Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Les sigles fan nosa?" Diari ARA

198 views

Published on

Per què els partits polítics amaguen les sigles davant les properes eleccions?

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Les sigles fan nosa?" Diari ARA

  1. 1. 16 política DIUMENGE, 8 DE FEBRER DEL 2015 ara les xarxes i al carrer, tal com es va constatar a la Marxa del Canvi que vaculminaralaPuertadelSol,ico- nadel15-M.Mentrequeelspartits tradicionals han interpretat que les sigles poden representar un obstacle més que un aliat per su- marvots–enuncontextgeneralde descrèdit de la vella política–, les formacions que trenquen amb el sistema vigent des de la Transició presumeixen de marca i aspiren a capitalitzar el tsunami transfor- mador que s’endevina en les en- questes. “Com a marca, Podem ha tancat el cercle: la seva imatge es- tà ben valorada i el plural que uti- litza remet a la construcció d’un projecte col·lectiu, més atraient que una marca estàtica de sigles”, raona Gutiérrez-Rubí. De convergents a socialistes, de Podem a Ciutadans, els nous enun- ciats dels partits amb una trajectò- riamésdilatadailesmarquesdelsde creació més recent remeten al plu- ral.“Sóndreceresvisuals.Elspartits estan lesionats i amagar la seva ex- pressiógràficaésunadecisióintel·li- gent. Les sigles tenen menys atrac- tiu, tot i que hi ha excepcions”, afir- maGutiérrez-Rubí.“Avuilessigles, tantlesinstitucionalitzades,comles que encara no ho són, penalitzen, sónradioactivesirepresentenl’últi- mafortificaciódelsaparellsilesma- quinàries dels partits”, comenta Aleix Cuberes, assessor de comuni- cació pública. Enlasevaiconografia,elspartits pretenen difondre voluntat trans- formadora,araqueeldebatdelare- generaciódemocràticasemblaina- jornable,ambconvocatòrieselecto- rals a l’horitzó. “Els nous perfils dels partits volen transmetre que han fet una mutació. ERC cada cop ésunpartitméspled’independents i CDC segur que reforçarà la seva estratègia d’utilitzar el terme con- vergents–afirmaCanaleta–.Lauti- lització del plural pretén fer comu- nitat, remetre al grup i transmetre queelpartitrepresentaelsinteres- sos d’un col·lectiu, que aspira a te- nir una vinculació diferent amb la política”. Construir la credibilitat Els partits han difuminat les mar- quesihanmodificateslògans,cons- cients que les sigles són una motxi- lla pesada. “Les sigles, però també elscolorscorporatiusoelseslògans, janorepresentenreputaciónipres- tigiitampocconstrueixenvalorsdi- ferencialsafegits”,reflexionaCube- res. En les conferències que van precedir la negociació del pacte del 27-S,lesmarquesdepartitvandes- aparèixer. El 2 de desembre, Oriol Junqueras va exposar el seu full de ruta al Palau de Congressos de Ca- talunya sense que a l’escenari que amplificava el seu discurs hi apare- guessin les sigles d’ERC. S’hi podia llegir el lema Crida a un nou país: la República catalana. Un missatge queinterpel·laelciutadàperinclou- re’l en la construcció d’un projecte col·lectiu. Cuberes pronostica que els nous temps “seran igualment exigents amb moviments emer- gents com Podem o Guanyem, o els que vindran després”. “Les regles deljocil’hegemoniapartidistaenla vidasocialnotornaranaserlesma- teixes”, sentencia.e QUAN LES MARQUES DESAPAREIXEN 01. Josep Rull, amb el lema Som convergents!, que ha substituït les sigles de CDC. ARA 02. Oriol Junqueras, a la conferència del 2 de desembre, sense presència de la marca ERC. PERE VIRGILI 03. La presentació d’Antonio Balmón com a alcaldable de Cornellà, sense referències al PSC. ARA 04. Al cartell de Manuel Reyes com a candidat de Castelldefels no hi apareix el PP. ARA Les sigles fan nosa (i el plural suma) Els partits difuminen les marques tradicionals i aposten per lemes que remeten al grup i no són un llast ESTRATÈGIA COMUNICATIVA El mateix dia que Josep Rull s’es- trenavacomacoordinadorgeneral de Convergència en un consell na- cional del partit –en substitució d’Oriol Pujol després de la seva re- núnciadefinitivaalcàrrecdesecre- tari general–, CDC presentava una nova imatge corporativa basada en el lema Som convergents!, acompa- nyat de la frase Per un país nou. Aquell6desetembredel2014s’ha- via convocat un consell nacional més nombrós del que és habitual: eraelprimerdesprésquel’expresi- dent Jordi Pujol provoqués un ter- ratrèmol polític confessant l’exis- tència d’una fortuna oculta a l’es- tranger. CDC encetava un procés de refundació encara vigent i havia decidit promoure un nou eslògan, enunesforçperrecuperarl’autoes- tima després del sisme provocat perlafamíliaPujol.Amagantlessi- gles,remetentalprojectecol·lectiu –l’úsdelpluralimperaaraenlemes icartelleria–,Convergènciaaspira- va a desmarcar-se d’un dels seus fundadors,precisamentl’anyqueel partit commemorava quatre dèca- des de vida. L’estratègia d’amagar la marca tradicional no és exclusiva de CDC. De fet, altres formacions de l’ano- menat establishment polític també handiluïtlessigleseneltrajectecap a un 2015 farcit de cites electorals. Éssignificatiuqueenlapresentació d’Antonio Balmón com a candidat socialistaal’alcaldiadeCornellàno hi hagués cap referència a la marca del PSC ni a la tribuna d’oradors ni al fons de l’escenari. L’única refe- rència al projecte de partit: el ver- mell com a color corporatiu. “Hi ha dos condicionants que influeixen a l’hora de decidir l’estratègia electo- ral, el vigor de la marca del partit i elpesquepuguitenirellideratgedel candidat,sobretotenuneseleccions municipals”, relata Antoni Gutiér- rez-Rubí, assessor de comunicació. “Quanrestalamarca,espotenciala persona”,argumentaPauCanaleta, consultor de comunicació política. A l’acte de Cornellà, el PSC va evi- denciar que ara obté més rèdits pu- blicitantelnomdel’alcalde(alfaris- tol s’hi llegia #Balmon2015). L’exemple socialista contrasta amblafortalesademarquesnoves, com la de Podem, molt present a BARCELONA JOAN SERRA Lectura Elsanalistes valorenlaidea deprojecte col·lectiu enlesnoves marques 01 Antoni Gutiérrez-Rubí ASSESSOR DE COMUNICACIÓ I CONSULTOR POLÍTIC “Sóndreceresvisuals.Elspartitsestan lesionatsiamagarlasevaexpressióvisualés unadecisióintel·ligent. Lessiglestenenmenys atractiu,totiquehihaexcepcions” Pau Canaleta CONSULTOR DE COMUNICACIÓ POLÍTICA “Elpluralpreténfercomunitat, remetrealgrupitransmetre queelpartitrepresenta elsinteressosd’uncol·lectiu” Aparcar la marca de sempre per projectar transformació Aleix Cuberes POLITÒLEG I ASSESSOR DE COMUNICACIÓ “Avuilessiglespenalitzen, sónradioactivesirepresenten l’últimafortificació delsaparellsdelspartits” 03 02 04

×