Cercant un nou relat per a la Presidència d'Artur Mas

679 views

Published on

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Cercant un nou relat per a la Presidència d'Artur Mas

  1. 1. ara DISSABTE, 31 DE DESEMBRE DEL 2011 I DIUMENGE, 1 DE GENER DEL 2012 política 13 Cercant un nou Conceptes més repetits en el discurs relat de la societat Vegades que s’ha 3 repetit la paraula serietat pacte fiscal 2 horitzó 3 presidència Mas dificultats català sentit espanyol Europa exigència 2 3 4 decisions AnàlisiCatalunya L 2 6 2 perduts 8 12 sacrifici sacrifici por 3 ALEIX CUBERES CONSULTOR DE COMUNICACIÓ PÚBLICA a mateixa escenografia errorspaís que l’any passat: sala gòti- ca de la Verge de Mont- serrat, al costat del des- límits cultura patx del president. Asse-eleccions 7 dret 3 gut i acompanyat de la senyera, el esperança 9 deures 2 sant Jordi, una porta mig oberta camí –passeu, passeu–. Vesteix com l’any 5 passat. Ha canviat la corbata i les gran forts 3 ulleres ja són habituals. El discurs dur canvia la satisfacció i els bons desit- identitat respecte capacitat necessitat 2 jos de la victòria electoral de fa un 4 6 anysfutur any per un estat emocional realista. 3 Comença inquiet i exagerant moltbondat 2 maduresa 3 les mans. Denota certa incomoditat. 2 rigor Encara no s’ha posat dins el discurs. creativitat economia 6 Enguany ha dedicat poc temps a en- austeritat renúncies 3 trenar-lo i executar-lo. esforç 2 prova 2 eleccions prova 2 De seguida atura el ritme i juga justícia talent 2 amb silencis i pauses per emfatitzar el record a les persones que patei- xen. Busca proximitat. El discurs La crisi per davant de l’autogovern 8 Les paraules del 2010 agafa un mateix to discursiu que no abandonarà. A les metàfores mari- neres habituals hi afegeix la boira. dificultats que estan passant els ciu- SARA GONZÁLEZ Llenguatge corporal incoherent tadans. I és que tot i que el presidentBARCELONA. Després d’un any de de la Generalitat no oblida reivindi- 7 El final més emotiu i moment méslegislatura marcat durament per la car el pacte fiscal, destaca de Cata- 3 esperat i definitori del discurs arri-situació econòmica, el discurs d’Ar- lunya la seva capacitat i talent per 5 ba. Es basteix entorn el conceptetur Mas arracona la identitat i la llui- sortir de la crisi i no fa cap menció 5 “esperança”. Però no l’acompanya 6ta nacional per centrar-se en un mis- de l’autogovern i la transició naci- d’un llenguatge corporal coherent:satge per justificar les polítiques onal que va defensar en el seu dis- possibilitats 3 3 esforç 5 continua el front arrufat, posat se-d’austeritat i transmetre que l’esforç curs d’investidura. riós, no somriu durant els 10 minutstindrà recompensa. Mas sí que fa un exercici d’auto- 8 de discurs, exagera moviments del Paraules com nació, poble i histò- crítica i reconeix que ha comès equi- 7 cap i les mans. Cap gest passional,ria, que van tenir una important vocacions en la seva gestió. A la ve- 7 de convicció, de força (la força enpresència en la missiva de l’any pas- gada, insisteix que el seu pla de go- 4 forma de puny en moviment). Aca-sat, perden pes enguany a favor d’al-tres conceptes com errors, esperan- vern basat en les retallades té sentit i reivindica que cal temps per veu- 5 3 autogovern ba també amb un “Visca Catalunya” amb una mà en l’aire que distreu.ça, dificultats o duresa, en un intent re’n els fruits. També és una novetat 6 Un discurs, doncs, incòmode, ba- 3de transmetre comprensió sobre les la important menció a Europa.e nyat de realisme i gens coratjós.e

×