Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Evaluering utøve anerkjennende kommunikasjon

223 views

Published on

Evaluering

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Evaluering utøve anerkjennende kommunikasjon

  1. 1. UTØVE ANERKJENNENDEKOMMUNIKASJON Rammer: Denne evalueringenvil taforseghvordanvi i SoriaMoria arbeidermed‘anerkjennende kommunikasjon’. Vi harklare styringsverktøybåde nasjonaltoginterntsomskal følges.Disse inneholderpunktersomerrelevante fordenne evalueringen. Rammeplanen forbarnehagensinnholdogoppgaver: «Barnehagensompedagogiskvirksomhetharsinegenartogsine tradisjonersommåivaretas. Anerkjennelseavbarndommensegenverdi stårsentralti denne tradisjonen.Denhelhetlige og integrerte tilnærmingensomkarakterisererbarnehagensvirksomhet,ivaretasi formåletblantannet gjennombegrepene omsorg,lek,læringogdanning.» «Barndommenerenlivsfase medegenverdii likhetmedalle andre faseri mennesketslivsløp.Etav barndommenssærpregersamspill i lek,der initiativ,fantasi ogengasjementvil kunnefinnested. Barn skal få undre segog stille spørsmål,søke opplevelseroggjøre erfaringerpåegne læringsarenaer.Barnehagen skalgiromforbarnsulike perspektiverog opplevelsesverdener.» «De yngste barna formidlersine synspunktervedkroppsholdninger,mimikkogandre følelsesmessige uttrykk.Barns følelsesmessige uttrykkskal bli tattpåalvor.Barn må støttestil å undre segog stille spørsmål.De må oppmuntresaktivttil ågi uttrykkfor sine tankerogmeningerogmøte anerkjennelseforsine uttrykk.» VirksomhetsplanenforSoriaMoria barnehager: Barnehagensformålsparagraf (utdrag):«Vi vektlegger anerkjennendekommunikasjon,estetiskefag, miljø,stell avdyroghage,friluftslivog naturopplevelser.» I SoriaMorias vedtekterpunkt3.16 Pedagogiskplattformogbarnehagenssatsningsområde stårdet bl.a.:«Anerkjennendekommunikasjon ergrunnpilareni vårtpedagogiske arbeid.Aktive voksne med respektogkunnskapombarn, natur,dyr og miljø,servi påsom viktig.» (V.plans.15) Før vi går videre til barnehagehverdagensinnholdogarbeidsmåter,servi pådefinisjonerav anerkjennelse/anerkjennende kommunikasjonsomogsåstår beskreveti vårvirksomhetsplan.Vi støtteross til definisjonenfraSchibbysteori avanerkjennelse: «Anerkjennelse eretsentraltbegrepi dialektiskrelasjonsteori.Detbetegnerenlikeverdigrelasjon derman bestrebersegpåå forstå denandresperspektiv.Manbekrefterdenandresoppfatningav virkelighetensom gyldigoghar enåpenhetforde siderveddenandresforståelse somersærlig avvikende fraensegen.Anerkjennelseblirslikenholdningogetideal manstreberetterå oppnå,for slikå gi kraft og frihettil de andre.» (JensenogUlleberg,2011) På SoriaMoria Longum erdet 48 barn,fordeltpåfire grupperdeltinnetteralder,modenhetog
  2. 2. vennskap.Denne evalueringenviltautgangspunkti hele barnegruppen. Vi vil tafoross en barnehagehverdagi sinhelhet,ogse påhvordanpersonaletpåLongummøterbarna.Fyllervi kravene fravåre styringsverktøyomåha enanerkjennende tilnærming? Innhold og arbeidsmåter: Det første barnamøteri barnehagen ommorgenener«Hei Peter!».Envoksenbefinnersegi garderobenhvorbarnablirlevert. Barnai SoriaMoria har retttil å bli møttmedgodt humørog et hei ommorgenennårde kommeri barnehagen(V.plans.34). Å se detenkelte barnetoggi dem følelsenavå bli setterviktigfoross.Noengangerkan avskjedenmedmorellerfarvære vanskelig. Vi lar barnetfå bekreftelsepåsine følelser,ogmøterdempåen anerkjennende måte:«Jegforstårat deter tristnår pappa/mammareiser,mende måtte avgårde påjobb.De kommertilbake senere.» På kjøkkenetfårbarnaservertfrokosti rolige omgivelsermedtente lysogduftenavnybaktbrød.Her blirde settog hørt i trygge omgivelseravenvoksen. Innkjøringsperiodenfornye barn,særlig1-åringene,kanvære tøff fornoen.Derforharvi særlig fokuspå gode,trygge ogstabile relasjonermellomvoksne ogbarn,og voksne somevnerålese barnas intensjonerogbehov.Langsomtidogro er ennødvendighet.Dette ermedpåå skape en anerkjennendeholdningoverforbarna.Barnaer enkeltindividermedhversinpersonlighetsomhar sine behov,ogde trengerderforå bli møttderde eri både personlighetogutvikling.Deterheller ikke unaturligometbarn i startener mer tryggpå denene voksne pågruppa endenandre.Å ta hensyntil dette underbleieskift,veddelingi smågrupperosv.handleromå se barnas behovforå skape entrygg og findag forbarnet. Samtalermellombarn-voksnefinnermanmange avgjennomdagen,både verbaltognonverbalt.Ut ifrahva man kan se rundtbarnehagenerde voksne flinke til åvære påbarnasnivå,vedf.eks.sitte på huk.Her møtervi barnet på enheltannenmåte ennomman skulle ståttovenfraogsettnedpå barnet. Vi er lyttende oghørerhvabarnethar å si.For noentrengsdetetfang å sitte på,en ladestasjonførlekenkangåvidere.Andre harnoe de vil fortelle.Å bli møttmednysgjerrighetogen lyttende voksenharmye å si for om barnetfølersegsettellerikke. Ometbarn er lei seg,hjelpervi demtil å sette ord på sine følelserogfinne alternativertil hvade kangjøre videre.Dette gjørvi også når barnetmøterpå konflikter. I løpetaven barnehagedagkanbarnamøte på konfliktermellombarn-barnellerbarn-voksen. Dersomdetoppstårkonfliktermellombarn,ogdette ikke larsegløse utenenvoksen,ervi derfor barna. Vi lyttertil hvertbarnfor å få etbilde avsituasjonen,ogvedbehovhjelpervi demåsette ord på følelsene sine.Vi forsøker,sågodtvi kan,å veilede demutavkonflikten,påenmåte somgjørat hvertbarn følerseghørtog forstått.Barna trengerå oppleve atderes"side avsaken"blirlyttettil og tatt på alvor.På denne måtenopplevervi atkonfliktløsningen,somoftest,fungerereffektivt,og barnet/barnakangå videre i leken. Andre gangerkan detogså oppståkonfliktermellombarnogvoksne,eksempelvisi garderobenog klessituasjoner.Kanskje ønskerikke barnetåhapå seg f.eksstøvler,selvomdetplaskregnerpå utsiden..Hergjelderdetåmøte barnetpå en anerkjennende måte oggi barnetbekreftelse påsine følelser,"Jegskjønneratdugjerne vi ha på degjoggesko,mendetregneri dag,og da må vi ha på støvler.."Ogsåhertrengerbarnetå oppleve atdensfølelserbliranerkjentogtattpå alvor,og på denne måtenvil det,i mange tilfeller,gjøre detlettere åomstille barnetstankegang..
  3. 3. Hver fredaghar vi pedagog-møte.Vedjevne mellomromgårvi gjennomalle barna.Dvs.atvi snakker om alle barnablirsett.Har alle entrygg voksende henvendersegtil?Harbarnetnoenå leke med? Å være anerkjennende eretviktigmomentogsåi enautoritativværemåte.Enværemåte Soria Morias ansatte streberetter,ogsomer et grunnleggende prinsippi programmetVære sammen. Prinsippetgårutpå at "de voksne arbeideri endynamiskkombinasjon avvarmrelasjonsbyggingtil barnetog utøvingaven tydeligvoksenrollenårdetgjelderåsette kravog grenser."(Alle barnpå jordenhar densamme rett,s.7) Gjennomkorte ellerlengre samtalermedbarna,gjennomdeltakelsei lekeaktiviteter,turgåing, samlingerogulike fellesaktiviteterskapesrelasjonermedbarna,oggode relasjoner,sammenmed forutsigbarhetoggode rutineri barnehagehverdagendanneretgodtgrunnlagforgrensesetting. I arbeidetmedåvære anerkjennendeogå være gode rollemodelleroverforbarnaerdenautoritative væremåtensværtviktig,ognoe vi prøverå være bevisste påhverdag. SoriaMoria ser viktighetenmedpersonalutviklingogharsommål at alle skal kurses,opplæresog veiledesi «være sammenprosjektet» ogNLP(Nevro LingvistiskProgrammering).NLPeretverktøy hvor manser på hvordandetmenneskelige sinnfungerer.Manblirbevissthvordantankenevåre skaperbetydningforvåre følelserogikke minstvåre handlinger.Enav NLP’sforutsetningerer«vi er alle unike ogoppleververdenpåforskjellige måter».Dettehandlerjoomanerkjennende kommunikasjon,ogklarermanå se at alle harsinegenopplevelseavverdenleggerdetgrunnlagfor et godtmiljøinnadi personaletogbarnavi omgås. Forutsetninger: For å være anerkjennendeovenforbarnogvoksne liggerdetnoenforutsetningertil grunn.Noenvil si at tilstrekkeligmedvoksneerenforutsetningforåvære anerkjennende.Erdette riktig?Omdetå være anerkjennende seesåvære forstort å gjennomføre fordi maner fåvoksne månoen tankegangerendres.Dette skal,jf.virksomhetsplanen,ligge somengrunnpilari vårt pedagogiske arbeid.Detkan ikke velgesvekknoendager.Dine holdningerovenforbarnogvoksne skal være anerkjennende,slikatgode relasjonerfinner sted. • Tilstedeværendeoglyttendevoksne Det krevesavde voksne atde ertilstede,herognå,i møte medbarna.Å se detsombarnet opptasav, la barnetbli hørtog sett.Noengangerkreverdetå se hele barnegruppen,kanskje skal detplanlagte opplegget vikefornoe annetbarnegruppensomhelhettrengertidtil.Så langtdetlar seg gjøre leggermansomprofesjonellansattpersonlige ‘problemer’påutsiden av barnehageporten.Vedåvære tilstedeværende oglyttendeleggervi grunnlagforgode relasjonerogtrygge barn. • Langsomtid Barna må få tidtil å være segselv.Vi delerbarnegruppeni smågrupperslikat enkeltindividene blirsettoghørt i rolige omgivelser. • Være gode rollemodeller
  4. 4. Vi er forbilderforbarna.Altvi gjørblirlagt merke til i større ellermindre grad.Vedåvære gode anerkjennenderollemodellerlærervi barnahvordande skal være anerkjennendemot hverandre. Konklusjon: Vi oppleveratde voksne genereltsetterflinketil åutøve anerkjennende kommunikasjon.Vi erflinke til å se og lytte,gi barnabekreftelse påderesfølelser,ogvi ertilstede forbarna. Vi prøverå være flinke til ådele i mindre grupper,hvorvi i større grad har mulighettil fokusog tilstedeværelse forværtenkeltbarn.Hergisdetgode muligheterfordeltakelse i lekogaktivitet,og god relasjonsbygging,samttrygge barn. Å være anerkjennende kreveratvi er bevisste,ogdeterviktigat manstadigløfterdette i hverdagen. På denne måtensikrervi kvalitetenpåarbeidetvårtnårdet gjelderåutøve anerkjennende kommunikasjon. Silje HurvTreldal &Lise-HelénFagerbakke

×