Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Soria Moria Årsplan 2011-2012"

2,433 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Soria Moria Årsplan 2011-2012"

 1. 1. Årsplan 2011 - 2012 en eventyrlig reise...
 2. 2. VISJON - «EN EVENTYRLIG REISE» nnledning Ettermiddagen 22. juli 2011 begynte jeg på forberedelsene til denne innledningen. En ettermiddag som for alltid vil sitte i meg, og som for alltid vil være til ettertanke. Det ble selvsagt ikke mer forberedelse denne ettermiddagen og heller ikke de nærmeste dagene. Det vil likevel være tydelig at jeg er preget av hendelsen denne ettermiddagen når jeg har skrevet denne innledningen. Vi som har små barn og unge i hjemmene våre har i årene ”Det eneste som er sikkert, er at alt forandrer seg. Foran- Barnehagen skal være et godt sted å være, fylt med fred, fri- framover et enormt ansvar for å sørge for at barn får gode dringstakten øker, den som vil være med, må sette opp het, trygghet, respekt, toleranse, samhørighet, fellesskap og og sunne oppvekstvillkår, basert på verdier som: Fred, frihet, farten. Det er dagens budskap. Det kan være nyttig å minne vennskap, glede, harmoni og kjærlighet. Langsom tid… trygghet, respekt, toleranse, samhørighet, glede, harmoni og om at våre grunnleggende behov aldri forandrer seg. Det er Det å bli tatt imot av noen som ser deg, bryr seg, hører, og kjærlighet. behovet for å bli sett og verdsatt. Det er behovet for å høre møter enn, gir en livsmot. Som eier og daglig leder i Soria Moria Barnehagene tar jeg til, for nærhet og omsorg, for litt kjærlighet. Det er det bare Barnehagen har et stort samfunnsansvar for å danne hele dette ansvaret på alvor, det er naturlig å reflektere over og langsomheten i mellommenneskelige relasjoner, som kan mennesker, og det blir opp til meg og mine ledere å stille bli enda tydeligere på verdiplattformen til barnehagene våre. gi. Skal vi mestre forandringene, må vi derfor gjenerobre krav til alle som arbeider med deres barn, vi må tørre å stille Det ligger i vårt samfunnsmandat som barnehage og jeg langsomheten, ettertanken og fellesskapet. Deri ligger den krav, veilede, og motivere slik at alle har et oppriktig ønske skal sørge for at vi i personalgruppen hele tiden løfter dette egentlige fornyelse” om å stadig bli et bedre medmennesker. opp i våre bevisste tanker. ( Guttorm Fløystad ) Vi er ikke barnas voktere, men deres samarbeids partnere og Viktige spørsmål vi må stille oss er: Jeg vil det skal være en tydelig retning og ledelse for hvor- veiledere. Hva er vi er en del av? dan vår holdning til barn skal være i Soria Moria. Om dette Vi skal sammen med dere foresatte gi barna deres livsglede, Hva står vi for? skal lykkes er min evne til å lede gjennom alle lederne våre røtter og vinger til å mestre morgendagens samfunn. Hvem er vi? avgjørende. Bare på den måten kan vi oppfostre og utdanne en genera- Hva ønsker vi å formidle? Det vil derfor være et kontinuerlig fokus på anerkjennende sjon med egenskaper som freds meglere til best for barn, alle Hva ønsker vi å lære bort? kommunikasjon. mennesker og samfunnet vi lever i og med. Hvilke energier sender vi ut? ”Hvor det stilles krav til at de voksne har et særskilt ansvar “En verden som er god å være i for barn, er en god verden Hva salgs omgivelser skaper vi? for å være støttende i relasjonene og være gode rollemo- for oss alle.” Og hva utøver vi i praksis? deller. Det krever at de voksne er aktive i samspillet med La oss sammen skape ringvirkninger av disse verdiene for De som kjenner meg godt vet at jeg har latt meg inspirere av barna, og er bevisst sin kommunikasjon, Det å møte barnet våre barn! Jeg ønsker oss alle lykke til med dette arbeidet, og blir inspirert av Guttorm Fløystad. Jeg hadde i juli måned på en respektfull måte, ta barnet på alvor ved å ta barnets samtidig som jeg ønsker alle ”nye og gamle” velkommen til en lang lunsj med ham hvor vi diskuterte og var innom perspektiv skal være en grunnleggende holdning hos perso- Soria Moria Barnehagene. mange temaer og det blir naturlig å hente frem tanker fra nalet.” virksomhetsplanen s.15 denne lunsjen: som barn og oppvekstvillkår, mellommen- Det er i relasjon med alle de ansatte som dere foreldre og Daglig leder/eier nesklig samspill, etikk og ledelse. Det slår meg igjen hvilke barna deres, hver dag møter som er avgjørende for hvordan Linda Øygarden ord som går igjen hos denne kloke professoren: Langsom dere opplever Soria Moria. tid…respekt, toleranse, kjærlighet, ettertanke og fellesskap. Atmosfæren i Soria Moria skal være genuin. Han sier det fremdeles så enkelt: Den skal være varm, tydelig, inkluderende og raus!
 3. 3. SORIa mORIa baRNEhaGER aSpERSONaLOVERSIkT I naturskjønne omgivelser ligger Soria Moria barnehage i Arendal lig- I Helsviga på Hisøya ligger Soria Moria Barnehagen på Longum ligger i rolige barnehagen på Eydehavn som har to ger i erverdige lokaler ved sjøkanten på barnehage Hisøy med sjøutsikt og stort omgivelser i skogkanten og gir mulig- bygninger. Bak Eydehavn skole ligger Rådhusbrygga. Barnehagen benytter seg uteområde. Barnehagen har egen brygge heter til friluftsliv. Flere faste turbaser ”hovedhuset” hvor de største barna av lekeplassen ytterst på Tyholmen for de ved sjøen og siden barnehagen ligger i i nærmiljøet gir muligheten til å bruke holder til. Barna drar ofte på turer minste, mens de større barna drar på tu- skogkanten er turer i naturen der et fast de ressurser naturen byr på. i skogen som ligger i barnehagens rer til sjø eller skog hver dag, eller bruker innslag. På Hisøy har vi kaniner og hønse- Barnehagen har opparbeidet hage, nærområde. Når Trolla er på tur kalles det nye uteområdet på Longum. Vi bruker gård, og vi har eget keramikk – og kaningård, hønsegård og geiter. Fysisk de Vetter. Tussene (0-2 års-gruppa) også nærområdet rundt barnehagen som snekkerverksted. aktivitet er et sentralt fagområde som holder til på Gartha i sitt eget hus som en ressurs i arbeidet vårt. Barnehagen har flettes inn i bruken av naturen. også ligger friluftsbase på Eydehavn og samarbeider Barnehagen er godkjent for 54 I barnehagens nærmiljø ligger en i landlige tett med alle barnehagene. Barn fordelt på ulike grupper barn; badestrand som barna benytter seg av og nydelige Vetter,Troll, Småtroll og Tusser. særlig vår og sommer. omgivelser Barnehagen er godkjent for 54 barn inne i sko- fordelt på ulike grupper; Åpningstid: 6.30 – 17.00 Barnehagen er godkjent for 53,5 plas- gen. Bar- Vetter,Troll, Småtroll og Tusser. Telefon: 370 15595 (tast 3) ser fordelt på ulike grupper; nehagen Telefon styrer: 952 83 505 Vetter,Troll, Småtroll og Tusser. vektlegger Barnehagen har egen buss med alle bruk av naturen og har også utvidet fasiliteter som brukes på tur til nydelige dyrehold i forhold til de andre barne- friluftsområder. Åpningstid: 6.30 – 17.00 hagene som ekstra ressurs i det peda- Telefon: 370 15595 (tast 5) gogiske arbeidet. På Eydehavn har vi Åpningstid: 6.30 – 17.00 Telefon styrer: 401 02 699 egen geitegård. Vi har også kaniner og Telefon: 370 15595 (tast 4) en egen hønsegård. På Gartha har vi Telefon styrer: 994 43 075 kaniner og høner. Barnehagen er godkjent for 61,5 barn fordelt på ulike grupper barn. Alle barnehagene har tilgang til buss og båt. Vi Åpningstid: 6.30 – 17.00 jobber og samarbeider på tvers av barnehagene, Telefon: 370 15595 (tast 2) slik får alle tilgang til de ulike ressursene hver Telefon styrer: 951 25 757 enkelt barnehage innehar.
 4. 4. pERSONaLOVERSIkT Eier og daglig leder Eier og koordinator Styrer Arendal Styrer Longum Styrer Eydehavn Styrer Hisøy Økonomisjef Linda D. Øygarden. Bjørn Inge Øygarden Elin G. Skjulestad Eli Ann Tønnesen Anne G. Halberg Connie Brådland Ingalill Andersen EYDEHAVN ARENDAL HISØY LONGUM Fagarbeuder Assistent Fagarbeider Assistent Fagarbeider Ped. leder Fagarbeider Ped. leder Ped.leder Ped. leder Assistent Assistent Assistent Gunnvor Anne Lise Ellen Bjørn Harald Idun Haram Heidi Siljedal Anne Vedal Rønnaug Eli Nilsen Lene Kristin Ann Lisbeth Elin Mortensen Elin Kristin Tønnesen Henriksen Solbergsengen Solbergsengen Olsen Heggelund Amundsen Bråten Pedersen Assistent/ Ped. leder Assistent Barnevernsped. Fagarbeider Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent Ped. leder/ Ped. leder Assistent Verneombud Tone Merete Ingrid Sell Bjørunn Ann Charlotte Hanne Høgeli Sabah Kamail Eirin Jensen Jarle Skyggedal Ingvild Tillitsvalgt Siri Yttervik Lise Heggland Eiri Stene Hjelmseth Arnesen Dagestad Pettersen Grethe Mortensen Assistent Assistent Assistent Assistent Assistent/sjåfør Fagarbeider/ Ped. leder Assistent/ Assistent Assistent Assistent/ Assistent Fagarbeider Marit Arnesen Trine Westvik Ingebjørg Linn Theresie David Andersen Verneombud Cathrine Rueness Verneombud Nina Kristine Verneombud Khalida Noori Kristen Grøsle Aanonsen Hansen Britt B. Jacobsen (permisjon) Nina Stene Møllerstuen Lynghaug Kristin Johnsen Skottkjerra Assistent Ped. leder Ped. leder Ped.leder Fagarbeider Ped. leder Ped. leder Fagarbeider Spesialpedagog Kontormedarb. Ped. leder Ped. leder Vernepleier Elisabeth Inga Lauvland Bente Cluver Bente Andersen Kristin Trondal Marte Bjelkemyr Rune Aslaksen Ingvild Nordheim Janne Kristin Bugge Lise Helen Karl Tore Kristine Trondal Johnsen (permisjon) Jensen Engebretsen Søyland Fagerbakke Rannekleiv Barnevernsped./ Ped. leder Assistent Ped.leder Fagarbeider Assistent Assistent Sykepleier Renholder ped.leder Mona R. Etterstøl Line Levinsen Marita Olsen Jeanette Helga Myhren Suphin Thaoya Camilla Arff Phen Phak Monica Nyhagen Andersen Lunde Dale Wilertram IKT-ansvarlig alle barnehagene Alexander Dagestad Ped.leder Siv Magdalena Lindtveit-Nese
 5. 5. Soria moria barnehage prosjektarbeid rosjekt I barnehagen har vi flere prosjekter gående. «Skog og opplever, uten at målet er tydelig og endelig. Dermed sjø» er det overordnede temaet vårt også i år. Temaet blir læreplanimplementering gjennom prosjektarbeid vil være utgangspunktet for prosjektarbeidet vårt, og ikke en lineær, men en sirkulær prosess.» (Thorsby Jan- vil mer eller mindre vise seg i alle de 7 fagområdene. sen, 2008 s.180). Dette er en måte å tenke på som vi I «kunst, kreativitet og kultur» vil vi fordype oss i es- også sier noe om i vår visjon; «Soria Moria, en even- tetiske uttrykk av Munch. I tillegg er det naturlig at tyrlig reise». Utfordringen for oss voksne er å øve oss «Grønt flagg» og «Miljøfyrtårn» flettes inn i temaet. på å være enda mer lyttende overfor barna. Hva er de Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å skape grobunn opptatt av når de får presentert maleriet «Den gule for nysgjerrighet, kreativitet og mestringsfølelse hos tømmerstokken» eller «Bølgen» av Munch? Kanskje vil barna. Det er naturlig å tenke seg at det er barnesy- vi oppdage at de er mer opptatt av hva bildet ikke viser, net om det «kompetente barnet» som ligger til grunn som for eksempel hvilke dyr som bor i skogen, eller for Rammeplanens ide om å jobbe på denne måten i under mosen. Hva finner vi under fjæresteinene? Vi barnehagen . Rammeplanen er også opptatt av barns skal være med og utforske sammen med barna, være medvirkning. Gjennom prosjektarbeid skal barnas egne nysgjerrige og samtidig drive prosjektet videre. meninger og løsninger bli tatt på alvor. Det vil føre til I Soria Moria ønsker vi å være aktive og lyttende voks- ansvarsfølelse og selvstendighet. ne. Vi vil være medforskere og medvandrere. Sammen I år ønsker vi å utvikle denne metoden å jobbe med med barna ønsker vi å være i en læreprosess. et tema på. Det betyr at vi legger noen føringer el- «Kunnskap er ikke noe som er, kunnskap er noe som ler impulser for hva barna skal møte av inntrykk. Vi blir til gjennom dialog i en kooperativ læringsprosess skal imidlertid ikke fastsette hva som vil komme ut mellom likeverdige deltakere. I en dialog der det er like som produkter eller hvor prosessen vil ta oss. Gjen- viktig å lytte som å snakke. Reggio Emilia-filosofien nom kommunikasjon lærer barna å stille spørsmål og blir ofte kalt «a pedagogy of listening», en lyttende undre seg. I prosjektarbeid kan barna gjennom sam- pedagogikk. Det fremheves at det å lytte til barna arbeid lære å stille spørsmål, og sammen utforske og er en forutsetning for å møte barna som medskapere finne svar. av kunnskap og kultur». (Kolle, Larsen og Ulla, 2010 s. «Barnehagepersonalet og barn reiser i et landskap, i et 124-125). miljø der de er sammen om faglige spørsmål om det de
 6. 6. DYRESTELLpERSONaLOVERSIkT Dyra våre Når vi konkret jobber med dyra våre kaller vi det dy- viklingen av sosial kompetanse og det er godt for vår restell. Dyra våre er en viktig pedagogisk ressurs i ar- psykiske velvære. Det å ha ansvar for dyra gir barna beidet vårt. Vi har blitt bedre på dyrehold for hvert år. mestringsfølelse, selvfølelse og ansvarsfølelse. Dyre- Dyrehold er et av de områdene vi evaluerer med jevne stellet er en aktivitet som alle barna kan være med på mellomrom og som har vært i stadig endring og utvik- i større eller mindre grad. Når barna får et personlig ling. Det å ha dyr i barnehagen krever at vi planlegger forhold til dyra opparbeider de seg også ansvarsfølelse godt slik at vi tar godt vare på dyra. for dem. Barnehagen på Eydehavn og Longum har utvidet dyre- hold, og de andre barnehagene reiser på besøk dit for Vi ser også at barna i samværet dyra får verdifulle ”her å kose med dyra der, lære å stelle dem og å ta vare på og nå” opplevelser og at det er en god innfallsvinkel i dem. Når vi baker, lager pannekaker eller ønsker oss det å bli kjent med andre. I arbeidet med dyra glemmer egg til frokosten kan barna løpe ut i hønsehuset for å man at man er lei seg eller sjenert – og mange nye se om hønene har lagt egg. Dette er en nær opplevelse barn har i oppstartsfasen hatt stor hjelp av dyra for av dyreverdenen og en konkret erfaring i å benytte seg å bli trygge i nye omgivelse på andre barn og andre av noen av de ressursene dyrene kan tilby oss. Sam- voksne. Innsikt og forståelse i store livsspørsmål som tidig er det viktig at barna får en forståelse av at vi hører livet til er også noe som er lettere å formidle til må bidra til at hønene har det godt for at de klarer barna når en har dyr. Dyra lever ikke evig, og det har å legge egg. Siden alle barnehagene har dyr i en el- hendt at et dyr har falt fra i løpet av barnehageåret. ler form opparbeider barna seg god kompetanse på å Barna får da på en veldig konkret måte en forståelse omgås dyr. av hva liv og død er, og kan lettere møte situasjoner tilknyttet dette senere i livet. I Dyrestellet ønsker vi å Kompetansen barna opparbeider seg i omgangen med gi barna rom for opplevelser, undring, ettertanke og dyra er verdifull. Barna får kunnskaper om natur, dyr gode samtaler. Derfor har vi ofte samlingsstunder ute og vekster og deres samspill i naturen. Det å øve seg mens dyra beveger seg fritt rundt oss. på å være større enn dyra, sette seg inn i hvordan de har det og hva de trenger, det å tolke deres kropps- språk og behandle dem på en god måte er bra for ut- http://soriamoria.barnehage.no
 7. 7. haGESTELLpERSONaLOVERSIkT Hagene våre Barna elsker å være med å ”jobbe” i hagene våre! Det fremmer mye glede og mestringsfølelse å være med å vedlikeholde bed og planter. De store flotte uteområ- dene våre på Hisøy, Eydehavn, Arendal og Longum kre- ver vedlikehold og stell. Vi ser derfor ofte store og små med rive og trillebåre i full gang med å jobbe slik at vi får det fint rundt oss. Barna lærer mye av å delta i ha- gestellet. De lærer forskjell på hva som er hage kontra friareal og de lærer seg navn på ulike planter, vekster, busker og trær. De deltar i sorteringsprosessen der vi komposterer og ser at avfallet fra hagen omformes til ny fin jord som vi kan bruke på nytt i hagen vår. Barna erfarer også hvor viktig det er å ta ansvar for hagen vi har opparbeidet, og at vi selv må bidra for å holde det pent rundt oss. For å være med må de også øve på å håndtere ulike redskaper og bruke forskjellige teknik- ker i håndteringen av disse. http://soriamoria.barnehage.no
 8. 8. EVaLUERINGER OG DOkUmENTaSJONpERSONaLOVERSIkT Evalueringer er et ledd i kvalitetssikringsproses- sen, og er satt i et system der alle hovedmålene våre blir evaluert i løpet av året. Ved hjelp av ulike delmål dokumenteres og evalueres driften og hverdagen. Både barn og voksne evaluerer. De voksne på sin måte ,og barna på sin. Felles for dem alle er at vi reflekterer over det vi har gjort, og sammen gis mulighet til å set- te oss nye mål om det er ønskelig. Slik videreutvikles til enhver tid barnehagen, og slik får vi oversikt over hva som gjør oss gode og hva som kan gjøres bedre eller annerledes. Når barna evaluerer selv får vi en unik sjanse til å se deres modell av verden. Hva de opplever og hvordan de tenker, og dette medvirker på hvordan de voksne planlegger aktivitetene videre fremover i tid. Dokumentasjon er en måte å vise alle rundt oss hvordan vi arbeider og hvordan vi tenker, og er et viktig ledd i samarbeidet mellom barnehage og hjem. Pedagogisk dokumentasjon, evalueringer, observa- sjoner satt i system, samtaler rundt enkeltbarn, den daglige praten og «Dagen i dag» er en del av vår doku- mentasjon. Alle barn får egen perm som følger deres liv og utvikling i barnehagen, og en egen bildemappe med hverdagsglimt følger denne. Utstillinger og Fa- cebook , også ment for allmenheten ,er blitt en del av vårt varemerke og vår dokumentasjon. Følg oss gjerne. For å få oversikt over planlagte evalueringer dette bar- nehageåret se s. 28 i virksomhetsplanen. http://soriamoria.barnehage.no
 9. 9. Årsplanens funksjon en eventyrlig reise.. Ku N St, K ul aNtall tu , ro m r St og SpråK og tEK og N, fo Sjo Kr rm iKa Ea uN tiv Et m it m Ko NN årSplaNENS fuNKSjoN fu gS am Årsplanen er personalets arbeidsredskap i Nærmiljø o tillegg til virksomhetsplanen gjennom hele året for det pedagogiske arbeidet i bar- nehagen. Planen skal også synliggjøre for foreldre, kommune og andre hva Soria Mo- ria barnehagene spesielt vektlegger i det pedagogiske arbeidet med barna. De store lin- ElSE og hElSE jene gjennom året presenteres i årsplanen og EvEg pp, b vil også kunne endres noe, alt etter barnegrup- Kro pas og personalgruppas behov. Planen skal gi rom for spontanitet og barns medvirkning. Lov om barnehager og Rammeplan for bar- nehager regulerer barnehagens virksomhet. Disse angir lover og forskrifter for innholdet i barnehagen. Innhold og arbeidsmåter bygges på et helhetlig læringssyn der omsorg, lek og læring er sentrale elementer. Rammeplanen angir 7 fagområder som barnehagen forplik- ter seg til å jobbe med i løpet av året. I skolen vil barna møte de samme fagområdene, men ofi da tilpasset barnas alder og modningsnivå. oS fil Slik sikres kontinuitet i barnas læringspro- og oN 1. I valgte estetiske omgivelser danner vi hele mennesker sess fra barnehage til skole. I Soria Moria igi K, rEl har vi 4 hovedmål som viser hva vi ønsker EtiK 2. arbeid med estetiske fag å ha spesielt fokus på i våre barnehager. (se 3. miljø, stell av dyr og hage illustrasjon) For hver måned vil dere se et blad fra hvert fagområde som viser hvordan 4. Utvikle et personlig forhold til/kunnskap om naturen vi jobber med de ulike områdene hver måned. aNErKjENNENDE KommuNiKaSjoN
 10. 10. August«EN EVENTYRLIG REISE» EtiKK, rEligioN og filoSofi Møtet mellom nye og gamle vetter, troll og tusser. Anerkjennende kommunikasjon. Ro og tid til undring og samtale KuNSt, Kultur og KrEativitEt Det første møtet med Munch. ”Med kniv og fantasi”. aNtall, rom og form Kunst og drama i eventyrskog og Vi veier og måler mens vi baker ved spennende hav. Vi sorterer bær og andre skatter Voksne i rolle. I Arendal kommer Vi leker med klosser og spill Espen Askeladd og på Eydehavn og Longum kommer Findus på besøk. Prosjektarbeid. Nærmiljø og SamfuNN ”En til den som fisken dro”-fisketur. Sanselig mais, bær og gulrotplukketur. Oppdagelsesturer i nærmiljøet. ”Dette er barnehagen vår”. Kropp, bEvEgElSE og hElSE Sprelske turer i skog og mark. Opp, ned, Natur, miljø og tEKNiKK rundt omkring - lek på barnehagens område. Høste naturens skatter, frukt, Ball og bevegelsesleker. Sansemotorisk lek. bær og grønnsaker. Oppleve naturen Allsidig kost med havets skatter. med alle sanser. Sortere, måle og veie søppel. Håndvask og personlig hygiene. Stelle og ta vare på dyr og hage. KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Den gode samtalen med barna. Billedbok/ lesestunder ute og inne. ”Dagen i dag” sammen med barna. Samlingsstund med kjente og kjære sanger, rim og regler.
 11. 11. aUGUST mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6 7UKe 31 8 9 10 11 12 13 14UKe 32 15 16 17 18 19 20 21UKe 33 22 23 24 25 26 27 28UKe 34 29 30 31 foreldremøte HisøyUKe 35UKe 36
 12. 12. September«EN EVENTYRLIG REISE» aNtall, rom og form Vi veier det vi høster av frukt, bær EvaluEriNgEr og grønt. Vi baker, måler og former. ”Kropp og helse i harmoni” Vi ser på de geometriske formene Barna evaluerer: på frukt og gjønt Høsttakkefesten Kropp, bEvEgElSE og hElSE Nærmiljø og SamfuNN Sprelske turer i skog og mark ”En til den som fisken dro”, fisketur. Ball-lek og rullende epler og pærer Allsidig kost med havets skatter Eventyrlige turer i skog og på bølgende hav Håndvask og personlig hygiene Presentere en gla’historie til eller fra avisa. KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Den gode samtalen med barna Lese/billedbokstund ute og inne ”Dagen i dag” sammen med barna Samlingsstunder med fokus på KuNSt, høsttakkefesten. Kultur og KrEativitEt Vi lager eple og potettrykk EtiKK, rEligioN Vi maler på brødposer og etiketter og filoSofi Vi skaper i og med naturen ”Med kniv og fantasi” Anerkjennende kommunikasjon Prosjektarbeid Tid og rom for undring og samtale høSttaKKEfESt barNEhagENS traDiSjoN Foreldre er invitert til å komme og se våre utstillinger, og smake på Soria Morias ”Høsttakkemeny”. Vi selger produkter vi har laget av Natur, miljø og tEKNiKK råvarer høstet i skog, hav og hage. Vi steller og viser omsorg for dyr og hage Barnehagen er pyntet med naturens Vi høster skatter som bær, skatter. ”Soria Morias Høstmedly” frukt og grønnsaker fremføres av barnehagekoret. Vi sorterer og veier søppel
 13. 13. SEpTEmbER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 foreldremøte arendalUKe 35 5 6 7 8 9 10 11 foreldremøte foreldremøte longum eydehavnUKe 36 12 13 14 15 16 17 18 felles saU-møte HisøyUKe 37 19 20 21 22 23 24 25 foreldresamtaler hele ukenUKe 38 26 27 28 29 30 foreldresamtaler Høsttakkefest Høsttakkefest hele uken Hisøy og eydehavn longum og arendalUKe 39
 14. 14. Oktober«EN EVENTYRLIG REISE» EtiKK, rEligioN og filoSofi ”Alle barn har rett til” - barnerettighetene EvaluEriNgEr Ro til undring og samtale Barnas rettigheter Kropp, bEvEgElSE og hElSE Opp, ned rundt omkring lek på barne- hagens område. Ball- og bevegelsesleker Allsidig kost med havets skatter Sprelske turer i skog og mark KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Den gode samtalen med barna Eventyrstund under epletrærne, eller under furukrona i skogen KuNSt, Samlingsstunder med sanger, rim og regler Kultur og KrEativitEt ”Dagen i dag” sammen med barna Lage fredsduer Male stort fellesbilde inspirert av Hundertwasser. Hundertwasser i skog: ”Med kniv og fantasi” Natur, miljø og tEKNiKK Prosjektarbeid Oppleve eventyrlig fargespill i naturen. Stelle og ta vare på dyr og hage Nærmiljø og SamfuNN Sanke høstløv. Sortere søppel Bli kjent med de ulike kulturene i de ulike barnehagene Lytte til Joik og samisk sagn Gå på tur i nærmiljøet Barnekonvensjonen vi marKErEr fN-DagEN Dagen markeres ved å smake på mat fra andre land, lytte til musikk og synge aNtall, rom og form sanger fra ulike land. Hvor mange barn er vi i barnehagen? Enkelte velger å ha stand med effekter Hvor mange voksne er vi i barnehagen? fra andre land og kulturer. Utforske bilder av Munch Vi pynter barnehagen med fredsduer. Leke med klosser og spill
 15. 15. OkTObER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2UKe 39 3 4 5 6 7 8 9UKe 40 10 11 12 13 14 15 16 PlanleggingsdagUKe 41 17 18 19 20 21 22 23UKe 42 24/31 25 26 27 28 29 30 felles temakveldUKe 43/44 hUSk: levere ferielapp jul/påske. Frist 1. desember.
 16. 16. pERSONaLOVERSIkT http://soriamoria.barnehage.no
 17. 17. JULE- OG pÅSkEFERIEpERSONaLOVERSIkT 11/12 Vi gleder oss med barna over at jula nærmer seg - og ber dere sette kryss på de ferieønskene dere har for dette året, og levere inn dette arket innen 1. desember: ønsker fri i jula ønsker fri i påska ønsker fri både jul og påske For nærmere informasjon om ferier og ferieavvikling - se virksomhetsplan og vedtekter. Barnets navn: God Jul - hjemme eller i barnehagen Hilsen Linda http://soriamoria.barnehage.no
 18. 18. November«EN EVENTYRLIG REISE» KuNSt, Kultur og KrEativitEt Vi pynter barnehagen til stemningsfull lyktefest. Hundertwasser kunst i aNtall, EvaluEriNgEr eventyrskog. ”Med kniv og fantasi” rom og form Omtanke og Vi lager magiske lykter til lyktefesten Vi baker sol, måne og Anerkjennende Prosjektarbeid stjernekaker. Lek med kommunikasjon klosser og spill Kropp, bEvEgElSE og hElSE Nærmiljø og SamfuNN Sprelske turer i skog og mark Tur til Aust-Agder Kulturhistoriske senter: Opp, ned, rundt omkring lek på barnehagens område Tema: ”Prinsessen som ingen kunne Bevegelsesleker og bevegelse til musikk målbinde, ”Jeg fant, jeg fant” oppdagelsestur Håndvask og personlig hygiene i nærmiljøet. Presentere en gla’historie Allsidig kost med havets skatter til eller fra avisa Natur, miljø og tEKNiKK Dyrestell og omsorg for småfuglene Sanke naturens skatter til juleverksted KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Oppleve naturen med alle sanser Fortellingen om St. Martin Sortere søppel Den gode samtalen med barna Stemningsfulle samlingsstunder med lyktesanger ”Dagen i dag” sammen med barna lyKtEfEStEN barNEhagENS traDiSjoNEr En stemningsfull feiring for barn, foreldre og ansatte i barnehagen. I skumringstimen går EtiKK, rEligioN barna syngende i tog, med sine magiske, og filoSofi selvlagde lykter. Vi møter St. Martin og eselet Å være ”hjelpsom og omtenksom” hans og der serveres sol, Ro til undring og samtale måne, stjerne kaker. Anerkjennende kommunikasjon
 19. 19. NOVEmbER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6UKe 44 7 8 9 10 11 12 13UKe 45 14 15 16 17 18 19 20UKe 46 21 22 23 24 25 26 27 lyktefest lyktefest Hisøy og eydehavn arendal og longumUKe 47 28 29 30UKe 48
 20. 20. Desember«EN EVENTYRLIG REISE» KuNSt, Kultur og KrEativitEt EvaluEriNgEr Fargen er eventyrlig rød. Materialet er fra naturen. Ull, kongler, røtter m.m. aNtall, Barna evaluerer: ”Med kniv og fantasi” rom og form Gleden av å gi Vi baker og veier Dyrestell, samspill Prosjektarbeid ”Full/halvfull/tom” og nærkontakt med dyr Mål og vekt Kropp, Nærmiljø og SamfuNN bEvEgElSE og hElSE Besøke fjøs/gård i nærområdet Vi skaper julestemning i barnehagen Skolegruppa drar til Gurebo Gård Vi lager norsk tradisjonsmat m/sledekjøring. Kirkebesøk Hvordan kler vi oss når det er kaldt og vått? Akebakken/gymsalen KommuNiKaSjoN, Natur, miljø og tEKNiKK SpråK og tEKSt Vi finner julelitteratur på biblioteket Vi sanker naturmateriale fra skogen Juleevangeliet dramatiseres Dyrene våre. Småfuglene trenger mat Hva er snø laget av? Barna dokumenterer med digitalkamera EtiKK, rEligioN og filoSofi Samlingsstunder. Vi møter fjøsnissen og Nissen lucia og NiSSEfESt Juleevangeliet, julesanger. Felles sanghefte Adventskalender. Gleden av å gi barNEhagENS traDiSjoNEr Lucia og nissefest for barna Barna og personalet koser seg sammen
 21. 21. DESEmbER mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4UKe 48 5 6 7 8 9 10 11UKe 49 12 13 14 15 16 17 18UKe 50 19 20 21 22 23 24 25 Planleggingsdag Julaften 1. juledag Barnehagen stengtUKe 51 26 27 28 29 30 31 2. juledag nyttårsaften Barnehagen stengtUKe 52
 22. 22. J«EN EVENTYRLIG REISE» anuar EtiKK, rEligioN og filoSofi EtiKK, rEligioNog sagn Myter, eventyr og filoSofi aNtall, Myter, eventyr og sagn - tema sjø og skog (Munch) rom og form Geometriske former i is Kropp, bEvEgElSE og hElSE Nærmiljø og SamfuNN Trollmat. Biblioteket. Biblioteket. Ut på tur, Dramatisering av Soria Moria Slott fantasireiser i skog og mark Trolldans, Dovregubbens hall i nærmiljøet. Soria Morias eventyrlige vinterleker Trolla i akebakken Trolla i akebakken EvaluEriNgEr Grønt flagg KommuNiKaSjoN, Barna evaluerer: Natur, miljø og tEKNiKK SpråK og tEKSt Fritt emne Litteratur: ”Soria Moria Slott” Dyrene våre. Småfuglene i skogen. Dyrene våre. Kildesortering Trollviser og regler Med kniv og fantasi på tur Kildesortering Språkgrupper språkgrupper lager vimed knivskapninger På tur trollete og fantasi lager vi trollete skapninger KuNSt, KuNSt, KulturKultur og KrEativitEt og KrEativitEt Kittelsens skildringer i Soria Moria Slott Kittelsens skildringer i Soria Moria Slott Barna er Barna erlager trollete trollete med og med og lager og tussete kostymer. og tussete kostymer. Musikk: Grieg ”Dovregubbens Hall” Musikk: Grieg ”Dovregubbens Hall” TrollviserTrollviser Prosjektarbeid
 23. 23. JaNUaR mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 nyttårsdagUKe 52 2 3 4 5 6 7 8UKe 01 9 10 11 12 13 14 15UKe 02 16 17 18 19 20 21 22UKe 03 23/30 24/31 25 26 27 28 29UKe 04/05
 24. 24. Februar«EN EVENTYRLIG REISE» aNtall, rom og form Jakten på den mest eventyrlige istappen. EtiKK, rEligioN EvaluEriNgEr EtiKK, rEligioN og filoSofi Vi måler og sorterer Faste turdager og filoSofi Myter, eventyr og sagn etter størrelse. Vi Myter, eventyr filosoferer undrer oss og og sagn Barna evaluerer: Turene våre sammen med barna. Kropp, Kropp, Nærmiljø og SamfuNN bEvEgElSE og hElSE bEvEgElSE og hElSE Vi besøker biblioteket ViVi dansertil ”Dovregubbens Hall” danser til ”Dovregubbens Hall” Trollmat på bål. Soria Morias eventyrlige vinterleker Skidag Trollmat på bål. KommuNiKaSjoN, Natur, miljø og tEKNiKK Natur, miljø og tEKNiKK SpråK og tEKSt Dyrene våre. Småfuglene, fryser de? Dyrene våre. Småfuglene, fryser de? Litteratur ”Soria Moria Slott”Dyrene i iskogen. Mystiske spor i snøen Dyrene skogen. Mystiske spor i snøen Trollviser og regler Hvem har vært her? Hvem har vært her? KuNSt,KuNSt, Kultur Kultur og KrEativitEt og KrEativitEt fESt Barna dramatiserer eventyret klareSoria Moria slott Kostymene er snart om for den store dagen. Kittelsens illustrasjoner er impulsen vår barNEhagENS Kostymene er snart klare for den store dagen. Vi lytter til ”Dovregubbens Hall” Kittelsens illustrasjoner er til musikk vår Vi maler impulsen traDiSjoNEr Vi lytter til ”Dovregubbens Hall” Vi maler til musikk Barna og personalet har Prosjektarbeid fest på slottet
 25. 25. FEbRUaR mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5UKe 05 6 7 8 9 10 11 12UKe 06 13 14 15 16 17 18 19 fastelavnUKe 07 20 21 22 23 24 25 26 fest på slottetUKe 08 27 28 29UKe 09
 26. 26. pERSONaLOVERSIkT http://soriamoria.barnehage.no
 27. 27. pERSONaLOVERSIkT http://soriamoria.barnehage.no
 28. 28. Mars «EN EVENTYRLIG REISE» aNtall, rom og form Kildesortering: EtiKK, rEligioN hvor mange kilo plast kaster vi og filoSofi EvaluEriNgEr denne måneden? Påskefortellinger og budskap Hvor mye strøm bruker vi? Naturens magiske oppvåkning Utvikle kunnskap om naturen Undring over tema Barna evaluerer: ”sjø og skog” (Munch) Fritt emne Kropp, Nærmiljø og SamfuNN bEvEgElSE og hElSE Kildesortering. Vi dramatiserer barnas fortellinger Tur til Heftingdalen Bevegelse til musikk med 5-åringene KommuNiKaSjoN, Natur, miljø og tEKNiKK SpråK og tEKStDyra våre. Vi samler plast som vi finner på tur. Barna lager sine egne fortellinger Fuglene lager evengtyrstemning i skogen Den gode samtalen Vi vil vite hvem noen av dem er Språkgrupper KuNSt, Kultur og KrEativitEt Fagen er gul og materialet er hentet fra naturen. Vi tover og maler på egg fra hønene. barNEhagENS traDiSjoNEr Med ”Kniv og fantasi” drar vi ut i skogen Vi skaper tid og rom for hvert barn Vi synger og dramatiserer Prosjektarbeid under påskeaktivitetene. Alle barna får med seg hjem en dekorasjon
 29. 29. maRS mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4UKe 09 5 6 7 8 9 10 11 foreldremøte foreldremøte felles arendal Hisøy planleggingsdagUKe 10 12 13 14 15 16 17 18 foreldremøte foreldremøte eydehavn longumUKe 11 19 20 21 22 23 24 25 felles saU-møte arendalUKe 12 26 27 28 29 30 31UKe 13
 30. 30. April«EN EVENTYRLIG REISE» EtiKK, rEligioN og filoSofi Filosofi og undring over tema ”sjø og skog” (Munch) aNtall, rom og form Undring over nytt liv Forskning på geometriske EvaluEriNgEr former i naturen Natur og miljøkunst Kims lek Barna evaluerer: Hva er nytt liv? Kropp, bEvEgElSE og hElSE Nærmiljø og SamfuNN Kroppen min: Gårdsbesøk. Kanskje får vi Ansvar for egen kropp. Vi søker ro være med på lamming? og hvile mellom aktivitetene Vi er alle forskjellige Aktuell litteratur KommuNiKaSjoN, Natur, miljø og tEKNiKK SpråK og tEKSt Dyrestell, hagestell. Søppelsortering/ eksperimenter. Hvem bor under steiner Den magiske samlingsstunden Rim, rytme og regler og løv i skogen? Hvem gjemmer seg Kims lek mellom tang og tare? Terrarium KuNSt, Kultur og KrEativitEt Kunst i natur (Munch) Maling og sprell Med ”Kniv og fantasi” Prosjektarbeid
 31. 31. apRIL mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 PalmesøndagUKe 13 2 3 4 5 6 7 8 skjærtorsdag langfredag 1. påskedagUKe 14 9 10 11 12 13 14 15 2. påskedagUKe 15 16 17 18 19 20 21 22UKe 16 23/30 24 25 26 27 28 29UKe 17/18
 32. 32. Mai«EN EVENTYRLIG REISE» EtiKK, rEligioN og filoSofi KuNSt, Hva er omtanke? Ro og trygghet gir Kultur og KrEativitEt rom for innlevelse med vennene våre. Kniv og fantasi. Soria Morias Vi undrer oss sammen med barna over sanghefte med 17.mai-sanger EvaluEriNgEr Tema ” i skog og sjø” (Munch). alle de fine insektene som vi har Barna evaluerer: Vi lager våre egne instrumenter. rundt oss i barnehagen IKT, språk, tekst og ”Soria Moria dagene” kommunikasjon Barnekulturdagen Prosjektarbeid Kropp, Nærmiljø og SamfuNN bEvEgElSE og hElSE Nærområdene med skog Sammen med barna baker vi Soria Moria brød og sjø utforskes. og lager eventyrlige retter av frukt og grønt. Delta/formidle de lokale Sjøen byr på hemmeligheter som ender 17. mai-tradisjonene. på matfatet. Personlig hygiene KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Rim og regler. Oppslagsverk på turer inspirerer Natur, miljø og tEKNiKK til at barna erobrer kunnskap sammen med Dyrestell. Barna gjør seg kjent meddigitalt kamera. Små ting i linsa blir store nysgjerrige voksne når pc-en gjør spennende ting. Kor: Vi øver oss til sommerfesten Barnas dokumentasjon Språkgrupper aNtall, rom og form Naturens former og materiell inspirerer til sortering og systematesering. Erfare og utforske ulike former og sette riktige matamatiske begreper på former og figurer. Tallrekka.
 33. 33. maI mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3 4 5 6UKe 18 offentlig høytidsdag 7 8 9 10 11 12 13 frigjøringsdagenUKe 19 1945 14 15 16 17 18 19 20 grunnlovsdagenUKe 20 Kr. himmelfartsdag 21 22 23 24 25 26 27UKe 21 gurebo gurebo gurebo gurebo 1. pinsedag Hisøy Hisøy arendal/longum arendal/longum 28 29 30 31 2. pinsedag gurebo gurebo eydehavn eydehavnUKe 22UKe 23
 34. 34. J«EN EVENTYRLIG REISE» uni aNtall, rom og form Vi ser på de geometriske formene i skogen og ved sjøen. Vi sammenligner EtiKK, rEligioN størrelser og leter etter like former. og filoSofi Omtanke, omtenksomhet... vi undrer oss KuNSt, Kropp, Kultur og KrEativitEt bEvEgElSE og hElSE Med kniv og fantasi trylles Sang og ringleiker. Vi danser oss inn i musikkinstrumenter frem fra sommervarmen. natur- og gjenbruksmaterialer Blir det bevegelse i vann også? Prosjektarbeid Frukt og grønt skapes om til himmelske retter Natur, miljø og tEKNiKK KommuNiKaSjoN,Nærmiljøet med skog og sjø har vi fortsatt SpråK og tEKSt stor glede av å utforske sammen. Utendørs nyter vi eventyr sammen.Kanskje har vi truffet på bittesmå trollske Vi skaper våre egne ”eventyrhuler”. skapninger vi ikke visste fantes? Rim og regler Har de navn tro? Nærmiljø og SamfuNN Vi går på turer i nærmiljøet vårt og plukker ulike barNEhagENS traDiSjoNEr blomster som vi sammen setter navn på. En tur til torget i byen for å se på frukt og grønt. Barnehagen er sommerpyntet. Det er tid for Barna får erfaringer og se sammenhengen sommerfesten med barn og foreldre. med høsting av naturens Vi griller og tar avskjed med 5-åringene. ressurser og matproduksjon Koret gir oss tussete opplevelser. Skolebarna reiser til Gurebo Gård på overnatting. VI BESØKER LONGUM
 35. 35. JUNI mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1 2 3UKe 22 4 5 6 7 8 9 10 Planleggingsdag sommeravslutning sommeravslutningUKe 23 Hisøy/eydehavn longum/arendal 11 12 13 14 15 16 17UKe 24 18 19 20 21 22 23 24UKe 25 25 26 27 28 29 30UKe 26
 36. 36. J«EN EVENTYRLIG REISE» uli KommuNiKaSjoN, SpråK og tEKSt Høytlesning og samtalegrupper, aNtall, rom og form musikk og eventyrstunder ute i Kjøkkentjeneste sommersola Kropp, Nærmiljø og SamfuNN bEvEgElSE og hElSE Turer ut av barnehagen Lek og stimulering av allsidige bevegelser Møte en annen Soria Moria Strukturerte sangleker, barnehage lek med ball og vann KuNSt, Kultur og KrEativitEt EtiKK, rEligioN og filoSofi Kunst i natur. Undring over nye venner. Gi barna varierte inntrykk ved hjelp av sang, musikk og drama Sommersprell Natur, miljø og tEKNiKK Mating kos og stell av dyrene våre på Longum! Hagestell
 37. 37. JULI mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag 1UKe 26 2 3 4 5 6 7 8UKe 27 9 10 11 12 13 14 15UKe 28 16 17 18 19 20 21 22UKe 29 23/30 24/31 25 26 27 28 29UKe 30/31
 38. 38. pERSONaLOVERSIkT http://soriamoria.barnehage.no
 39. 39. pERSONaLOVERSIkT http://soriamoria.barnehage.no
 40. 40. http://soriamoriabarnehage.nopERSONaLOVERSIkT Følg oss også på facebook: soriamoria barnehager soria moria Barnehage as Besøksadresse: Garta, 4810 Eydehavn Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Tlf: 37 01 55 95 Org.nr: 896 50 9942 soria moria Hisøy Barnehage as Besøksadresse: Sandvigveien 104, 4816 Kolbjørnsvik Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Tlf: 37 01 55 95 Org.nr: 988 82 8130 soria moria Barnehage arendal as Besøksadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Postadresse: Rådhusgata 6, 4836 Arendal Tlf: 37 01 55 95 Org.nr: 990 92 2659 soria moria Barnehage longum Besøksadresse: Longum Park, 4849 Arendal Postadresse: Rådhusgt. 6, 4836 Arendal Tlf: 37 01 55 95 Virks.nr: 995 06 3204 http://soriamoria.barnehage.no DIGITALTRYKK: WWW.PROFILSENTERET.NO

×