Espirometria resis nov2011

451 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Espirometria resis nov2011

 1. 1. EspirometriaSessió resis 30-11-11 Cap La Mina
 2. 2. • La espirometria forçada avalua fluxos i volums pulmonars mitjançant la mesura de la quantitat daire que la persona és capaç d’expirar de forma ràpida, amb un esforç màxim després duna inspiració màxima, en relació amb el temps en què ho realiza.
 3. 3. Indicacions més importants de la espirometria en atenció primària• Estudi de pacients amb simptomatologia respiratòria• Diagnòstic davant la sospita de malalties respiratòries (Asma, MPOC)• Control de les malalties respiratòries• Valoració de la resposta al tractament• Cribratge de pacients en risc de patir malalties respiratòries (MPOC)
 4. 4. Contraindicacions de la espirometriaABSOLUTES: RELATIVES:• Pneumotòrax. • Traqueotomia• Malatia cardiovascular • Problemes bucals inestable (angina • Hemiplegia facial inestable, • Basques pel broquetIAM recent, tromboembolia • No comprendre lapulmonar). maniobra.• Aneurismes cerebrals, • Estat físic o mental toràcics o abdominals, deteriorat.per el risc de ruptura.• Despreniment de retina.
 5. 5. INSTRUCCIONS PRÈVIES- No s’ha de fumar 6-12 hores abans de fer la prova.- Les 12 hores abans de fer-se la prova no s’ha de posar inhaladors, ni prendre pastilleso xarops per als bronquis.- Els tractaments amb Spiriva i Indacaterol s’han de suspendre 24 hores abans de laprova.- Eviti els menjars abundants les 3 hores prèvies i també les begudes estimulants (cafè,te, cola...).- Eviti fer exercici 30 minuts abans de la prova.- S’aconsella portar roba ampla i arribar 15 minuts abans de l’hora programada. INSTRUCCIONS GENERALS Totes les maniobres espiratòries seran realitzades: - Posició asseguda. - Broquet d’un sol ús - Mínim de 3 maniobres satisfactòries i màxim de 8. - Afluixarem la roba massa ajustada.
 6. 6. Interpretació de l’espirometria1 Mirar les corbes!!!!!
 7. 7. Interpretació de l’espirometria2 Llegir els resultats.
 8. 8. INTERPRETACIÓ DE L’ESPIROMETRIA És una corba acceptable? Es pot reproduir? Llegir els resultats
 9. 9. Tenim 2 tipus de corba en l’espirometria
 10. 10. CORBA ACCEPTABLE1- Inici.2- Morfologia de la corba.3- Temps i Finalització
 11. 11. 1- INICI DE LA CORBAINICI TARDÀ DE LA MANIOBRA ESPIRATORIA
 12. 12. 2- MORFOLOGIA DE LA CORBACORBA NO ACCEPTABLE PER TOS EN EL PRIMER SEGON
 13. 13. CORBA NO ACCEPTABLE PER ESFORÇ NO MÀXIM
 14. 14. ESFORÇ VARIABLE
 15. 15. 3- TEMPS I FINALITZACIÓ DE LA CORBA Finalització correcta87654321 1 2 3 4 5 6 7 > 6segons
 16. 16. Finalització prematura de l’espiració
 17. 17. REPRODUÏBILITATDiferència entre FVC y FEV1 de les 2 millors corbes ha de ser < 5% ó 100 ml.
 18. 18. Valoració de les corbes• Forma de les corbes• Interpretació dels resultats
 19. 19. LLEGIR ELS RESULTATS1- ÉS ACCEPTABLE I REPRODUÏBLE ?2- FORMA DE LES CORBES ?3- VALORACIÓ DELS PARÀMETRES: - FEV1/FVC - FVC - FEV1 VALORS NORMALS: • FEV1/FVC > 70% • FEV1 i FVC ≥ 80% dels teòrics
 20. 20. Valoració dels paràmetresFVC (Capacidad Vital Forçada) :És el màxim volum d’aire exhalat amb un màxim esforç des d’una posiciód’inspiració màxima. Aquest valor ve representat pel punt més elevat de lacorba de volum-temps o pel punt on el traçat talla l’eix de volum en lacorba de flux-volum.FEV1 (Volum espiratori forçat en el primer segon) :També conegut com VEMS. És el volum exhalat en el primer segondurant la maniobra de FVC.FEV1/FVC % :És el percentatge de FVC que s’exhala en el primer segon. Es calculadividint FEV1 per FVC y multiplicant por 100.
 21. 21. Patrons Espiromètrics FEV1/CVF CVF FEV1OBSTRUCCIÓ DISMINUÏT NORMAL DISMINUÏTRESTRICCIÓ NORMAL DISMINUÏDA DISMINUÏTMIXTE DISMINUÏT DISMINUÏT DISMINUÏT
 22. 22. ESPIROMETRIA Maniobra y corba no No vàlida correctes Repetir espirometria si FEV1/FVC ≤70% >70% Obstrucció Normal FEV1 Disminuït FVC FVC No↓ ↓↓ Normal DisminuïtPatró Patró restrictiu Patró indeterminat (mixte) Espirometria normalobstructiu •FEV1/FVC≤70% •FEV1/FVC>70%•FEV1/FVC≤70% •FEV1/FVC>70% •FEV1=↓ o ↓↓ •FEV1=N•FEV1=↓ o ↓↓ •FEV1=N o ↓ •FVC= ↓↓ •FVC=N•FVC=N o ↓ •FVC=↓↓
 23. 23. Casos clínics
 24. 24. Cas clínic 1
 25. 25. Història clínica:Home de 60 anys, fumador fins fa 2 anys, que havia treballat enuna fàbrica de ceràmica. Presenta símptomes de dispnea amoderats esforços.
 26. 26. Tècnica• Criteris de acceptabilitat: Ni la corba prebroncodilatació ni la posbroncodilatació compleixen els criteris dacceptabilitat.• Inici: Encara que és ràpid no arriba a realitzar un esforç màxim. Sobserva que la corba de flux-volum no té el "pic" característic.• Morfologia de la corba: Sense artefactes, amb aspecte de gepa que indica que no ha realitzat un esforç màxim.• Durada/finalització: correcta, superior a 6 s.
 27. 27. Interpretació• Espirometria no valorable per tècnica incorrecta.Comentari• No es pot treure cap conclusió pel fet que la prova no compleix els criteris dacceptabilitat.• Shauria de tornar a citar el pacient per repetir lespirometria.
 28. 28. Cas clínic 2
 29. 29. Història clínicaDona de 53 anys,fumadora de 30 cigarretesal dia, que presenta tos iexpectoració de predominimatutí des de fa 4 anys. Sesol · licita lespirometriaper confirmar el diagnòsticde MPOC.
 30. 30. Tècnica• Criteris de acceptabilitat: Tant la corba prebroncodilatación com la posbroncodilatación compleixen els criteris dacceptabilitat• Inici: Ràpid, ajustat a leix, correcte.• Morfologia de la corba: Sense artefactes. La corba flux-volum mostra una concavitat.• Durada/finalització: correcta, superior a 6 s.
 31. 31. Interpretació• El FEV1/FVC és del 61%. Està disminuït, el que indica la presència dobstrucció. El FVC presenta un valor del 99%, dins de la normalitat.• En la prova broncodilatadora el FEV1 augmenta 200 ml la qual cosa representa el 6%.Informe:• Alteració ventilatòria de tipus obstructiu de grau lleu.• Prova broncodilatadora no significativa.
 32. 32. Cas clínic 3
 33. 33. Història clínicaHome de 42 anys,sense hàbits tòxics,que consulta perdispnea. Presentaobesitat de grau I(IMC = 33,5kg/m2).
 34. 34. Tècnica• Criteris de acceptabilitat: Tant la corba prebroncodilatación com la posbroncodilatación compleixen els criteris dacceptabilitat• Inici: Ràpid, ajustat a leix, correcte.• Morfologia de la corba: Sense artefactes. La corba flux-volum mostra una morfologia normal.• Durada/finalització: correcta, superior a 6 s.
 35. 35. Interpretació• El FEV1/FVC és normal, del 84%. El FVC està disminuït i és del 67%.• En la prova broncodilatadora el FEV1 augmenta 80 ml que representa el 2% respecte al basal.Informe:• alteració ventilatòria indicativa de restricció.• Prova broncodilatadora no significativa.
 36. 36. Comentari• Abans datribuir a lobesitat la causa del patró restrictiu cal comprovar que la maniobra hagi tingut una durada major de 6 si que el pacient no presenti alteracions de la columna o malaltia pulmonar que pugui ser la causa del FVC disminuït.• Per confirmar la restricció és necessari realitzar una mesura dels volums pulmonars estàtics.
 37. 37. Cas clínic 4
 38. 38. Història clínicaHome de 65 anys,fumador de 20 cigarretsal dia, diagnosticat deMPOC fa 4 anys. Se sol ·licita espirometria.
 39. 39. Tècnica• Criteris de acceptabilitat: Tant la corba prebroncodilatació com la postbroncodilatació compleixen els criteris dacceptabilitat• Inici: Ràpid, ajustat a leix, correcte.• Morfologia de la corba: Sense artefactes.• Durada/finalització: correcta, superior a 6 s.
 40. 40. Interpretació• El FEV1/FVC és del 74,93% (normal) i la FVC és del 85% (normal).• En la prova broncodilatadora el FEV1 disminueix 30 ml.Informe:• Espirometria amb valors dins de la normalitat.• Prova broncodilatadora no significativa.Comentari:• Lespirometria és normal la qual cosa descarta el diagnòstic de MPOC en aquest pacient.
 41. 41. Cas clínic 5
 42. 42. Història clínicaHome de 68 anys exfumador desde fa 5 anys de 40 paquets alany. Diagnosticat de MPOC.Presenta símptomes de tos idispnea a moderats esforços.
 43. 43. Tècnica• Criteris de acceptabilitat: Tant la corba prebroncodilatació com la postbroncodilatació compleixen els criteris dacceptabilitat.• Inici: Ràpid, ajustat a leix, correcte.• Morfologia de la corba: Sense artefactes. La corba flux-volum mostra una concavitat.• Durada/finalització: correcta, superior a 6 s.
 44. 44. Interpretació• El FEV1/FVC és de 45,31%, que indica la presència dobstrucció. El FVC és del 79% al límit de la normalitat.• En la prova broncodilatadora el FEV1 augmenta de 240 cc (passa de 1,47 L a 1,71 L) que correspon a un augment del 10%.Informe:• Alteració ventilatòria de tipus obstructiu de grau moderat-greu parcialment reversible al broncodilatador.• Prova broncodilatadora negativa.Comentari:• Es tracta dun pacient amb MPOC moderada amb un component de reversibilitat.

×