Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Imos traballar marzo

1,149 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Imos traballar marzo

 1. 1. O Novo escenario das PolíticasActivas de Emprego - PAS. A profesionalización e a web 2.0<br />ImosTraballar, 15/03/2011. Vigo<br />
 2. 2. INDICE<br />1. O CONTEXTO DE EMPREGO<br />2. AS NOVAS POLÍTICAS DE EMPREGO E AS NOVAS MEDIDAS URXENTES<br />3. O IMPACTO DAS REDES SOCIAIS E DA WEB 2.0 NO MERCADO DE TRABALLO E NA BUSCA DE EMPREGO.<br />4. AS DEMANDAS DAS EMPRESAS<br />5. CAMBIOS NO NOSO ÁMBITO DE TRABALLO. QUE PAPEL DEBEMOS XOGAR ANTE O QUE ESTÁ PASANDO.<br />
 3. 3. ESCENARIO DE CRISE<br />
 4. 4. CONTORNO DE PERDA DE EMPREGO<br />Variacióninteranualde afiliación á seguridade social: -1,3% en febreiro de 2011. 17.347.094 persoasestánafiliadas en España.<br />Desde 2008 a variacióninteranual de afiliaciónésemprenegativa. Nestefebreiroperdéronse 225.257 cotizantes.<br />Media de afiliación en 2010 con respecto a 2009 -1,94%. Perdouseemprego no conxunto do anocomo se venfacendodesde 2008. <br />A mellora da recuperacióneconómicavirá da man do crecementoeconómico. Como o Pib non medrouestaremos ante unha nova Epamoicomplicada.<br />Informe do Ministerio de Traballo e Inmigración. Decembro 2010.<br />
 5. 5. ESTRUCTURA DO DESEMPREGO<br />40 % DE DESEMPREGO XUVENIL <br />COMPOÑENTE ESTRUCTURAL ELEVADO 20 %<br />700.000 / 1.000.000 Persoas non voltarán a traballar<br />
 6. 6. Emprego e cualificaciónnospróximosanos.<br />Centro Europeo de Desenvolvemento da FormaciónProfesional. Cedefop 2010<br />
 7. 7. MODIFICACIÓNS DAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO. Feb 2011<br />RD Lei 1/2011 de medidasurxentesparapromoverempregoestable e recualificación<br />RD Lei 3/2011, medidas urxentes de mellora da empregabilidade e reforma das PAS<br />
 8. 8. RD Lei 1/2011 de medidasurxentesparapromoverempregoestable e recualificación<br />MEDIDAS PRINCIPAIS<br /><ul><li>Programaexcepcional < 30 e longa duración
 9. 9. Programa de recualificaciónparapersoasqueesgoten a prestación
 10. 10. Accións de mellora da empregabilidade de orientación e formaciónparacolectivos
 11. 11. Persoasdesempregadas en formación de activos</li></li></ul><li>Real Decreto-ley 3/2011, medidas urxentespara mellora da empregabilidade e a reforma das PAS<br />DEFINICIÓN DE PAS<br />Enténdese por políticas activas de emprego o conxunto de accións e medidas de orientación, emprego e formación dirixidas a mellorar as posibilidades de acceso ó emprego, por contaalleaoupropia, das persoasdesempregadas, ó mantemento do emprego e á promoción profesional das persoasocupadas e ó fomento do espíritu empresarial e da economía social.<br />
 12. 12. Real Decreto-ley 3/2011, medidas urxentespara mellora da empregabilidade e a reforma das PAS<br />PRINCIPIOS DAS PAS<br />a) Otratamentoindividualizado e especializado ás personas en desemprego para mellorar a súaempregabilidade, e áspersoas ocupadas para contribuir á calidade e mantemento do emprego.<br />b) Arespostaás necesidades das empresas en capital humano, emprego e formación.<br />c) O fomento do autoempregoe a iniciativa emprendedora, especialmente no marco da economía sosteiblee dos novos espacios de emprego, incluíndo a atención e o acompañamentoáspersoas emprendedoras na posta en marcha da súa iniciativa empresarial.<br />d) A igualdadede oportunidades e non discriminación no acceso ó emprego<br />
 13. 13. Infojobs<br />938.060 Ofertas de emprego no ano 2010<br />500.000 contratos<br />A demanda de Community Managers multiplicasepor 8 en 2010<br />As ofertasparanadaldisminuiron un 20%<br />
 14. 14. Facebook / Orkut<br />Facebook<br />600 millónsde contasno mundo<br />12 millónsen España.<br />(*) Datos de Facebook<br />Orkut<br />Rede de Google con 38 millones de persoasusuarias en Brasil. Másque Facebook<br />(*) Datos de Comscorevía The New york Times<br />
 15. 15. Redes do ámbito de emprego. Networking<br />Linkedin<br />90 millóns de usuarios/as. 1 millón en España.<br />Xing<br />10 millóns de persoasusuarias<br />Viadeo<br />35 millóns de persoasusuarias. 2.700.000 empresas.<br />
 16. 16. Blogs e Microblogging<br />TWITTER<br />Máis de 100 millónsde usuarios/as. Casi 2 millónsen España.<br />Blogger<br />135 millónsde blogs no mundo<br />Tuenti<br />Máis de 9 millónsde persoasusuarias.<br />
 17. 17. QUE APORTA A WEB 2.0<br />A portunidade de presentarse profesionalmente ó mundo do traballo. A posibilidade de xenerar e manter a idea de marca profesional<br />Posibilita a busca de empregodunxeito efectivo.<br />Permite establecer obxectivos a medio plazo (elaboración e presentación da imaxenprofesional, creación de rede social, interacción, participación) que axudarán de xeito decisivo ó acceso ó emprego.<br />Xogan un papel motivador e esperanzador para moitas personas nuncontexto no que se perdeemprego e non se xenera oferta suficiente.<br />
 18. 18. Quebuscan agora as empresas<br />Competenciasprofesionais<br />Compromiso e motivación<br />Coñecementos<br />Experiencia, inclusopreprofesional<br />Alta capacidaderelacional<br />Amplificación de miras e cultural<br />Facetainternacionalrelevante<br />Capacidade de innovación<br />
 19. 19. Que facer nas PAS ante esta nova realidade<br />Cambiaroscontidos das acciónsde fomento do emprego e da orientaciónqueimplementamos. Redessociais, imaxe de marca, autocoñecemento…<br />Incorporar a participación e a comunicación no desenvolvemento das actividades de formación, promoción do emprego e mellora da ocupabilidade.<br />Cambiar de actitudefrente a tecnoloxía.<br />Incorporar o carácter social do empregocomoeixo central dos procesos de busca de emprego. Xestión de redes.<br />Profesionalizarosservizos de emprego. Decisiónstécnicasbaseadas en criteriostécnicos.<br />Utilizarcriteriostécnicos de xeitoexclusivonaxestión das actividades.<br />
 20. 20. COMO ENFRENTARSE Ó MERCADO DE TRABALLO<br />A busca de emprego non podemantersecomo a busca dun posto de traballo. Necesítasexestionar a carreiraprofesional.<br />Nun contorno temporal e de proxectosfaisenecesariocoller as rendas do nosofuturoprofesional, o queimplica o autoanálise e o traballoconstante.<br />Istosignificaxestionar a nosaimaxee a nosareputacióntantonarealidadefísicacomonadixital.<br />Dáseguridade e confianzanamedida en quedeixamos de seresclavos das nosascircunstancias e pasamos a controlarmellor o contorno. Reduce medo e aumenta a confianza. (PilarJericó)<br />A vidaédemasiadocurtaparater o traballoequivocado<br />
 21. 21. A VIDA É DEMASIADO CURTA PARA TER O TRABALLO EQUIVOCADO<br />
 22. 22. Quepapeldebemosxogar<br />
 23. 23. Cuestións a abordar<br />Non podemosseguirfacendo o mesmo, cosmesmoscontidos e dos mesmosxeitos ¿Que facer?<br />Redefiniros tempos adicados á busca de emprego nun contorno de perda de emprego.<br />Redefinir as accións de busca de empregonesecontorno, propiciandounhamaiorpresenzada web 2.0 e das redes.<br />A imaxe de marca. Énecesario saber a dondequerochegar antes de escomenzar a camiñar. Éprioritarioterobxectivos.<br />A busca de emprego non se reduce a un CV e o envíomasivo. Émáisimportantexestionar a nosaimaxeprofesional.<br />
 24. 24. Lideraroscambioscomotécnicos/as<br />Liderar o cambio no noso campo de acción. A orientación e osequipostécnicosteñenquepropoñer e implementarnovoscontidos e accións no fomento do emprego. Adecuar as propostasó actual mercadoeconómico e do traballo.<br />
 25. 25. CAMBIOS<br /><ul><li>Pasar a serprotagonistas da nosaacción.
 26. 26. Transformaras dificultades en oportunidades</li></li></ul><li>CAMBIOS<br />Non pretendamosqueas cousascambiense semprefacemos o mesmo. A criseé a mellorbendiciónquepodesucederlle a áspersoas e óspaíses. […] É da crise da quenace a inventiva e osdescubrimentos […] Quensupera a crisesupérase a simesmosenquedarsuperado […] A verdadeiracriseé a crise da incompetencia. O inconvinte dos paises e das persoasé a perezaparaatoparsaídas e solucións.<br />En tempos de crise a imaxinaciónémáisimportanteque o talento.<br />A. Einstein<br />
 27. 27. GRAZAS POR VIR E GRAZAS POR COMPARTIR<br />Xosé Alberte Cea Rodríguez<br />Blog:http://empregoalberte.blogspot.com/<br />Twitter: @XAlberte<br />Correo electrónico:xalberte.cea@gmail.com<br />

×