Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eleccions Municipals 24 de maig: Ara.cat

240 views

Published on

L'Oriol March de l'ara.cat ens va proposar reflexionar i compartir la nostra mirada en relació a les eleccions municipals del 24 de maig.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eleccions Municipals 24 de maig: Ara.cat

  1. 1. 20 DIUMENGE, 29 DE MARÇ DEL 2015 ara política El WhatsApp entra en campanya ques’haurandetractarimmedi- atament”,matisaGutiérrez-Ru- bí. A part del WhatsApp, els ex- perts recomanen un ús seriós i estructurat de les xarxes socials perfomentarlaparticipacióciu- tadana. Hi ha aplicacions com Appgree–utilitzadaperPodemi Equo–quepermetenaqualsevol persona plantejar una proposta i sotmetre-la a la valoració dels usuaris. A Reddit el funciona- ment és similar i els usuaris po- deniniciardebatsiveurecomla resta de la comunitat valora els arguments. Esperanza Aguirre, candidata del PP a l’alcaldia de Madrid, va posarenmarxaelseuWhatsApp decampanyaundijous,idissab- te ja acumulava més de 30.000 missatges. Utilitat o saturació? “Si els polítics entenen que és unaeinadetuatu,ielfanservir com un nou mitjà per dialogar i escoltarelsciutadans,nonomés seràútil,sinóqueseràrevoluci- onari”,assenyalaGutiérrez-Ru- bí, que destaca que el 98% dels smartphones espanyols tenen instal·lada aquesta aplicació. Aquest consultor de comunica- ció assenyala que el WhatsApp serveixnonomésperferarribar missatges “personalitzats” a la ciutadania,sinótambépercoor- dinar els equips de campanya. Perills? “La privacitat dels usuaris”, assenyala Gutiérrez- Rubí,itambéels“llimbs”aefec- teslegalsquesuposafer-loservir duranteldiadereflexió.“Només es tracta d’una eina per a con- vençuts”, contradiu Cuberes, que considera que només es fa servirper“emetrepropaganda”. El punt fort d’aquesta eina, que cada cop fan servir més candi- dats, és que “costa molt poc de fer servir”, segons constata Ca- naleta. “Hi ha qüestions ètiques Municipals: elscomicisque premiensera peudecarrer onscomPodem–queaspiraatren- car el bipartidisme a les eleccions autonòmiquesalagranmajoriade comunitats que el 24-M també passenperlesurnes–iplataformes com Barcelona en Comú, en què s’integra ara ICV i que és molt ac- tivaalsbarrisimobilitzadaatravés de les xarxes. “Se’n pot aprendre moltes coses, bàsicament el fet de tornar a connectar amb una part de la societat i la capacitat de mo- bilitzaciódelagentdebase”,asse- vera Canaleta. Un dels missatges que fan servir aquestes noves for- macionséslade“tornarelpoderal poble”, i per això el volen implicar directament. ¿El cara a cara és un factor deci- siu en aquestes eleccions? “Pot ser més important que mai”, preveu Gutiérrez-Rubí,quedefensaqueles campanyes encara “es decideixen als carrers” a pesar de la “pantallit- zació”.“Elcontactefísicacostumaa sersubestimat”,afegeixaquestcon- sultor. I en campanyes municipals, en què el feeling entre candidats i ciutadanies es pot mesurar amb la intensitat de les encaixades i les abraçades, agafa més relleu que en altrestipusdecampanyes. Carrers, places i entitats “Noestractadesortiralcarrer,si- nó d’anar a les places, entitats i barris on es poden aconseguir po- tencials votants”, sosté Xavier Peytibi. “Cal canviar l’ànima i la cultura de la campanya: el ciutadà janoésunconsumidorpassiu,ara és un actor, un activista, que vol decidir en tot el que afecta la seva vida quotidiana”, s’hi suma Aleix Cuberes.Aixòpassa,perexemple, per incorporar el WhatsApp en campanya–unaeinaquetambété els seus detractors– o bé per cam- panyes originals que porten els candidats al menjador de casa. Totsaquestsfactorsseranclaus en el moment en què els electors s’acostinalesurnesd’aquídosme- sos en unes eleccions municipals queelspartitspodenferservirper tornaraconnectaramblaciutada- nia.Unaoportunitatquenopoden desaprofitar.e Elspartitss’activenperacostar campanyesiprogramesalsciutadans S egons el baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), el 78,7% dels espanyols en- questats qualifiquen de manera negativa la situació políti- ca.“Sielsciutadanss’allunyendela política, és la política la que ha d’atansar-se als ciutadans”, defen- sa Antoni Gutiérrez-Rubí, consul- tordecomunicació.Amenysdedos mesos de les eleccions municipals, elspartitsjagreixenlesmaquinàri- es per aprofitar els comicis amb més proximitat associada per tor- nar a acostar-se a la ciutadania. Quineseinesfanservirperaconse- guir-ho?Quinéselcomponentper- sonal d’aquestes eleccions? Com s’ho fan els candidats nous per treureelcap?¿Enquinamesuraels partits obren les seves estructures per cocrear els programes electo- rals?L’ARAhaconsultatquatreex- perts en comunicació política per establir les bases amb què els par- tits busquen tornar a acostar-se (o continuar presents) al carrer. “Sense coherència no es pot construir ni confiança ni credibili- tat.Lespersonesielsequipsquefa quatre anys que escolten el batec delcarrertenenunaproximitatque elsarribistesnopodraninventar-se enpoquessetmanes”,destacaAleix Cuberes,consultordecomunicació pública. L’autenticitat és una eina fonamentalenlesmunicipals,per- quèenlagranmajoriadepoblesels alcaldestenencontactediari–ica- ra a cara– amb els seus conciuta- dans. “Els partits tradicionals po- den fer tres coses: introduir meca- nismes que afavoreixin la partici- pació en les llistes i en els programes, sortir al carrer per co- nèixerl’opiniódelaciutadaniaifer servir les xarxes socials”, asenyala Pau Canaleta, consultor de comu- nicació.“Elspartitspodensegmen- tar millor”, intercedeix Xavier Peytibi, politòleg i consultor. Un dels factors clau d’aquests comicis és la irrupció de formaci- BARCELONA ORIOL MARCH CAP AL 24-M Eines Appgree iReddit permeten fomentarla interacció “Ja vinc a casa teva”: el porta a porta es reinventa per fer-se creïble bars per mobilitzar l’electorat contrarialaimmigració. També hi ha candidats, com JaumeDulsat,alcaldabledeCiU a Lloret, que s’ofereixen per anar a casa dels votants per ex- plicar-loselseuprojecteiescol- tar-los. O el cas de Toni Cantó, candidat d’UPyD al País Valen- cià, que s’ofereix per anar a “fer birres”, fer fúting i anar a casa dels electors. D’altres, com Al- fred Bosch, d’ERC a Barcelona, recuperen les tradicionals bus- tiadesiaquestasetmanaenvien 550.000 díptics a les cases. JavierPeñaéselcandidatdelPP aHerreradelDuque,unpoblede 3.700 habitants a Badajoz. Una nitesvadedicaraposaralspoms delesportesunpapercomelsde “No molesteu” típics dels hotels ambelseunúmerodeWhatsApp decampanyaieltema“T’escolto, t’entenc”.Tothovagravarenví- deoi,després,hovapenjaraYou- Tube. És un dels exemples d’in- novacióapuntatspelsexpertsen matèria de porta a porta. Núria Parlon,l’alcaldessadeSantaCo- loma de Gramenet, fa servir el hashtag#apeudecarrerperrebre inputs de la ciutadania, i hi ha candidats de ciutats grans –com FerranFalcó(CiU),aBadalona– que trepitgen els barris per par- lar directament amb la gent. De Xavier García Albiol, alcalde de BadalonapelPP iconegutpelseu discurs xenòfob, els adversaris asseguren que fa campanya als Estratègia Elcontacte directeamb elsvotants éscadacop mésbuscat
  2. 2. 21ara DIUMENGE, 29 DE MARÇ DEL 2015 política Els programes electorals es fan capil·lars per implicar els ciutadans en l’elaboració Podem,aescalaestatal,també haposatjaenmarxaaquestaset- mana el mecanisme per recollir propostes de la ciutadania. Com funciona? Les iniciatives que aconsegueixin el 10% del suport delsinscritsalpartitobédel20% delscerclesvalidatsseransotme- ses a referèndum. “Els partits tradicionals tenen molt a apren- dre d’aquesta estructura en cer- clesidelsseusestilsdelideratge”, assenyala Gutiérrez-Rubí. Per què les noves formacions bus- quen aquesta participació des de baix? “També es busquen possi- bles col·laboradors, aliats, vo- tants... I dades personals”, argu- menta Xavier Peytibi. El fet que els partits integrin propostes de la ciutadania en els seus programes electorals estableix un vincle més fort en- tre les formacions i els seus vo- tants. ¿Pot comportar més frus- tració en cas d’incompliment si s’arriba al govern? “El més lògic és complir el programa, però es poden utilitzar altres tècniques, com ara cridar cada persona que va proposar alguna idea i anar Barcelona en Comú, la plataforma política que lidera Ada Colau i que està integrada per Guanyem, Po- dem, ICV-EUiA, Procés Constitu- entiEquo,vaobriraquestdijousel procés d’elaboració del programa de barris amb la participació de la ciutadania. Xavier Trias, alcalde i candidatalareelecciódeCiU,hare- but750participacionsalainiciati- vaProgramaObert,queesvaence- tarel3demarç.L’equipdeTriasva publicaralapàginawebdelainici- ativalesbasesdelprogramai,apar- tir d’aquí, els ciutadans que ho vol- guessin podien fer les aportacions que trobessin pertinents. EnelcasdeBarcelonaenComú, queaspiraaarrabassarl’alcaldiaals nacionalistes, els activistes tenen temps fins al 14 d’abril per fer arri- barlespropostes,onlineobéalesas- semblesdebarri.Apartird’aquí,se- gonslaformació,lesiniciatives“se- ran analitzades per l’equip de pro- grama,elseixostemàticsielsgrups debarriambelscriterisdetransver- salitat,no-duplicacióiviabilitatju- rídico-econòmica”. En pocs dies ja ha rebut centenars de propostes ciutadanesatravésd’internet. informant-lo de què estan fent per complir aquella iniciativa”, sosté Peytibi. Aquesta manera de guanyar capil·laritat amb els programes forma part de la cultura digital d’avuiendia,sostéCuberes.“Ai- xò implica que es trenquen je- rarquies amb horitzontalitat i descentralització”, afegeix. El PSOE, per exemple, ha promo- gut assemblees ciutadanes de camícapalesmunicipals.Altres partitstambécridenelsveïnsde determinats barris a actes oberts per debatre. Els mítings són ara menys prioritaris. Candidat nou? Una oportunitat per sacsejar Postius,queéselcandidatdeCiU a Lleida per primera vegada, va dedicar unes quantes hores du- rant una setmana a viure com ho fan persones amb professions corrents:quiosquers,dependents d’una botiga, pagesos i taxistes. Àlex Sastre, candidat també de la federació a Granollers, va fer un espotelectoralemulantelprogra- ma El convidat de TV3 per expli- car com era el seu dia a dia, dei- xant que les càmeres entressin a casa seva i explicant els motius personals pels quals es presenta comacandidat.AlfredBosch,cap Les dinàmiques dels partits fan que, a vegades, els candidats no si- guin designats fins pocs mesos abans de les eleccions. Això fa que els equips de campanya hagin de córrer a preparar una estratègia per donar-los a conèixer amb el tempsjugantencontra.“Lamillor manera és posicionar-se sobre te- mes que obliguin els altres candi- datsaprendrepartitiferpropostes quesacseginl’opiniópública”,sos- téPauCanaleta,queafegeixlapos- sibilitatdeferunacampanya“tren- cadora i un pèl escandalosa” per “garantir que se’n parli”. Antoni de llista d’ERC a Barcelona per primeravegada,buscadefinir-se com“l’alcaldedelsí”ihaposaten marxa una xarxa de voluntaris per fer conegudes les seves pro- postes. “El porta a porta sempre serà útil, en el cas d’un candidat nou”, defensa Canaleta. Peytibi recordaqueenciutatscomParís hi havia candidats que s’asseien a parlar amb gent de qualsevol assumptealmigdelcarrer,sense cotilles. El contacte directe pot servir, apunten els experts, per mobilitzarl’electoratpròximque potser es podria abstenir. Trias Elprograma obertdeCiU aBarcelona harebut750 aportacions Propostes Campanyes trencadores podenajudar aferconèixer elcapdellista Els experts detallen les estratègies per seduir els votants Aleix Cuberes CONSULTOR DE COMUNICACIÓ PÚBLICA “Elsfidelsicreientsdels respectiuspartitssón cadacopmenys.Encanvi, elsescèptics,indecisosi promiscussóndecisius perconformarmajoriesi governs.Elciutadàjano ésunconsumidorpassiu” Antoni Gutiérrez-Rubí ASSESSOR DE COMUNICACIÓ “Sielspolíticsentenen l’horitzontalitatde WhatsApp,ielfanservir comunnoumitjàper dialogariescoltarels ciutadans,nonomésserà útil,sinóqueesconvertirà enrevolucionari” Pau Canaleta CONSULTOR DE COMUNICACIÓ “Espodenaprendre moltescosesdepartits comPodemiCiutadans. Bàsicamentelfetde tornaraconnectaramb unapartdelasocietat ilacapacitatdemobilitzar lasevagentdebase” Xavier Peytibi POLITÒLEG I CONSULTOR “Lesmunicipalspermeten mésinteraccióambla ciutadania.Elspartits podensegmentarmillor, pensarenlespersones interessantsambqui parlarifer-sevisibleson hihamésindecisos”

×