Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

(Cat) eleccions astúries - 25 de març - la información

261 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

(Cat) eleccions astúries - 25 de març - la información

 1. 1. communication, strategy & leadership architects                             anàlisi  -­‐  telegènia   eleccions  Asturies  25  de  març      #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   1   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 2. 2. communication, strategy & leadership architects                                 1.  JAVIER  FERNÁNDEZ  (PSOE)          Javier   Fernández  alinea  la   seva   personalitat,   el   seu   discurs,   la   seva   forma   de   parlar  en   públic,   la  seva  gestualitat,   el   seu   llenguatge  corporal  i   la   seva   forma  de   vestir  de   forma   coherent.  La   construcció  de  la  seva  imatge  pública  és  sòlida  i  constant  malgrat  que  encara  té  recorregut  i  marge.    La  telegènia  del   candidat  socialista  asturià  es   basa  en   el   millor  elogi  que   li   poden  fer   a   un  responsable  polític   en   els   nostres   dies.  I   aquest  elogi  és   que  és   una   persona  del   carrer   i  parla  com   una   persona  "normal",   és   una   més.  La   seva   trajectòria  a   lAdministració  Pública   i   al   partit   no  lhan  canviat,   no  lhan  transformat.  Res   dartificialitats  ni   dimpostar  ni   ser  qui  no   és.  El  Javier   que   coneixen  els   seus   veïns  és  el  Javier  de  les  intervencions  públiques.    Aquesta   realitat  té   una   doble  lectura:   duna   banda  estem  davant   d   una   persona   que   no   és  i  que   no   es  veu  a   si  mateixa   com   acarismàtica;   malgrat   posseir  una   arma   poderosa:  la   proximitat  de   la   gent.  No   és  un  encantador  daudiències   però   quan  parla  se   lentén;   li  posa  fàcil   a  les  persones   que  lescolten   i   fa  que  es  puguin  identificar  amb  ell.    La  imatge  que  sha  construït  és  de  persona  seriosa,  treballadora  -­‐  d  "entrenador  dun  equip  futbol  de    segona  divisió  B".      Elements  que  conformen  la  seva  telegènia:            #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   2   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 3. 3. communication, strategy & leadership architects                              A.  Comunicació  verbal:    -­‐  Discurs:  normalment  fuig  dels  papers.  Te  un  guió  mental  interioritzat.  És  un  orador  que  parla  per  ser  entès:   no   per   ser   aplaudit   en   la   seva   sofisticació   discursiva.   Construeix   el   seu   discurs   sobre   el   pilar  racional,  no  el  emocional.    -­‐  To:  pausat  -­‐pedagògic-­‐;  monotònic  -­‐no  canvi  de  registre  ni  de  to,  no  emfatitza  els  moments  clau  del  discurs;  i  apassional  -­‐una  de  les  seves  carències  més  importants:  la  capacitat  democionar  i  de  portar  al  públic   al   lloc   mental   que   desitja   lorador.   En   discursos   llargs   dificulta   al   públic   seguir   la   intervenció   i  implicar-­‐lo.  Encara  que  és  extremadament  respectuós  amb  laudiència.    -­‐   Missatge:   humil,   senzill.   Fuig   de   la   sofisticació.   "El   camp   és   verd".   Malgrat   que   li   falta   la   rematada  final,   col·∙locar   el   missatge   i   la   crida   a   lacció   del   seu   auditori.   El   més   important   és   la   percepció   que  genera   un   orador   en   laudiència,   però   la   manera   com   els   media   reflexin   la   "litúrgia"   i   la   "comunió"  també  és  vital.    -­‐  Delivery:  gens  sofisticat.  Molt  utilitarista.  Zero  emocional.    B.  Comunicació  no  verbal:    -­‐  Caràcter:  introvertit  i  tímid.  Inexpressiu.  No  se  sent  còmode  mostrant  el  seu  vessant  més  personal.  La  seva   vida   i   la   dels   seus   familiars   a   les   mines   i   als   camps   de   concentració,   lhan   marcat   profundament.   Li  cuesta  somriure  i   l’impedeix  empatitzar  més  i  en  la  distancia  curta.  Si   de   per   se     la   política   no   somriu,  a  en  Javier  li  costa  encara  més.    -­‐  Gestualitat:  mínima:  ma/braç  dret  amb  molt  poc  recorregut.  Ho  fia  tot  a  la  seva  mirada.    C.  La  imatge:    Colors   foscos   i   camises   -­‐poques   de   color   blanc   i   alguna   ratllada   i   a   quadres   gens   telegèniques-­‐   son  habituals.   Els   combina   amb   corbates   de   colors   poc   cridaners   i   llampants   per   a   les   ocasions   més  especials  i  solemnes.    En   algun   moment   -­‐pocs-­‐   ha   jugat   amb   algun   fulard   al   estil   -­‐Odón   Elorza-­‐,   buscant   una   informalitat  calculada,  "casual"  o  "de  carrer".    En  definitiva  el  seu  caràcter  poc  extravertit,  es  reflexa  de  manera  coherent  en  la  seva  manera  de  vestir.    D.  Punts  forts:      -­‐  És  un  ciutadà  normal,  del  carrer,  un  més.  La  seva  manera  de  ser  i  de  parlar  públicament  facilita  que  les  persones  sidentifiquin  amb  ell,  i  no  el  situïn  i  el  classifiquin  com  a  pertanyent  a  la  "classe  política".  No  és  un  professional.  És  el  veí,  lamic,  el  familiar.    -­‐  Discurs  basat  en  elements  racionals  quasi  exclusivament.  -­‐  Coherència  del  seu  caràcter  i  personalitat  amb  el  llenguatge,  la  gestualitat,  el  discurs,  les  formes  i  la  seva  imatge.      E.  Punts  febles:      -­‐  Poca  capacitat  oratòria  seductora  per  obrir  els  cors  i  les  ments  de  lauditori.  -­‐  Zero  emotivitat  i  poca  apel·∙lació  emocional  en  el  seus  discursos.  Sense  aquests  elements  és  molt  difícil  situar  emocionalment  al  públic  al  lloc  desitjat  per  lorador  i  dificultar  que  arribi  el  missatge  i  la  crida  a  lacció.    -­‐  Poca  capacitat  resolutiva  discursiva.  #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   3   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 4. 4. communication, strategy & leadership architects                            -­‐   Camises   ratllades   i   a   quadres   molt   poc   telegèniques.   Warning:   comparèixer   amb   una   camisa   Ralph  Laurent  es  contraproduent.                                  #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   4   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 5. 5. communication, strategy & leadership architects                                     2.  MERCEDES  FERNÁNDEZ  (PP)                        Mercedes   Fernández   acumula   una   dilatada   expèriencia   com   a   professora   universitària,   i   com   a   càrrec  públic,  regidora  dOviedo,  diputada  al  Congreso  o  Delegada  del  Govern  entre  altres.    La  Història  del  Dret  i  el  Dret  Civil  son  matèries  que  poden  ser  definides  de  moltes  maneres  però  segur  que   poques   persones   les   identificarien   com   assignatures   divertides   i   trepidants.   Un   mica   és   el   que   li  passa  a  la  candidata  popular  asturiana  i  als  seus  discursos:  no  només  es  tracta  de  ser  el  recanvi  duna  candidata  fallida  com  Isabel  Pérez-­‐Espinosa,  sinó  que  suposa  una  aposta  estratègica  que  cusi  la  ruptura  personalista  i  les  ferides  dego  que  van  suposar  la  creació  de  Foro.  No  ho  te  fàcil.    En  el  cas  de  Mercedes  Fernández  estem  davant  el  cas  daquell  professor  de  matemàtiques  que  és  una  ment  privilegiada,  que  domina  i  coneix  a  la  perfecció  les  matèries  que  imparteix  però  que  te  dificultats  per   transmetre   el   coneixement   al   seu   alumnat   i   a   més   fer-­‐ho   amè   i   entretingut.   Les   persones   que   la  coneixen  donen  fe  de  la  sou  professionalitat,  a  la  vegada  de  les  seves    limitacions  comunicatives.    Dur   papers   a   sobre,   com   amulets.   Li   donen   tranquil·∙litat   i   seguretat.   Després   podrà   o   no   mirar-­‐los.   Però  en  un  moment  concret  te  a  prop  un  flotador  salvavides.    Elements  que  conformen  la  seva  telegènia:      #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   5   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 6. 6. communication, strategy & leadership architects                              A.  Comunicació  verbal:    -­‐   Discurs:   recórrer   a   la   fórmula   Rajoy   sembla   que   és   un   valor   segur   en   aquest   Partido   Popular,   no  només   això   sinó   que   se   crea   tota   una   escola   discursiva   al   seu   entorn.   Construït   en   base   a   frases   curtes,  llocs   comuns,   poca   ornamenta   i   molta   descripció   i   repetició;   així   és   el   discurs   de   Cherines:   de   la  moderació  en  fa  una  virtut.  -­‐   To:   lent   -­‐professoral   i   pedagògic-­‐,   a   vegades   dolç   però   també   monòton   i   gris.   Això   dificulta   molt   el  seguiment  de  levolució  del  relat  per  part  de  laudiència,  encara  que  no  vulgui  deixar  ningú  pel  camí.  Com   és   conscient   daquest   clima   poc   entusiasta   que   lacostuma   a   acompanyar   intenta   despertar  eufòria   i   emoció   en   algun   moment   puntual,   però   resulta   molt   forçat   i   poc   creïble,   encara   que   utilitzi  canvis  de  veu  i  dintensitat.  Ningú  la  imagina  cridant  i  arengant  lauditori.  -­‐   Missatge:   com   en   el   cas   del   seu   homòleg   socialista,   intenta   crear   un   clima   i   un   estat   dànim   en   el  públic   i   ho   treballa   amb   aspectes   molt   descriptius   però   quan   arriba   el   moment   final   no   acaba   de  rematar  a  porteria,  i  això  que  no  te  porter  i  juga  a  casa.  Sempre   que   pot   inclou   lexpressió   "mi   tierra"   per   reforçar   lorgull   i   el   sentiment   de   pertinença  asturianu.  Cerca  la  complicitat  amb  els  seus  veïns.  -­‐   Delivery:   no   hi   ha   màgia,   ni   connexió,   tampoc   magnetisme.   No   hi   ha   una   identificació   amb   les  persones   que   lescolten.   ÉS   com   si   presenciéssim   una   conferència   dexperts   molts   tècnics   sobre   un  tema  molt  concret.  Molt  poc  entusiasme.  Poc  espai  per  parlar  des  del  cor  i  des  del  seu  jo  més   personal.  Poca  capacitat  per  connectar  amb  lauditori.  No  domina  lescena  amb  autoritat.      *   En   entrevistes   radiofòniques,   Mercedes   guanya   molt:   confiança,   tranquil·∙litat   i   claredat   en   el  missatge.   Aquesta   es   la   base   en   la   que   el   seu   equip   pot   treballar   per   millorar   i   rodar-­‐la   en   les  coordenades  telegèniques,  col·∙locació  del  missatge  i  sobretot  que  gaudeixi  en  les  seves  intervencions  públiques,  només  així  de  forma  natural  podrà  transmetre  confiança,  somriure  i  identificació.        B.  Comunicació  no  verbal:    Mercedes  és  una  persona  poc  expressiva,  més  aviat  introvertida.  Aqueixa  forma  de  ser,  aqueixa  actitud  transcendeix   en   les   seves   intervencions   públiques.   No   aconsegueix   generar   una   proximitat   empàtica  amb   les   persones   que   lenvolten.   Li   costa   somriure   amb   naturalitat.   Això   li   genera   una   distància  important   amb   el   públic   i   certa   fredor.   Trencar   aquest   fred   és   clau   per   guanyar   la   batalla   de   les  percepcions  entre  lelectorat.      En   la   comunicació   no   verbal   Mercedes   te   un   aliat;   el   seu   caràcter   sextrapola   en   la   construcció   de   la  imatge  pública.  Malgrat  la  seva  gestualitat  sigui  mínima  i  molt  somera,  poques  vegades  utilitza  recursos  i   elements   corporals   per   reforçar   els   missatges,   moments   o   idees.   Omet   recursos   que   utilitzats  puntualment  poden  ser-­‐li  de  molta  utilitat.    C.  La  imatge:    El  fet  identificatiu  de  la  imatge  de  na  Mercedes  és  una  manera  de  vestir  generalista  però  molt  cuidada  i  sòbria  alhora:  -­‐  els  seus  mocadors  de  coll  o  paixmines  característiques  i  que  volen  donar  un  toc  de  color;  -­‐  els  fermalls  que  duu  a  la  solapa  de  les  seves  americanes;  -­‐   els   ornaments,   collars   i   complements   del   coll   també   son   identificatius   de   la   seva   manera   de   vestir   i   la  seva  imatge  pública.    #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   6   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 7. 7. communication, strategy & leadership architects                            Una  altra  de  les  seves  característiques  son  els  vestits  que  acostuma  a  portar,  establint  un  equilibri  entre  colors  suaus  i  cremosos  i  els  més  foscos.      Mercedes  busca  en  na  Cherines  aquesta  proximitat,  confiança  i  proximitat  que  tot  candidat/a  intenta  generar  en  el  públic.    D.  Punts  forts:      -­‐   La   seva   forma   de   parlar   pausada,   el   seu   to   moderat,   res   estrident,   que   vol   sumar   i   cercar   acords   i  consens.  Pot  ser  la  persona  clau  per  tancar  les  ferides  que  avui  encara  divideixen  a  la  dreta  asturiana.  -­‐  Las  marques  PP  i  Mariano  Rajoy  juguen  al  seu  favor.  Senvolta  en  elles  sempre  que  te  ocasió.  -­‐   La   seva   imatge   pública   -­‐molt   neutra   encara   i   en   construcció-­‐   no   conté   vèrtexs   punxants   ni   genera  divisions  importants  ni  rebuig  automàtic  ni  antitètic.    E.  Punts  febles:      -­‐  La  manca  de  connexió  emocional,    dun  relat  personal  en  el  que  incardinar  la  campanya.  -­‐  La  distancia  amb  les  persones.  Al  ser  reservada  no  genera  empatia  instantània  amb  les  persones.  -­‐  La  manca  de  passió  en  les  seves  intervencions  públiques.    -­‐   Com   a   partit   de   govern   que   és   te   limperatiu   moral   de   presentar   a   la   seva   ciutadania   un   horitzó  dil·∙lusió  i  optimisme.  Apel·∙lar  a  lherència  rebuda  és  instal·∙lar-­‐se  en  la  #vellapolítica,  la  del  retret,  la  del  #itumés.  La  ciutadania  espera  solucions  i  respostes.          #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   7   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 8. 8. communication, strategy & leadership architects                             3.  FRANCISCO  ÁLVAREZ-­‐CASCOS     (FORO)                  El   president   Cascos   pot   viure   la   fi   del   seu   cicle   polític.   El   desafiament   que   representen   aquestes  eleccions  anticipades  és  lescenificació  del  "jo  contra  tothom"  i  de  lenfant  terrible,  que  vol  reconvertir-­‐se  com  outsider".    El   seu   gran   recurs   es   el   caràcter,   el   sentit   de   lautoritat,   el   saber   manar   i   lexperiència.   El   president  Cascos  coneix  a  la  perfecció  els  codis  i  llenguatges  audiovisuals:  la  seva  experiència  mediàtica  és  dilatada  i  domina  lescena,  es  mou  com  peix  a  laigua  davant  les  càmeres  i  els  micròfons  dels  periodistes;  te  un  control  i  un  poder  de  loratòria  absolut.      No  es  lÁlvarez-­‐Cascos  cridaner  dels  anys  dAznar,  ara  tenim  un  president  amb  més  edat  -­‐tal  vegada  més  cansat-­‐  un  xic  més  humil,  malgrat  mantenir  como  a  senyal  didentitat  les  formes  dures  i  el  front  arrugat.    Elements  que  conformen  la  seva  telegènia:      A.  Comunicació  verbal:    -­‐   Discurs:   el   ritme   és   àgil   i   senzill,   el   to   és   pausat   i   com   és   conscient   de   les   acusacions   de   sobervia   i  prepotència   que   es   vinculen   a   lentorn   del   se   caracter,   sesforça   per   que   les   seves   intervencions  públiques   siguin   més   moderades,   sense   pujar   el   to,   sense   crispar   -­‐   com   donava   mostres   i   exemple  només  fa  uns  anys  -­‐    buscant  un  to  més  institucional  i  conciliador.    -­‐   To:   lexperiència   en   la   vida   pública   del   president   el   situa   en   una   posició   de   comoditat.   No   som   davant  #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   8   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 9. 9. communication, strategy & leadership architects                            el  candidat  que  arenga  a  les  seves  bases.  Intenta  seduir  des  de  la  moderació.  I  Això  en  les  persones  que  fa  temps  el  segueixen  és  una  novetat  important.  -­‐  Missatge:  intenta  mantenir  lequilibri  datacar  leix  PP-­‐PSOE  mantenint  vies  obertes,  no  destrueix  els  ponts   fràgils.   Sap   que   una   decisió   del   tot   o   res   com   la   que   ha   fet,   no   es   pot   basar   exclusivament   en  lagravi  compartiu,  la  queixa  permanent  i  la  destrucció  de  ladversari.  Hi  haurà  pactes.  Només  sestan  marcant  les  línies  del  terreny  de  joc.    -­‐  Delivery:  escena  controlada  totalment.  La  seva  personalitat  impregna  qualsevol  cua  plató,  escenari  o  localització.  Fins  i  tot  domina  amb  els  silencis.  Ningú  li  duu  la  contraria.  És  lamo  i  senyor  absolut.  Es  la  seva  pròpia  font  de  legitimació.        B.  Comunicació  no  verbal:    Domina   lart   de   la   gestualitat   com   pocs.   No   seria   injust   dir   que   després   de   Rubalcaba   és   el   responsable  polític   que   més   bé   ajusta   els   seus   gestos,   calibra   i   executa   magistralment.   La   ma   dreta   porta   la   veu  cantant.  Lidera.  No  és  exagerada,  ajuda  a  donar  la  sensació  davançar  i  de  moviment.  En  canvi  recorre  a  lús  de  les  dues  mans  per  travar  posicions,  defensar  arguments  i  posar  l’èmfasi  en  el  missatge  clau..    La   seva   cara   és   inexpressiva.   No   somriu.   La   mirada   socupa   de   fer   la   resta   de   la   feina:   inspecciona,  sondeja   i   assegura   el   control   de   lescena.   Sautocontrola   i   limita.   El   seu   cos   parla   en   el   moment   de  colora  el  missatge.  El  seu  cos  ens  avisa  ens  dona  senyals  que  sacosta  el  moment  màgic  i  més  esperat:  la   posició   del   cap   baixat   lleugerament   i   la   seva   mirada   fixada   en   un   punt   concret.   Les   paraules   es  paletitzen  i  sajuden  dalgun  gest.    La  mirada  juga  un  paper  important  en  el  president  Cascos:  no  acostuma  a  mirar  fixament  a  la  persona  que  lentrevista  o  l’interpel·∙la.  Busca  un  punt  de  suport  per  recordar  el  missatge  i  articular  la  resposat  magistral.   Encara   que   el   no   mirar   directament   als   ulls   de   les   persones   que   ens   interpel·∙len   genera  desconfiança  i  envia  senyals  de  poca  transparència  i  confiança.    C.  La  imatge:    El   mateix   control   dels   codis   audiovisuals   que   te   Cascos,   lexerceix   amb   la   seva   imatge.   Per   això  sorprèn  que   aquests   darrers   dies   el   seu   equip   doni   llum   verda   a   un   estil   més   casual   i   menys   presidencial   del  candidat.   Aparicions   amb   jaqueta   dabric   o   fins   i   tot   armilles   de   punt   -­‐que   deixen   al   descobert   el   volum  de   la   seva   panxa   vinguda   a   més-­‐   trenquen   aquest   perfil   institucional   que   tant   bé   coneix   i   controla   el  president.    Es   tracta   duna   operació   per   fer-­‐lo   més   proper?   Tot   apunta   que   així   és.   Hi   ha   hagut   una   evolució   del  personatge  polític:  shan  limitat  els  colors  de  vestits  clars  i  shan  canviat  pels  més  foscos  i  telegènics.  Les  seves  corbates  no  es  distingeixen  pas  per  ser  de  colors  vius.  Es  troba  més  còmode  amb  colors  més  sobris.        D.  Punts  forts:      -­‐  La  seva  experiència  i  control  escènic.  -­‐  La  seva  veu.  -­‐  Sautocontrola  per  no  apassionar-­‐se  en  excés  en  les  seves  explicacions  i  evita  deixar  lautèntic  Cascos.  -­‐  La  seva  fredor.  No  es  deixa  intimidar.  Juga  amb  la  mirada  sobretot,  però  també  amb  els  tons  i  algun  silenci  davant  preguntes  incòmodes.    #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   9   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    
 10. 10. communication, strategy & leadership architects                            E.  Punts  febles:      -­‐  El  seu  caracter,  li  pot  jugar  males  passades.  -­‐   Sha   construït   una   imatge   a   lentorn   de   frames   doposició,   de   resistència   i   ha   abandonat   els   de  posicionament   positiu.   Un   horitzó   en   positiu   per   a   la   seva   gent,   votants   i   ciutadans   li   donaria   més  presidencialitat.  -­‐  Li  costa  molts  esforços  somriure.  És  mot  fred.    -­‐  Darrera  aquest  caracter  fort,  no  coneixem  la  seva  història  personal.                  www.ingenia-­‐pro.com  @ingenia_pro  Madrid,  19  de  març  de  2012.  #newCommunication  #newLeadership  #newPolitics   10   www.ingenia-­‐pro.com                            @ingenia_pro    

×