Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Els sense carnet renoven el paisatge del Parlament"

220 views

Published on

La Sara Gonzàlez, periodista de l'@ARApolítica ens va proposar amb en Jordi Muñoz, compartir la nostra mirada respecte dels candidats "independents" de cara al #27S.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

"Els sense carnet renoven el paisatge del Parlament"

  1. 1. 12 DIUMENGE, 16 D’AGOST DEL 2015 ara política Elssense carnetrenoven elpaisatgedel Parlament venir alcaldessa de Barcelona, o CarmeForcadelliMurielCasals, que de liderar l’ANC i Òmnium han fet el pas com a candidates a leseleccionsdel27-S.“Tambéels partits es mostren receptius cap a aquests perfils de candidats”, afegeix Muñoz. A més, el fet que siguin unes eleccions marcades per les con- fluènciesentreformacionstambé afavoreixqueelcapdellistasigui una persona sense carnet de par- tit que garanteixi el consens. En són un clar exemple Raül Rome- va,aJuntspelSí–capdellistaque fa de ciment entre CDC i ERC–, i l’activista Lluís Rabell, al capda- vant de Catalunya Sí que es Pot. El doble fracàs El protagonisme d’aquests can- didatsaliensalsaparellsdelspar- tits és, segons el consultor de co- municació política Aleix Cube- res, “la prova d’un doble fracàs del màrqueting polític”. Un dels problemes, explica, és que s’ha equiparat“vendreunarentadora amb un candidat electoral”, in- tentant canviar formes quan el que cal és un canvi de fons. “Sen- se canviar els ingredients i els components(ànimaivalors)dels candidats, no serem honestos amb les persones electores i ens tornarematrobarunslideratges amb molt poc recorregut que s’hauran desgastat fins i tot abans de començar”, alerta. Elsindependents,amés,apor- ten “autenticitat, exemplaritat, voluntat de superar la geografia ideològica dels partits, credibili- tat i reputació”. Segons Cuberes, però, l’inconvenient és que se- gueixen tenint al darrere “elits i aparells polítics desconnectats de la realitat social” i que encara naveguen amb un “GPS feudal”. “Fins a quin punt aquests candi- dats tindran autonomia?”, es pregunta.Lalegislaturadelasac- sejadasobiranistavindràmarca- da per una renovació sense pre- cedents al Parlament.e El 27-S estarà marcat pels candidats independents D e cantar L’estaca a ocupar un escó per defensar la indepen- dència. D’escriure Aixíéslavida,Carlo- ta a reivindicar el dret a decidir- ho tot. De redactar articles i lli- bres d’economia a encapçalar una llista per iniciar un procés constituent. D’obrir diligències des de la Fiscalia a abanderar el projecte confederalista demo- cristià. La configuració del prò- xim Parlament serà insòlita: a l’hemiciclehicoincidirandesdel cantant Lluís Llach i l’escriptora Gemma Lienas fins al periodista Antonio Baños i el fiscal Martín Rodríguez Sol. Mai abans havien concorregut tants candidats in- dependents i tan variats en unes eleccions. Per què aquest perfil està ara més cotitzat que mai? El politòleg Jordi Muñoz ex- plicaquetotparteixdeladescon- fiançadelsciutadansrespecteals polítics,arransobretotdel’esclat d’escàndolsdecorrupcióquehan esquitxat els principals partits, tant catalans com espanyols. De fet, segons l’últim baròmetre del CEO, el 81% dels enquestats es- tan d’acord que “els polítics no- més busquen el benefici propi” i, enunaescaladeconfiançaqueva del 0 al 10, els puntuen amb una nota mitjana de 2,96. El sistema es retroalimenta “Els partits en són conscients i intentenbuscartotelquenos’as- sembli a un polític”, assegura Muñoz.Estractad’unadinàmica queesretroalimenta.Ladescon- fiança en els polítics afavoreix que representants dels movi- ments socials se sentin motivats a fer el salt a la política per can- viar la manera de fer. Els casos mésclars:AdaColau,quehapas- satdeserlalíderdelaPlataforma d’AfectatsperlaHipotecaaesde- BARCELONA SARA GONZÁLEZ participatenlaDiadadelsúltims anysiel9-N.Ellssónelstrespri- mers noms d’una candidatura que,mésenllàdeMasiOriolJun- queras i membres dels seus res- pectius partits –a partir del nú- mero 8 de la llista es reparteixen els llocs en una proporció del 60%peraCDCi40%peraERC–, està farcida de noms reconeguts de la societat civil catalana: des de l’entrenador del Bayern, Jo- sep Guardiola, tancant la llista, fins al cantautor Lluís Llach, en- capçalant-la a Girona. A Tarragona, l’economista Germà Bel, i a Lleida, el director delsserveisterritorialsdeBenes- tar Social i Família, Josep Maria Forné.Mésenllàd’ells,altresca- res que sovintegen el panorama mediàticcatalà:desdel’escriptor JaumeCabréfinsalpresidentde Súmate, Eduardo Reyes, que va denúmero6.Elssocialistessobi- ranistestambétenenllocsdesta- cats a la candidatura.e Una candidatura transversal per la independència Que la llista estigués encapçala- da per representants de la socie- tat civil aliens als aparells dels partits va ser el desllorigador perquèCDCiERCsuperessinles diferènciesiacordessinanarple- gatsalacandidaturadeJuntspel Sí.Arabé,ambelcompromísque Artur Mas sigui designat presi- dent encara que vagi de número quatre. L’objectiu era la confec- ció d’una llista tan transversal com fos possible per aconseguir que el vot a favor de la indepen- dència arribi a com més gent mi- llor i superar així la barrera dels 68 diputats necessaris per tenir majoria absoluta. La tria del cap de llista, l’exe- cosocialista Raül Romeva, va ser una jugada mestra per seduir el sector més sobiranista d’ICV i, fins i tot, del socialisme. I situar denúmerosdositreslesexpresi- dentes de l’ANC i Òmnium, Car- meForcadelliMurielCasals,una picadad’ulletatotalagentqueha Llista Cantants, acadèmics, activistesi esportistes donensuport aJuntspelSí teixa presidenta del Parlament, NúriadeGispert.AralaCUPtor- na a apostar per un candidat in- dependent: el periodista i mem- bre de Súmate Antonio Baños, que s’havia postulat obertament perencapçalarlacandidaturaiés unafiguramediàticaideconsens entre l’esquerra anticapitalista, i prou reconeguda per no fer traumàtic l’adéu de Fernàndez. Lallista,enlaqualhihauràaltres independents, com ara l’activis- ta Gabriela Serra, també haurà d’actuar com a reclam del vot in- dependentista tenint en compte que no serà fàcil disputar l’espai aJuntspelSí.Entotcas,lespers- pectives de la CUP són optimis- tes. Laformacióésconscientque tindrà un paper clau a l’hora de sumar els seus diputats al còm- put global de partidaris de la in- dependència que hi haurà en el Parlamentresultantdelscomicis del 27-S.e El repte de trobar un nou David Fernàndez LaCUPteniaungranreptedeca- ra al 27-S: aconseguir un candi- datquerepeteixil’èxitquehatin- gut la formació amb David Fer- nàndezalcapdavantiquesigui,a més,capaçdefercréixerelpartit. La fins ara cara més visible de la CUPvaserqualificadacom“l’es- trelladelalegislatura”perlama- Decisiva LaCUPés conscientque potserclau peralamajoria delblocdelsí HORITZÓ ELECTORAL CÈLIA ATSET PERE TORDERA

×