Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

AK Sektori i Arsimit Prezantim.pptx

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 13 Ad

More Related Content

Recently uploaded (9)

Advertisement

AK Sektori i Arsimit Prezantim.pptx

 1. 1. Analizë e KASh 2017 Sektori i Arsimit nga Alban Kaçiu
 2. 2. Portfolio e Organizatave Buxhetore • Akademia e Shkencave dhe Arteve, • Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë • Arsimi i Lartë; • Institutet Shkencore • Politikat për Arsimin Parauniversitar • Universiteti i Prishtinës • Komunat; • Arsimi Parafillor; • Arsimi Fillor; • Arsimi i Mesëm (i përgjithshëm dhe professional)
 3. 3. Disa statistika të Arsimit Sektori i Arsimit është një ndër sektorët me përqindje të lartë të financimit nga buxheti i shtetit, në krahasim me shtetet tjera Burimi: Raporti Statistikor me Tregues Arsimor 2014/2015, MASHT
 4. 4. Extrakt nga Raporti Statistikor me Tregues Arsimor 2014/2015
 5. 5. Prioritetet Kombëtare të Sektorit nga SKZH-ja • KAPITALI NJERËZOR si një nga 4 shtyllat e strategjisë • Ndërhyrja e SKZH-së: • Rritja e përfshirjes së fëmijëve në institucione parashkollore; • Përmirësimi i cilësisë së mësimdhënies në arsimin fillor dhe të mesëm; • Përmirësimi i ndërlidhjës ndërmjet shkathtësive të fituara në arsim dhe kërkesave të tregut të punës. • Forcimi i mekanizmave llogaridhënës dhe certifikimit në sistemin arsimor; • Përmirësimi i planifikimit të shpenzimeve në sistemin e arsimit; • Ulja e nivelit të punësimit joformal; • Angazhimi konkret i ekspertëve dhe studentëve të diasporës.
 6. 6. KASh 2017-2019 Sipas KASH-it: • Synohet: • Zhvillimi i shoqërisë bazuar në dije dhe shkathtësi konkurruese; • Rritja e pjesëmarrjes dhe përmirësimin e cilësisë në arsim; • Mbështetja e kërkimeve shkencore. • Sektori Arsimit duke kaluar në një proces reformues, • Është punuar në hartim të akteve ligjore dhe nënligjore, • Janë ndërtuar shkolla dhe themeluar institucione të shumta të reja;
 7. 7. KASh 2017-2019 Objektivat kryesore për të përmbushur qëllimet e sektorit janë: • Rritja e përfshirjes dhe parandalimi i braktisjes në arsimin parauniversitar; • Menaxhimi cilësor dhe efikas i sistemit të arsimit, i bazuar në transparencë dhe në llogaridhënie; • Zhvillimi i një sistemi funksional për sigurimin e cilësisë, në përputhje me standardet ndërkombëtare; • Ngritja e sistemit të mësimdhënies përmes sistemit të qëndrueshëm për përgatitjen dhe zhvillimin professional të mësimdhënësve. • Avancimi i të nxënit përmes mësimdhënies cilësore, duke zbatuar kurrikulën e bazuar në kompetenca dhe duke shfrytëzuar resurse mësimore të cilësisë së lartë. • Arsimi dhe aftësimi professional në përputhje me kërkesat e tregut të punës në vend; • Ngritja e cilësisë dhe konkurrueshmërisë së arsimit të lartë përmes nxitjes së përsosmërisë.
 8. 8. Trendi i Shpenzimeve për Sektorin e Arsimit (Niveli Qendror) (2014 – 2019) 2014 Buxhet 2014 Aktual Buxhet 2015 Aktual 2015 Buxhet 2016 Vlerësimet KASh 2017 Vlerësimet KASH 2018 Vlerësimet KASH 2018 Shpenzime Kapitale 28,449,462 28,490,439 22,534,462 18,258,914 19,189,462 17,545,000 17,960,000 18,190,000 Subvencione dhe Transfere 5,291,404 5,250,369 5,503,926 4,936,213 5,120,929 5,120,929 5,120,929 5,120,929 Komunali 2,305,348 1,559,846 1,517,271 1,997,813 2,255,052 2,255,052 2,255,052 2,255,052 Mallra dhe shërbime 14,267,518 12,256,815 13,248,833 10,683,734 12,021,241 12,266,460 12,371,241 12,421,241 Paga dhe mëditje 30,840,773 30,225,842 38,657,092 34,639,623 36,591,634 37,438,785 37,593,009 37,747,233 - 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000
 9. 9. Arsimi Paraunivesitar • Korniza Afatmesme e Shpenzimeve nuk përfshinë financimin e Arsimit Parauniversitar si pjesë të Sektorit të Arsimit. • Financimi i Arsimit Parauniversitar bazohet në formulë, që ka për qëllim financimin e kostos së ofrimit të nivelit të standardit minimal të arsimit para-shkollor, fillor dhe të mesëm. • Nuk dihet cilat janë standardet minimale që duhet të financohen përmes grantit apo nëse ato ekzistojnë atëherë a janë në kuadër të resurseve në dispozicion? • Rrjedhimisht ekziston rreziku që barra e përmbushjes së standardeve minimale t’iu bartet komunave, me ç’rast formula e shpërndarjes humb qëllimin e saj, pasi që nuk mbulon koston e standardit minimal, e në të kunderten tendenca sinjalizon vazhdim të rritjes në pakufi: • Gjatë viteve të fundit, vërehet financim i pagave dhe mëditjeve nga të Hyrat Vetanake të Komunave.
 10. 10. Trendi i Shpenzimeve në nivelin komunal 2014 Buxhet 2014 Aktual Buxhet 2015 Aktual 2015 Buxhet 2016 KASh 2017 Shpenzime Kapitale 11,486,730 9,469,629 10,896,051 12,380,931 Subvencione dhe Transfere 815,890 753,663 929,565 862,998 Komunali 3,109,295 2,625,688 2,978,390 3,063,367 Mallra dhe shërbime 16,286,930 12,700,116 13,452,861 12,954,453 2,100,000 Paga dhe mëditje 129,746,047 155,818,686 156,709,650 169,570,212 161,332,014 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 200,000,000
 11. 11. Shpenzimet e Arsimit Parauniversitar 2014-2016 sipas Burimit të Financimit 2014 2015 2016 Të hyrat Vetanake të Komunave 12,601,010 11,791,634 10,686,466 Granti Specifik i Arsimit 148,843,882 173,174,883 188,145,495 - 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 180,000,000 200,000,000
 12. 12. Statistikat e Numrit të Nxënësve sipas Nivelit të Arsimit Parauniversitar Nxenes/Vite 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Parashkollor - Total 5154 5,167 5,389 5,398 5,370 4,792 Parafillor – Total 20,352 20,284 20,317 19,939 20,875 22,132 Totali = Parashkollor + Parafillor 25,506 25,451 25,706 25,337 26,245 26,924 Fillor/Mesëm i ulët – Total 301,486 295,218 288,378 280,596 275,877 261,107 Mesem i lartë – Pergjithshëm 46,631 47,196 44,852 46,769 44,269 41,278 Mesem i lartë - Arsim Profesional 60,293 59,633 59,416 55,444 41,950 45,098 Mesëm i Lartë = Përgjithshëm + Profesional 106,924 106,829 104,268 102,213 86,219 86,376 Gjithsej 433,916 427,498 418,352 408,146 388,341 374,407
 13. 13. Ju falemnderit për vëmendjen

×