20091111 Cf D Traweffaith Jeremy

766 views

Published on

Prawf1

Published in: Entertainment & Humor
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
766
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20091111 Cf D Traweffaith Jeremy

 1. 1. Cynllunio Ac Asesu Traweffaith Planning and assessing impact DR JEREMY EVAS 27/11/09
 2. 2. Traweffaith: Geirfa Impact: vocabulary <ul><li>Output </li></ul><ul><li>Outcomes </li></ul><ul><li>Impact </li></ul><ul><li>Policy Intervention </li></ul><ul><li>Allbwn </li></ul><ul><li>Deilliannau </li></ul><ul><li>Traweffaith </li></ul><ul><li>Ymyrraeth Polisi </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Asesu neu gynllunio effaith? </li></ul><ul><li>Assessing or planning impact? </li></ul>
 4. 4. Diffinio Cynllunio Effaith Defining Impact Planing <ul><li>Nid gwerthuso yn unig. </li></ul><ul><li>Dylid cynllunio traweffaith cyn ymyrraeth polisi. </li></ul><ul><li>Dylai asesu effaith ddarparu gwerth am arian sy’n gymharol â gwerth y prosiect </li></ul><ul><li>More than evaluation. </li></ul><ul><li>Impact should be planned before policy intervention. </li></ul><ul><li>Impact assessment should provide value for money, and be relative to the size of the project. </li></ul>
 5. 5. Deilliannau... Outcomes... <ul><li>Cynllunio traweffaith ar sail deilliannau nid allbynnau: canolbwyntir ar effaith ar y gynulleidfa targed </li></ul><ul><li>Gofyn cael gwaelodlin cyn dechrau unrhyw waith newydd </li></ul><ul><li>Plan impact according to outcomes, not outputs: focus is on the effect on the target audience </li></ul><ul><li>Require a baseline before commencing any new projects </li></ul>
 6. 6. Deilliannau o’u cymharu ag Allbynnau Outcomes compared with Outputs <ul><li>Deilliannau yn digwydd o ganlyniad i’r allbynnau sy’n rhan o ymyrraeth polisi/grant/gwariant </li></ul><ul><li>Allbwn : Taflen ar addysg Gymraeg </li></ul><ul><li>Deilliant : Ymwybyddiaeth o fuddion addysg Gymraeg </li></ul><ul><li>Traweffaith : Mwy o blant yn derbyn addysg Gymraeg </li></ul><ul><li>Outcomes occur as a result of outputs from policy interventions / grants / expenditure </li></ul><ul><li>Output : Leaflet on Welsh education </li></ul><ul><li>Outcome: Awareness of advantages of Welsh-medium education </li></ul><ul><li>Impact : Increase in the children receiving Welsh-medium education </li></ul>
 7. 7. Sylfaen Ystadegol Statistical Foundations <ul><li>Ers 2003: darlun fanwl o ddefnydd a gallu iaith. </li></ul><ul><li>Mantolenni ystadegol, arolygon hydredol, dangosyddion ieithyddol, dadansoddiadau cyfrifiad. </li></ul><ul><li>Angen cynllunio prosiectau’r dyfodol ar seiliau ystadegol cryf. </li></ul><ul><li>Since 2003: A detailed analysis of use and ability on a macro level. </li></ul><ul><li>Statistical balance-sheets, longitudinal surveys, linguistic indicators, census analysis. </li></ul><ul><li>Need to plan future projects on a strong statistical platform. </li></ul>
 8. 8. Cyrff Grant Grant Funding <ul><li>Darparu tystiolaeth o’r gwahaniaeth mae’r gwaith yn ei wneud i ddefnydd iaith. </li></ul><ul><li>Cynllunio pa wybodaeth sydd rhaid casglu i brofi traweffaith. </li></ul><ul><li>Cyfuniad o ddata meintiol a gwybodaeth ansoddol. </li></ul><ul><li>Provide evidence of the difference funding makes to language use. </li></ul><ul><li>Plan what information needs to be collected to prove impact. </li></ul><ul><li>A mix of quantitative data and qualitative information. </li></ul>
 9. 9. Craffu a gwerthuso o fewn y Bwrdd Board’s internal scrutiny and evaluation <ul><li>Tîm Rheoli </li></ul><ul><li>Comisiynu prosiectau gwerthuso/asesu effaith gan gontractwyr allanol </li></ul><ul><li>Adrodd ar gynnydd i’r Llywodraeth ac i’r Bwrdd </li></ul><ul><li>Targedau’r Bwrdd yn gyhoeddus </li></ul><ul><li>Management Team </li></ul><ul><li>Commission evaluation/impact assessment projects from external contractors </li></ul><ul><li>Report on progress to the Government and the Board </li></ul><ul><li>Board’s targets are public </li></ul>
 10. 10. Argymhellion (1) Recommendations (1) <ul><li>System gweithgarwch ar sail deilliannau cynllunio ieithyddol dros y 3 blynedd nesaf </li></ul><ul><li>Pob cais grant newydd yn manylu ar ddeilliannau ieithyddol </li></ul><ul><li>Asesu effaith pob prosiect mewnol newydd ymlaen llaw </li></ul><ul><li>Cais i LlyC am arian ychwanegol i gomisiynu gwaith ymchwil </li></ul><ul><li>Language Planning outcomes based activity system over the next 3 years </li></ul><ul><li>Every new grant application to detail upon linguistic outputs </li></ul><ul><li>Assess the effect of every internal project beforehand </li></ul><ul><li>Application to WAG for extra funding to commission research </li></ul>
 11. 11. Argymhellion (2) Recommendations (2) <ul><li>Ysgoloriaeth PhD ar werthuso deilliannau ieithyddol </li></ul><ul><li>Gweithredu strategaeth ddata’r Bwrdd </li></ul><ul><li>Hyfforddiant ar wefan ryngweithiol BERR ar fesur traweffaith </li></ul><ul><li>NPLD/Cyngor Prydain-Iwerddon: Ymestyn y drafodaeth ar asesu traweffaith. </li></ul><ul><li>PhD scholarship on evaluating linguistic outcomes </li></ul><ul><li>Implement the Board’s data strategy </li></ul><ul><li>Training on BERR’s interactive website on measuring impact </li></ul><ul><li>MPLD/British-Irish Council: Extend the discussion on impact assessment. </li></ul>
 12. 12. Deilliannau: Enghraifft Hybu TG Outcomes: An Example – Promoting IT <ul><li>Allbwn : Cwmni allanol yn llwytho pecynnau TG a cynnig hyfforddiant </li></ul><ul><li>Deilliant : Cynyddu ymwybyddiaeth o TG cyfrwng Gymraeg, chwalu’r myth ei fod yn anodd i’w ddefnyddio, a cynyddu’r defnydd o’r rhaglenni sydd ar gael. </li></ul><ul><li>Traweffaith : Mwy o bobl yn defnyddio technoleg gwybodaeth cyfrwng Cymraeg. </li></ul><ul><li>Output : An external company downloading Welsh language software, and offer training. </li></ul><ul><li>Outcome: Increased awareness of Welsh language IT, shatter the myth that it’s difficult to use, and increase the use of Welsh software. </li></ul><ul><li>Impact : More people using Welsh language software. </li></ul>
 13. 13. Deilliannau: Enghraifft Cynllunio Outcomes: A Planning Example <ul><li>Allbwn : Dogfen: ‘Cynllunio a’r Iaith Gymraeg – Y Ffordd Ymlaen’. </li></ul><ul><li>Deilliant : Asesu effeithiau datblygiadau cynllunio arfaethedig ar y Gymraeg mewn cymunedau gan awdurdodau cynllunio lleol. Sefydlu dull cyson a rhesymegol o asesu effaith. </li></ul><ul><li>Traweffaith : Lleihau nifer y datblygiadau a gaiff effaith andwyol ar yr Iaith Gymraeg. </li></ul><ul><li>Output : Document: ‘Welsh Language and Planning: The Way Forward’ </li></ul><ul><li>Outcome: Local Authorities to assess the impact of proposed planning developments on the Welsh language in communities. Establish reasonable and consistent means of assessing impact. </li></ul><ul><li>Impact : Less developments to have an adverse effect of the Welsh language </li></ul>
 14. 14. Deilliannau: Enghraifft Cymunedol Outcomes: A Community Example <ul><li>Allbwn : Sesiynau ‘Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt’ </li></ul><ul><li>Deilliant : Cynyddu hyder rhieni sy’n medru’r Gymraeg i siarad Cymraeg gyda’u plant yn y cartref. </li></ul><ul><li>Traweffaith : Mwy o rhieni yn siarad Cymraeg gyda’u plant yn y cartref, gyda’r plant hynny’n tyfu i siarad Cymraeg yn naturiol yn eu haelwydydd hwy. </li></ul><ul><li>Output : ‘Mae Dy Gymraeg Di’n Grêt’ sessions </li></ul><ul><li>Outcome: Increase confidence of parents who are able to speak Welsh to speak Welsh at home with their children. </li></ul><ul><li>Impact : More parents to speak Welsh with their children at home, with those children developing to speak Welsh naturally in the home when they are bringing up their own children. </li></ul>
 15. 15. Deilliannau: Enghraifft Corff Grant Outcomes: A Grant Aid Example <ul><li>Allbwn : Rhestr o gyfieithwyr o safon </li></ul><ul><li>Deilliant : Cynnal a datblygu safon cyfieithwyr Cymraeg/Saesneg </li></ul><ul><li>Traweffaith : Galluogi gweithredu ymrwymiadau Deddf yr Iaith Gymraeg 1993 a chynnig dewis iaith i ddefnyddwyr y Gymraeg </li></ul><ul><li>Output : A list of approved translators </li></ul><ul><li>Outcome: Develop and maintain the standard of Welsh/English translators </li></ul><ul><li>Impact : Enable the implementation of 1993 Welsh Language Act commitments, and offer a language choice to Welsh speakers. </li></ul>

×