Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Коммуникационный аудит своими руками

622 views

Published on

Что общего у коммуникационного аудита и пинг-понга?
Что общего между брендом и репутацией?
Как узнать, как улучшить коммуникацию?
А также ответы на другие вопросы.

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Коммуникационный аудит своими руками

 1. 1. лек е е ко, т , л к т я?
 2. 2. лек е е ко, у ло о е е • ко у к о о ко лт е од ; • олее 50 ко у к о ледо ; • Ко ул т т, уко од тел отдел л т к ледо KEY Communications • О о е кл е т : – ед т тел т о к е ел у (ко у к о е т те ); – (ко у к о т те ); – о ол т о ел ко т к е ( ледо е о п т ко у к о т те ); – USAID (ко у к о т те дл к о е т о о лу ); – И т тут д ке ( ол ) (ко у к о т те ); – О P Bank, , ет е т д . ко у к о л т к ); – е ледо тел к п оект (« л е « о о о » п е де т к е о 2010 од », 2009); – И (« л т по т т те к о до од », 2006); – е ледо тел к п оект (« к " ел ко у ко до ": л », ). оч т те т к е ое л - те те Школ екл те оло 
 3. 3. лек е е ко, о о е ят е… о е е у о
 4. 4. Ко у к я – п о е по т подде ке о од от о е е ду о е ее кл е уд то . PRо е о л ое лек е е ко,
 5. 5. лек е е ко,
 6. 6. е д - де т ч о т (Identity) – по о о е к у к л о т , ет о т у пот е теле , от ет оп о : е у д ет пот е тел ? - о (Image) – по е о т то о о к (mind share), от ет оп о : то дол у т о т пот е тел п де то о о к ? - че т о т (Integrity) – оот ет т е е ду о е е л к е т , о о до е к то о о ке. л п Котле о М кет е . лек е е ко,
 7. 7. е д е д ет е е е (4D- е д – о єд лек е е ко,
 8. 8. лек е е ко,
 9. 9. епут я – точк е о — то е те л кт , кото по ол ет ко п лу е уп л т о д пот е о т о те к олде о путе д е е о д е о дл о п ко ку е то . – точк е те к олде о — то теллекту л , о о л по еде е к от ет оп о : « е о у т л ко у к де т ко п те е пот е о т ?» епут — то к п т л лек е е ко,
 10. 10. Кто п ?  лек е е ко,
 11. 11. Ко у к о уд т л т к : «что ло п о ле у ту ?» Ко у к о уд т: - «что у е т о е ко п / п одукте / у лу е?» - «кто у е ет о е ко п / п одукте / у лу е?» - «к к по о о у л о ут у т о е ко п / п одукте / у лу е?» - И о ое д у ое! То е т : - Ко у к – то ед о т ко п ; - е д – то то, то от до е т те к олде ; - епут – то то, к к о п т е д те к олед . лек е е ко,
 12. 12. И о «Точк ко т кт » лек е е ко,
 13. 13. К к то от ет? 1. о уе поте у – п едполо е е, к к то-то л ет о деле. п е : « те к олде т о о е к е т е о е д » 2. Опе о л уе – т допол тел е оп о , кото е по ол т ко к ет о т поте у, от ет кото е по о ут по т подт е д л поте л ет. п е : « т л те к олде о т ко к е т е, к к « де о т »? 3. е уе – п о од ледо – о т от то о, то от у т , е по о п о е к поте . п е : « то у ед т , т л те к олде о к е т е д , п о о то » етод оп о ; етод оку - упп д . п е : « то у т , то т те к олде о е е де, по от , то о о л о е п о т т ед » етод ко те - л д . . 4. И те п ет уе д е – то от ет оп о : « то е о о т от ет ?» п е : % те к олде о о ут т од о к е т о; % - л д ; % - е о л от ет т ; % - о о о л де т о е . од – ело , те к олде е л де т до т то о о е , то е о о о о о п т е е е пол у е д . к о о , ео од о у л т оту отдел к те о те олде о . лек е е ко,
 14. 14. епут о п о л -10 10 30 50 70 90 110 а 1 48 44 51.5 32.5 3.5 а 2 55 270.5 28 33.5 2.5 а 3 56 28 34 19.5 10.5 а 4 79 71 47.5 10 -3 а 5 51.5 99 28.5 32 3.5 а 6 50 12 69.5 29.5 0 ая в Ф а вая в в а в я а а в а лек е е ко,
 15. 15. К к т л • оч у то ч о т – о , к о о о о т е о дол к , е л л о ко т о ете , ко ку е то по о о т , к е т о у лу , л по то кл е то к . • Ф о у то ч о т – д к о пок теле л к д о т к , кот о к к , ел к е т о у т о о к п т л кт о , у то о т о е к о . • е пект т – де о т по т о т те т уп ле ко , о о пол т к , л е т те ко у к по о о , де е еле о уд то по о о оде т е , е т к . • о о о т е л пе пект – п о е о л пе о о л ко д , епут упп , до туп о т е е о о , к е т о уп ле , по о о т п лек т уде т п о е о л от уд ко , от е те оло о лу , о е е е - те е оп о т . • о ч о т – е ул о т пол от о о от ет о т , о о отк то т п о о т т укту о т е о т , т епут к уко од т , от к пе то к , о л от ет т е о т . лек е е ко,
 16. 16. л о п т ле е о д Ц по ол ет к л о то о оп едел т к л оде т т у е т ко у к Ц , те о т Ко у к о е к п л о п едел т д ет к п . Дл п о еде уд т л от д кет. уд т п о од л путе о кет о е по де то по лект о о по те теле о о е е. Кол- о ко т кто : олее п е лект о е д е . О е од по е ул т т кет о я о е о едо ле о т поте л кл е то к о е о едо ле о т поте л п т е о к о е удо лет о е о т кл е то ок у ел е е кол е т п о о от пот. кл е то , по е е до е е кл е то о е удо лет о е о т п т е о ок С попул е у дл полу е о № - те ет от ле е по т л д . , № - дело е пе т е д я, № - дело е е оп ят я И то к полу е о о е де № – еко е д п т е о , ко ул т то , колле № – ко т кт о е от уд к О е к от ко д ок я Н олее т е еко е д лек е е ко,
 17. 17. ет п о т к е улято оте кл є т Кл є т е п яття ок е ед і е е ед і ок е те о п о о о т е ед і к к е ед і е о ку ок к к е ед і О ку те п о д е я 2 - окі до окі ідпо ід е д ідпо ід е д е о к е ед і е е ед і е ед і е ед і е ел от я о , д уко і у піл о-політ і, пе і лі о і д , І те ет , д уко і у піл о- політ і, пе і лі- о і д , пе і лі о і д , І те ет , д уко і у піл о- політ і, пе і лі о і т діло і д , І те ет лек е е ко,
 18. 18. О уд ?) лек е е ко,
 19. 19. О уд ?) лек е е ко, е е т : mail@olekskharchenko.com от уд че т о: kharchenko@keycommunications.ua Д у е т т : OleksKharchenko.com

×