Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Virtual team and access to knowledge

113 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Virtual team and access to knowledge

  1. 1. ARTIKEL ADGANG TIL VIDENDen danske virksomhedOticonA/S er kendt over det meste af verden, dels for sine produkter, herunder digitale høreapparater, som sælges i knap IOOlande, og dels for sin organisationsform. O ticonA/S er kendti ind- og udlandsom en foregangs- virksomhed, hvad angår organisationsform. For syv år siden indførte man det, der blev døbt "spaghettastuktur", i virksomheden: Indtil da havde medarbejderne —ligesom i de fleste andre virksomheder —siddet i traditionelle afdelinger. 1 1991 indførte man i stedet en gen- nemført projektorganisering, hvor medarbejdere, som arbejder på samme projekt, sidder sammen —uanset om de er ingeniører, specialister i hørelse, marketingfolk eller softwareudviklere. Når projektet, f.eks. udvikling af et nyt høreapparat, er færdigt, indgår med- arbejderne i nye projekter. Den menneskelige hjerne —Strukturen har vist sig meget effektiv, så sådan arbejder vi stadig, fortæller Alessandro Guida, Software Develop- ment Manager. —Som organisation ønsker vi at vir- ke som den menneskelige hjerne, dvs et organ, hvor alle dele er forbundet og hjælper hinanden. Oticon har indrettet hele virksomhe- dens liv efter den nye struktur. Blandt A Oticon bruger Microsoft NetMeeting på virksomhedens intranet og holder NetMeeting et par gange om dagen. andet fungerer Oticon så godt som papirløst —al ind- og udgående korrespondance opbevares digitalt, så alle har adgang til alle relevante data. Alle medarbejdere har trådløse telefoner,så de kan have deres telefon med sig overaltog der- med være tilgængelige i så stor udstrækning som muligt. Og Oticon bruger MicrosoftNet- Meeting til at sørge for, at viden deles på tværs af organisationen. NetMeetingtil internt og eksternt brug —I vores struktur er projekterne virksomhedens knudepunkter. Her sidder medarbeJdere med forskellige uddannelser samt funktioner og arbej- der sammen for at gøre det specifikke projekt så godt som muligt Dvs. inden for det enkelte pro- Jekt er samarbejdet tæt og kommunikationen effektiv, fortæller Alessandro Guida. —Men vi har også brug for at styrke kommu- nikationen mellem projekterne, f.eks. mellem vores 15 softwareudviklere, som er fordeltpå forskellige projekter i virksomheden. Til dette bruger vi Microsoft NetMeetings så vi kan skabe, hvad man med Internet-ternunologi kan kalde "virtual communities" for vores software- udviklere. Alle udviklere har NetMeetingog Webcam, så vi både kan se hinandens ansigter og pc-skærme. På denne måde kan vi tale sam- men og arbejde sammen, selv om sidder fysisk langt fra hinanden. Så et par gange om dagen, alt efter den enkelte udviklers behov. holder to eller flere udviklere NetMeeting. Vlgtlgt redskab til nye medarbejdere Oticons er præget af vækst og medarbejdertil- gang, bl.a.blandtsoftwareudviklerne. —I løbet af de sidste to år er antallet af udvik- lere fordoblet,så vi i dag er 15. Vi arbCJder meget bevidst med at gøre det letterefor nye medarbejdere at komme ind i virksomheden og i arbejdet ved at sætte hver nyankommen udvikler sammen med en erfaren, så den nye altid har en at spørge og få hjælp fra. I sådannc teams er NetMeeting et utroligt godt værktøj. for den nye kan let og hurtigt spørge om råd, ogden erfarne kan se problemet direkte på sin egen skærm via NetMeeting og f.eks. gå ind og rette i en stump kode. —Der er relativt mange, som bmger Webcam
  2. 2. og NetMeetingpå Internettet, men Oticon er —så vidtjeg ved den eneste virksomhed, der bruger disse redskaber på intranet, fortæller Alessandro Guida. Hvadhar software med høreapparater at gøre? Oticon udvikler, producerer og sælger digitale høreapparater —apparater, som både er små og og af høj kvalitet. —Vores høreapparaterer digitale, hvilket vil sige, at de opfanger lyde og behandler dem digitalt, inden lydene sendes videre til den person, der bærer det. Netop med den digitale lydbehandlingkan vi hjælpe mange flere mennesker med mange forskellige typer af høretab. Gammeldags høreappa- rater virker ved atforstærke alle lyde. Digitale høreapparater kan justeres til at forstærke de specifikke typer af lyde eller har brillebutikker med specialister i syn, har man i nogle lande høreappa- ratbutikker med specialister i hørelse. —Under alle omstændigheder er det vigtigt, at de mennsker, der rådgiver om og indstiller og sælger høreappara- ter har de bedste muligheder for at til- passe det enkelte høreapparattil den enkeltebruger.Og det er her vores software kommer ind i billedet- Alle frekvenser, som den hørehæmmede mangler. Vores digitale høreapparater arbejder med syv forskellige frekvenser, som kanjusteres hver for sig for at give den enkelte hørehæmmededen bedste hørelse, siger Alessandro Guida. Fleksibeltilpasning —I Danmark går hørehæmmede til lægen, i nog- le lande tager de på hospitalet, og i andre lande igen håndteres høretab, som vi gør det med synshandicap her i landet —hvor man i Danmark de forskellige muligheder for indstil- ling af apparatet til den specifikke bru- ger håndteres via software. Software er så at sige høreapparatetsgænseflade, hvad angår justering. De mennesker,der indstiller høre- apparaterrundt omkringi verden, er specialister i hørelse, Nckei soft- ware. Derfor er det vigtigt, at vores software både kan justere høreap- paratermeget fleksibelt,og at den er let at forstå og anvende. Derfor er vores software Windows-baseret og kørerpå pc'er. —VI anvender i øvrigt også Net- Meeting, når vi uddanner og træner hørespecialister i forskellige dele af verden. idet vores lokale hotline support i Italien arbejder med NetMeeting som supportværktøj Via sðjñvarè'iådvîit - ne hos både se hinanden, tale sammen ogfå akut hjælp tilf.eks. at rene iprogramkode. Oticon indgår i WilliamDemant Holdingkoncernen. der er en danskejet virksomhed med ca. 1.700 med- arbejdere, I Omsæt- ni*n 11997 kr. hwepprater sæe— I IOO oær, liger uden Som virksomhed ønsker vi atfungere som den menneskelige hjerne —alle dele erforbundet og arbejdersammen, siger Alessandro Guida. over for kunder i hele landet —et koncept, der også bliver bR1gtmel- lem vores centrale hotline support i Danmark og søsterselskaberne i forskellige lande. —Og fordi vi er softudviklere med steœ og kreative hjerner, så bruger vi også NetMeeting til man- ge sjove projekter, som ikke nod- vendigvis har noget med høreappa- rater at gøre, slutter Alessandro Guida med et glimt i øjet. for Danmark. Oticon er verdens fwende af løsningertil menn—ker, ønsker at be&e. dette Ðe&rskab er organisationen, der er eksperimenterende, kreativ til at ny. og bedre Grundlageter et menneskesyn, at alle er partnere I arb*t mod et mål.

×