Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Роль аналитики в коммуникациях

5,842 views

Published on

Успех бизнеса сейчас зависит от успеха коммуникаций. Но от чего же зависит успех коммуникаций? От хорошо проведенного анализа ситуации, на основе которого разрабатывается уже и стратегия, и креатив, и внедрения. Несколько советов и примеров, как провести анализ, чтобы он помог решить бизнес-задачи.

Published in: Marketing

Роль аналитики в коммуникациях

 1. 1. лек е л о епо т о ту е ко,
 2. 2. лек е О – е от. е о до л т ? е ко,
 3. 3. лек е кто е л те , от ел е ко, лку http://advertisingschool.com.ua/lectors/item/aleksej-harchenko-2 • • • • ко у к о о ко лт е 6 од ; олее 50 ко у к о ледо ; Ко ул т т, уко од тел отдел л т к ледо KEY Communications О о е кл е т : – ед т тел т о к е ел у (ко у к о е т те ); – (ко у к о т те ); – о ол т о ел ко т к е ( ледо е о п т ко у к о т те ); – USAID (ко у к о т те дл к о е т о о лу ); – И т тут д ке ол ко у к о т те ); – О P Bank, , ет е т д . ко у к о л т к ); – е ледо тел к п оект (« л е« о о о » п е де т к е о од », 9); – И (« л т по т т те к о до од », – е ледо тел к п оект (« к « ел ко у ко до »: л », ). );
 4. 4. лек е Что т кое ко у к ? е ко,
 5. 5. лек е Ко у к – то… С 11 п ел 2012 од , PR – « то п о е т те ко у к по т подде ке о от о е е ду о е ее кл е е ко од уд то те е к е ко у к .» олее под о о: PRо е о л ое – то «оп еделе о о е ед , т те е к е ко у к о еле дл е о л те е о о о ко пете о , о е ее деп т е то по о ед о ко у к о о п д .» « т е ко, е олее под о о: » л п о то «ко у к »?
 6. 6. лек е ет ео ко у к е ко, ?
 7. 7. лек е ко у Эт п к о о о п оект е ко,
 8. 8. лек е л 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ко у е ко, к тупле е, ел д ; А л ту ; ледо е п о ле п о ле ту о ко у к о е к о о Опе о е д ; Ко у к о е д ; еле е уд то еле е упп ; Кл е е оо е ед ; т те ко у к ко у к о т те ; Ко у к о т кт к ; О е к ект о т ; к т д ет. л ; о т ; т те олее под о е к ко у к о:
 9. 9. лек е по о о е од о ледо е ко,
 10. 10. лек е ле П о ле я ту поло е е – « … п ., е о о по о ее у , то е п от о е е.» е ко, л п о ле я от е . problema - д , д е л т. situatio – О о е к ко о-л о п от о е п о е е де тел о т о т пол т тео ет е кое л п кт е кое д е ое п од т к по ле пот е о т о е т о , кото ое по ол ло е т о к ее .: оло е к лек ко . Э клопед е к ло е т то .— Э. ед.- о т. Л. . К пе ко. од о . ед. . . ет о ко о. . Е л у ко п о к ет п о ле я ту я ко у к о по ут то п о ле о ет к е е – л о то тел о, л о ет к о ет к е т т у, ко ул т т . Е л к о ет к о ет я Кл е т – о к ет пот е о т еко т у о т п о ле у ту , то п едло т опт е у / ект о т е е е. е л ое ет
 11. 11. лек е е • е п о ле т е опе о ко п »; у о е у д ту – от е ет е ко, : оп о « то • оп о «к к е упп , уе те к олде о – от е ет д д л о л т до т е е еле ко п к к еу пот е о т / о д / о л о-п оло е к е ко о е к е о о е о т по еде »; • л – то оп еделе е ко ку е то , о од ко ку е т еле , д , кт о те по до т е д , о о е де т поте л, т к е е т Ко п то те е коо д т; • т / л уе ко у к о е д – от е ет оп о «к к е ко у к о е де т ео од о п едп т к ко оот о т е е е опе о д ?» л
 12. 12. лек е ко е дет е ? е ко,
 13. 13. лек е Ит к, л - - лу е о ее п одук лу е л кото - опе о д е : : е к о ет к – то по е / у лу т.д. о то тел о о е е – то о е к / те к олде о – дл кл ет: е ко, то о о ует к е - д , отк т п т т е те . те к олде о , Оп о е ед е т о е л те к олде о ; л у т е коло ок: те к олде – пот е о т / те е у е оп о – етод оде т ; о о ек т ко , о о одо о о от ет . олее под о о: Prioritizing Stakeholders for Public Relations Ко у у е е ? е : http://www.okbm.nnov.ru/reports/2011/ru/razdel-5-rezultativnost-v-kontekste- ustojchivogo-razvitiya/5-3-karta-stejkkholderov-zainteresovannykh-storon
 14. 14. лек е Ит к, - Ко ку е т - - - л – пок ет е ко, е : л е лок : оп еделе е л ко о е к кте т к от д у е л т от л ; о е к л ко ку е ; о е к ко ку е т по ; л о о о те о о ко ку е то ; о е к кл е кто о у пе ; о е к пе пект т от л . л ; пе у о е ед еет е е те кто о , кото е л т о п т е Ко п о о о поле, е о: ко у к Ко п – то у е ло дел о к ко ект то п о т; ее ко ку е то – то дел т ко ку е т , к к о оде т у т о о те к олде о о е о, поте л кл е т ; е о т о о о о поля от л те к олде о – к ко о е у е л де т, к ку е е о пот е л т д ; те де т я от л – к к то удет л т Ко п , к е у ео од о под ото т те к олде о д . олее под о о: Ко ку е т л от л кл е е кто у пе К тк ко пект лек по у е о д пл е " т те е к ко ку е т л »Ч т /Ч т От ле о т те е к л / т те е к е ед е т // .Я. ол д те . Ко пект лек . д- о , 99 о :
 15. 15. лек е Ит к, л - - ко у к о д е ко, е : : лу е о е я к о ет к – опо то ле е е л пот е о те ко п о о о поле декл о о о е: л ко п ее п одукто ; л у е т у ко у к у о о п т ко п ; л от ле о о о о о о пол д у кто о , кото е е о л т; л ко ку е т о о пол отк пл ко у к . лу е о тоятел о о е е я – то оп еделе е е е опе о д , т о т : - Оп еделе е пот е о те те к олд о ; - Оп еделе е л до т е е еле ко п - Оп пделе е е ко у к дл , пот е отк пл ко у к у ето ко ку е т ол ко ; у о т о о о пол . к ;
 16. 16. лек е Что е полу ет ? е ко,
 17. 17. лек е дол полу е ко, т т к е доку е т : лу е о е к ко ул т ту – : то п е доку е т, кото оде т од у о Ко п , п одукте у лу е , ке, ко ку е т , д у , кото по о ет опт л о е т д у ко ул т ту. лу е о то тел о о е то доку е т, кото о т л е т ко пол е кл ет: о еле д , пе е е п оект , п ет о е е л е т от. е д – те е кое д е: л ет т до о о , е л е т у у к о о о п оект , по т о ку д дл ее поло е е, теку у ту ,о о о д дл пол е етодоло о к , пол теле , т е о к от ет о т о е е, олее под о о: ел о о т — е л о т PR-ко оле PR- т у е т :
 18. 18. лек е т е е е! е ко,
 19. 19. лек е е тел О о е л е: – е к т у е т , кото е о пол у т л т к : ко SWOT - те “WOT пе е л пол о Э д о 96 оду де ко е е е -пол т к о ет: • • • • S (strengths) – л е то о , W (weakness) – л е то о , O (opportunities) – о о о т , T (threats)– у о . к то о то о ту е о оо о о олее под о о: SWOT- л По о л о т п о еде “WOT л п е т SWOT- л л п о од т о т у о “WOT- л е ко, е ут е кто о . у к о о Ке ето по п о ле л е л е
 20. 20. лек е е тел • PEST е о од кото е ок до туп то • к у • к п о И о е к о е ко, л т к : к – то пе е е кл е е кто о , т у е т е ое л е е о . С ед ко о дл Pй“T- л - С И, И те ет: о ед п тел т о, ко о к , о л о-де о е к ед , о-те е к п о е ,п од е кто ; о ед по т к , покуп тел , к о е , ко ку е т , к ед то , о . ео л кто о п то т т тол ко ет е у ло п ле , кото е ок т олее у е т е ое л е де тел о т о : • P (Political) – пол т е к е; • E (Economic) – ко о е к е; • S (Society) – о л е; • T (Technology) – те оло е к е. • д у е… олее под о о: PEST- л П е Pй“T- л
 21. 21. лек е е тел О о е л е: е к т у е т , кото е • SNW - то е ту т е то о ; N – е т л по етод к “NW- л о ее до ле олее под о о: л о т етод к SNWе SNWл е SWOT SNWл о пол у т л к ло ;W– л л , ело , о пект « уле о », е т л л ут е е ед кет е ко, л т к : ко у “- л по к о о по то о етод ко “WOTо , ко по е т . . л ,
 22. 22. лек е е тел • И т у е т л е к то о о е л л т к : о т : о • Ко те т- е ео о о о о пол – по то о о екте упо ; л - етод к е т е о-кол е т е о о л • л • о то доку е то ел ле л е е л от е т доку е т . О о е о т ко те то у ет доку е т о л о ко тек те. олее под о о: Ко те тл Ко те тл - оп е етод ку - - то т укту о- е от е к е леду т к е ко, кто л ледо т е о оде те де , о то т то , то тек то е к лу тел / т тел . е тек т , ко тек т е о о д , е о т е те п ет т теле / лу теле то у подо ое. е у е т ует ед о е д ку л . о о оп е т к е те т е о п о од , к пе л оо о о о о к тек т . олее под о о: ку л . е д . етод л тек т д ку
 23. 23. лек е Отл о! о то е тео … е ко,
 24. 24. лек е К к ет 1. • 2. е е л дет о опе е о т д … л е о п / ко у к о :  д ополя л д ко п лее, п о о у о то ко ку е то . • у о о ко п , е ед е те о е к л ко у к т, ед , по ко к , о л е ед • у о о от ле – дл оп еделе те де ко ку е то п еп 3. • е ко, / д . л : то е по о ет ко те тОп едел ед л од д – то о ут т : кл е оо е , пол е о т о о о о пол , кт о т ко ку е то кл е е оо е ,о о е ед у л т , то л о т упо о ое д у ое е
 25. 25. лек е К к 4. е т д е ко, : о ле то о о у к ту ко т у о о е е : • л то о пол т л у – оп едел о о е кто PESTл , е л то ео од о, л у л е ко у к о е д : о ект к , к, л е, е о т о т , т те уп ле ко . • о ле то о – о у т у о о е е т SWOT SNWл . о ее де т е – то к т те к олде о : • о о то о , оп едел е те е о е то о , оп едел у о е л е е е д по о ко у к 6. т к, п туп к пл у ко у к . 5. леду олее под о о: едел о т о тет PR- ду т
 26. 26. лек е е е ко,
 27. 27. Ка а
 28. 28. Ма а ш к е пок тел п о т к ., де то о т п тк по лекут у ле е ко ку е о т од ет п ут т е е до о еле уд то . п о о , т к е по е е ке. П од е е Е о,к к л о о о о поле, т к е у ло ет ко у к о о , дл по е е ко ку е т п е у е т , е д ео од о у л т у к о у о т л у , по т « о т о т » дл те т е ко о о о л еле уд то о у к л о т п одукто о о д . К о е то о, по ле е е Е ое д толк ут о о о . С ое е е е л ко у к о о п о по ол т о т к до т ко ку е т о о п е у е т . к ко о ле е ко ку е т о Е о-2012. Сто к о те т ко . т оо п о еде Ко п к о едо ле по т еле Ко п « п тк » о то т е дл о о е е ут ол о т еле уд то . ок у о е упо о о поле. о о поле кл еле уд то е . е о И пол о л Ко п к к е ду о л те т к . к е од о о « о о е Е одл п од т о ут ол о о» п тк о т . е л п одукто о д е Ко п Фо о подде о т . ео Ко п , к к е опе ко о е д , кото ет е тол ко ут ол е, о д у е е опе к е Оп еделе е кл П од е« , е е оо е дл к п тк », к к од о о до е до еле о уд то по т еле Ко п . .
 29. 29. Ма а ш . 2012 . , , 2012 . ІІ ), – а , ). а , Э И ш . ( , . , , 2012 . , а , , . .Ч ( , , . . I . , Ц . , а а. , .
 30. 30. Ма а ш о Пе е оо е ко п е е е о т о о о о пол о ке к к о те ко , т к до е е п едп т . т о к , от ут т е по еле уд то по о о дл е е т о о о о поле – е . л о т оо . к едо е е к к о то о еле уд то - е л оп т ко о е к о ,т л пе т е к п о о о по ку у л т, о о о о т е ко о е ко ту по ле о о . л е по ко ку е то ед поле. С те т л оо е , ото по ол т к е т о оо т Ст укту о о о о ело т о о о по т у дл Ц кл е к л еп е у е т о т по о о е к ,к к тут у то т е к те т е к еп е е т к поле д т о о о т дл о д ко п . С те от о е т о дл о о о е е о т е к о те еот п т те п од ео од о о о о о е. о п е д к , е. т , о л о д т о о о т к ,к к у то Отк то т ко у к т. . Пе о о Л по от о е к С И по т т те т к к е, к е т по т кте т к де тел о т к , де о т п о е о л о к пе т ке – по ол т т о о о у у от т о т от е т о о ол .
 31. 31. К
 32. 32. лек е К -а а е ко,
 33. 33. лек е К -а а е ко,
 34. 34. лек е К -а а е ко,
 35. 35. лек е те о уд е ко,
 36. 36. лек е о • По т : о оп о от уд е т kharchenko@keycommunications.ua • • о ле ко По оп о лек д у : mail@olekskharchenko.com Не уд те по ет т о OleksKharchenko.com е ко, ло ;-) :
 37. 37. лек е п о е ко,

×