаксичного розбору складнопідрядного речення 1. Вказати, що речення складне, сполучникове, складнопідрядне, визначити головне і підрядні речення. 2. За допомогою питань встановити особливості будови всього речення (чим з’єднані підрядні речення з головним, підрядне пояснює все головне речення чи тільки певне слово або сполучення слів у ньому). 3. Визначити вид складнопідрядного речення. 4. Пояснити розділові знаки. 5. Розібрати кожну частину як просте речення.
 65. 65. Зроби синтаксичний розбір речення. Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпано багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються. (П. Панч)
 66. 66. Перевір себе Треба було ще глибоко розуміти, що мова тільки та невичерпано багата й гарна, яка виплекана твоїм рідним народом, яка живиться із народних джерел, що ніколи не замулюються. (П. Панч)
 67. 67. 1 2 3 4 5 Речення складне, сполучникове, складнопідрядне мішаного типу.
 68. 68. 1 частина – головна. 1-2-3 – послідовна підрядність, де 2 частина – підрядне з'ясувальне (І ступеня), приєднується до головної (1) за допомогою інтонації і сполучника що, 3 частина – підрядне означальне (ІІ ступеня), приєднується до підрядного І ступеня за допомогою інтонації та сполучного слова яка. 1-2-4-5 - послідовна підрядність. 4 частина – підрядне означальне (ІІ ступеня), приєднується до підрядного І ступеня за допомогою інтонації та сполучного слова яка. 5 частина – підрядне означальне (ІІІ ступеня), приєднується до підрядного ІІ ступеня за допомогою інтонації та сполучного слова що. 2-3-4 – однорідна супідрядність. 3 та 4 речення – підрядні означальні, приєднуються до головного за допомогою інтонації та сполучного слова яка?
 69. 69. ТЕМАТИЧНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА «СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ»
 70. 70. Презентацію підготували: Вчителі ЗОШ №7 м. Новогродівка Учитель української мови та літератури Якименко Олена Володимирівна Учитель інформатики Полонська Алла Олександрівна

×