Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Conferencia plans estrategics sitges

344 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Conferencia plans estrategics sitges

  1. 1. SITGESGestió interactiva de la ciutat Plans Estratègics Decembre 2011 Albert Bargues. Arquitecte Coordinador Pla Estratègic
  2. 2. PREAMBULEl primer de tot manifestar a Barcelona Desing Innovation Cluster (BDIC)i els seusimpulsors BCD Barcelona Centre de Disseny i 22@Barcelona el nostre agraïment perpermetre’ns participar en el projecte Dipolis. I Transmetre la salutació de l ‘Alcalde deSitges, per fer palles la necessitat de iniciatives com aquesta i donar l’encoratjamenta tots els presents per assolir els objectius. Reiterant l’oferiment de Sitges per col laboraren el desenvolupament de les idees.Dipolis es una iniciativa que involucra a empreses e institucions en un profund anàlisis iun pla d’accions que te per objectiu millorar la competitivitat de les empreses queofereixen solucions pensades per el espai urbà. I generar nous models d’actuació en elespai urbà que integrin criteris de sostenibilitat (social i economica).En d’aquesta iniciativa les administracions locals hi en aquesta ocasió l’ajuntament desitges podem aportar la nostre experiència encerts i desencerts en la gestió de laciutat i el coneixement de les problemàtiques especifiques locals ,experiències iconeixements que podrien esser fàcilment extrapolables a molts municipis.Duran el últims 15 any a Catalunya igual que la resta de municipis de España ens emdedicat a créixer a urbanitzar a produir ciutat, entrampats tan l’administració com elempresaris en la producció de la ciutat casi com únic objectiu. En aquesta dinàmica de producció de la ciutat els criteris de sostenibilitat socialeconomica i ambiental han estat introduïts casi a contracorrent ,dinàmica que no hapermès a l’administració tenir temps o emprar esforços per la millora de la gestió deles ciutat.A sitges aquest escenari de producció- producció va esser un mica diferent,menysintens arrel de unes circumstancies especials sociopolítiques, En els anys 2001-2002, laplataforma cívica anti- massificació amb les seves reivindicacions populars va generaruna dinàmica especifica de alentir el creixement urbà reflectida en el criteris dedesenvolupament del Pla de ordenació urbanística Municipal (Poum)aprovat el 2003En aquesta època coincidint amb las reivindicacions apareixen i es denoten elsprimers símptomes de crisis en la industria turística local ,degudes a la globalització dela economia i els mercats turístics,La conjunció d’aquestes dues circumstancies , especialment la segona :el futur de laciutat i la oferta turística fan que se inici un procés de repensar la ciutat de aprofundiren el coneixement de Sitges ciutat i territori .Els criteris de sostenibilitat ambiental, sostenibilitat economica i social,la recerca decriteris per una nova economia basada en la creativitat i en el potencial cultural artístic existent,la qualitat de vida dels ciutadans, la introducció de les novestecnologies de la informació i de la comunicacio han estat els objectius dels diferentsestudis ,plans estratègics parcials,projectes motors que desenvolupats aquest últimsanys.
  3. 3. INTRODUCCIÓLa presentació i argumentació de l’aplicació de les noves tecnologies de informació icomunicacio i altres en el coneixement de la ciutat i el territori,i la seva gestió• La globalització de la economiaLa actual crisis economica nacional ha precipitat i accelerat la inevitablereorganització de les processos productius i la gestió del recursos que ja venien induïtsper el nou sistema econòmic de la globalització.L’actual context econòmic en el que estem immersos i que indiscutiblement ens estaafectant es de un caire global. La globalització es un procés econòmic, tecnològic,social i cultural a escala mundial que consisteix en una intensa comunicació iinterdependència entre els diferents països del mon unificant els mercats, societats icultures.Aquest procés de globalització de la economia esta basat fonamentalment en lasnoves tecnologies informàtiques i de la comunicació junt amb la vertiginosa velocitaten la evolució dels sistemes de informació, documentació i xarxes de comunicació.L’augment del cosmopolitisme de les societats fonamentat en els avenços de laconnectivitat humana els transports, les telecomunicacions i l’ús massiu de les Tics i deInternet. Han variat substancialment el sistema clàssic del comerc i el turisme, tan enels conceptes del viatge, objectius etc, com els mètodes de compra.Es en aquest context de una situació mundial de renovació de les estructureseconòmiques i productives i fins hi tot dels sistemes financers que Sitges es planteja elrepte de generar les necessàries actuacions, per assolir el repte de situar la ciutatsocial i territorialment en un a situació que li permeti continuar tenint una posiciópreeminent en mon turístic i econòmic.Es en aquest context que per assolir aquest objectius descrits de esser competitius en lanova economia que l’Ajuntament te que adaptar la seva estructura de funció igestió publica a aquest nous reptes i noves tecnologies. Ens obliga ha adaptar-nosper no quedar fora del sistema econòmic.• La combativitat entre ciutats
  4. 4. Temes com la combativitat economica entre ciutats, la qualitat de vida de lapoblació, l’equilibri social, la capacitat per innovar i la sostenibilitat ambientaldependran en gran mesura de la nostre capacitat per re-inventar, per dissenyar i pergovernar l’adaptació de les nostres ciutats i llurs entorns a aquesta nova realitat.• Les noves tecnologies de informació i de comunicació. Les Tic aplicades al coneixement i la gestió de la ciutat i el territori. Les noves generacions de tecnologies interactives ens permeten i ens obliguen a unanova manera de entendre el coneixement del territori, de la ciutat, de la economia,ens avoquen a nous sistemes de comunicacio de informació i de difusió.Les noves generacions de tecnologies interactives i les tendències observades en laglobalització ens confirmen les noves formes d’expressió, del territori de la ciutat, lesnoves formes de gestió i administració del coneixement de la ciutat i el territori de laeconomia, de la seva informació i difusió.Es fa palesa la necessitat de desenvolupar e implantar una solució tecnològicaintegral creant les bases de una nova generació de coneixementdocumentació,informació de la ciutat centrat en la creació d’automatismes per lacreació de continguts digitals que permetin la posterior difusió per els diversos canalsde distribució, punts de informació, Internet, plataformes Mobile i xarxes .• Les tic aplicades al comerç i el turisme
  5. 5. Les eines informàtiques estan modifica’n substancialment el sistema, el mètode fins hitot els processos de l’activitat comercial.Les innovacions en el comerç Electrònic en el sistemes de ventes i màrqueting per laxarxa :Internet junt amb la desaparició dels canals clàssics de màrqueting de compravenda, els intermediaris en el cas del turisme, els Tours operadors, les agencies deviatges , les majoristes,Els conceptes de campanyes de publicitat han produït una situació nova, senseantecedents casi es començar de nou.Uns conceptes nous de publicitat de màrqueting de vendes per la xarxa venenimposats per aquest nou escenari ,La recerca del client final en la xarxa, arribar directament sense intermediaris des elterritori fins al consumidor final, i ajudar-lo a prendré la decisió de visitar-nos fer unacompra, es l’objectiu.Per poder continuar essent competitius com a territori, com a ciutat en aquestaeconomia globalitzada, es necessari crear la documentació, la informació, en fi leseines necessàries que permetin mantenir o millorar la nostra capacitat de atraccióturística, economica, social i cultural. Plans estratègics parcials i projectes motors
  6. 6. • Un element clau de la nostra identitat i de la nostra manera d’entendre la vila és la qualitat de vida que gaudim.Les grans dificultats tant econòmiques com socials actuals fan perillar aquests nivells dequalitat per aquest motiu és necessari establir una sèrie de línies de treball per manteniri, en la mesura que sigui possible, millorar la qualitat de vida de la que disposem.Afavorir la mobilitat sostenible, avançar en els nivells de qualitat d’Educació i deFormació, continuar amb la millora dels Serveis i dels equipaments públics necessaris ien la resposta a les problemàtiques socials i la cura de l’espai públic són els elementsmés importants per a la nostra qualitat de vida. L’índex de qualitat de vida és unapeça estratègica per a la competitivitat de la nostra vila.• La competitivitat és un factor fonamental per generar activitat econòmicaQue permeti la prosperitat dels ciutadans, dels empresaris i del propi Ajuntament deSitges. Avui dia, i ara més que mai, les viles, els pobles, les ciutats i els territoris,competeixen per aconseguir aquest objectiu. Sitges necessita tenir molt clar quinessón les iniciatives per posicionar-se en una bona situació per aconseguir aquesta fita.Per aquest motiu, el Pla per a la Competitivitat, desprès del 1er. Fòrum Econòmic quees va celebrar a la nostra vila apunta quatre grans objectius: el posicionament de la“marca Sitges”, la innovació en l’activitat turística, la diversificació de l’economiacentrada en l’economia de la creativitat, especialment, de l’art i la cultura, la millorade les infraestructures, connectivitat i mobilitat i per últim en la pròpia qualitat de vidade la nostra vila i la sostenibilitat del nostre Ajuntament.• Plans estratègics parcials i projectes motorsEl nostre poble com la gran majoria de viles i ciutats, necessita en aquest momentrepensar i adaptar-se al nou model que s’està configurant en el món. Per això, aquestAjuntament impulsa un Pla Estratègic per a la Sostenibilitat de la vila (Acord Marc) allarg termini per aconseguir estimular l’economia, millorar la qualitat de vida i tenir unAjuntament sostenible. Creiem que la interacció entre aquests tres grans objectiusestretament relacionats entre si i acompanyats de Projectes Estratègics, permetranquè sigui una realitat aconseguir els reptes que ens ha abocat el moment actual. Persentir-nos com a ciutadans i persones emmarcades en un entorn de benestar i com afactor de competitivitat i d’atracció per a l’activitat econòmica del nostre municipiPlans Estratègics Projectes MotorsAcord marc: sostenibilitat ajuntament Façana MarítimaPla de valors i civisme Espai de les ArtsMobilitat: e-mobilityEficiència energètica Parc de Innovació del GarrafSitges 2.0 Pla d’equipamentsQualia Recuperació de l’espai natural de lesSoterrament canteresCanteres Soterrament de la via ferroviària Pla integral del centre històric

×