Závěrečný úkol KPI

278 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
278
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. 1) Argumentace výběru tématu:Po uvážení jsem si vybrala téma Daňová soustava České republiky, neboť toto téma považujiza nutné dobře znát vzhledem k oboru mého studia. Studuji obor Hospodářská politikaa mezinárodní vztahy, takže se s daněmi setkávám takřka denně a myslím, že není na škodusi udělat ucelené shrnutí o naší daňové soustavě. Název tématu byl potom nasnadě. 2) Název: Daňová soustava České republikyAnotace:Předmětem textu „Daňová soustava České republiky“ je rozbor daňové soustavy, která jev současné podobě v České republice platná od 1. 1. 2003. První část práce se věnujeteoretickým aspektům daní, vysvětlení jejich významu. Druhá část práce rozlišuje daně dleaktuálního platného členění a třetí část poté popisuje jednotlivé typy daní. V závěru nechybízmínka o nutnosti nalezení rovnováhy mezi efektivností a spravedlností daní.Klíčová slova:Daň, přímá daň, nepřímá daň, DPFO, DPPO, DPH, spotřební daňDaňová soustava je soustavou daní České republiky. Ve svých hlavních rysech se příliš nelišíod daňových soustav většiny vyspělých zemí, především těch evropských. Abych ji všakmohla správně popsat, je třeba nejprve definovat samotnou daň. Daň je zákonem určenávynutitelná, nenávratná a povinná platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelováa neekvivalentní, pod čímž si můžeme představit jednostrannou povinnost platit daňbez nároku plátce na plnění ze strany státu. Daň je placena pravidelně v určitých intervalech(čtvrtletně či ročně) nebo při vzniku určitých okolností (například dědění nebo darování).Daňová soustava České republiky, tak jak ji známe dnes, je platná již od 1. 1. 2003.Je upravena několika zákony, například zákonem o soustavě daní a poplatků, zákonemo správě daní a poplatků či zákony o jednotlivých daní. Do roku 2007 neprošla žádnýmivýraznějšími změnami, avšak v roce 2007 si již začala vynucovat určité reformní kroky.Jak tedy současná daňová soustava České republiky vypadá?Členění daní
  2. 2. V České republice funguje několikero členění daní. V první řadě daně členíme na příméa nepřímé. Do přímých daní řadíme daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnickýchosob a daně majetkové. Tyto daně jsou tedy vázány na konkrétní fyzickou nebo právnickouosobu a zdaňují její příjmy anebo majetek. Oproti tomu daně nepřímé jsou vázányna jednotlivé druhy výrobků nebo služeb. Patří sem univerzální daň – tj. daň z přidanéhodnoty (dále DPH), selektivní daň – tj. spotřební daň a rovněž s nedlouhou historií takéekologická daň. Jednotlivé typy daní rozebereme níže.Daň z příjmů fyzických osobDaň z příjmů fyzických osob (DPFO) je stanovena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle tohoto zákona jsou poplatníky DPFO všechny fyzickéosoby, které mají bydliště na území České republiky nebo se zde obvykle zdržují. Zákonvymezuje, které příjmy fyzické osoby jsou předmětem DPFO a naopak které příjmy mohoubýt od této daně osvobozeny. V současnosti je sazba daně z příjmů fyzických osob 15 %,ale již od 1. 1. 2013 bude tato sazba zvýšena na 19 %.Daň z příjmů právnických osobDaň z příjmů právnických osob (DPPO) je druhou ze základních příjmových daní. Opět jestanovena zákonem o daních z příjmů, který vymezuje příjmy, jež se musí zdanit touto daní.Právnické osoby zde vystupují jako subjekty založené za účelem podnikání, ale jedná se i jiné
  3. 3. subjekty jako například různé nadace či občanská sdružení. V současnosti je sazba daněz příjmů právnických osob 19 % a měla by na této výši setrvat i po plánované reformě.Daně majetkovéDaně majetkové jsou posledním typem přímých daní. Tyto daně se dále člení na daňz nemovitosti, daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitosti a jsou upravenyjednotlivými zákony. Daní z nemovitosti jsou zatíženy pozemky a stavby. Sazby této daněupravuje zákon. Sazby dědické a darovací daně se pohybují od 0,5 do 40 % a jejich výše jestanovena v závislosti na vztahu mezi zůstavitelem/dárcem a nabyvatelem (dědicem neboobdarovaným). Dědictví mezi dětmi a rodiči dani nepodléhají. Dále se do této skupinydá zařadit také silniční daň placená za vozidla a jejich přívěsy nebo návěsy, pokud jsoupoužívány k podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Ačkoliv jsou majetkové daněv českém právu nejstaršími daněmi, jedná se pouze o daně doplňkové, neboť jejich výnosypro stát jsou velmi malé.Daň z přidané hodnotyDaň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Je upravenazákonem o dani z přidané hodnoty a říká se jí také univerzální daň, neboť je placena všemipři nákupu většiny zboží a služeb. U této daně je uplatňována základní sazba DPH současněve výši 20 % anebo na vybrané zboží a služby může být uplatněna snížená sazba DPH,aktuálně ve výši 14 %. I zde ovšem čekáme reformu, která by za účelem harmonizace danís EU měla přinést sjednocení těchto sazeb na stálou výši 17,5 %. DPH ovšem nepřináší jennejdůležitější příjem státního rozpočtu, ale také v daňové oblasti patří mezi nejsložitější.Proto je možné očekávat i jiné konečné rozložení sazeb.Spotřební daňMezi nepřímé daně dále řadíme spotřební daň, kterou stát zavádí za účelem regulace cenvybraných komodit na trhu. Spotřební daň je upravena zákonem o spotřebních daních.Účelem zde není pouze zvýšit příjmy státního rozpočtu, ale tato daň je odváděna takéza účelem snížení prodeje určitého škodlivého zboží jako je například alkohol nebo tabák.Předmětem této daně jsou vyrobené či dovezené výrobky, rozlišujeme daň z uhlovodíkovýchpaliv a maziv, daň z lihu, daň z piva, daň z vína a daň z tabákových výrobků. Sazby spotřebnídaně jsou opět rozličné v závislosti na zdaňovaném předmětu.
  4. 4. Ekologická daňJako poslední v kategorii nepřímých daní a zároveň jako nejmladší daň vůbec můžeme uvéstekologickou daň. Jedná se o daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv, která bylazavedena 1. 1. 2008, a to kvůli dodržení podmínek členství České republiky v Evropské unii.Ekologickou daň upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve kterémjsou opět uvedeny jednotlivé sazby této daně s ohledem na přesný typ předmětu daně.Daňová soustava země je velmi významná, neboť daňové příjmy tvoří největší část státníhorozpočtu, a proto je jejich správné nastavení velmi důležité. Zároveň však nejde jen o docíleníco největší efektivnosti daňového systému, ale také je neméně důležitá spravedlnost daňovésoustavy. S vyvážením těchto dvou faktorů měla doposud Česká republika problémy.Za poslední desetiletí se naše vláda snaží plynule posílit význam nepřímých daní na úkor danípřímých právě s cílem zjednodušení a tedy zefektivnění daňové soustavy. Ovšem zůstáváotázkou, do jaké míry je to spravedlivé.
  5. 5. Seznam použité literatury:ŠULCOVÁ-SEIDLOVÁ, Marta a Josef BŘEZINA. Daňová soustava. Vyd. 1. Praha: Českázemědělská univerzita, 2002, 103 s. ISBN 8021309199. - vzhledem k neměnnosti daňové soustavy aktuální zdroj, přehledný, čtivý, přesné informace, z věrohodného zdrojeDaňový portál pro všechny. Druhy daní [online]. 2010 [cit. 2012-12-11]. Dostupné z:http://www.berne.cz/druhy-dani/ - tento portál přehledně shrnuje informace, pravidelně je aktualizuje, jsou snadno dostupné, osvědčenéOficiální portál pro podnikání a export. Daně, účetnictví [online]. Praha, 1997- [cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.businessinfo.cz/cs/dane.html - viz předchozí + hodnotím ho jako ještě důvěryhodnějšíDaňový poradce Běhounek. Daňová reforma 2014 – jedno inkasní místo [online]. Praha, 2012[cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://www.behounek.eu/news/jedno-inkasni-misto/ - aktuální informace od odborníka z oblasti, jednoduše, přehledně

×